• Tartalom

26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet

az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról

2022.03.01.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 118. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a)1

b)2 bejelentés: a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) alapján kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadására irányuló bejelentés;

c) tanúsítvány: a bejelentés alapján szerzett kiegészítő oltalomról kiadott tanúsítvány;

d)3 időtartam meghosszabbítása iránti kérelem: a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a tanúsítvány időtartamának meghosszabbítására irányuló kérelem.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre4

2. §5 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe a tanúsítványokkal kapcsolatos következő ügyek tartoznak:

a) a tanúsítvány megadása;

b) a tanúsítvány megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése;

c) a tanúsítvány érvénytelenségének megállapítása;

d) a nemleges megállapítás;

e)6 a tanúsítvány időtartamának meghosszabbítása és a meghosszabbítás megvonása;

f)7 a tanúsítvány értelmezése;

g)8 a bejelentések és a tanúsítványok nyilvántartása, beleértve a fenntartásukkal kapcsolatos kérdéseket;

h)9 a bejelentésekkel és a tanúsítványokkal kapcsolatos hatósági tájékoztatás.

i)10 a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/933 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/933 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 1. cikk 3. pontja szerinti hatósági tájékoztatás.

A tanúsítvány megadására irányuló eljárás

3. § (1)11 A 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti bejelentést a Hivatalhoz kell benyújtani.

(2)12 A bejelentés napja az a nap, amelyen a Hivatalhoz beérkezett bejelentés legalább a következőket tartalmazza:

a)13 utalás a tanúsítvány iránti igényre a termék megnevezésével;

b) a bejelentő azonosítására alkalmas adatok;

c) az alapszabadalom lajstromszáma és a találmány címe;

d)14 a termék – a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének b) pontjában említett – első forgalomba hozatali engedélyének száma, kelte, és ha az engedély nem a termék első forgalomba hozatali engedélye a Közösségben, a Közösségben kiadott első forgalomba hozatali engedély száma és kelte.

(3)15 A Hivatal a bejelentés benyújtását követően megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek. Ha a bejelentési nap nem ismerhető el, a bejelentőt fel kell hívni a hiányok harminc napon belül történő pótlására. A hiányok határidőben történő pótlása esetén a bejelentés napjának a hiánypótlás beérkezési napját kell elismerni. Ellenkező esetben a bejelentést el kell utasítani.

(4) A bejelentésért a bejelentés napját követő két hónapon belül külön jogszabályban meghatározott bejelentési díjat kell fizetni.

(5)16 Ha a bejelentési díjat nem fizették meg, a Hivatal figyelmezteti a bejelentőt az előírt határidőben történő hiánypótlásra. Ennek elmaradása esetén a bejelentést el kell utasítani.

(6)17 Ha a bejelentés megfelel a (3) bekezdés alapján vizsgált követelményeknek, a Hivatal a bejelentésről – a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke szerint – hivatalos lapjában hatósági tájékoztatást közöl, és azt a tanúsítványlajstromban, valamint – az alapszabadalomra vonatkozóan – a szabadalmi lajstromban feltünteti.

(7)18 Ha a bejelentés megfelel a (3) bekezdés alapján vizsgált feltételeknek, a Hivatal megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az Szt.-ben és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

(8)19 A Hivatal vizsgálata kiterjed arra is, hogy – a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke c) és d) pontjának értelmében – a bejelentő által megjelölt termékre adtak-e már tanúsítványt, illetve, hogy a tanúsítvány alapjául szolgáló forgalomba hozatali engedély az első forgalomba hozatali engedélynek minősül-e.

(9)20 A bejelentés nem változtatható meg úgy, hogy a tanúsítvány más alapszabadalomra vonatkozzon, mint amelyet a bejelentés benyújtásakor megjelöltek.

(10)21 Ha a bejelentés nem felel meg a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az Szt.-ben és az e rendeletben előírt követelményeknek, a bejelentőt fel kell hívni a hiányok pótlására, illetve nyilatkozattételre. A bejelentést el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket, illetve ha a bejelentő a hiánypótlási felhívásra a kitűzött határidőn belül nem válaszol.

4. § (1)22 Ha a bejelentés megfelel a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az Szt.-ben és az e rendeletben előírt követelményeknek, a Hivatal a bejelentés tárgyára tanúsítványt ad.

(2)23 A Hivatal a tanúsítványról, illetve a bejelentés elutasításáról a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke szerint hivatalos lapjában hatósági tájékoztatást közöl.

(3) A tanúsítvány megadását az alapszabadalomra vonatkozóan fel kell tüntetni a szabadalmi lajstromban és be kell jegyezni a tanúsítványlajstromba (6. §).

A tanúsítvány időtartamának meghosszabbítása24

4/A. §25 (1)26 Az időtartam meghosszabbítása iránti kérelmet a Hivatalhoz kell benyújtani.

(2) Az időtartam meghosszabbítása iránti kérelemre külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül; a kérelem díjának megfizetésére a 3. § (5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

(3)27 A Hivatal az időtartam meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásának tényéről hivatalos lapjában a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkében meghatározott módon közöl hatósági tájékoztatást.

(4)28 A Hivatal megvizsgálja, hogy az időtartam meghosszabbítása iránti kérelem megfelel-e a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az Szt.-ben és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

(5)29 Ha az időtartam meghosszabbítása iránti kérelem nem felel meg a (4) bekezdés alapján vizsgált feltételeknek, a kérelmezőt hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kell felhívni. A kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket. Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásra a kitűzött határidőn belül nem válaszol, a kérelmet el kell utasítani.

4/B. §30 (1)31 Ha az időtartam meghosszabbítása iránti kérelem megfelel a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az Szt.-ben és az e rendeletben előírt követelményeknek, a Hivatal a tanúsítvány időtartamát a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének (3) bekezdése szerint meghosszabbítja.

(2)32 Ha az időtartam meghosszabbítása iránti kérelmet a bejelentéssel egyidejűleg, illetve a tanúsítvány megadása iránt folyamatban lévő eljárásban nyújtották be, a Hivatal a kérelemről a tanúsítvány megadása tárgyában hozott – eljárást befejező – döntésében dönt.

(3)33 A már megadott tanúsítvány időtartamának meghosszabbítására irányuló eljárást a tanúsítvány megszűnésének, illetve érvénytelenségének megállapítására irányuló eljárás jogerős befejezésig fel kell függeszteni. Ha a Hivatal megállapítja a tanúsítvány megszűnését, illetve érvénytelenségét, az időtartam meghosszabbítása iránti kérelmet el kell utasítani; ellenkező esetben a tanúsítvány időtartamának meghosszabbítására irányuló eljárást folytatni kell.

(4)34 A Hivatal az időtartam meghosszabbításáról, illetve a kérelem elutasításáról a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke szerint hivatalos lapjában hatósági tájékoztatást közöl.

(5) Az időtartam meghosszabbítását be kell jegyezni a tanúsítványlajstromba.

5. §35 (1)36 Az Szt. és e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a Hivatal csak megváltoztatási kérelem alapján és csak annak a bírósághoz történő továbbításáig módosíthatja és vonhatja vissza a következő kérdésekben hozott – az eljárást befejező – döntését:

a) a tanúsítvány megadása és időtartamának meghosszabbítása;

b) a tanúsítvány megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése;

c) a tanúsítvány érvénytelenségének megállapítása;

d) a nemleges megállapítás;

e) a tanúsítvány időtartama meghosszabbításának megvonása.

(2)37 Az (1) bekezdés c) pontjában – feltéve, hogy az eljárás a 9. § (4) bekezdése alapján folyt –, valamint d) és e) pontjában említett kérdésekben hozott – az eljárást befejező – döntését – az Szt. eltérő rendelkezése hiányában – a Hivatal megváltoztatási kérelem alapján is csak akkor módosíthatja vagy vonhatja vissza, ha megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, vagy ha a felek a döntés módosítását vagy visszavonását egybehangzóan kérik.

(2a)38 Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően, a tanúsítvány jogosultjának kérelmére a Hivatal a tanúsítvány megadása és időtartamának meghosszabbítása tárgyában hozott döntését a tanúsítvány időtartama tekintetében

a) gyógyszerek tanúsítványa esetén a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke, valamint a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló, 1996. július 23-i 1610/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1610/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 17. cikk (2) bekezdése,

b) növényvédő szerek tanúsítványa esetén az 1610/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (2) bekezdése

alapján helyesbítheti.

(2b)39 A (2a) bekezdés szerinti helyesbítés iránti kérelem a tanúsítvány időtartamának lejárati napjáig nyújtható be.

(3)40 A tanúsítvány megadására, illetve időtartamának meghosszabbítására irányuló eljárásra egyebekben a Hivatalnak a szabadalmi ügyekben való eljárására vonatkozó általános szabályokat (Szt. VII. fejezet) kell megfelelően alkalmazni, a következő eltérésekkel:

a)41 a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkében megszabott határidők elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye;

b) az Szt.-nek a nyilvánosságra vonatkozó szabályait (53. §) a bejelentés benyújtásának napjától alkalmazni kell;

c)42

Tanúsítványlajstrom43

6. § (1)44 A Hivatal a bejelentésekről és a tanúsítványokról lajstromot vezet, amelybe be kell jegyezni a tanúsítványokra vonatkozó jogokkal kapcsolatos minden tényt és körülményt. A tanúsítványlajstromban fel kell tüntetni különösen

a) a tanúsítvány lajstromszámát;

b) a tanúsítvány ügyszámát;

c) a tanúsítvány címét;

d) a tanúsítvány jogosultjának nevét és címét;

e) a képviselő nevét és székhelyét;

f) az alapszabadalom lajstromszámát, címét és bejelentési napját;

g)45 a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett forgalomba hozatali engedélyek számát, keltét és az azokban szereplő terméket;

h)46 a tanúsítvány időtartamát, időtartamának meghosszabbítását, illetve a meghosszabbítás megvonását;

i) a tanúsítványt megadó határozat keltét;

j) a fizetett fenntartási díj összegét és a fizetés időpontját;

k) a tanúsítvány megszűnését, illetve érvénytelenségének megállapítását, annak jogcímét és időpontját;

l) a hasznosítási engedélyeket.

m)47 az (EU) 2019/933 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk 2. pontja szerinti kivétel fennállását.

(2)48 A tanúsítványlajstromra egyebekben az Szt.-nek a szabadalmi lajstromra vonatkozó rendelkezéseit (54–55. §-ok) kell megfelelően alkalmazni.

A tanúsítványra vonatkozó szabályok

7. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a tanúsítványokból eredő jogokra és kötelezettségekre, a tanúsítványokkal kapcsolatos hasznosítási szerződésekre, kényszerengedélyekre, valamint a tanúsítvány bitorlására az Szt. II–V. fejezeteinek rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.

(2)49 A tanúsítvány tartamára évenként, külön jogszabályban meghatározott fenntartási díjat kell fizetni, az Szt. 22/A. §-a (4) bekezdésének megfelelően. A tanúsítvány megadását megelőzően esedékessé vált fenntartási díjat a megadó határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül is meg lehet fizetni. Ha a tanúsítvány időtartamának utolsó éve tört évet alkot, az adott évi fenntartási díj arányos részét kell megfizetni, az utolsó teljes évre vonatkozó fenntartási díj megfizetésével egyidejűleg.

A tanúsítvány megszűnése és érvénytelensége

8. § (1) A tanúsítvány megszűnésére az Szt. 40. §-át, 41. §-ának (1), (2) és (4) bekezdését, valamint 43. §-át is alkalmazni kell. Az oltalom megszűnésének időpontjára az Szt. 39. §-ának a)–c) pontjai megfelelően irányadók.

(2) A tanúsítvány érvénytelenségének megállapítása esetén a tanúsítvány a bejelentés napjára visszaható hatállyal szűnik meg. A tanúsítvány érvénytelenségének megállapítására irányuló kérelmet elutasító jogerős határozat kizárja, hogy azonos ténybeli alapon ugyanannak a tanúsítványnak az érvénytelensége iránt bárki újabb eljárást indítson.

Az időtartam meghosszabbításának megvonása50

8/A. §51 (1)52 Az időtartam meghosszabbításának megvonása esetén a tanúsítvány időtartama a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott ideig tart.

(2) Az időtartam meghosszabbításának megvonására irányuló kérelmet elutasító jogerős határozat kizárja, hogy azonos ténybeli alapon, ugyanazon tanúsítványra vonatkozóan az időtartam meghosszabbításának megvonása iránt bárki újabb eljárást indítson.

(3)53 A Hivatal az időtartam meghosszabbításának megvonásáról – a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (2) bekezdése szerint – hivatalos lapjában hatósági tájékoztatást közöl.

A tanúsítványokkal kapcsolatos egyéb eljárások

9. § (1)54 A Hivatal megállapítja a tanúsítványnak a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikke b)–d) pontjai szerinti megszűnését, továbbá a tanúsítványt az Szt. 40. §-a alapján újra érvénybe helyezi. A megszűnés megállapítására és az újra érvénybe helyezésre az Szt. 79. §-ának (2) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

(2)55 Ha a tanúsítványnak a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikke d) pontja alapján történő megszűnését a Hivatal kérelemre állapítja meg, a kérelemmel kapcsolatban a tanúsítvány jogosultját nyilatkozattételre kell felhívni. Az így indult eljárásban a Hivatal írásbeli előkészítés után határoz a tanúsítvány megszűnésének a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikke d) pontja alapján történő megállapításáról vagy a kérelem elutasításáról.

(3)56 A 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikke (1) bekezdésének b) pontja és – ha az alapszabadalmat megsemmisítik – c) pontja alapján a tanúsítvány érvénytelenségének megállapítására a Hivatal hivatalból is indíthat eljárást.

(4)57 A Hivatal a kérdés eldöntése céljából szóbeli tárgyalást tart, valamint háromtagú tanácsban jár el a tárgyaláson és hoz határozatot a tanúsítvány érvénytelenségének megállapítására, illetve az időtartam meghosszabbításának megvonására irányuló eljárásban, kivéve, ha az eljárás a (3) bekezdésben megjelölt jogcímek valamelyike alapján indult.

(5)58 Ha a Hivatal a már megadott tanúsítvány időtartamát a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 4/A–4/B. §-ok alapján meghosszabbította, a tanúsítvány érvénytelenségét, illetve megszűnését megállapító határozatban egyidejűleg rendelkezni kell a tanúsítvány időtartamának meghosszabbításáról rendelkező határozat hatályon kívül helyezéséről.

(6)59 A tanúsítvány érvénytelenségének megállapítására és a tanúsítvány időtartama meghosszabbításának megvonására irányuló eljárásra egyebekben az Szt. 80–81/A. §-ait kell megfelelően alkalmazni.

(7)60 A tanúsítvánnyal kapcsolatban indított nemleges megállapítási eljárásra az Szt. 82–83. §-át kell megfelelően alkalmazni.

(8)61 Ha a tanúsítvány értelmezése kérdésében vita támad, az eljáró bíróság vagy egyéb hatóság megkeresésére a Hivatal a tanúsítvány, az alapszabadalom leírása és a forgalomba hozatali engedély összevetése alapján szakvéleményt ad.

Bírósági eljárások a tanúsítványokkal kapcsolatos ügyekben

10. § A tanúsítványokkal kapcsolatos bírósági eljárásokra a szabadalmakkal kapcsolatos bírósági eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványaira vonatkozó szabályok

11. § (1)62 Ezt a rendeletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az 1610/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadására irányuló bejelentésekre és az ilyen bejelentés alapján megszerzett kiegészítő oltalmi tanúsítványokra is alkalmazni kell.

(2)63 A Hivatalnak a 3. § (8) bekezdése alapján végzett vizsgálata arra terjed ki, hogy az (1) bekezdésben említett közösségi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontja értelmében a bejelentő által megjelölt termékre adtak-e már tanúsítványt, illetve, hogy a tanúsítvány alapjául szolgáló forgalomba hozatali engedély az első forgalomba hozatali engedélynek minősül-e.

Hatálybalépés

12. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések64

13. §65 Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

14. §66 (1) E rendeletnek az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról szóló 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2022. március 1. napján folyamatban lévő eljárásokban és a már megadott tanúsítványokra is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról szóló 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelettel megállapított 2. § i) pontját és 6. § (1) bekezdés m) pontját

a) alkalmazni kell azokra a tanúsítványokra, amelyek iránt 2019. július 1. napján vagy azt követően nyújtottak be bejelentést, és amelyek 2019. július 1. napján vagy azt követően váltak hatályossá,

b) 2022. július 2. napjától kell alkalmazni azokra a tanúsítványokra, amelyek iránt 2019. július 1. napja előtt nyújtottak be bejelentést, és 2019. július 1. napján vagy azt követően váltak hatályossá, és

c) nem kell alkalmazni azon tanúsítványokra, amelyek iránt 2019. július 1. napja előtt nyújtottak be bejelentést, és 2019. július 1. napját megelőzően váltak hatályossá.

(3) E rendeletnek az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról szóló 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (3), (5), (6) és (10) bekezdését a 2022. március 1. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(4) E rendeletnek az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról szóló 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (9) bekezdését a 2022. március 1. napján vagy azt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés67

15. § Ez a rendelet

a) a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 12-i 1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló, 1996. július 23-i 1610/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és

d) a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/933 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

Az 1. § a) pontját a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § b) pontja a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 8. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § d) pontját a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 8. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. §-t megelőző alcím a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 2. § nyitó szövegrésze a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 2. § új e) pontját a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti e)–g) pontok jelölését f)–h) pontra változtatva. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. október 25. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

7

A 2. § eredeti e) pontjának jelölését a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 2. §-a f) pontra változtatta.

8

A 2. § eredeti f) pontjának jelölését a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 2. §-a g) pontra változtatta.

9

A 2. § eredeti g) pontjának jelölését a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 2. §-a h) pontra változtatta.

10

A 2. § i) pontját a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

12

A 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 8. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (5) bekezdése a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. § (6) bekezdése a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3. § (9) bekezdése a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 3. § (10) bekezdése a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 4/A. §-t megelőző alcímet a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

25

A 4/A. §-t a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. október 25. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

26

A 4/A. § (1) bekezdése a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

29

A 4/A. § (5) bekezdése a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 8. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

30

A 4/B. §-t a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. október 25. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

32

A 4/B. § (2) bekezdése a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

35

Az 5. § a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. október 25. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

36

Az 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése, a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 8. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

37

Az 5. § (2) bekezdése a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

38

Az 5. § (2a) bekezdését a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

39

Az 5. § (2b) bekezdését a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

40

Az 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

41

Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 8. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

42

Az 5. § (3) bekezdés c) pontját a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

43

A 6. §-t megelőző alcím a 272/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 272/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 6. § (1) bekezdés g) pontja a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 8. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

46

A 6. § (1) bekezdésének h) pontja a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. október 25. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

47

A 6. § (1) bekezdés m) pontját a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

48

A 6. § (2) bekezdése a 272/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 7. § (2) bekezdése a 221/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 272/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

50

A 8/A. §-t megelőző alcímet a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

51

A 8/A. §-t a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. október 25. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

52

A 8/A. § (1) bekezdése a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 8. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 9. § (4) bekezdése a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

58

A 9. § új (5) bekezdését a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5)–(7) bekezdés számozását (6)–(8) bekezdésre változtatva. A 9. § (5) bekezdése a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése, a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 8. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

59

A 9. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta és szövegét megállapította a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 9. § (2)–(3) bekezdése. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. október 25. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

60

A 9. § eredeti (6) bekezdésének számozását a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése (7) bekezdésre változtatta.

61

A 9. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése (8) bekezdésre változtatta. A 9. § (8) bekezdése a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

62

A 11. § (1) bekezdése a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 8. § 25. pontja szerint módosított szöveg.

63

A 11. § (2) bekezdése a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

64

A 13. §-t megelőző alcímet a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése iktatta be.

66

A 14. §-t a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

67

„Az Európai Unió jogának való megfelelés” alcímet (15. §) a 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére