• Tartalom

374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a Kiváló Művész, az Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék folyósításáról

2018.06.12.

A Kormány a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 6. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kiváló és Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék (a továbbiakban: járadék) összegének megállapításához és folyósításához szükséges adatot (Tv. 4. §) a Központi Statisztikai Hivatal évenként, május hónapban a Magyar Közlönyben közzéteszi.

(2)1 A nyugdíjfolyósító szerv a tárgyév január–június hónapjaira járó járadékot, a tárgyévet megelőző év december hónapjában érvényes összegben állapítja meg, illetőleg folyósítja. A tárgyév július hónapjától a járadékot már az (1) bekezdés szerinti adat figyelembevételével kell folyósítani.

(3)2 A nyugdíjfolyósító szerv július hónapban intézkedik a (2) bekezdés szerinti, január–június hónapokra járó járadékkülönbözet egy összegben történő folyósításáról.

2. § (1)3 A járadék megállapítása és folyósítása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – hivatalból történik. A járadékra való jogosultságot és annak az 1. § (1) bekezdés szerinti összegét a nyugdíjfolyósító szerv állapítja meg azzal, hogy a járadékban részesülőnek az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 2. §-ának (2) bekezdése szerinti pótlék folyósítása megszűnik. Az 1. § (3) bekezdése szerinti különbözet folyósításáról nem kell határozatot hozni.

(2)4 A nyugdíjfolyósító szerv az ügyfél kérelmére állapítja meg és folyósítja a járadékot, ha az ügyfél

a) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 2. §-ának (2) bekezdése szerinti pótlékban nem részesült,

b)5 a kitüntetett személy özvegye vagy élettársa, de az a) pont szerinti pótlékban nem részesült.

(3)6 A járadék megállapításához és folyósításához szükséges adatokat

a)7 a Kiváló és Érdemes Művész címben részesülő személyek esetében a nemzetpolitikáért felelős miniszter,

b) a Népművészet Mestere díjban részesülő személyek esetén a kultúráért felelős miniszter

a cím, illetve a díj adományozását – e rendelet hatálybalépése előtt már Népművészet Mestere díjban részesült személyek esetén e rendelet hatálybalépését – követő 15 napon belül megküldi a járadékot nyugdíjfolyósító szerv részére. A kitüntető cím adományozását a nemzetpolitikáért felelős miniszter – a Népművészet Mestere cím esetében a kultúráért felelős miniszter – igazolja.

(4)8 A járadék – az igényérvényesítésre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – attól a naptól állapítható meg, amely napon a jogosultsághoz szükséges feltételek bekövetkeztek. A járadékot a jogosultsági feltételek bármelyikének megszűnését követő hónap első napjától kell megszüntetni.

(5)9 Az özvegy járadékra jogosultságát nem érinti, ha a házastársának vagy élettársának halálát követően házasságot köt, vagy saját jogán is jogosult a járadékra. Az özvegynek a járadékra való jogosultság megállapítása érdekében a közös lakcímet kell igazolnia; ennek hiányában a nyugdíjfolyósító szerv a polgárok lakcímét nyilvántartó hatósághoz fordul. Az együttélést külön nem kell igazolni.

(6)10 A járadékot a nyugdíjfolyósító szerv havonta, az esedékesség hónapjában a nyugellátással (baleseti nyugellátással), illetőleg a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátással együtt – annak hiányában önállóan – folyósítja. A nyugellátással (baleseti nyugellátással), illetőleg a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátással együtt folyósított járadékot a nyugellátástól (baleseti nyugellátástól), illetve a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátástól elkülönítetten kell kezelni.

3. § Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a járadék iránti igény érvényesítésére, a járadék megállapítására, folyósítására, megszüntetésére, valamint a jogalap nélkül felvett járadék visszafizetésére és megtérítésére, a járadékból történő levonásra, a jogorvoslatra, a járadékban részesülő bejelentési kötelezettségére a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

4. §11 A járadék fedezetének, továbbá a végrehajtás ügyviteli költségeinek a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő megtérítése módjáról és időpontjáról, valamint az elszámolás rendjéről a kultúráért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a központi nyugdíjbiztosítási szerv megállapodást köt.

5. § (1) Ez a rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.

(2)12

1

Az 1. § (2) bekezdése a 365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése e) pontjának ea) alpontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (5) bekezdését.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése e) pontjának eb) alpontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (5) bekezdését.

4

A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 393. §-a, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 63. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 394. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 2. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 294. §-ával megállapított, záró szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 63. § b) pontja, a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 394. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 2. § (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 392. §-ával megállapított, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 63. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (6) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 63. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 583. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére