• Tartalom

26/2004. (IV. 28.) PM rendelet

26/2004. (IV. 28.) PM rendelet

a vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről1

2010.05.15.

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 82. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az oktatási és az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben – az alábbiakat rendelem el:

1. § (1)2 Az oktatási, tudományos és kulturális jellegű tárgyak behozataláról szóló, Lake Success-ben, 1950. november 22-én kelt és az 1979. évi 12. tvr.-rel kihirdetett megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás), továbbá a vámmentességek közösségi rendszerének felállításáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: vámmentességi rendelet) 51. cikke alapján a vámmentességi rendelet II. mellékletének 3. oszlopában meghatározott kategóriákba tartozó intézmények vagy szervezetek számára az egyes oktatási, tudományos és kulturális rendeltetési anyagokra vonatkozóan a vámmentes vámkezelésre jogosító engedélyt kérelemre – a feladatkör szerint érintett miniszter véleményének kikérése után – a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal határozat formájában adja ki.

(2)3 A 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal adja ki – a feladatkör szerint érintett miniszter véleményének kikérése után – a vámmentes vámkezelésre jogosító engedélyt a vámmentességi rendelet XIII. Fejezet alapján annak az intézménynek, vagy laboratóriumnak, amely harmadik országból szövettípus, vércsoport meghatározására szolgáló reagenst, valamint emberi eredetű gyógyászati anyagot hoz be kizárólag orvosi vagy tudományos célú felhasználásra.

2. § Az engedéllyel rendelkezők listáját az 1. § (1)–(2) bekezdése szerint a Pénzügyminisztérium a hivatalos lapjában Közleményként teszi közzé. A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága a listákat a www.vam.hu internetes honlapon is megjelenteti.

3. § Az engedélyt külön kérelem nélkül megadottnak kell tekinteni:

a)4 a Megállapodás alapján alanyi vámmentességgel rendelkező annak az intézménynek, illetve szervezetnek az esetében, amelynek az engedélye a Vtv. 75. §-a (1) bekezdésének k) pontja értelmében hatályát veszti, de a feladatkör szerint érintett miniszterekkel aktualizált listán szerepel, illetve

b) annak az intézménynek, vagy laboratóriumnak az esetében, amely harmadik országból szövettípus, vércsoport meghatározására szolgáló reagenst, valamint emberi eredetű gyógyászati anyagot hoz be kizárólag orvosi vagy tudományos célú felhasználásra és

amely a 2004. május 1-jei állapotnak megfelelő – a 2. §-ban meghatározott módon közzétett – listán szerepel.

4. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

1

A rendeletet a 18/2011. (IV. 19.) NGM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2011. április 20. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 4. §-a alapján a folyamatban lévő ügyekben vagy a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 33. §-a, a 20/2010. (V. 12.) PM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 33. §-a, a 20/2010. (V. 12.) PM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a) pontja a 20/2010. (V. 12.) PM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére