• Tartalom

11/2004. (IV. 22.) IHM rendelet

11/2004. (IV. 22.) IHM rendelet

a digitális televízió műsorszolgáltatással összefüggő műszaki előírásokról1

2008.05.16.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (3) bekezdésének g) pontjában, valamint 182. §-a (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya:

a) a digitális televízió műsorszolgáltatással összefüggő elektronikus hírközlési tevékenységet végzőkre,

b) az analóg televízió vevőkészülékek és a digitális televízió készülékek gyártóira

terjed ki.

(2) E rendeletet kell alkalmazni:

a) a digitális televízió műsorszolgáltatással összefüggő elektronikus hírközlő hálózatok kiépítésére és üzemeltetésére,

b) a forgalomba hozott analóg televízió vevőkészülékekre és digitális televízió készülékekre.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) átviteli rendszer: a televízió műsorjeleknek a műsorterjesztés átviteli közegéhez való illesztését szolgáló távközlési eljárások rendszere,

b) digitális televízió készülék: a digitális vevődekóder és az integrált digitális televízió vevőkészülék,

c) digitális televízió műsorszolgáltatás: olyan televízió műsorszolgáltatás, amelyhez az elektronikus műsorjeleket digitális formában állítják elő, és a műsorterjesztés digitális átviteli rendszer alkalmazásával történik,

d) digitális vevődekóder (set-top-box): olyan készülék, amely az analóg televízió vevőkészülék számára lehetővé teszi a digitális televízió műsorszámok megjelenítését,

e) európai szabvány: európai szabványügyi szervezet által elfogadott szabvány,

f) európai szabványügyi szervezetek: CEN (Európai Szabványügyi Bizottság), CENELEC (Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság) és ETSI (Európai Távközlési Szabványügyi Intézet),

g) feltételes hozzáférési rendszer: olyan műszaki megoldás, illetőleg intézkedés, amely előfizetés vagy más módon történő előzetes egyedi feljogosítás feltételéhez köti azt, hogy értelmezhető formában hozzá lehessen férni egy védett televízió műsorszolgáltatáshoz,

h) forgalomba hozatal: analóg televízió vevőkészülék vagy digitális televízió készülék visszterhes vagy ingyenes, első ízben történő belföldi rendelkezésre bocsátása, beleértve a bérbeadást is,

i) gyártó: az a gazdálkodó szervezet, amely felel az analóg televízió vevőkészülék vagy digitális televízió készülék tervezéséért, gyártásáért, csomagolásáért, jelöléséért és forgalomba hozataláért, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat saját maga vagy megbízásából más végzi. Ha a gyártó székhelye nem Magyarország területén van, a készülék importálója tekintendő gyártónak,

j) integrált digitális televízió vevőkészülék: olyan televízió vevőkészülék, amely különálló digitális vevődekóder csatlakoztatása nélkül alkalmas a digitális televízió műsorszámok megjelenítésére,

k) iparági specifikáció: a digitális televízió műsorszolgáltatással összefüggő átviteli rendszerek európai iparágán belül elfogadott specifikáció,

l) interfész: analóg televízió vevőkészülék vagy integrált digitális televízió vevőkészülék meghatározott villamos és mechanikai jellemzőkkel rendelkező csatlakoztatási felülete,

m) képformátum: a televízió kép szélességének és magasságának aránya,

n) széles képformátumú műsorszám: olyan televízió műsorszám, amely a képernyőt teljes magasságban és szélességben kitöltő 16:9-es képformátumú megjelenítésre készült.

(2) A műsorelosztás, műsorszám, műsorszolgáltatás, műsorterjesztés fogalmát a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 2. §-a szerint kell érteni.

A digitális televízió műsorszolgáltatással összefüggő elektronikus hírközlő hálózatra vonatkozó követelmények

3. § (1) A digitális televízió műsorszolgáltatással összefüggő elektronikus hírközlő hálózatnak (a továbbiakban: hálózat) alkalmasnak kell lennie a széles képformátumú műsorszámok továbbítására.

(2) A műsorelosztó hálózatban a beérkező széles képformátumú műsorszámokat változatlan képformátummal kell a fogyasztók felé továbbítani.

(3) A hálózatban alkalmazott feltételes hozzáférési rendszer rendelkezzen azokkal a műszaki adottságokkal, amelyek lehetővé teszik az elektronikus hírközlési szolgáltató számára feltételes hozzáférési rendszert alkalmazó szolgáltatásának teljes körű, költséghatékony ellenőrzését helyi vagy regionális szinten.

A forgalomba hozott analóg televízió vevőkészülékre
és a digitális televízió készülékre vonatkozó követelmények

4. § (1) A 42 cm-nél nagyobb látható képernyő-átlóval rendelkező analóg televízió vevőkészüléket el kell látni legalább egy olyan, európai szabvány1 szerinti interfész csatlakozó aljzattal, amely lehetővé teszi a külső készülékek, különösen a digitális vevődekóder egyszerű csatlakoztatását.

(2) A 30 cm-nél nagyobb látható képernyő-átlóval rendelkező integrált digitális televízió vevőkészüléket el kell látni legalább egy olyan, európai szabvány szerinti, vagy nyilvánosan hozzáférhető iparági specifikációnak megfelelő interfész csatlakozó aljzattal2, amely lehetővé teszi a külső készülékek egyszerű csatlakoztatását, és továbbítani tudja a digitális televízió jelek összetevőit, beleértve az interaktív szolgáltatásokkal és a feltételes hozzáféréssel kapcsolatos információkat.

(3) Minden olyan digitális televízió készüléknek, amely képes a feltételes hozzáféréssel kapcsolatos adathelyreállításra, képesnek kell lennie legalább az olyan általános keverési algoritmus szerint összekevert adatok helyreállítására, amely algoritmus alkalmazási jogát valamely európai szabványügyi szervezettől lehet megszerezni.

(4) A (3) bekezdésben hivatkozott digitális televízió készüléknek a nem feltételes hozzáférésű digitális televízió műsorszámok megjelenítésére is képesnek kell lennie. Ez a követelmény bérelt digitális televízió készülékre abban az esetben vonatkozik, ha a bérlő betartja a vonatkozó bérleti szerződés feltételeit.

(5) A (3) bekezdésben foglalt követelménynek való megfelelésről a digitális televízió készülék használati-kezelési útmutatójának tájékoztatást kell tartalmaznia.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.

(2)2

(3) A 4. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a digitális televízió készülékekre, amelyek e rendelet hatálybalépésekor már a forgalomba hozók birtokában vannak, vagy amelyekre import, illetve szállítási szerződést kötöttek.

(4) E rendelet az Európai Közösségek következő jogszabályaival tartalmaz részlegesen összeegyeztethető szabályozást:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/19/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó berendezésekhez való hozzáférésről és azok összekapcsolásáról (hozzáférési irányelv),

b) az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve az egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (egyetemes szolgáltatási irányelv).

1

A rendeletet a 37/2012. (VI. 21.) NFM rendelet 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 22. napjával.

2

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. §-ának 25. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére