• Tartalom

15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet

15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet

a felügyeleti díj mértékéről és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról1

2010.04.16.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének b) és k) pontjában és a postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Pt.) 53. §-a (2) bekezdésének b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Eht. 9. §-ának (6)–(8) bekezdésére és a Pt. 47. §-ára – a pénzügyminiszterrel egyetértésben, a következőt rendelem el:

Hatály

1. § A rendelet hatálya

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra,

b) a postai szolgáltatókra,

c) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság)

terjed ki.

A felügyeleti díj

2. § (1)2 2010. évben a szolgáltatók által fizetendő felügyeleti díj összege a következő mértékű:

a) az elektronikus hírközlési szolgáltató elektronikus hírközlésből származó előző évi nettó árbevételének 0,212%-a,

b) a postai szolgáltató postai szolgáltatásból származó előző üzleti évi nettó árbevételének 0,113%-a.

(2) A felügyeleti díjat negyedévente, egyenlő részletekben – kivéve a 4. § (5) bekezdés szerinti esetleges évközi módosítást – legkésőbb március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig, illetve december 20-ig kell megfizetni a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287247-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(3) Azon szolgáltatók, amelyek a tárgyévben kezdték meg elektronikus hírközlési vagy postai szolgáltatásaik nyújtását, a tárgyévre és a tárgyévet követő évre vonatkozó felügyeleti díjat a tárgyévet követő évben, egyenlő részletekben kötelesek megfizetni. A tárgyévre vonatkozó felügyeleti díjat, a tárgyévet követő évben a tárgyévi árbevétel, míg a tárgyévet követő évre vonatkozó felügyeleti díjat a tárgyévi árbevétel egész évre vetített időarányos része alapján a (2) bekezdés megfelelő alkalmazásával kötelesek megfizetni.

(4)3 A felügyeleti díj éves összegét 1000 forintra lefelé kerekítve kell megállapítani. Amennyiben az így számított érték nem éri el az 5000 forintot, úgy a felügyeleti díjat nem kell megfizetni.

Adatszolgáltatás

3. § (1) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a postai szolgáltatók (a továbbiakban: szolgáltatók) által fizetendő felügyeleti díj összegének ellenőrizhetősége érdekében a szolgáltatók kötelesek a hatóság számára minden év január 20-áig előzetes adatot szolgáltatni az előző évben az elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatásokból származó éves nettó árbevételük (a továbbiakban: árbevétel) összegéről. A számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó szolgáltatók esetében az elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatásokból származó árbevétel a szolgáltató adóbevallásában bevételként bevallott általános forgalmi adót nem tartalmazó összegnek az elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatások ellenértékeként megszerzett része.

(2) Azon szolgáltatók, amelyek a tárgyévben kezdték meg elektronikus hírközlési vagy postai szolgáltatásaik nyújtását, a tárgyévet követő év február 15-éig kötelesek előzetes adatot szolgáltatni a hatóság számára a tárgyévre vonatkozó árbevétel összegéről.

(3) A szolgáltatók minden év június 30-áig megküldik a hatóság számára a számvitelről szóló törvényben meghatározott beszámolón alapuló, illetve a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó szolgáltatók esetében az adóbevalláson, adónyilvántartáson alapuló árbevétel, bevétel összegére vonatkozó adatokat.

Hatósági feladatok

4. § (1) A hatóság az Eht. 9. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezés figyelembevételével, a szolgáltatók előzetes adatszolgáltatása alapján tesz javaslatot az informatikai és hírközlési miniszternek a felügyeleti díj következő évi mértékének meghatározására.

(2) A hatóság számviteli nyilvántartásait olyan részletezettséggel vezeti, amely alapján az Eht. 9. § (8) bekezdésében foglalt szabály érvényesülése, a hatóság tevékenységével összefüggésben felmerült költségek és a felügyeleti díjból származó bevétele megállapíthatók.

(3) A hatóság az Eht. 10. § c) pontja szerinti éves beszámolójában köteles külön feltüntetni a hatóság tevékenységével összefüggésben felmerült költségeket és a felügyeleti díjból származó bevételét, valamint az előző évek esetleges felügyeleti díj többletét. A hatóság éves beszámolóját, annak elfogadását követő 15 napon belül köteles közzétenni.

(4) A hatóság piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi a szolgáltatók felügyeleti díj fizetésére és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségük teljesítését.

(5) Ha a szolgáltató adatszolgáltatását nem teljesíti – az Eht. 33. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontjának megfelelő alkalmazása mellett – a hatóság határozatában határidő tűzése mellett, felhívja a szolgáltatót kötelezettsége teljesítésére.

(6) Ha eltérés van a 3. § (1) bekezdés szerint szolgáltatott előzetes és a 3. § (3) bekezdés szerinti tényleges adatok között, a hatóság határozatában felhívja a szolgáltatót, hogy az éves felügyeleti díj összegét, valamint a felügyeleti díjnak a harmadik és negyedik negyedévre vonatkozó díjrészleteit a jogszabályban meghatározottak szerint egészítse ki.

(7) Ha a szolgáltató adatszolgáltatását nem az előírt határidőben teljesíti, a felügyeleti díj negyedévre vonatkozó részleteit az adott évből hátralévő negyedévekre – az Eht. 33. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontjának megfelelő alkalmazása mellett – úgy kell kiszámítani, hogy azok összege elérje a szolgáltatót terhelő éves felügyeleti díj mértékét.

(8) Ha a szolgáltató a felügyeleti díjat az előírt határidőben nem, vagy nem az adatszolgáltatásában megjelölt összegnek megfelelően fizeti be, a hatóság – az Eht. 33. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontjának megfelelő alkalmazása mellett – határidő tűzésével felhívja a szolgáltatót a felügyeleti díj befizetésére.

(9) A hatóság a szolgáltató nyilvántartásba vételekor tájékoztatja a szolgáltatót a felügyeleti díj mértékéről és annak megfizetési rendjéről.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(3)4

1

A rendeletet a 37/2012. (VI. 21.) NFM rendelet 1. § f) pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 22. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 15/2009. (IV. 3.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított, a 32/2010. (IV. 15.) KHEM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdését a 29/2007. (III. 9.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

Az 5. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére