• Tartalom

1/2004. (I. 5.) GKM rendelet

1/2004. (I. 5.) GKM rendelet

az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos rakodásáról

2012.01.01.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. §-a (2) bekezdésének k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya és alkalmazási köre

1. § A rendelet hatálya

a) a magyar hajólajstromban nyilvántartott tengeri hajók üzemben tartóira és parancsnokaira,

b) száraz ömlesztett áru rakodására szolgáló hajózási létesítmények üzemben tartóira,

c)1 idegen lobogó alatt közlekedő és Magyarország területén száraz ömlesztett árut rakodó tengeri hajók üzemben tartóira és parancsnokaira, és

d) a hajózási hatóságokra

terjed ki.

2. § A rendelet alkalmazási köre

a) a magyar hajólajstromban nyilvántartott tengeri hajókra,

b) száraz ömlesztett áru rakodására szolgáló hajózási létesítményekre,

c)2 idegen lobogó alatt közlekedő és Magyarország területén száraz ömlesztett árut rakodó tengeri hajókra

terjed ki.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

a) nemzetközi egyezmények: külön jogszabályban3 megállapított nemzetközi egyezmények hatályos szövege;

b) az 1974. évi SOLAS egyezmény: az ,,Életbiztonság a tengeren'' tárgyú nemzetközi egyezmény4 hatályos szövege;

c) BLU szabályzat: az ömlesztettáru-szállító hajók biztonságos rakodási gyakorlatának a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (a továbbiakban: IMO) közgyűlésének A.862(20) határozatával elfogadott szabályzata;

d) ömlesztettáru-szállító hajó: száraz rakomány ömlesztett állapotban való szállítására épített hajó az 1974. évi SOLAS egyezmény IX/1.6 szabálya5 szerinti fogalmával összhangban, amely lehet:

da) egyfedélzetes hajó: a raktérben fedélzet alatti oldaltartályokkal és oldalbunkerekkel épített hajó, amelynek elsődleges rendeltetése száraz rakomány ömlesztett állapotban való szállítása, vagy

db) ércszállító hajó: ércrakománynak a középső raktérben történő szállítására kettős fenékkel és két raktéri hosszválaszfallal épített egyfedélzetes hajó, vagy

dc) kombinált áruszállító hajó: olajrakomány és esetenként szilárd ömlesztett rakomány szállítására épített hajó az 1974. évi SOLAS egyezmény II–2/3.27 szabályának meghatározása szerint;

e) száraz ömlesztett rakomány vagy szilárd ömlesztett rakomány: az 1974. évi SOLAS egyezmény XII/11.4 szabályának meghatározása szerinti szilárd ömlesztett rakomány a gabona kivételével;

f) gabona: az 1974. évi SOLAS egyezmény VI/8.2 szabályának meghatározása szerint;

g) terminál: száraz ömlesztett áru hajóba, illetve hajóból történő rakodásra épített és használt hajózási vagy úszólétesítmény, illetve hajózási létesítmény száraz ömlesztett áru be- és kirakodására kijelölt elkülönített része;

h) a terminál üzemben tartója: a terminál tulajdonosa, illetve az a használója, akire a tulajdonos átruházta ömlesztettáru-szállító hajó rakodási műveletének felelősségét;

i) a terminál képviselője: a terminál üzemben tartója által felhatalmazott felelős személy, aki ömlesztettáru-szállító hajónak a terminál által végzett be-, illetve kirakodási műveleteinek előkészítését, elvégzését és befejezését irányítja;

j) parancsnok: a hajó parancsnoka vagy a parancsnok által a rakodási műveletek felügyeletére kijelölt fedélzeti tiszt;

k) elismert szervezet: külön jogszabályban6 meghatározott feltételek szerint elismert szervezet;

l) a lobogó szerinti állam hatósága: annak az államnak az illetékes hatósága, amelynek lobogója alatt az ömlesztettáru-szállító hajó közlekedni jogosult;

m)7

n) rakományinformáció: az 1974. évi SOLAS egyezmény VI/2 szabálya szerint a rakományra vonatkozó információ;

o) rakodási terv: az 1974. évi SOLAS egyezmény VI/7.3 szabályában említett be-, illetve kirakodási terv, amelyet a BLU szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott minta alapján állítanak össze;

p) fedélzeti és parti berendezések ellenőrzésének listája: az elvégzett ellenőrzéseknek a BLU szabályzat 3. számú mellékletében meghatározott minta szerint összeállított jegyzéke;

q) szilárd ömlesztett áru fajlagos tömegére vonatkozó nyilatkozat: a rakomány sűrűségéről adott információ az 1974. évi SOLAS egyezmény XII/10 szabályának meghatározása szerint;

r) trimmelés: a hajó hosszirányú úszáshelyzetének megváltoztatása, illetve a hajó egyenes úszáshelyzetbe hozása.

Együttműködési kötelezettség

4. § A hajó parancsnoka együttműködik a terminál üzemben tartójával, aki a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott feltételek szerint ellenőrzi a szilárd ömlesztett rakományt rakodó ömlesztettáru-szállító hajók üzemképességét.

A terminál üzemben tartójának kötelezettségei

5. § Terminál üzemben tartójának gondoskodnia kell arról, hogy:

a) a terminál megfeleljen a megfelelőségi követelményeknek,

b) a terminál képviseletére jogosult személy kijelölése megtörténjék,

c) olyan tájékoztató füzet készüljön, amely tartalmazza a terminál és az hajózási hatóság követelményein túl a kikötőre és a terminálra vonatkozó információkat, a BLU szabályzat 1. számú mellékletének 1.2. szakaszában felsoroltak szerint, továbbá a tájékoztató hozzáférhető legyen a kikötőbe szilárd ömlesztett áru be- és kirakodása céljából befutó ömlesztettáru-szállító hajók parancsnokai számára, és

d) 2005. január 16-ig, az MSZ ISO 9001:2000 szabványban, illetve más egyenértékű, legalább az MSZ ISO 9001:2000 szabványban meghatározott feltételeknek megfelelő és az MSZ ISO 10011:1991 szabvány, illetve az MSZ ISO 10011:2000 szabvánnyal egyenértékű szabvány szerint auditált minőségbiztosítási rendszer kerüljön bevezetésre.

Megfelelőségi követelmények

6. § (1) A terminál szilárd ömlesztett rakomány be-, illetve kirakodására csak olyan ömlesztettáru-szállító hajót fogadhat, amely a rakodó létesítménynél biztonsággal parthoz tud állni, tekintettel a kikötőhelynél lévő vízmélységre, a hajótest legnagyobb hosszára, a kikötéshez szükséges parti berendezésekre, az ütközéscsillapítókra (szabadontartókra, ballonokra), a rakodási műveletekhez szükséges hozzáférésre, illetve az esetleges akadályokra.

(2) A terminál rakodóberendezéseit megfelelően hitelesíteni kell és a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak megfelelően jó állapotban kell tartani, továbbá üzemeltetésüket csak megfelelően képesített személy végezheti.

(3) A terminál személyzetét az ömlesztettáru-szállító hajók biztonságos rakodására a feladatukkal járó felelősséggel összeegyeztethető színvonalon kell kiképezni. A képzést úgy kell megtervezni, hogy megismerjék a szilárd ömlesztett rakományok rakodásának általános veszélyeit, valamint azt, hogy a helytelenül elvégzett rakodás milyen veszélyt jelenthet a hajó biztonságára.

(4) A terminál rakodási műveletekben részt vevő személyzetét el kell látni egyéni védőeszközökkel, amelyet használniuk is kell, továbbá megfelelő pihenőidőt kell részükre biztosítani a fáradtság okozta balesetek elkerülése érdekében.

A terminál használata

7. § (1) Terminál száraz ömlesztett áru tengeri hajóba, illetve tengeri hajóról való be- és kirakodására kizárólag akkor használható, ha a hajózási hatóság ezt a terminál használatba vételi, illetve üzemben tartási engedélyében8 kifejezetten engedélyezte.

(2)9 Újonnan létesített, legalább az MSZ ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségbiztosítási tervvel rendelkező terminál esetében a hajózási hatóság ideiglenes működési engedélyt adhat ki, amely legfeljebb 12 hónapig hatályos.

(3) Száraz ömlesztett árut kizárólag olyan hajó rakodhat, amely megfelel az üzemképességi követelményeknek.

Üzemképességi követelmények

8. § A szilárd ömlesztett rakomány rakodására terminálba érkező ömlesztettáru-szállító hajónak az alábbi üzemképességi követelményeknek kell megfelelnie:

a) szilárd ömlesztett rakomány akadálymentes berakodását, elhelyezését, trimmelését és kirakodását elősegítő méretű és elrendezésű rakterekkel és raktérnyílásokkal legyen építve,

b) a raktérnyílásokat azonosító számmal kell ellátni a rakodási tervvel történő összevethetőség érdekében. E számok elhelyezésének, nagyságának és színének biztosítania kell a terminál rakodóberendezéseit kezelő személy számára a számok jó láthatóságát és azonosíthatóságát,

c) a raktérnyílás fedeleiknek, a raktérnyílás fedeleit működtető rendszernek és az ahhoz tartozó biztonsági rendszernek kifogástalanul kell működniük, és csak a rendeltetésnek megfelelő használatuk engedhető meg,

d) dőlésjelző készülék megléte esetén a készüléket a rakodás megkezdése előtt ki kell próbálni és annak üzemképes állapotban kell lennie,

e) amennyiben a hajó számára előírás a rakodási műveletet segítő készülék megléte, az eszköznek hitelesnek és alkalmasnak kell lennie arra, hogy rakodás közben a terhelési számításokat elvégzésére használni lehessen,

f) a hajó főgépének és a segédgépeinek kifogástalan működőképes állapotban kell lenniük,

g) a parthoz állásra és kikötésre szolgáló fedélzeti berendezéseknek üzemképes és kifogástalan állapotúnak kell lenniük.

A hajó parancsnokának kötelezettségei

9. § (1) A hajó biztonságos rakodásáért a hajó parancsnoka felel. A hajó parancsnoka a rakodás megkezdése előtt és a rakodás során köteles biztosítani, hogy

a) a rakomány rakodása, valamint a ballasztvíz felvétele a hajó ügyeletes tisztjének felügyelete alatt történjen,

b) a rakodás során a hajótestszerkezet túlzott igénybevételének elkerülése céljából a rakomány és a ballasztvíz elosztását figyelemmel kísérjék,

c) a hajó dőlésmentes helyzetben legyen, vagy ha üzemeltetési ok miatt dőlés szükséges, ez a lehető legkisebb mértékű legyen,

d) a hajó biztonságosan legyen kikötve, tekintettel a helyi időjárási viszonyokra, valamint az időjárási előrejelzésre,

e) a hajón folyamatosan elegendő számú tiszt és személyzet tartózkodjon a kikötőkötelek rakodásfüggő igazítására, valamint a szokásos vagy esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére, tekintettel arra, hogy a személyzetnek elegendő pihenőidőt kell biztosítani a fáradt állapotban végzett munka elkerülése érdekében,

f) a terminál képviselője tájékoztatva legyen a rakomány trimmelésére vonatkozó és a szilárd ömlesztett rakományok kezelésére elfogadott biztonságos gyakorlattal összeegyeztethető követelményekről,

g) a terminál képviselője tájékoztatva legyen a ballasztolás és a rakodás egymáshoz viszonyított ütemének helyes arányát illetően, valamint a ballaszt felvételének, illetve eltávolításának tervétől való esetleges eltérésről, valamint mindazon más körülményről, amely hatással lehet a rakodásra,

h) a ballaszt eltávolításának ütemezése feleljen meg az elfogadott berakodási tervnek, és ez a művelet nem járhat sem a rakpart, sem közelben tartózkodó hajó elárasztásával. Amennyiben gyakorlati okok miatt a hajó nem távolíthatja el a teljes ballasztját a berakodási művelet előtt, a parancsnoknak meg kell állapodnia a terminál képviselőjével a berakodás esetleges alkalmankénti felfüggesztésének idejéről, valamint a felfüggesztés egyes alkalmainak időtartamáról,

i) megállapodjanak a terminál képviselőjével eső, illetve bármilyen egyéb időjárás-változás esetében követendő eljárásról, amennyiben a rakomány jellege miatt az időjárási hatása veszélyt jelenhetne a rakományra,

j) a rakodási művelet során nagy hőkeltéssel járó munkát ne végezzenek a hajón vagy a hajó közelében, amíg a hajó a rakpartnál tartózkodik, kivéve, ha azt a terminál képviselője engedélyezi és a munkavégzés a hajózási hatóság előírása szerint történik,

k) a rakodás befejező szakaszában a rakodást és a hajót is különös figyelemmel felügyeljék,

l) rakodás közben keletkezett kár vagy kárral fenyegető helyzet előállása esetén haladéktalanul értesítsék a terminál képviselőjét,

m) a trimmelés megkezdésének idejéről a terminál képviselőjét értesítsék annak érdekében, hogy a rakodó rendszer szükséges kiürítésére felkészülhessen és elvégezhesse azt,

n) raktér jobb-, illetve baloldali részének kirakodását párhuzamosan és egyenletesen végezzék a hajótest csavarodásának megakadályozása érdekében,

o) raktér ballaszttal való feltöltése folyamán az éghető gőzök és gázok esetleges kibocsátásának lehetőségére figyelemmel, a feltöltés alatt álló rakterek közelében, illetve felettük nagy hőkeltéssel járó munkát csak a megfelelő elővigyázatossági intézkedések mellett végezzék.

Tájékoztatási kötelezettség

10. § (1) A hajózási hatóság ellenőrzi, hogy a tájékoztatási feltételek teljesítéséről a hajó parancsnoka megfelelően gondoskodjék:

(2) A hajó parancsnokának a hajó terminálhoz való érkezését megelőzően, a lehető legkorábban meg kell adnia a terminál részére a tájékoztatást a hajó feltételezett érkezési idejét (ETA10). Az érkezés feltételezett idejét többször frissíteni kell, és a pontosított feltételezett érkezési időt ismételten meg kell adni a terminál számára.

(3) A feltételezett érkezési idő első közlésekor meg kell adni:

a) a hajó nevét, hívójelét, IMO számát, lobogója szerinti állam nevét, lajstromozási kikötőjét,

b) a rakodási tervet, amelyben fel kell tüntetni a rakomány mennyiségét, a rakomány rakterenkénti megosztását, a berakás, illetve a kirakás sorrendjét, valamint az egyes rakodási ütemekben berakandó mennyiséget, illetve kirakodásnál a kirakási ütemekben kirakandó mennyiséget,

c) az érkezési és becsült indulási merülést,

d) a ballaszt felvételéhez, illetve eltávolításához szükséges időt,

e) a hajó teljes hosszát, szélességét, annak a raktérnek hosszát a legelső raktérnyílás-kerettől a leghátsó raktérnyílás-keretig, amelybe rakomány kerül be, vagy amelyből rakomány kerül ki,

f) az első rakodásba veendő raktér nyíláskerete felső peremének a vízvonaltól mért magasságát, valamint a raktérnyílás-keret távolságát a hajó oldalától,

g) a hajólépcső elhelyezkedését,

h) a hajó merülésvonaltól mért tetőpont-magasságát,

i) a hajó rakodóberendezéseinek adatait és teljesítményét, ha vannak ilyenek,

j) a kikötőkötelek számát és fajtáját,

k) különleges igényeket, mint például trimmelés vagy a rakomány nedvességtartalmának folyamatos mérése,

l) az esetlegesen szükséges javításokat, amennyiben ezek késleltethetik a hajó rakodásra történő beállását és a rakodás megkezdését vagy a hajó kifutását a rakodás befejezését követően,

m) más, a hajóra vonatkozó olyan tájékoztatást, amelyre a terminál igényt tart.

(4) Szilárd ömlesztett rakomány berakodása előtt a hajó parancsnoka köteles gondoskodni arról, hogy a külön jogszabályban11 meghatározott rakományinformációt – és szükség esetén – a szilárd ömlesztett rakomány fajlagos tömegéről szóló nyilatkozatát megkapja. A rakományról szóló tájékoztatót a BLU szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza.

11. § (1) A hajózási hatóság ellenőrzi, hogy a tájékoztatási feltételek teljesítéséről a terminál képviselője megfelelően gondoskodjon.

(2) A hajó feltételezhető érkezési idejére vonatkozó értesítés kézhezvételét követően a terminál képviselője köteles az alábbi tájékoztatást a hajó parancsnoka rendelkezésére bocsátani:

a) a kikötőhely neve, amelynél a rakodás történik, valamint a kikötési manőver és a rakodás tartamának becsült ideje,

b) a rakodóberendezések jellemzői – beleértve a terminál névleges rakodási teljesítményét, valamint a felhasználható rakodó egységek számát –, illetve az egyes rakodási ütemekhez szükséges becsült időtartam,

c) a kikötőhely vagy a rakodóhely jellemzői, tekintettel arra, hogy a parancsnok számára fontos tudni a helyhez kötött és helyváltoztató akadályokról, az ütközéscsillapító ballonok helyzetéről, a kikötőbakok és más kikötői felszerelések helyéről,

d) a kikötőhely menti, valamint a megközelítési útban lévő legkisebb vízmélység. A be- és kiállás becsült idejére, valamint a horgonyzóhelynél található legkisebb vízmélységre vonatkozó tájékoztatást rendszeresen frissíteni és továbbítani kell a parancsnoknak a feltételezett érkezési idő módosulásának függvényében. A be- és kihajózó útban a vízmélység adatait a terminál biztosítja,

e) a víz sűrűsége a horgonyzóhelyen,

f) a raktér nyíláskeretének felső pereme és a vízvonal közötti magasság szerint legmagasabb rakodásba veendő raktér nyíláskeretének magassága, valamint a hajó merülésvonal feletti legnagyobb magassága,

g) a hajólépcső és egyéb közlekedési útvonalak elrendezése,

h) a hajót melyik oldalával kell kikötni,

i) a rakodóhely megközelítése során a legnagyobb megengedett sebesség, valamint a vontatóhajók rendelkezésre állása, ez utóbbiak jellemzőiről és vonóerejéről szóló tájékoztatással kiegészítve,

j) a rakomány egyes tételeinek rakodási sorrendje, valamint más korlátozások, amennyiben nem lehetséges a rakományt a hajó szempontjából a lehető legkedvezőbb raktérből és sorrendben kirakni,

k) a berakásra kerülő rakomány azon tulajdonsága, hogy egyéb rakománnyal vagy rakomány-maradvánnyal kapcsolatba kerülve veszélyt idézhet elő,

l) előzetes tájékoztatás a javasolt rakodási műveletekről, illetve a rakodási terv megváltozásáról,

m) amennyiben a terminál rakodó berendezései rögzítettek vagy helyük, illetve helyzetük változtatásban korlátozottak,

n) a kikötéshez szükséges kikötő kötelek fajtája, mennyisége,

o) figyelmeztetés a szokásostól eltérő kikötési körülményekre,

p) ballaszt felvételére vagy eltávolítására vonatkozó korlátozások,

q) a hajózási hatóság által engedélyezett legnagyobb elhajózási merülés,

r) a terminálra vonatkozó egyéb adat a hajó parancsnokának igénye szerint.

(3) A terminál képviselőjének meg kell bizonyosodnia arról, hogy a hajó parancsnoka kellő időben tudomást szerzett a rakományra vonatkozó nyilatkozatban szereplő tájékoztató tartalmáról.

(4) A terminál képviselője köteles haladéktalanul értesíteni a hajó parancsnokát és a hajózási hatóságot, amennyiben az ömlesztettáru-szállító hajón olyan nyilvánvaló hiányosságot észlel, amely veszélyeztetheti a rakodás biztonságát.

A terminál képviselőjének kötelezettségei a rakodás megkezdése előtt és a rakodás során

12. § A rakodás megkezdése előtt és a rakodás során a terminál képviselője:

a) megadja a parancsnok számára a kapcsolattartásért és a rakodási műveletekért felelős termináli személy, illetve ügynökség nevét és elérhetőségének módját,

b) megteszi a szükséges intézkedéseket annak elkerülésére, hogy a rakodásnál használt berendezések kárt tegyenek a hajóban és tájékoztatja a parancsnokot, ha kár keletkezik,

c) biztosítja, hogy a hajót dőlésmentes helyzetben tartsák vagy, ha üzemeltetési ok miatt dőlés szükséges, ez a lehető legkisebb mértékű legyen,

d) gondoskodik arról, hogy adott raktérben a jobb- és a baloldali rész rakodása egyenletesen történjen a hajótest csavarodásának megelőzése érdekében,

e) nagy fajlagos tömegű rakomány esetében, illetve amennyiben az egy markolónyi mennyiségű áru jelentős súlyú lehet, figyelmezteti a parancsnokot, hogy nagy helyi terhelések érhetik a hajó szerkezetét mindaddig, amíg a rakomány be nem fedi a raktér padlózatát, különösen akkor, amennyiben engedélyezett a nagy magasságból történő rakományejtés, amellyel összefüggésben különös figyelmet kell fordítani az egyes rakterekben a berakodási művelet elkezdésére,

f) köteles a parancsnokkal megállapodni a rakodási műveletek valamennyi szakaszát és részletét illetően, valamint biztosítani, hogy a parancsnok értesüljön az elfogadott rakodási terv esetleges megváltoztatásáról, továbbá a rakodási művelet minden egyes ütemének befejezéséről az adott ütemben berakott árumennyiség megadása mellett,

g) vezeti a be-, illetve kirakodott rakomány tömegére és elosztására vonatkozó nyilvántartást, és gondoskodik arról, hogy az egyes rakterekben lévő tömeg ne térjen el a rakodási tervben meghatározottól,

h) gondoskodik arról, hogy rakodáskor a trimmelés a parancsnok utasításának megfelelően történjen,

i) gondoskodik arról, hogy az elhajózási merülés és trimm eléréséhez szükséges rakomány mennyisége lehetővé tegye a terminál rakodó rendszerének kiürítését a berakodás befejezésekor. Ennek érdekében a terminál képviselője tájékoztatja a hajó parancsnokát a terminál rakodó rendszerében lévő névleges árumennyiségről és a rakodás befejezésekor esedékes, a rakodó rendszer kiürítésével kapcsolatos esetleges követelményekről,

j) kirakodás esetén figyelmezteti a hajó parancsnokát, ha növelni vagy csökkenteni szándékozik az alkalmazott rakodófejek számát, és tájékoztatja a parancsnokot az egyes rakterekből történő kirakodás befejezésének feltételezett idejéről,

k) gondoskodik arról, hogy nagy hőkeltéssel járó munkát ne végezzenek a hajó fedélzetén vagy közelében, amíg a hajó a rakodóhelyen van, kivéve, ha ahhoz a parancsnok hozzájárul és az ilyen munkavégzés összeegyeztethető hajózási hatóság által meghatározott követelményekkel.

A rakodás szabályai

13. § A hajózási hatóság ellenőrzi, hogy ömlesztettáru-szállító hajó szilárd ömlesztett rakománnyal történő rakodása a következő szabályok betartása mellett történjen:

a) a szilárd ömlesztett rakomány rakodása előtt a hajó parancsnoka a külön jogszabály12 rendelkezése szerint egyezteti a terminál képviselőjével a rakodási tervet13, amely tartalmazza a hajó IMO számát, továbbá elkészültekor szerepel rajta a hajó parancsnokának és a terminál képviselőjének aláírása,

b) a rakodási tervnek a hajó, illetve a személyzet biztonságára kiható megváltoztatása kizárólag a parancsnok és a terminál képviselője által kölcsönösen elfogadott módosított rakodási terv készítése útján végezhető,

c) az elfogadott rakodási tervet, valamint annak esetleges módosítását a hajó és a terminál hat hónapig megőrzi, a hajózási hatóság által végzett ellenőrzés alkalmával történő bemutatás céljára,

d) a rakodás megkezdése előtt a hajó parancsnoka és a terminál képviselője kitölti és aláírja a fedélzeti és parti berendezések ellenőrzésének végrehajtásáról szóló listát14,

e) a hajó és a terminál között folyamatos és megbízható kapcsolattartást kell biztosítani, amely a rakodással kapcsolatos információcserét szolgálja, továbbá alkalmas a rakodás haladéktalan felfüggesztésére, illetve leállítására irányuló parancsnoki, illetve terminál képviselői rendelkezés továbbítására,

f) a hajó parancsnoka és a terminál képviselője gondoskodik arról, hogy a rakodás az elfogadott tervnek megfelelően, az abban a rakterek be- vagy kirakására vonatkozóan meghatározott sorrendben és mennyiségek szerint történjen, amelytől eltérni csak a b) pontban meghatározott módon lehet,

g) a rakodás befejezésekor a hajó parancsnoka és a terminál képviselője írásban igazolja, hogy a rakodás a rakodási tervnek megfelelően történt, beleértve az elfogadott változtatásokat. Kirakodás esetében a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, a rakterek kiürítését és kitakarított állapotát, valamint az esetlegesen keletkezett károk kijavítását megerősítő, a parancsnok által jóváhagyott nyilatkozatot.

A rakodás megtiltása, hatósági intézkedések

14. § (1) A parancsnok külön jogszabályban15 meghatározott jogait és kötelezettségeit nem érintve, a hajózási hatóság a rakodást megtilthatja, amennyiben meggyőződik arról, hogy az akár a hajó, akár a személyzet biztonságát veszélyezteti.

(2) Amennyiben a hajózási hatóság tudomására jut, hogy a hajó parancsnoka és a terminál képviselője között a 12. §-ban meghatározott eljárások alkalmazásával kapcsolatban nem jutottak egyetértésre, a biztonság, illetve a környezet védelmében szükséges intézkedést a hajózási hatóság teszi meg.

A hajó szerkezetének sérülése, felszerelésének károsodása

15. § (1) Amennyiben rakodás során a hajó szerkezete megsérül vagy felszerelése károsodik, a terminál képviselőjének jelentésben kell erről tájékoztatnia a hajó parancsnokát, és szükség esetén a javítás elvégzéséről gondoskodnia kell.

(2)16 Amennyiben a kár a hajótest szerkezetének épségét vagy vízmentességét, illetve a hajó alapvető működtető rendszereit veszélyeztetheti, a terminál képviselője és a hajó parancsnoka tájékoztatja a lobogó szerinti állam hajózási hatóságát, illetve az elismert és nevében eljárni jogosult felhatalmazott szervezetet. A hajózási hatóság dönt arról, hogy azonnali javítás szükséges vagy a javítás elhalasztható, döntése során a lobogó szerinti állam hatóságának vagy az elismert és nevében eljáró szervezetnek, valamint a hajó parancsnokának véleményét figyelembe veszi. Ha azonnali javításra van szükség, mielőtt a hajó elhagyná a kikötőt a hajó parancsnokának és a hajózási hatóságnak meg kell győződnie a javítás megfelelőségéről.

(3) A (2) bekezdésben foglalt döntés meghozatala céljából a hajózási hatóság, illetve az általa felkért elismert szervezet jogosult annak megítélésére, hogy a javítás elvégzése azonnal szükséges-e, vagy elhalasztható.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a vonatkozó külön jogszabály17 rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni.

Hatósági ellenőrzés, jelentés az Európai Bizottság részére

16. § (1) A hajózási hatóság rendszeresen ellenőrzi, hogy a 6. §-ban, a 7. § (1) bekezdésében és a 13. §-ban foglalt követelményeknek a terminál megfelel-e. Az ellenőrzési eljárás részét képezik a rakodás során elvégzendő bejelentés nélküli szemlék. A hajózási hatóság az 5. § d) pontjában, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártakor ellenőrzi, hogy meglévő terminál, illetve újonnan létesített terminál megfelel-e az 5. §-ban foglalt követelményeknek.

(2)18 A hajózási hatóság jelentése alapján a közlekedésért felelős miniszter háromévente az Európai Bizottság részére az ellenőrzések eredményéről jelentést készít. A jelentésnek az ömlesztettáru-szállító hajók és a terminálok közötti együttműködés és kapcsolattartás harmonizált eljárásainak hatékonyságáról szóló értékelést is tartalmaznia kell. A jelentést az Európai Bizottsághoz a beszámolási időszakot követő év április 30-áig kell eljuttatni.

17. §19 Az Európai Parlament és a Tanács 2099/2002/EK rendeletének 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) magyar tagját a közlekedésért felelős miniszter jelöli ki.

Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

19. §20 Ez a rendelet a – a rendelet 2. §-ában hivatkozott nemzetközi egyezményeket, illetve szabályzatokat kihirdető külön jogszabályokkal együtt – az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a 2002. november 5-i 2002/84/EK irányelvvel módosított, az ömlesztettáru-szállító tengeri hajók biztonságos be- és kirakodására vonatkozó harmonizált követelmények és eljárások megállapításáról szóló 2001. december 4-i 2001/96/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

1

Az 1. § c) pontja a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § c) pontja a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. §-a szerint módosított szöveg.

3

225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet a magyar víziutakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről.

4

2001. évi XI. törvény a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt ,,Életbiztonság a tengeren'' tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv (,,SOLAS 1974/1978.'') kihirdetéséről.

5

35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett ,,Életbiztonság a tengeren'' tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv (,,SOLAS 1974/1978.'') mellékletének kihirdetéséről.

6

2/2004. (I. 5.) GKM rendelet az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról.

7

A 3. § m) pontját a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 29. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről.

9

A 7. § (2) bekezdése a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 29. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

Estimated time of arrival.

11

35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett ,,Életbiztonság a tengeren'' tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv (,,SOLAS 1974/1978.'') mellékletének kihirdetéséről.

12

35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett ,,Életbiztonság a tengeren'' tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv (,,SOLAS 1974/1978.'') mellékletének kihirdetéséről – VI/7.3 szabály.

13

A BLU Szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott forma és tartalom szerinti rakodási terv.

14

A BLU Szabályzat 4. számú mellékletében meghatározott ellenőrzési lista.

15

35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett ,,Életbiztonság a tengeren'' tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv (,,SOLAS 1974/1978.'') mellékletének kihirdetéséről – V. fejezet, ,,A hajózás biztonsága'', 10-1. Szabály: ,,A parancsnok felelőssége a biztonságos hajózásért''.

16

A 15. § (2) bekezdése a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 29. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet a magyar víziutakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről.

18

A 16. § (2) bekezdése a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 29. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 17. § a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 29. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

20

A 19. § a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 29. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére