• Tartalom

18/2004. (IV. 29.) IHM rendelet

18/2004. (IV. 29.) IHM rendelet

az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszába fizetendő hozzájárulás, valamint a teljesíthető támogatás mértékéről, illetőleg meghatározásuk módjáról1

2008.05.16.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltatók),

b) az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszára (a továbbiakban: Kassza),

c) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság).

A Kasszába fizetésre kötelezett szolgáltatók, a befizetési kötelezettség alapja

2. § (1) A szolgáltatók kötelesek a Kassza javára az e rendeletben meghatározottak szerint megállapított mértékű befizetést teljesíteni, kivéve

a) azok a jogelőd nélkül alakult gazdasági társaságok, amelyek alapításának időpontjától az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működésére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-ának (7) bekezdése alapján meghatározott időpontig két év nem telt el,

b) azok a szolgáltatók, amelyeknek – az alkalmazott technológiától függetlenül – a telefonszolgáltatás, az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtott telefonszolgáltatás igénybevételével nyújtott internetszolgáltatás és az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtásából származó éves értékesítési nettó árbevétele együttesen nem éri el a 100 millió forintot.

(2) Az (1) bekezdés szerint befizetés teljesítésére köteles szolgáltatók (a továbbiakban: kötelezett szolgáltatók) befizetési kötelezettsége mértékének alapja – az alkalmazott technológiától függetlenül –

a) a telefonszolgáltatás,

b) az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtott telefonszolgáltatás igénybevételével nyújtott internetszolgáltatás,

c) az a) és b) pont szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtásából származó tárgyévi értékesítési nettó árbevétel.

(3) E rendelet alkalmazásában a (2) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatásnak minősül az Internet szolgáltatás helyhez kötött telefonhálózaton keresztül történő nyújtása, kivéve, ha az internetszolgáltatást nyújtó szolgáltató az internetszolgáltatás előfizetőjének írásbeli nyilatkozatával vagy más, ezzel egyenértékű módon bizonyítja, hogy az előfizető nem egyetemes szolgáltatás előfizetője.

(4) E rendelet alkalmazásában a (2) bekezdés c) pontja szerinti kiegészítő szolgáltatásnak minősül minden olyan előfizetői vagy hálózati szolgáltatás, amelyet az előfizető kizárólag a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti szolgáltatással együtt vehet igénybe, vagy amelyet valamely szolgáltató a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához vehet igénybe.

(5) A (2) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség mértékének alapja csökkenthető az igénybe vett összekapcsolási és hozzáférési szolgáltatások igazolt költségeivel és ráfordításaival.

(6) Az egyetemes szolgáltatók (2) vagy (5) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége mértékének alapja az egyetemes szolgáltatási szerződésben meghatározott – a kizárólag üzleti szempontok alkalmazása esetére becsült kiadásokhoz és bevételekhez képest a 3. § (2) bekezdés szerinti szempontok szerint méltánytalan többletterhet jelentő, ellenőrzött nettó elkerülhető költségeket meg nem haladó – mértékkel csökkenthető, amennyiben az egyetemes szolgáltató az Eht. 117. § a), illetve b) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához nem igényel támogatást.

A Kasszából teljesíthető támogatások mértékének megállapítása

3. § (1) A Kassza igazgatója az Eht. 121. §-ának (1) bekezdése szerinti támogatás iránti kérelmeket és az Eht. 121. §-ának (2) bekezdése szerinti auditált kimutatást legkésőbb a tárgyévet követő év június 15-ig benyújtó egyetemes szolgáltatók – a hatóság által ellenőrzött és az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nettó elkerülhető költségei számításának alapelveiről szóló jogszabályban foglaltak alapján megfelelőnek elfogadott, az egyetemes szolgáltatási szerződésekben meghatározott támogatási mértéket meg nem haladó – támogatási igényei alapján, a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével teszi meg az Eht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti méltánytalan többletteherre vonatkozó javaslatát az informatikai és hírközlési miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(2) Az egyetemes szolgáltatás nyújtásából adódó többletteher méltánytalanságát az egyetemes szolgáltatás nyújtásának összes körülményét, de különösen az alábbi szempontokat figyelembe véve kell mérlegelni:

a) az egyetemes szolgáltató tárgyévi nettó értékesítési árbevétele,

b) az egyetemes szolgáltató piaci viszonyokat befolyásoló képessége,

c) az egyetemes szolgáltató pénzügyi erőforrásokhoz való hozzájutási lehetősége,

d) az egyetemes szolgáltató piaci tapasztalata,

e) az egyetemes szolgáltató tárgyévi adózás előtti auditált eredménye,

f) az egyetemes szolgáltatás nyújtásából az egyetemes szolgáltatónál jelentkező közvetlen, illetve közvetett előnyök.

(3) Az egyetemes szolgáltatási szerződések a méltánytalanság mérlegelése során figyelembe veendő egyéb, a támogatási igény mértékét nem növelő szempontokat is meghatározhatnak.

(4) A Kassza igazgatója a miniszter által az egyes egyetemes szolgáltatók (1)–(3) bekezdésekben meghatározottak szerint méltánytalan többletterheként előzetesen elismert támogatási igényeit összegzi (összes támogatás felső határa).

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti összes támogatás felső határa nem haladja meg a 4. § (2), illetve (7) bekezdése szerinti összes befizetés felső határát, a hatóság az egyes egyetemes szolgáltatók részére a Kasszából teljesíthető támogatás mértékét az egyetemes szolgáltatóknak az (1)–(3) bekezdésekben meghatározottak szerint méltánytalan többletterheként előzetesen elismert támogatási igényében határozza meg.

(6) Ha a (4) bekezdés szerinti összes támogatás felső határa meghaladja a 4. § (2), illetve (7) bekezdése szerinti összes befizetés felső határát, a hatóság az egyes egyetemes szolgáltatók részére a Kasszából teljesíthető támogatás mértékét határozatában oly módon határozza meg, hogy az oly módon legyen arányos az egyetemes szolgáltató méltánytalan többletterheként előzetesen elismert támogatási igényével, mint ahogy az összes befizetés felső határa arányos az összes támogatás felső határával.

(7) A (6) bekezdés szerinti határozat indokolásában meg kell jelölni a miniszter által méltánytalan többletteherként előzetesen elismert támogatási igény mértékét, valamint utalni kell az Eht. 122. § (6) bekezdés szerinti befizetési korlátra.

A Kasszába fizetendő hozzájárulás mértékének megállapítása

4. § (1) A szolgáltatók a tárgyévi teljes éves értékesítési nettó árbevételükre, valamint a 2. § (2)–(6) bekezdései szerinti tárgyévi bevételeikre, illetve költségeikre vonatkozó auditált kimutatásaikat, valamint az ezeket alátámasztó adatokat kötelesek az e rendelet 1. számú vagy 2. számú melléklete szerinti bontásban, a Korm. rendelet 8. §-ának (2) bekezdése szerinti időpontig benyújtani a miniszternek, és ezzel egyidejűleg a hatóságnak.

(2) Az igazgató a Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján ellenőrzött és elfogadott adatok alapján a kötelezett szolgáltatók 2. § szerint megállapított befizetési kötelezettség alapjait összegzi (összes befizetés felső határa).

(3) A kötelezett szolgáltatók a 2. § szerinti befizetési kötelezettségük alapjának 0,05%-át kötelesek a piacelhagyás következtében szükséges átmeneti intézkedések miatt felmerülő rendkívüli kiadások és a Kassza működéséhez szükséges költségek fedezetéül a Kasszába befizetni, illetőleg a Kassza részére a tárgyévben befizetett összegnek az e célra fordított kifizetések után fennmaradó részét az adott naptári évre ilyen mértékig kiegészíteni.

(4) A hatóság az egyes kötelezett szolgáltatókat terhelő befizetési kötelezettség mértékét úgy állapítja meg, hogy az a (3) bekezdés szerinti összeggel együtt oly módon legyen arányos a 3. § (5), illetve (6) bekezdése szerint az egyes egyetemes szolgáltatók részére meghatározott támogatások összegével, mint ahogyan az egyes kötelezett szolgáltatók befizetési kötelezettségének alapja arányos az összes kötelezett szolgáltató befizetési alapjának összegével.

(5) Ha valamely kötelezett szolgáltató (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége meghaladná a befizetési kötelezettség Eht. 122. §-ának (6) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét, a hatóság a kötelezett szolgáltató befizetési kötelezettségét az Eht. szerinti legmagasabb mértékben állapítja meg.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben – kizárólag a többi kötelezett szolgáltató befizetési kötelezettsége megállapításához – az összes befizetés felső határát az (5) bekezdés szerinti kötelezett szolgáltató befizetési kötelezettségével csökkenteni kell, és az így csökkentett összes befizetés felső határát alapul véve a többi kötelezett szolgáltató befizetési kötelezettségét – az (5) bekezdés szerinti kötelezett szolgáltató figyelmen kívül hagyásával – az e § (4) bekezdése szerint kell meghatározni. Az e bekezdés szerinti számítást valamennyi olyan kötelezett szolgáltató vonatkozásában el kell végezni, amelynek a (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége meghaladná a befizetési kötelezettség Eht. szerinti legmagasabb mértékét.

(7) Az (5) bekezdés szerinti esetben az összes befizetés felső határának megállapításakor az ilyen szolgáltatók esetében a befizetési kötelezettség alapjaként az (5) bekezdés szerinti összeget kell figyelembe venni.

A támogatásra jogosult kötelezett szolgáltató befizetési kötelezettsége, illetve a részére kifizethető támogatás

5. § (1) Ha egy kötelezett szolgáltató a hatóság 3. § (5), illetve (6) bekezdése szerinti határozata alapján támogatásra is jogosult, a ténylegesen teljesítendő befizetési kötelezettsége a 4. § (4) vagy (5) bekezdése szerinti befizetési kötelezettsége és a határozatban megállapított támogatás különbözete. Ha ez a különbözet pozitív, részére a Kasszából támogatás nem fizethető ki.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti különbözet negatív, a szolgáltató befizetés teljesítésére nem köteles, a részére a Kasszából teljesíthető támogatás mértéke 3. § (5), illetve (6) bekezdése szerinti határozatban megállapított támogatás és a 4. § (4) vagy (5) bekezdése szerint meghatározott befizetési kötelezettség különbözete.

Záró és átmeneti rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet április 30-án lép hatályba.

(2)–(4)2

(5) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelve (egyetemes szolgáltatási irányelv),

b) az Európai Bizottság elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacának versenyéről szóló 2002/77/EK irányelve (verseny irányelv).

1. számú melléklet a 18/2004. (IV. 29.) IHM rendelethez3

2. számú melléklet a 18/2004. (IV. 29.) IHM rendelethez

Adatlap
az elektronikus hírközlési szolgáltatók által a 2004. és az azt követő tárgyévekre az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszába fizetendő hozzájárulás megállapításához
Adatlap
az elektronikus hírközlési szolgáltatók által a 2004. és az azt követő tárgyévekre az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszába fizetendő hozzájárulás megállapításához
Az adatszolgáltató neve:    
címe:    
Az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszába fizetendő hozzájárulás, valamint a teljesíthető támogatás mértékéről, illetőleg meghatározásuk módjáról szóló 18/2004. (IV. 28.) IHM rendelet (a továbbiakban: IHM rendelet) 4. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségeknek megfelelően a szolgáltatók a tárgyévi teljes éves értékesítési nettó árbevételükre, valamint a 2. § (2)–(3) bekezdései szerinti tárgyévi bevételeikre, illetve költségeikre vonatkozó auditált kimutatásaikat, valamint az ezeket alátámasztó adatokat kötelesek a Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti időpontig benyújtani a miniszternek, és ezzel egyidejűleg a hatóságnak az alábbiak szerinti bontásban:
1. A szolgáltató tárgyévi teljes éves értékesítési nettó árbevétele: ...................................................... Ft
2. Az IHM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti tételek:

Szolgáltatás megnevezése

Szolgáltatási időszak (ha nem a teljes év)

Tárgyévi értékesítési nettó árbevétel Ft

mettől (... év ...)

meddig (... év ...)

1. Telefonszolgáltatás

 

 

 

2. Az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtott telefonszolgáltatás igénybevételével nyújtott internet szolgáltatás

 

 

 

3. Az 1. és 2. ponthoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

 

 

 

I. Összesen (1.+2.+3.)

 

 

 

3. Az IHM rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti csökkentő tételek:

Megnevezés

Szolgáltatási időszak (ha nem a teljes év)

Költségek és ráfordítások összesen
Ft

mettől (... év ...)

meddig (... év ...)

II. Összekapcsolási és hozzáférési szolgáltatásokból származó költségek és ráfordítások

 

 

 

4. Az IHM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése szerinti összegek különbözete.

Megnevezése

Szolgáltatási időszak (ha nem a teljes év)

Összesen
Ft

mettől (... év ...)

meddig (... év ...)

III. Tárgyévi bevételek-költségek (I–II.),

 

 

 

Fenti adatszolgáltatásunk az auditált éves beszámolón (egyszerűsített éves beszámolón, egyszerűsített beszámolón, vagy ezzel egyenértékű egyéb nyilvántartáson) alapul.
Egyéb közölnivaló:     
Kelt: .................................................................................
............................................................................
cégszerű aláírás
1

A rendeletet a 9/2010. (IV. 21.) MehVM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2010. április 22. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 6. §-a alapján a 18/2004. (IV. 29.) IHM rendelet rendelkezései alapján elbírált vagy benyújtott, és 2010. április 22-ét megelőzően keletkezett támogatási igényekre és ezekkel kapcsolatos eljárásokra a 18/2004. (IV. 29.) IHM rendelet 2010. április 22. napját megelőzően hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

2

A 6. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. §-ának 22. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. számú mellékletet a 18/2004. (IV. 29.) IHM rendelet 6. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére