• Tartalom

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

az állami sportinformációs rendszerről1

2021.01.01.

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2 A rendelet hatálya a sportszervezeteknek, a versenyrendszert működtető sportszövetségeknek (a továbbiakban: sportszövetség), a sportköztestületeknek, a sportközalapítványoknak, a helyi önkormányzatoknak, a sportlétesítmények tulajdonosainak (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatók), valamint a sportigazgatási szervnek az állami sportinformációs rendszerrel (a továbbiakban: ÁSR) kapcsolatos feladataira terjed ki.

2. § (1)3 Az ÁSR-t a sportigazgatási szerv működteti.

(2)4 A sportigazgatási szerv az ÁSR működtetése során gondoskodik:

a) az ÁSR felállításáról;

b) a számítógépes rendszer kifejlesztéséről és üzembe helyezéséről;

c) a folyamatos működtetésről;

d) a karbantartásról;

e) a továbbfejlesztésről.

3. § (1)5 Az adatszolgáltatók a mindenkori Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében foglalt adatokon kívül a rendelet mellékleteiben meghatározott adatokat szolgáltatják.

(2)6 Az adatszolgáltatók az e rendelet mellékletei szerinti adatszolgáltató lapokat (a továbbiakban: adatszolgáltató lap) papír alapon vagy elektronikus úton kötelesek továbbítani.

(3)7 Az adatszolgáltató lapokat a sportigazgatási szerv a honlapján megjelenteti.

4. § (1)8 A sportszervezet köteles az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv, a 4. számú melléklet szerinti adatszolgáltató lapokat a sportszövetség részére megküldeni.

(2)9 A sportköztestület köteles a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(3)10 A sportközalapítvány köteles a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(4)11 A sportszövetség köteles az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(5)12 A sportlétesítmény tulajdonosa köteles a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(6) Amennyiben a sportlétesítmény tulajdonosa települési önkormányzat, a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot az illetékes megyei (fővárosi) önkormányzat részére köteles megküldeni.

(7)13 A sportlétesítmény tulajdonjogának megszerzése esetén az új tulajdonos, a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését követő harminc napon belül köteles a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

5. § (1)14 A sportlétesítmény tulajdonosának a sportigazgatási szerv felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év december 31-éig kell teljesíteni.

(2) A 4. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatónak a megyei (fővárosi) önkormányzat felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év december 31-éig kell teljesíteni.

(3) A sportszervezetnek a sportszövetség felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év december 31-éig kell teljesíteni.

(4)15 A sportszövetségnek a sportigazgatási szerv felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év január 15-éig kell teljesíteni.

(5)16 A megyei (fővárosi) önkormányzatnak a sportigazgatási szerv felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év január 15-éig kell teljesíteni.

(6)17 A 2004. december 31-e után létrejött sportszervezetek az 1. számú melléklet szerinti, a sportköztestületek a 2. számú melléklet szerinti, a sportközalapítványok a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül kötelesek a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(7)18 Az adatszolgáltató adatváltozás esetén adatszolgáltatási kötelezettségét a bíróság változást bejegyző végzésének jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül köteles teljesíteni.

6. § (1)19 A sportigazgatási szerv, sportszövetség, megyei (fővárosi) önkormányzat az adatszolgáltatást ellenőrzi abból a szempontból, hogy az tartalmazza-e a mellékletben meghatározott valamennyi adatot.

(2)20

(3)21 Ha az adatszolgáltatás megfelel a mellékletben foglalt követelményeknek, az (1) bekezdésben meghatározott szerv nyilvántartásba veszi az adatszolgáltatót.

(4)22 Az adatszolgáltató kérheti adatai kijavítását, illetve kiegészítését, amelyet az (1) bekezdésben meghatározott szerv tizenöt napon belül köteles teljesíteni.

7. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, megszabott határidőben és meghatározott módon köteles szolgáltatni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséért az a személy felelős, akit a mellékletek az aláírásra kötelezettként megjelölnek.

(3) A helyi önkormányzatot terhelő adatszolgáltatás teljesítéséért a jegyző (főjegyző) a felelős.

(4)23 A sportigazgatási szerv – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 57. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak körében – a szolgáltatott adatokkal összefüggő nyilvántartásokat, iratokat az adatszolgáltatónál előzetes értesítés alapján ellenőrizheti.

(5) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatással összefüggő nyilvántartásokat, iratokat – ellenőrzés céljából – legalább három évig köteles megőrizni.

(6) A sportszövetség az egyes versenyengedélyek iránti kérelmek regisztrációjára, azok kiadására köteles olyan nyilvántartást kialakítani, amely biztosítja az egyes versenyengedélyek kiadási folyamatának nyomonkövethetőségét.

8. § (1) 2005. január 16-tól nem részesülhet állami támogatásban az az adatszolgáltató, amely nem tett eleget az e rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén az adatszolgáltató részére nyújtott folyamatban lévő, az államháztartás valamely alrendszeréből származó támogatást fel kell függeszteni.

9. §24

10. § (1)25 Az ÁSR-ben foglalt adatok kezelésére a sportigazgatási szerv jogosult.

(2) A nyilvántartásból a mellékletekben meghatározott adatok igényelhetők.

11. §26 E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez27


Sportszervezet neve:     


Sportszervezet székhelye:     


Sportszervezet alapszabályának (alapító okiratának) kelte:     


Annak a bíróságnak a neve és székhelye, melynek nyilvántartásában szerepel, továbbá a bejegyző végzés száma:     


A közhasznúsági nyilvántartásba vételre vonatkozó bejegyző végzés száma, a közhasznúsági fokozat megjelölése*:     


Csőd- és felszámolási eljárás, valamint a végelszámolási eljárás megindítására utaló bejegyzés**:     


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ........... év ......................... hó ......... nap

 

..............................................................................

 

sportszervezet

 

képviselőjének aláírása


________
* Közhasznúság esetén a sportszervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő év június 30-áig az NSH részére megküldeni.
** Kitöltendő, amennyiben csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás alatt áll.

2. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez28


Sportköztestület neve:     


Sportköztestület székhelye:     


A közhasznúsági nyilvántartásba vételre vonatkozó bejegyző végzés száma, a közhasznúsági fokozat megjelölése*:     


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ........... év ......................... hó ......... nap

 

..............................................................................

 

sportköztestület

 

képviselőjének aláírása________
* Közhasznúság esetén a sportköztestület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő év június 30-áig az NSH részére megküldeni.

3. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez29


Sportközalapítvány neve:     


Sportközalapítvány székhelye:     


Annak a bíróságnak a neve és székhelye, melynek nyilvántartásában szerepel, továbbá a bejegyző végzés száma:     


A közhasznúsági nyilvántartásba vételre vonatkozó bejegyző végzés száma, a közhasznúsági fokozat megjelölése*:     


Induló vagyonának összege:     Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.


Kelt: ........... év ......................... hó ......... nap

 

..............................................................................

 

sportközalapítvány képviselőjének

 

aláírása


________
* Közhasznúság esetén a sportközalapítvány köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő év június 30-áig az NSH részére megküldeni.

4. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

A .............................................................................................................................................. nevű* sportszervezet részére a(z)................................................................................................................... sportágban kiadott versenyengedélyek száma

A sportszervezet székhelye:
......................................................................................................................................................................................................

Kor

Amatőr

Hivatásos

10 év alatt

 

 

11–14 év

 

 

15–16 év

 

 

17–18 év

 

 

18 év felett

 

 

Összesen

 

 


* A bírósági nyilvántartásban szereplő hivatalos név.

A .............................................................................................................................................. nevű* sportszervezet részére a(z)................................................................................................................... sportágban kiadott versenyengedélyek száma

A sportszervezet székhelye:
......................................................................................................................................................................................................

Sorszám

Osztálybesorolás

Darab

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

 

 

 

Összesen

 

 


* A bírósági nyilvántartásban szereplő hivatalos név.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.Kelt: ........... év ......................... hó ......... nap

 

..................................................................................

 

sportszervezet képviselőjének aláírása

5. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez30


A 2004. évi I. törvény 3. § (5) bekezdése alapján a sportszövetség adatszolgáltatási kötelezettsége az állami sportinformációs rendszer részére.
A sportszövetség tagszervezeteinek száma:

A kiadott versenyengedélyek országos szinten

 

Összes engedély
országos szinten

Ebből amatőr

Ebből hivatásos

Iskolai

Sportszervezetnél

iskolai
sportkör/diáksport
egyesület tagjaként

sportiskola
tanulójaként/
tagjaként

sportegyesület
tagjaként

sportszerződés
alanyaként

10 év alatt

 

 

 

 

 

 

11–14 év

 

 

 

 

 

 

15–16 év

 

 

 

 

 

 

17–18 év

 

 

 

 

 

 

18 év felett

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

A kiadott versenyengedélyek területi megoszlásban (megyei szint) I.

 

Amatőr sportolók

Megyék

14 év
alattiak

15–16 év

17–18 év

18 év
felettiek

Összesen

Baranya

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

 

 

 

 

 

Budapest

 

 

 

 

 

Bács-Kiskun

 

 

 

 

 

Békés

 

 

 

 

 

Csongrád-Csanád

 

 

 

 

 

Fejér

 

 

 

 

 

Győr-Moson-Sopron

 

 

 

 

 

Hajdú-Bihar

 

 

 

 

 

Heves

 

 

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

 

 

 

 

 

Komárom-Esztergom

 

 

 

 

 

Nógrád

 

 

 

 

 

Pest

 

 

 

 

 

Somogy

 

 

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

 

 

 

 

Tolna

 

 

 

 

 

Vas

 

 

 

 

 

Veszprém

 

 

 

 

 

Zala

 

 

 

 

 

Kiadott versenyengedélyek területi megoszlásban (megyei szint) II.

 

Hivatásos sportolók

Megye

14 év alatt

15–16 év

17–18 év

18 év felett

Összesen

Baranya

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

 

 

 

 

 

Budapest

 

 

 

 

 

Bács-Kiskun

 

 

 

 

 

Békés

 

 

 

 

 

Csongrád-Csanád

 

 

 

 

 

Fejér

 

 

 

 

 

Győr-Moson-Sopron

 

 

 

 

 

Hajdú-Bihar

 

 

 

 

 

Heves

 

 

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

 

 

 

 

 

Komárom-Esztergom

 

 

 

 

 

Nógrád

 

 

 

 

 

Pest

 

 

 

 

 

Somogy

 

 

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

 

 

 

 

Tolna

 

 

 

 

 

Vas

 

 

 

 

 

Veszprém

 

 

 

 

 

Zala

 

 

 

 

 

A versenyengedéllyel rendelkezők tényleges részvétele a versenyrendszerben
(amatőr, hivatásos, vegyes)

Sorszám

Osztálybesorolás*

Darab

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 


* Az adott sportág sajátosságainak megfelelően kell kitölteni.

A versenyengedéllyel rendelkezők tényleges részvétele a versenyrendszerben (amatőr, hivatásos, vegyes) területi megoszlásban (megye)

Megye

Sorszámok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

 

 

 

Baranya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bács-Kiskun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Békés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csongrád-Csanád

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Győr-Moson-Sopron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajdú-Bihar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komárom-Esztergom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nógrád

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somogy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veszprém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ........... év ......................... hó ......... nap

 

............................................................................

 

sportszövetség képviselőjének aláírása

6. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethezSportlétesítmény neve:

Sportlétesítmény címe:

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:

Sportlétesítmény vagyonkezelőjének, használójának neve, címe:

Sportlétesítmény területe:

Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében:


Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján

Óra/hó

Iskolai sport

Utánpótlás

Versenysport

Szabadidősport

Egyéb

Január

 

 

 

 

 

Február

 

 

 

 

 

Március

 

 

 

 

 

Április

 

 

 

 

 

Május

 

 

 

 

 

Június

 

 

 

 

 

Július

 

 

 

 

 

Augusztus

 

 

 

 

 

Szeptember

 

 

 

 

 

Október

 

 

 

 

 

November

 

 

 

 

 

December

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ........... év ......................... hó ......... nap

 

.................................................................................

 

sportlétesítmény tulajdonosának
(a tulajdonos képviselőjének) aláírása

7. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethezSportlétesítmény neve:

Sportlétesítmény címe:

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:

Sportlétesítmény vagyonkezelőjének, használójának neve, címe:

Sportlétesítmény területe:

Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében:


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ........... év ......................... hó ......... nap

 

..............................................................................

 

sportlétesítmény tulajdonosának
(a tulajdonos képviselőjének) aláírása

1

A rendeletet a 765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte 2022. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdésének bevezető szövegrésze a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése az 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 355. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 3. § (3) bekezdése a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdése a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdése a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (3) bekezdése a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (4) bekezdése a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (5) bekezdése a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (7) bekezdése a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja, a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (55) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14

Az 5. § (1) bekezdése a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja és 7. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (4) bekezdése a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (5) bekezdése a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 5. § (6) bekezdése a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja, a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (55) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18

Az 5. § (7) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (55) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 6. § (1) bekezdése a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § c) pontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 355. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

20

A 6. § (2) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 356. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

21

A 6. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 355. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

22

A 6. § (4) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (55) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

23

A 7. § (4) bekezdése az 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 9. §-t a 313/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

25

A 10. § (1) bekezdése a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 11. § a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 679. pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 1. számú melléklet a 171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 8. § h) pontjának hb) alpontja szerint módosított szöveg.

28

A 2. számú melléklet a 171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 8. § h) pontjának hb) alpontja szerint módosított szöveg.

29

A 3. számú melléklet a 171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 8. § h) pontjának hb) alpontja szerint módosított szöveg.

30

Az 5. számú melléklet a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére