• Tartalom

2004. évi CVI. törvény

2004. évi CVI. törvény

a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról1

2012.01.01.

1. § (1)2 Az a személy, aki a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény hatálybalépése előtt a „Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze”, a „Magyar Köztársaság Kiváló Művésze”, valamint a „Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze”, a „Magyar Köztársaság Érdemes Művésze” kitüntető címben részesült, ha saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, vagy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, kiváló, illetve érdemes művészi járadékra jogosult.

(2) A „Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze” és a „Magyar Köztársaság Kiváló Művésze” érdemes művészi járadékra nem jogosult.

2. §3 Az a személy, aki e törvény hatálybalépése előtt a Népművészet Mestere kitüntető díjban részesült, ha saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, vagy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, a népművészet mestere járadékra jogosult.

3. § A kitüntető cím vagy díj jogosultjának özvegye vagy élettársa a járadék fele részének megfelelő özvegyi járadékra jogosult, feltéve, hogy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, továbbá a kitüntető díj jogosultjával halálakor, annak házastársaként vagy élettársaként közös háztartásban élt.

4. § A kiváló művészi járadék egyhavi összege a bérből és fizetésből élők előző naptári évi – a Központi Statisztikai Hivatal által számított – országos szintű nettó átlagkeresete 1/12-ed részének megfelelő összeg. Az érdemes művészi járadék a kiváló művészi járadék 60 százaléka, a népművészet mestere járadék a kiváló művészi járadék 50 százaléka.

5. §4 A járadékot a nyugdíjfolyósító szerv havonként folyósítja. A járadék fedezetét és a végrehajtás költségeit a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti.

6. § (1) Ez a törvény 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a járadék megállapításának és folyósításának részletes szabályait, az 5. § szerinti térítés módját, továbbá a járadék tárgyévre vonatkozó havi összegét évente rendeletben határozza meg.5

7. §6

1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. november 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: november 18.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2011: CXCI. törvény 113. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § a 2011: CXCI. törvény 113. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 725. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére