• Tartalom

34/2004. (VI. 23.) PM rendelet

34/2004. (VI. 23.) PM rendelet

a Vám- és Pénzügyőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint államigazgatási tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezeléséről1

2011.01.01.

A Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény (a továbbiakban: VPtv.) 43. §-a d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Vám- és Pénzügyőrség bűnüldözési, bűnmegelőzési, valamint az államigazgatási tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szerveit és az adatok kezelésének technikai szabályait az alábbiak szerint állapítom meg:

Adatkezelésre jogosult szervek

1. § (1)2 A Vám- és Pénzügyőrség külön jogszabályban meghatározott hatósági jogkörrel rendelkező felső-, közép- és alsó fokú szerve hatósági jogkörének gyakorlása során, valamint a Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve jogosult bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint hatósági eljárási és szabálysértési adatok kezelésére.

(2)3 A Vám- és Pénzügyőrség az (1) bekezdésben meghatározott tevékenysége érdekében az alábbi adatbázisokat működteti:

a)4 RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modul, amely a szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos, a VPtv. 38. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazza. A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modulját kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat az 1. számú melléklet tartalmazza;

b) Vámadat-feldolgozó rendszer és alrendszerei, melyekben a vámigazgatási eljárás ügyfeleinek a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 17. § (2) bekezdésében meghatározott adatait kezeli. A vámhatóság a Vámadat-feldolgozó rendszerben és alrendszereiben tartja nyilván továbbá az adott vámigazgatási eljáráshoz kapcsolódó és vámtitoknak minősülő adatokat. A Vámadat-feldolgozó rendszer és alrendszereinek részeit, valamint az azokat kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságot a 2. számú melléklet tartalmazza;

c)5 Jövedéki adatkezelő rendszerek és alrendszerei, amelyekben a jövedéki igazgatási és – a jövedéki adó és az energiaadó tekintetében – az adóigazgatási eljárás ügyfeleinek a b) pontban meghatározott adatait kezeli. A vámhatóság a jövedéki adatkezelő rendszerekben és alrendszerekben tartja nyilván továbbá az adott jövedéki igazgatási és – a jövedéki adó és az energiaadó tekintetében – az adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó és adótitoknak minősülő adatokat, valamint a jövedéki eljárásokhoz kapcsolódó illetékek adatait. A jövedéki adatkezelő rendszereket és alrendszereit, az azokban rögzített adatállományokat, valamint a jövedéki adatkezelő rendszereket kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 3. számú melléklet tartalmazza;

d) a Központi Folyószámla Rendszerben tartja nyilván a vámhatóság a vámigazgatási, adóigazgatási és jövedéki igazgatási ügyek során előírt terhelések és követelések könyvelési adatait. A Központi Folyószámla Rendszert kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 4. számú melléklet tartalmazza;

e) a Bűnügyi Kockázatelemző Adatbázis (a továbbiakban: RABÁN) a vámhatóság kiemelt felderítésének kockázatelemzési szempontból lényeges, a VPtv. 36. § (1) bekezdése e) és f) pontjában meghatározott személyes és különleges, illetve az árukkal, szállító eszközökkel, a jogsértéssel érintett cégekkel kapcsolatos adatok nyilvántartására szolgál. A RABÁN-t kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat az 5. számú melléklet tartalmazza;

f)6 RobotzsaruNeo rendszer, mely a folyamatban lévő és a lefolytatott büntetőeljárásokkal kapcsolatos, a VPtv. 36. §-a (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott adatok, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában foglalt bejelentések nyilvántartására szolgál. A RobotzsaruNeo rendszert kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 6. számú melléklet tartalmazza;

g) Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartás, mely a Közösségbe belépő vagy a Közösséget elhagyó 10 000 euró vagy azt meghaladó értékű készpénzt birtokló természetes személy, továbbá a készpénz tulajdonosának, címzettjének a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 1899/2005/EK parlamenti és tanácsi rendelet 5. Cikke (2) bekezdésében, valamint a végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 2. §-ának (2) bekezdésében meghatározott adatait kezeli. A Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartást kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 7. számú melléklet tartalmazza;

h) Elektronikus Környezetvédelmi Termékdíj-feldolgozó Rendszer, melyben a vámhatóság az adóigazgatási eljárás ügyfeleinek a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 4/B. §-ában meghatározott adatait kezeli. A vámhatóság elektronikus környezetvédelmi termékdíj-feldolgozó rendszerben tartja nyilván továbbá az adott adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó és adótitoknak minősülő adatokat. Az Elektronikus Környezetvédelmi Termékdíj-feldolgozó Rendszer alrendszereit, valamint az azt kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságot a 8. számú melléklet tartalmazza.

i)7 Fémkereskedelmi és Ellenőrzési Rendszer, amelyben fémkereskedelmi hatóságként az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló törvényben meghatározott adatokat kezeli. A Fémkereskedelmi és Ellenőrzési Rendszert kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 9. számú melléklet tartalmazza;

j)8 Az Illetékkezelő rendszerben kerülnek előírásra a jövedéki eljárásokhoz, és fémkereskedelmi eljárásokhoz nem kapcsolódó illeték összegek. Az Illetékkezelő rendszert kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az adatbiztonság technikai szabályai

2. § (1) Az informatikai rendszer technikai (hardwere) elemeinek elhelyezésére szolgáló helyiséget úgy kell kialakítani, hogy az megfelelő védelmet biztosítson a külső és a belső veszélyforrásokkal (szándékos fizikai rongálás, közműellátás zavarai) szemben egyaránt.

(2) Az informatikai rendszer technikai elemeinek elhelyezésére szolgáló épületben olyan be- és kiléptető rendszer üzemeltetése szükséges, mely a személyi forgalom pontos, visszakereshető naplózására mindenkor alkalmas.

(3) Az adatbázis adatainak bármely célú felhasználásakor (másolás, megjelenítés, nyomtatás, kimutatások készítése) a felhasználók azonosítása, a rendszer részeinek használatára való jogosultság ellenőrzése, a jogosultságnak nem megfelelő rendszerrészekbe történő belépés kizárása kötelező.

3. § (1) Hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) vagy számítógépen tárolt adatokat az alábbiak szerint kell kezelni:

a) az adatokat tartalmazó szervert elkülönítetten, az erre a célra kialakított, zárt helyiségben kell üzemeltetni, és biztosítani kell a folyamatos működéshez szükséges technikai feltételeket, így különösen a szünetmentes tápellátást, a megfelelő páratartalom és hőmérséklet szinten tartását, a kisugárzás elleni védelmet,

b) az a) pont szerint kialakított helyiségben elhelyezésre kerülő egyéb számítástechnikai eszközök körét szigorúan meg kell határozni, és azok nem lehetnek adatkapcsolatban az adatokat tartalmazó szerverrel,

c) az a) pont szerint kialakított helyiség vonatkozásában be- és kiléptető rendszert kell működtetni, amely visszakereshető módon dokumentálja a személyi forgalmat,

d) az adatokat tartalmazó szervert elérő munkaállomás csak kódolt adatátviteli hálózaton keresztül kapcsolódhat a szerverhez,

e) az adatkezelési feladatokat ellátó munkaállomásoknak felhasználó azonosítás és autentikáció után kell kapcsolódnia a szerverhez, jelszórendszert kell kialakítani,

f) az adathoz való hozzáférést szervezeti és beosztási hierarchiának megfelelően kell kialakítani,

g) az adathordozó tartalmát az arra jogosult személy is csak a feladata végrehajtása érdekében, a hozzáférési jogosultságának keretei között ismerheti meg,

h) az adaton végzett műveletről napló állományt kell készíteni,

i) a szerver védelmi rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az megakadályozza az adatkezelésre használt számítástechnikai tárolóeszközbe történő illetéktelen bevitelt, a tár tartalmának illetéktelen törlését vagy bármilyen módon való megváltoztatását, illetve bármely adatmódosítást felhasználói jogosultsághoz kell kötni,

j) biztosítani kell a szerver napra kész és a kor követelményének megfelelő folyamatos vírusvédelmét.

(2) Biztosítani kell a raktározott állapotú szoftvert tartalmazó adathordozó, a biztonsági másolat, a munkakópia, az archivált adatot tartalmazó adathordozó 2. § (1) bekezdés szerinti védelmét.

4. § Egyéb adathordozón, így különösen iraton, fényképen, hangfelvételen (a továbbiakban: irat) tárolt adatokat az alábbiak szerint kell kezelni:

a) az iratok elhelyezésére szolgáló helyiségek kialakításánál a 2. § (1) bekezdésben foglaltak az irányadók,

b) az iratokról, azok mozgásáról és felhasználásukról a nyomon követhetőség érdekében hiteles nyilvántartást kell vezetni,

c) biztosítani kell az iratokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozását, ennek érdekében meg kell határozni az irattárba való belépés rendjét,

d) az iratok tartalmát az arra jogosult személy is csak a feladata végrehajtása érdekében, a hozzáférési jogosultságának keretei között ismerheti meg.

5. § A használatban lévő szoftver esetében:

a) a programok átadás-átvételéről nyilvántartást kell vezetni,

b) biztosítani kell, hogy a belépés ellenőrizhető legyen (felhasználói hitelesítés), a rendszer autentikációja, hozzáférés és jogosultság kezelése szempontjából megfelelő biztonságot nyújtson,

c) el kell végezni az új vagy változtatott szoftver megfelelő minősítését (implementálás),

d) biztosítani kell, hogy a program előállítása teljes, világos legyen (specifikáció),

e) a felhasználói felületnek egyszerűnek és érthetőnek kell lennie,

f) a feladat ellátásához szükséges mértékben kell meghatározni a hozzáférési jogosultságot,

g) csak ellenőrzött és vírusmentes adathordozót lehet felhasználni,

h) szoftver importja a hálózaton keresztül tilos.

6. § (1) Az e rendeletben foglaltaknak megfelelő részletes adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat kiadásáról, továbbá a belső adatvédelmi felelős kijelöléséről a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka gondoskodik.

(2)9

7. §10

Hatálybalépés

8. § (1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével – 2004. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2)11

1. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez12A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modulját kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

0M16685_0

 

 

Adatszolgáltatás

Priorálás

 

 

olvasás

adatfelvitel

módosítás

Adatkezelők

Illetékesség

saját adatokban (aktuális elöljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális elöljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális elöljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

személyre

cégre

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Országos parancsnok helyettes

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Felderítés-felügyeleti
és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője,
és a vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és kijelölt tagja

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Ügyeletes tisztje

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Kommunikációs tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és kijelölt tagja

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

 

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője és elemzője

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

 

x

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője és elemzője

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője és elemzője

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

x

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

x

x

x

x

x

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

 

x

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, osztályvezetői,
elemzői

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Műveleti tevékenységet végző szervezeti egységének tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Parancsnok által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

x

 

x

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, osztályvezetői és a parancsnok által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

 

 

 

 

 

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség regionális parancsnokságai

Regionális parancsnok
és parancsnokhelyettes

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Regionális parancsnokság osztályvezetői

Regionális parancsnokság és a felügyelete alatt működő szervek adataihoz való hozzáférési jog

c

c

 

 

 

 

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnoka, parancsnokhelyettese
és osztályvezetői

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Hivatásos állománya

Közigazgatási megyei (fővárosi) területén működő szervek adataihoz való hozzáférési jog

x

x

x

 

x

 

x

x

Központi Ellenőrzési Parancsnokság

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, osztályvezetője

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

 

x

Parancsnok által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

 

x

Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, bevetési osztályok vezetői, ügyeletes
tisztje

Országos hozzáférési jog

x

 

 

 

 

 

x

x

Parancsnok által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Parancsnok által kijelölt tagja

Országos hozzáférési jog

c

c

 

 

 

 

 

 

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnoka, parancsnokhelyettese

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

 

 

 

 

x

x

Szabálysértési előadója, illetőleg szabálysértési szakterületen dolgozó tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- illetőleg jövedéki igazgatási területen dolgozó tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

c

 

 

 

 

 

 

x


Megjegyzés:
x: Az adatok teljes körére vonatkozó jogosultság.
c: A személyes adatok kivételével az adatokhoz való hozzáférési jog.

2. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez13


I. rész

A Vámügyek Adatszolgáltató Rendszer részei

1) „VÁMKER” rendszer, elosztott rendszerek egy adatbázissal
– VÁMSZÁM alrendszer, a vámkezelések adatai egyes vámeljárások tekintetében;
– LEM alrendszer, lekérdező rendszer;
– ETA alrendszer; törzsadatok a „VÁMKER” rendszerekhez;
– KomAB alrendszer, technikai kommunikációt biztosító rendszer az alrendszerekhez.
2) „ITMS” rendszerek, központi rendszerek, egy adatbázissal
– SMS rendszer, vámhatóságok mintakezelő alrendszer; bélyegzők, vámzárak, valamint igazoló okmányok nyilvántartó alrendszere;
– CDPS_I. rendszer, vámárunyilatkozat feldolgozó rendszer;
– ISPP rendszer, gazdasági hatású vámeljárások engedélyeinek nyilvántartása;
– NCTS rendszer, egyes árutovábbításokat kezelő alrendszer;
– EBIR rendszer, biztosítékokat kezelő alrendszer;
– AB-számla rendszer, közösségi előírásokat kezelő alrendszer;
– ADO rendszer, a regisztrációs adó részleges visszatérítési adatainak nyilvántartására szolgáló alrendszer;
– ÁRUREG, áru regisztrációs rendszer;
– ETR rendszer, a központi törzsadatok és a vámigazgatási eljárás keretében kiadott vámhatósági engedélyeket kezelő alrendszer;
– GTR rendszer, a Vám- és Pénzügyőrség ügyfeleinek központi nyilvántartó rendszere;
TARIC rendszer, a közösségi és nemzeti jogszabályokon alapuló tarifális- és kereskedelem politikai intézkedéseket tartalmazó alrendszer;
TQS rendszer, a jelentkezések sorrendjében történő automatizált vámkontingens kiosztás kezelésére és megfigyelések továbbítására szolgál alrendszer;
KOCKA rendszer, folyamatba épített kockázatelemzést támogató kockázatkezelő alrendszer;

II. rész

A Vámügyek Adatszolgáltató Rendszerét kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Szolgálati hely

Felhasználó beosztása

 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

K

 

Országos parancsnok helyettes

P

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

K

 

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, és az általa kijelölt tagjai

P

 

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének valamennyi tagja

P

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

P

 

Informatikai tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

P

 

Más szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt tagjai, illetve elemzéssel foglalkozó kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságai

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tag

P

Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok/Megyeszékhelyen működő Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

P

Regionális Ellenőrzési Központok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt, elemzéssel foglalkozó tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Hozzáférési jogosultságok

K

Kötelező

P

Parancsnok igénylése alapján

3. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez14


I. rész
Jövedéki adatkezelő rendszerek és az azokban kezelt adatok

Jövedéki adatkezelő rendszerek:
I. Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer
II. EMCS (Excise Movement Control System) rendszer
III. SEED rendszer
I.    A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszerben kezelt adatok:
A gazdálkodók cégadatai és magánszemélyek személyes adatai, valamint a telephelyekre és székhelyekre vonatkozó adatok a Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszerben nem kerülnek rögzítésre, ezen adatok kezelése kizárólag a Gazdálkodói Törzsadat-nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: GTR) történik. A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer a fenti adatokra kizárólag a VPID számmal hivatkoznak.
Valamennyi alrendszer egy közös iktató modullal rendelkezik, melyben az eljárásokhoz kapcsolódó alapadatok kerülnek rögzítése.
1.    Jövedéki engedélyezési alrendszer:
Az engedélyhez kötött jövedéki tevékenységek végzéséhez benyújtott kérelmek feldolgozására szolgáló modul, mely az engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó valamennyi adatot tartalmazza.
2.    Jövedéki adó alrendszer:
Az adóbevallások, adókivetések, visszatérítések és visszaigénylések feldolgozására szolgáló programmodul, mely az ezen eljárásokhoz kapcsolódó adatokat tartalmazza.
3.    Jövedéki ellenőrzési alrendszer:
Az alrendszer a következő eljárások adatait kezeli:
–     az engedélyes alanyok részére a nyilvántartásaikkal kapcsolatosan a törvényben meghatározott adatszolgáltatások,
–     az engedélyes alanyoknál végzett elszámolások és készletfelvételek,
–     a szervek által lefolytatott ellenőrzések és a feltárt jogsértések, valamint az ezekhez kapcsolódó bírság határozatok, jogorvoslati eljárások, fizetési könnyítések,
–     valamennyi eljárás során keletkezett illeték ügyek.
4.    Adó-, Zárjegy alrendszer:
Az adó- és zárjegy megrendelések feldolgozására és azok teljesítésére vonatkozó adatok, valamint az adó- és zárjegy raktárkészlet kezelésére szolgáló modul.
5.    Adóellenőrzés alrendszer
Az adóellenőrzések lefolytatása során keletkező adatokat kezelő alrendszer.
6.    E-Jövedék alrendszer
Az elektronikus kormányzati rendszer keretében, az Ügyfélkapun megküldött ügyféli elektronikus bevallások, és egyéb adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feldolgozáshoz szükséges adatokat tartalmazó alrendszer.
7.    Mobil Ellenőrzés alrendszer
Az Adó- és Zárjegy alrendszer, valamint a Jövedéki ellenőrzési alrendszerben nyilvántartott adatok felhasználásával, a jövedéki helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvben rögzített megállapításokat és az ahhoz kapcsolódó ellenőrzési adatokat, melyek megegyeznek a Jövedéki ellenőrzési alrendszer jogsértés részében rögzített adatokkal.
8.    Üzemeltetés alrendszer:
A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszert használó szervek törzsadatainak és az egyes szervek felhasználóinak jogosultsági adatainak rögzítésére és karbantartására szolgáló alrendszer.
9.    Országos alrendszer:
Kizárólag a Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer egyes alrendszereiben rögzített adatok különböző szempontú lekérdezésére szolgáló alrendszer.
II.    Az EMCS rendszerben kezelt adatok:
Az Európai Unió által létrehozott, nemzeti fejlesztésű informatikai rendszer, mely a közösségi és belföldi adó-felfüggesztési eljárásban továbbított jövedéki szállítmányok, valamint a(z) − belföldi relációban szállított − adózott jövedéki szállítmányok adatait kezeli.
III.    A SEED rendszerben kezelt adatok:
Az Európai Unió által meghatározott – a közösségi adó-felfüggesztési eljárásban résztvevő engedélyesek adatait tartalmazó rendszer, melybe a Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszerben rögzített engedélyesek, valamint a tagállamok által megküldött engedélyesek adatai kerülnek tárolásra.

II. rész
A jövedéki adatkezelő rendszereket kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Szolgálati hely

Felhasználó beosztása

Adható hozzáférési jogosultságok

Rögzítés

Lekérdezés

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

 

x

Országos parancsnokhelyettes

 

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője, és a vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység valamennyi tagja

 

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt, illetőleg elemzéssel foglalkozó tagjai

 

x

Informatikai tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt, illetve elemzéssel foglalkozó tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Regionális Ellenőrzési Központok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

4. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez15A Központi Folyószámla Rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Szolgálati hely

Felhasználó beosztása

 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

K

 

Országos parancsnok helyettes

P

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

K

 

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

K

 

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, és az általa kijelölt tagjai

P

 

Gazdasági tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt tagjai

P

 

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének valamennyi tagja

P

 

Vámigazgatási, illetőleg jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt, felügyeletet gyakorló tagjai

P

 

Informatikai tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt tagjai

K

 

Más szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt, illetőleg elemzéssel foglalkozó tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságai

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok/Megyeszékhelyen működő Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Regionális Ellenőrzési Központok

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt, elemzéssel foglalkozó tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Hozzáférési jogosultságok

K

Kötelező

P

Parancsnok igénylése alapján

5. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez16A Bűnügyi Kockázatelemző Adatbázist (RABÁN) kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Szolgálati hely

Felhasználó beosztása

 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

K

 

Országos parancsnok helyettes

P

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

K

 

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, és az általa kijelölt tagjai

P

 

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

P

 

Informatikai tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt tagjai

P

 

Más szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt, elemzéssel foglalkozó tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó hivatalai

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt, elemzéssel foglalkozó tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelő szerve

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség regionális parancsnokságai

parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt, elemzéssel foglalkozó tagjai

P

Regionális Ellenőrzési Központok

Parancsnok és

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok/Megyeszékhelyen működő Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Hozzáférési jogosultságok

K

Kötelező

P

Parancsnok igénylése alapján

6. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez17A RobotzsaruNeo Rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

0M16690_0

 

 

Adatszolgáltatás

Priorálás

 

 

olvasás

adatfelvitel

módosítás

Adatkezelők

Illetékesség

saját adatokban (aktuális elöljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális elöljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális elöljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

személyre

cégre

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Országos parancsnok helyettes

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője, és a vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

 

x

Ügyeletes tisztje

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

 

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

x

x

x

x

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, szakmai osztályainak vezetői

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Szakmai osztályainak tagjai

Országos hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságának pénzügyi információs egységként működő szervének tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

 

Parancsnoka, parancsnokhelyettese

Országos hozzáférési jog

 

 

 

 

 

 

x

x

Osztályvezetői és hivatásos állománya

Országos hozzáférési jog

 

 

 

 

 

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség regionális parancsnokságai

Regionális parancsnok, regionális parancsnokhelyettes, ügyeletes tiszt

Regionális parancsnokság és a felügyelete alatt működő szervek – kivéve a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai –
adataihoz való hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Regionális parancsnokság osztályvezetői

Regionális parancsnokság és a felügyelete alatt működő szervek – kivéve a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai –
adataihoz való hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnoka, parancsnokhelyettese és osztályvezetői

Regionális parancsnokság és a felügyelete alatt működő szervek adataihoz való hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Hivatásos állománya

Közigazgatási megyei (fővárosi) területén működő szervek adataihoz való hozzáférési jog

x

x

x

 

x

 

x

x

Központi Ellenőrzési Parancsnokság

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, osztályvezetője

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

 

 

 

 

x

x

Parancsnok által kijelölt tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, bevetési osztályok vezetői, ügyeletes tisztje

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

 

 

 

 

x

x

Parancsnok által kijelölt tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Parancsnok által kijelölt tagja

Országos hozzáférési jog

c

c

 

 

 

 

 

 

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnoka, parancsnokhelyettese

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

 

 

 

 

x

x

Szabálysértési előadója, illetőleg szabálysértési szakterületen dolgozó tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- illetőleg jövedéki igazgatási területen dolgozó tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

c

 

 

 

 

 

 

x


Megjegyzés:
x: Az adatok teljes körére vonatkozó jogosultság.
c: A személyes adatok kivételével az adatokhoz való hozzáférési jog.

7. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez18A Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartást kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Adatkezelők

Illetékesség

Adatszolgáltatás

olvasás

adatfelvitel

módosítás

saját adatokban (aktuális eljáró!)

(adatátvitelt végző valamennyi szerv adatai)
Felügyelete alatt dolgozó szervek

saját adatokban (aktuális eljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális eljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és az általa által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője, és a vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságának pénzügyi információs egységként működő szervének tagjai

Országos hozzáférési jog

x

Regionális Parancsnokságok parancsnoka és az általa kijelölt tagjai

Regionális hozzáférési jog

c

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Országos hozzáférési jog

c

c

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok/Megyeszékhelyen működő Vám- és Pénzügyőri Hivatalok parancsnoka és az általa kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

x


Megjegyzés:
X: AZ ADATOK TELJES KÖRÉRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG.
C: A SZEMÉLYES ADATOK KIVÉTELÉVEL AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOG.

8. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez19


I. rész

Elektronikus Környezetvédelmi Termékdíj-feldolgozó Rendszer

Az eKt rendszer, a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adatok nyilvántartására szolgáló rendszer.

II. rész

Az Elektronikus Környezetvédelmi Termékdíj-feldolgozó Rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Szolgálati hely

Felhasználó beosztása

 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

K

 

Országos parancsnok helyettes

P

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

K

 

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, és az általa kijelölt tagjai

P

 

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének valamennyi tagja

P

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

P

 

Informatikai tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

P

 

Más szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt, illetőleg elemzéssel foglalkozó tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési

Parancsnok

K

Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelő szerve

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságai

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok/Megyeszékhelyen működő Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Regionális Ellenőrzési Központok

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Hozzáférési jogosultságok

K

Kötelező

P

Parancsnok igénylése alapján

9. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez20I. rész
Fémkereskedelmi és Ellenőrzési Rendszer részei és az azokban kezelt adatok

A Fémkereskedelmi és Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: FER) részei:
1. FER engedélyezési alrendszer
2. FER ellenőrzési alrendszer
3. FER mobil ellenőrzési alrendszer
A gazdálkodók cégadatai és magánszemélyek személyes adatai, valamint a telephelyekre és székhelyekre vonatkozó adatok a FER-ben nem kerülnek rögzítésre, ezen adatok kezelése kizárólag a Gazdálkodói Törzsadat-nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: GTR) történik. A FER-ben a fenti adatokra kizárólag a VPID számmal hivatkoznak.
Valamennyi alrendszer egy közös iktató modullal rendelkezik, melyben az eljárásokhoz kapcsolódó alapadatok kerülnek rögzítése.
1.    FER engedélyezési alrendszer
Az engedélyhez kötött fémkereskedelmi tevékenységek végzéséhez benyújtott kérelmek feldolgozására szolgáló modul, mely az engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó valamennyi adatot tartalmazza.
2.    FER ellenőrzési alrendszer
Az alrendszer a következő eljárások adatait kezeli:
–     az engedélyes alanyok részére a nyilvántartásaikkal kapcsolatosan a törvényben meghatározott adatszolgáltatások,
–     az engedélyes alanyoknál végzett ellenőrzések,
–     a szervek által lefolytatott ellenőrzések és a feltárt jogsértések, valamint az ezekhez kapcsolódó bírság határozatok, jogorvoslati eljárások, fizetési könnyítések,
–     valamennyi eljárás során keletkezett illeték ügyek.
3.    FER mobil ellenőrzési alrendszer
A FER ellenőrzési alrendszerben nyilvántartott adatok felhasználásával, a helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvben rögzített megállapításokat és az ahhoz kapcsolódó ellenőrzési adatokat, melyek megegyeznek a FER ellenőrzési alrendszer jogsértés részében rögzített adatokkal.

II. rész
A Fémkereskedelmi és Ellenőrzési Rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Szolgálati hely

Felhasználó beosztása

Adható hozzáférési jogosultságok

Rögzítés

Lekérdezés

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

 

x

Országos parancsnokhelyettes

 

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője, és a vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység valamennyi tagja

 

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt, illetőleg elemzéssel foglalkozó tagjai

 

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Informatikai tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt, illetve elemzéssel foglalkozó tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Regionális Ellenőrzési Központok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

10. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez21I. rész
Illetékkezelő rendszer részei és az azokban kezelt adatok

A gazdálkodók cégadatai és magánszemélyek személyes adatai, valamint a telephelyekre és székhelyekre vonatkozó adatok az Illetékkezelő rendszerben nem kerülnek rögzítésre, ezen adatok kezelése kizárólag a Gazdálkodói Törzsadat-nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: GTR) történik. Az Illetékkezelő rendszerben a fenti adatokra kizárólag a VPID számmal hivatkoznak.
Az Illetékkezelő rendszerben kerülnek előírásra a jövedéki eljárásokhoz, és fémkereskedelmi eljárásokhoz nem kapcsolódó illeték összegek.

II. rész
Az Illetékkezelő Rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Szolgálati hely

Felhasználó beosztása

Adható hozzáférési jogosultságok

Rögzítés

Lekérdezés

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

 

x

Országos parancsnokhelyettes

 

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője, és a vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység valamennyi tagja

 

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt, illetőleg elemzéssel foglalkozó tagjai

 

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Informatikai tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt, illetve elemzéssel foglalkozó tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Regionális Ellenőrzési Központok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

1

A rendeletet a 14/2011. (III. 25.) NGM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2011. március 26. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a 20/2010. (V. 12.) PM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a 20/2010. (V. 12.) PM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (2) bekezdés f) pontja a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 24. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § (2) bekezdés i) pontját a 20/2010. (V. 12.) PM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

8

Az 1. § (2) bekezdés j) pontját a 20/2010. (V. 12.) PM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

9

A 6. § (2) bekezdését a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 44. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 7. §-t és az azt megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 84. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 8. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 84. pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 1. számú melléklet a 20/2010. (V. 12.) PM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. számú melléklet a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 25. § (2) bekezdésével megállapított, a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 13. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 3. számú melléklet a 20/2010. (V. 12.) PM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított, a 7. § szerint módosított szöveg.

15

A 4. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 13. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 13. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6. számú melléklet a 20/2010. (V. 12.) PM rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 7. számú mellékletet a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelet 22. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 13. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 9. számú mellékletet a 20/2010. (V. 12.) PM rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.

21

A 10. számú mellékletet a 20/2010. (V. 12.) PM rendelet 5. § (5) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére