• Tartalom

40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

a Nemzet Sportolója Címről

2019.01.01.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A ,,Nemzet Sportolója'' cím (a továbbiakban: Cím) az Stv. 62. §-ának (1) bekezdésében meghatározott sportoló részére adományozható.

(2) A Címet egyidejűleg 12 személy viselheti.

(3) A Cím egyéni, vagy csapatsportágban nyújtott sportteljesítmény alapján is adományozható.

(4) A Cím posztumusz nem adományozható.

2. §1 (1) A Címre és az azzal járó életjáradékra irányuló – a Nemzet Sportolójának halála vagy érdemtelensége miatt a Cím és az azzal járó életjáradék visszavonása eredményeként szükségessé váló – új javaslatot a Nemzet Sportolói teszik meg a (2)–(4) bekezdésben és a 3. §-ban meghatározottak szerint a Kormány részére.

(2) A Nemzet Sportolói a jelölt személyéről döntő – jegyzőkönyvben rögzített – új javaslatukat

a) a Nemzet Sportolóinak ülésén (a továbbiakban: ülés) személyesen, vagy

b) az ülésről való távolmaradás esetén

ba) az ülés időpontjában az ülésen jelenlévők felé hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefonon tett nyilatkozatot is, vagy

bb) az ülést megelőzően a sportpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve írásban

teszik meg.

(3)2 A Nemzet Sportolói által a miniszter képviselőjének közreműködésével összehívott ülésen a Nemzet Sportolói vesznek részt. Az ülésen jelen van a miniszter képviselője. Az ülésen a miniszter képviselője ismerteti a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján, írásban tett új javaslatokat. Az ülés megtartásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat a miniszter képviselője végzi.

(4) Az új javaslatok megtételére a Nemzet Sportolójának

a) halála napjától, vagy

b)3 az érdemtelenségét megállapító jogerős bírósági határozat miniszternek való bejelentésétől

számított 60 napon belül kerül sor.

3. §4 A miniszter arra a jelöltre vonatkozó javaslatot terjeszti – a Nemzet Sportolóinak javaslataként – a Kormány elé, akire a Nemzet Sportolóinak egyszerű többsége egybehangzó javaslatot tett.

4. §5 (1) Az adományozottat a Cím adományozásáról szóló okirat, valamint havonta 630 000 forint életjáradék illeti meg.

(2)6 Ha az adományozott olimpiai járadékra is jogosult, részére összevontan kell az olimpiai járadékot és a Címmel járó életjáradékot folyósítani.

(3) Az adományozott az életjáradékra az adományozást követő hónap első napjától jogosult.

(4)7 A miniszter az életjáradékot a Cím adományozásáról szóló határozatnak a Magyar Közlönyben történő közzétételétől számított nyolc napon belül közigazgatási hatósági eljárás keretében hivatalból állapítja meg, és azt a jogosultság kezdő időpontjától havonta, minden hónap 20. napjáig folyósítja.

(5) Az életjáradék fedezetét és a folyósítás költségeit a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete éves költségvetésében tervezni kell.

(6) Az életjáradék folyósítása – az adományozott választása szerint – átutalással vagy fizetési számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik.

(7)8 Ha a miniszter a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül határozathozatali kötelezettségét elmulasztotta, – ellenérdekű ügyfél hiányában – az adományozott az életjáradékra az (1)–(3) bekezdésben foglaltak szerint jogosulttá válik.

5–6. §9

7. § Ez a rendelet 2004. március 13-án lép hatályba.

8. §10 (1) A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 2., 3. és 4. §-t – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a módosító rendelet hatálybalépésekor11 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A módosító rendelettel megállapított 4. § (1) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépését12 követő hónap első napjától kell alkalmazni.

Melléklet a 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez13

1

A 2. § a 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdése a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdés b) pontja a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § a 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdése a 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (4) bekezdése a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (7) bekezdése a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5–6. §-t a 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A hatálybalépés időpontja 2015. február 19.

12

A hatálybalépés időpontja 2015. február 19.

13

A Mellékletet a 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére