• Tartalom

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet

a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2019.03.29.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az Országos Érdekegyeztető Tanács egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. §1 (1)2 A kollektív szerződést a szerződő felek kötelesek a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium) a megkötést követő harminc napon belül nyilvántartásba vételre írásbelinek nem minősülő elektronikus úton bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a felek kötelesek továbbá bejelenteni a kollektív szerződés

a) módosítását,

b) felmondását,

c) hatályának megszűnését.

(3)3 A kollektív szerződés kiterjesztésével összefüggésben írásbelinek nem minősülő elektronikus úton be kell jelenteni a kiterjesztett kollektív szerződést kötő érdekképviseleti szervezet megszűnését.

(4)4

1/A. §5 A kollektív szerződést a Minisztérium a szerződést kötő felek bejelentése alapján nyilvántartásba veszi.

2. §6 (1)7 A kollektív szerződést kötő felek bejelentési kötelezettségüket a Minisztérium honlapján a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer keretében található kollektív szerződés elektronikus nyilvántartórendszeren (a továbbiakban: elektronikus nyilvántartórendszer) közzétett, az 1. melléklet szerinti adattartalmú adatlapoknak a (2) bekezdésben meghatározott módon történő elektronikus kitöltésével és bejelentésével, továbbá a több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés elektronikus nyilvántartórendszerbe történő feltöltésével (a továbbiakban együtt: elektronikus bejelentés) teljesítik.

(2)8 A kollektív szerződést kötő feleket, az elektronikus nyilvántartórendszerben megjelenő kérelmük alapján, a Minisztérium három munkanapon belül írásbelinek nem minősülő elektronikus úton ideiglenes belépési azonosító kóddal látja el.

(3) A szerződést kötő felek a végleges belépési azonosító kódot a kollektív szerződés nyilvántartási számával együtt kapják meg. A belépési azonosító kóddal rendelkező szerződést kötő felek ezzel a kóddal tudják a továbbiakban az elektronikus bejelentést teljesíteni, valamint jogosultak bármikor hozzáférni az általuk kötött kollektív szerződésre vonatkozó elektronikus adatlapokhoz.

(4) A kollektív szerződést kötő felek eltérő belépési azonosító kóddal rendelkeznek. A belépési azonosító kódot törölni kell, ha:

a) a kollektív szerződés hatályát veszti,

b) a szerződést kötő valamely fél jogutód nélküli megszűnik.

2/A. §9 Ha az adatlap, illetve a több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés hiányosan vagy pontatlanul tartalmazza a 3. § (2) bekezdés a)–d) pontjában szereplő adatokat, a Minisztérium a kollektív szerződést nem veszi nyilvántartásba és erről a feleket írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja.

3. §10 (1)11 A Minisztérium a kollektív szerződés nyilvántartásba vétele során:

a) az adatlapot, valamint a megküldött kollektív szerződést nyilvántartási számmal látja el,

b) a több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződést dokumentumtárba (számítógépes adattárba) helyezi,

c) az elektronikusan beérkezett adatokat informatikai eszközén tárolja,

d)12 a feleket a nyilvántartásba vételről – a nyilvántartási szám közlésével – írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja.

(2)13 A Minisztérium által számítógépen vezetett nyilvántartás tartalmazza:

a) a szerződést kötő felek nevét, székhelyének címét, munkáltatók esetén adószámát,

b) több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés esetén, a hatálya alá tartozó munkáltatók adószámát, nevét, székhelyének címét,

c) a bejelentett eseményt (kollektív szerződés kötése, módosítása, hatályának módosítása, hatályának megszűnése), valamint annak időpontját,

d) a kollektív szerződés időbeli hatályát (határozatlan vagy határozott időre kötött), határozott időre kötött kollektív szerződés esetén a lejárat időpontját, továbbá

e) a nyilvántartási számot.

(3) A nyilvántartás alapján készülő Kollektív Szerződések Elektronikus Nyilvántartó Könyve nyilvános.

4. §14 Az adatlap, valamint a több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés tartalma mással csak akkor közölhető, továbbá abban az esetben adható át, valamint hozható nyilvánosságra, ha ehhez az adatszolgáltató felek előzetesen írásban hozzájárultak. A Minisztérium a nyilvánosságra hozható kollektív szerződéseket honlapján közzéteszi.

5. §15 Ha a Minisztérium hitelt érdemlő módon tudomást szerez arról, hogy a kollektív szerződés hatályát vesztette, akkor ezt a szerződést áthelyezi a nem hatályos szerződéseket és megállapodásokat tartalmazó adatbázisba. Erről a feleket – a nyilvántartási számra történő hivatkozással – írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a kollektív szerződések regisztrálási rendjéről és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 19/1997. (XII. 18.) MüM rendelet hatályát veszti.

1. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez16

 

 

A kollektív szerződés kötés (módosítás, megszűnés) bejelentésére szolgáló adatlap tartalma

 

 

 

1.

 

Egy, illetve több munkáltatóra (gazdálkodó szervezetre, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalókra) kiterjedő hatályú, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával, valamint az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával kötött kollektív szerződés nyilvántartásba vételére szolgáló adatlap tartalmának pontjai:

1.1.

 

A szerződő felek és a kollektív szerződés általános adatai

1.1.1.

 

A munkáltató (gazdálkodó szervezet) neve, székhelye, adószáma, munkáltatói érdekképviseleti tagsága, költségvetési szerv esetén MÁK Törzskönyvi nyilvántartási (PIR) száma, köztulajdonban álló munkáltatói státusza

1.1.2.

 

A kollektív szerződést kötő szakszervezet neve, székhelye, adószáma, bírósági nyilvántartási száma, szakszervezeti felsőbb szervezeti tagsága

1.1.3.

 

A szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelynek a kollektív szerződést kötő szakszervezet a tagja

1.1.4.

 

Több munkáltatóra kiterjedő kollektív szerződés esetében a szerződés hatálya alá tartozó munkáltatók neve, székhelye, adószáma, munkáltatói érdekképviseleti tagsága

1.1.5.

 

A bejelentés tárgya (kollektív szerződés kötése, módosítása, megszűnése)

1.1.6.

 

A kollektív szerződés kötés (módosítás, megszűnés) időpontja, hatályba lépésének időpontja, a szerződés időbeli jellege (határozott, határozatlan idejű), lejártának időpontja

1.1.7.

 

A munkáltatónál a bejelentést megelőző hónapban alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma és a tárgyévet megelőző év december 31-én alkalmazásban állók száma

1.1.8.

 

A munkáltató több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés hatálya alá tartozása

1.2.

 

A kollektív szerződésben foglalt szabályok, rendelkezések

1.2.1.

 

A kollektív szerződés eljárási szabályai, kötelmi rendelkezései

1.2.1.1.

 

A kollektív szerződés felmondási ideje

1.2.1.2.

 

A kollektív szerződés módosítása

1.2.1.3.

 

A kollektív szerződés hatályának megszűnése

1.2.2.

 

A kollektív szerződés munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályai

1.2.2.1.

 

A szerződő felek együttműködése, kapcsolatrendszere

1.2.2.2.

 

A szakszervezeti jogokat érintő rendelkezések

1.2.2.3.

 

A szakszervezet működését érintő rendelkezések

1.2.3.

 

A kollektív szerződés normatív rendelkezései, szabályai

1.2.3.1.

 

A munkáltató személyében bekövetkező változás

1.2.3.2.

 

A munkaviszony létesítése

1.2.3.3.

 

A munkaszerződés teljesítése, módosítása

1.2.3.4.

 

A munkaviszony megszűnése, megszüntetése

1.2.3.5.

 

A munka- és pihenőidő

1.2.3.6.

 

Kártérítési felelősség

1.2.3.7.

 

A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok

1.2.3.8.

 

Munkaerő-kölcsönzés különös szabályai

1.2.3.9.

 

Iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony különös szabályai

1.3.

 

A munka díjazása – a kollektív szerződés bérmegállapodással és béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos elemei

1.3.1.

 

Az előző évi bruttó átlagkereset mértéke

1.3.2.

 

Átlagkereset-növelés mértéke

1.3.3.

 

Alapbérnövelés mértéke, időpontja

1.3.4.

 

Minimálbér mértéke, emelés időpontja

1.3.5.

 

Garantált bérminimum szabályozása

1.3.6.

 

Bértarifa szabályozása

1.3.7.

 

További bérelemek, bérformák szabályozása

1.3.8.

 

Béren kívüli juttatások és béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások módja (cafeteria rendszer), mértéke és elemei

1.4.

 

A munkaügyi vitákkal kapcsolatos rendelkezések

1.4.1.

 

Munkajogi igény érvényesítése

1.4.2.

 

Kollektív munkaügyi vita

1.4.3.

 

Rendelkezés sztrájk esetére

 

 

 

2.

 

Egy, illetve több, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alatt működő költségvetési intézményre (munkáltatóra) kiterjedő hatályú, a Kjt. rendelkezéseinek alkalmazásával, illetve egyéb jogszabályi felhatalmazással rendelkező államigazgatási szerv által kötött kollektív szerződés nyilvántartásba vételére szolgáló adatlap tartalmának pontjai:

2.1.

 

A szerződő felek és a kollektív szerződés általános adatai

2.1.1.

 

A költségvetési intézmény (gazdálkodó szervezet) neve, székhelye, adószáma, MÁK Törzskönyvi nyilvántartási (PIR) száma, munkáltatói érdekképviseleti tagsága

2.1.2.

 

A szakszervezet neve, székhelye, adószáma, bírósági nyilvántartási száma

2.1.3.

 

A szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelynek a szerződést kötő szakszervezet a tagja

2.1.4.

 

Több munkáltatóra kiterjedő kollektív szerződés esetében a szerződés hatálya alá tartozó munkáltatók neve, székhelye, adószáma, MÁK Törzskönyvi nyilvántartási (PIR) száma, munkáltatói érdekképviseleti tagsága

2.1.5.

 

A bejelentés tárgya (szerződéskötés, módosítás, megszűnés)

2.1.6.

 

A szerződéskötés (módosítás, megszűnés) időpontja, a szerződés (módosítás) hatálybalépése, szerződés időtartama

2.1.7.

 

A munkáltatónál a bejelentést megelőző hónapban alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma és a tárgyévet megelőző év december 31-én alkalmazásban állók száma

2.1.8.

 

A munkáltató több munkáltatóra kiterjedő kollektív szerződés hatálya alá tartozása

2.2.

 

A kollektív szerződésben foglalt szabályok, rendelkezések

2.2.1.

 

A szerződés eljárási szabályai, kötelmi rendelkezései

2.2.1.1.

 

A szerződés felmondási ideje

2.2.1.2.

 

A szerződés módosítása

2.2.1.3.

 

A szerződés megszűnése

2.2.2.

 

A munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályok

2.2.2.1.

 

A szerződő felek együttműködése, kapcsolatrendszere

2.2.2.2.

 

A szakszervezeti jogokat érintő rendelkezések

2.2.2.3.

 

A szakszervezet működését érintő rendelkezések

2.2.3.

 

A szerződés normatív rendelkezései, szabályai

2.2.3.1.

 

A munkáltató személyében bekövetkező változás

2.2.3.2.

 

A közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása

2.2.3.3.

 

A közalkalmazotti jogviszonyban történő munkavégzés

2.2.3.4.

 

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése, megszüntetése

2.2.3.5.

 

A munka- és pihenőidő

2.2.3.6.

 

Kártérítési felelősség

2.2.3.7.

 

A közalkalmazotti jogviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok

2.3.

 

A kollektív szerződés illetmény-megállapodással és illetményrendszeren (béren) kívüli juttatással kapcsolatos elemei

2.3.1.

 

Illetménynövelés mértéke, időpontja

2.3.2.

 

Illetménykiegészítés mértéke

2.3.3.

 

Illetménypótlékok szabályozása

2.3.4.

 

További keresetelemek szabályozása

2.3.5.

 

Illetményrendszeren (béren) kívüli juttatások módja (cafeteria rendszer), mértéke és elemei

2.4.

 

A munkaügyi vitákkal kapcsolatos rendelkezések

2.4.1.

 

Munkajogi igény érvényesítése

2.4.2.

 

Kollektív munkaügyi vita

2.4.3.

 

Rendelkezés sztrájk esetére

2. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez17

3. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez18

4. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez19

5. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez20

1

Az 1. § a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdését a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 57. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 1/A. §-t a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 57. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (1) bekezdés d) pontja az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdése az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 2. számú mellékletet a 9/2010. (IV. 13.) SZMM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A 3. számú mellékletet a 9/2010. (IV. 13.) SZMM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A 4. számú mellékletet a 9/2010. (IV. 13.) SZMM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

20

Az 5. számú mellékletet a 9/2010. (IV. 13.) SZMM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére