• Tartalom

101/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

a szőlészeti és borászati üzemek működésének engedélyezési rendjéről és tevékenységének higiéniai szabályairól1

2009.03.01.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet szabályait kell alkalmazni a borászati termék előállítását évi 80 hl-t meghaladó mennyiségben, valamint kiszerelést bármely mennyiségben végző borászati üzem esetében.

(2)2 A borászati üzemben biztosítani kell a munkavédelmi, építészeti, műszaki, technológiai, közegészségügyi és higiéniai feltételeket.

(3)3 A borászati üzem létesítéséhez szükséges benyújtandó adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4)4 A borászati üzem működési engedélyét az Országos Borminősítő Intézet (a továbbiakban: OBI) adja ki.

(5) Az OBI a működési engedély egy példányát megküldi az illetékes hegyközségnek, amely az üzemet nyilvántartásba veszi.

2. § A borászati üzem létesítésére irányuló engedélyezési kérelemhez csatolni kell

a) cég esetén a cégbíróságon a cégjegyzékbe bejegyzett nevet, székhelyet,

b) a kiszerelést (előállítást) végző vállalkozás telephelyének nevét, címét,

c) az illetékes hegyközség nevét és címét,

d) a szakmai tevékenységért felelős személy nevét,

e) a telephelyen végzett tevékenységi körök felsorolását,

f)5

3. § (1) A borászati üzemnek meg kell felelnie az élelmiszerekre vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott előírásoknak.

(2) A kiszerelést végzőnek rendelkeznie kell az edények, kannák mosásához, töltéséhez és hiteles lezárásához szükséges eszközökkel.

4. § (1) Engedély adható olyan üzem létesítésére is, amely a palackozás végeztével új állomáshelyre költöztethető (mozgó borpalackozó).

(2) A tevékenység végzéséhez olyan gépjármű szükséges, amely alkalmas palackozó gépsor szállítására. A palackozó gépsornak rendelkeznie kell

a) a szűrőt ellátó tápszivattyúval,

b) csírátlanító szűrővel,

c) palackmosóval, öblítővel és csepegtetővel,

d) palacktöltővel,

e) dugaszolóval,

f) szükség szerint saját víztisztító tartállyal és szennyvízgyűjtővel.

(3) A termelő (palackoztató) töltőhelyének rendelkeznie kell közvetlenül csatlakoztatható ivóvízrendszerrel, csatornahálózattal vagy zárt rendszerű szennyvízelhelyezéssel és a szükséges áramvételi lehetőséggel.

(4) A töltéshez használt palackok (kannák) csak új gyári vagy tisztára mosott – az egészségügyi hatóság által engedélyezett – edények lehetnek. A vonatkozó előírásokon túlmenően fel kell tüntetni a címkén a „mozgótöltő” cég nevét is.

5. § Engedélyt nem lehet adni olyan üzemnek, ahol mind szőlőalapú, mind egyéb gyümölcsalapú borászati termékek előállítását és tárolását végzik.

6. § Az előzőekben felsorolt feltételek megléte esetén az engedélyt ki kell adni, illetve a fogyasztók egészségének és érdekeinek megsértése esetén az engedélyt a vonatkozó jogszabályok szerint vissza kell vonni.

7. § A kiadott engedélyek határozatlan időre szólnak, azonban az üzem működésének, illetve bármely termék előállításának megszüntetését az OBI és a hegyközség részére a megszűnést követő 8 napon belül jelenteni kell.

8. § (1) A borászati üzemeknek a szennyezett övezetben végezhető munkafolyamatai a következők:

a) szőlőátvétel és tárolás,

b) szőlőzúzás, bogyózás és sajtolás,

c) törköly, kocsány felfogása és kiszállítása,

d) seprő, aljbor gyűjtés, tárolás, kezelés.

(2) A borászati termékeket előállító üzem esetében a szennyezett övezethez tartozik a

a) göngyölegtelep, göngyölegraktár;

b) kazánház, hűtőgépház;

c) méregraktár, egyéb anyagraktár;

d) csatornatisztító eszközök raktára;

e) szennyvízkezelő helyek;

f) szemét- és hulladéktároló helyek;

g) javító-, karbantartó üzem, akkumulátortöltő helyiségek;

h) műszaki, építési és tüzelőanyagok tárolóhelyei;

i) gépkocsigarázs;

j) gépkocsimosó hely, helyiség;

k) szellőző, gépház;

l) újbóli felhasználásra kerülő csomagolóanyagok (palackok, üvegek, rekeszek stb.), valamint a belső anyagmozgatásra és ideiglenes árutárolásra használt edényzet (műanyag rekeszek, hordók stb.) mosására szolgáló helyiségek;

m) szőlőültetvényből beszállított nyersanyag;

n) visszáru fogadására, tárolására, előkezelésére szolgáló létesítmény.

(3) A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során – az előzőeken túlmenően – betartandó előírásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az előírások betartását az OBI ellenőrzi.

9. §6

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a hatálybalépésekor már kiadott engedélyek érvényességét nem érinti.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, egyidejűleg az egyes szőlészeti és borászati szakigazgatási kérdésekről szóló 119/2003. (XI. 27.) FVM rendelet 9–15. §-ai hatályukat vesztik.

(2) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

– a Tanács 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről.

1. számú melléklet a 101/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez7

A palackozó üzem létesítéséhez szükséges benyújtandó adatok:
1. Az előállító, palackozó neve, címe
2. Az előállító hely címe
A létesítéséhez mellékelni kell a tervdokumentációt
A tervdokumentációnak a következőket kell tartalmaznia
1. Az előállító hely tevékenységi körének meghatározása
2. Hivatalos helyszínrajz
3. Technológiai folyamatábra
4. Technológiai elrendezési rajz M 1:50 méretarányban
5. Anyagmozgatási és személyforgalmi terv
6. Műszaki-technológiai leírás
7. Gyártástechnológia szerinti gépjegyzék
8–9.8

2. számú melléklet a 101/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez

A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során be kell tartani a következő előírásokat:
a) a sajtolóból a törkölyt folyamatosan el kell szállítani;
b) a csatornahálózattal nem rendelkező pincékben a talaj- és csapadékvízgyűjtő ciszternákat rendszeresen kell kiüríteni és fertőtleníteni;
c) a borospincékben kielégítő természetes vagy mesterséges szellőztetésről kell gondoskodni;
d) a bortömlőket és állandó csővezetékeket kívül-belül rendszeresen mosni és fertőtleníteni kell. Tárolásukra olyan tartószerkezetek szükségesek, hogy belőlük a mosóvíz maradéktalanul eltávozhasson, és a tömlők ne szennyeződjenek;
e) hordókat az ászokfára úgy kell elhelyezni, hogy a mögöttük, alattuk levő tér tisztán tartható legyen;
f) meg kell akadályozni a fahordókon és más tároló edényzeten, a tartályokon a káros penészbevonat kialakulását.
1

A rendeletet a 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. március 24. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a 101/2004. (VI. 3.) FVM rendelet előírásait a folyamatban levő ügyekben alkalmazni kell.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 45/2005. (X. 21.) EüM–FVM–GKM–IHM–KvVM–NKÖM–TNM együttes rendelet 21. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésének 28. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4

Az 1. § (4) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésének 28. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 2. § f) pontját a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésének 28. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 9. §-t a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésének 28. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

7

Az 1. számú melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésének 28. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

8

Az 1. számú melléklet 8–9. pontját a 45/2005. (X. 21.) EüM–FVM–GKM–IHM–KvVM–NKÖM–TNM együttes rendelet 22. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére