• Tartalom

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

2022.09.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 13. alpontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a belügyminiszterrel, az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – azokra a gépjárművezetőkre, illetőleg vezetési jogosultságot megszerezni szándékozókra terjed ki, akik gépjárművezetői tevékenység végzéséhez pályaalkalmassági minősítést kívánnak szerezni, továbbá azokra, akiket pályaalkalmassági minősítés megszerzésére köteleztek (a továbbiakban együtt: gépjárművezető).

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a)1 a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság és a büntetés-végrehajtási szervezet állományába tartozó hivatásos szolgálati jogviszonyban álló azon személyekre2, akik e szervek megkülönböztető jelzést használó gépjárműveinek vezetésére jogosultak és ilyen gépjárművet vezetnek,

b) azokra a hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítő gépjárművezetőkre3, akik megkülönböztető jelzést használó honvédségi tűzoltó és sebesültszállító gépjárművet vezetnek.

2–9. §4

10. § (1)5 A pályaalkalmassági vizsgálatért a pályaalkalmassági vizsgálatot kezdeményezőnek a 2. számú mellékletben meghatározott pályaalkalmassági vizsgálati eljárási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. A díjat a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) részére átutalással a vizsgaközpont OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711003-21463062 számú számlájára, vagy készpénz-átutalási megbízással kell befizetni.

(1a)6 Az 1978. április 1. után megszerzett pályaalkalmassági minősítés kiadására irányuló írásbeli kérelemre a vizsgaközpont a 2. számú mellékletben meghatározott díjnak az (1) bekezdésben meghatározott számlára történő megfizetése esetén a minősítés meglétéről igazolást ad ki, vagy tájékoztatja az ügyfelet annak hiányáról.

(2) Büntetőeljárásban, valamint szabálysértési eljárásban kezdeményezett pályaalkalmassági vizsgálat díját az eljárás költségeihez kell számítani.

(3)7 A befizetett díj a vizsgaközpont bevétele. A díjak elszámolására és nyilvántartására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(4)8 A jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, az alatt e rendelet tekintetében igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

(5)9 Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

10/A. §10 (1)11 A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, (1a) bekezdése és (2) bekezdés a), c) és e) pontja esetén a díjat a járművezető fizeti meg, a 3. § (2) bekezdés d) pontja esetén azt a kezdeményezőnek kell megfizetni.

(2) Ha a gépjárművezető a kért kategóriára vonatkozóan érvényes pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik, továbbá ha a gépjárművezető befizette a gépjárműhasználat díját, azonban a vizsgálat napján a vezetési próba elmarad, a vizsgaközpont a befizető által megadott bankszámlaszámra banki átutalással a befizetett összeget vagy címre, készpénzkifizetés kézbesítésével a postaköltséggel csökkentett összeget a tárgyhót követő hónap 30. napjáig visszatéríti.

(3)12 Túlfizetés esetén a vizsgaközpont a díjtöbblet banki tranzakciós költséggel vagy postaköltséggel csökkentett részét a tárgyhót követő hónap 30. napjáig visszatéríti, ha a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a befizető a 2. számú mellékletben meghatározott díjat meghaladó összeget fizetett.

(4)13 Ha a pályaalkalmassági vizsgálat lemondására a kitűzött időpont előtti 2. munkanapig sor kerül, a vizsgaközpont a kérelmező kérelmének megfelelően új időpontot ad vagy a befizetett díjat visszatéríti. Amennyiben a pályaalkalmassági vizsgálat lemondására a kitűzött időpont előtti 2. munkanapig nem kerül sor, vagy kérelmező a kitűzött vizsgálati időpontban nem jelent meg, a díj visszatérítésére kizárólag a vizsgaközpont által e tárgykörben kiadott szabályzatban foglaltak alapján jogosult.

11. § (1)14 Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2004. július 1-jén lép hatályba

a)–b)15

(3) E rendelet 11. §-ának (9) és (10) bekezdése a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(4) A rendelet hatálybalépése előtt megállapított

a) pályaalkalmassági minősítés – az ,,A'' kiegészítő kategória kivételével – továbbra is érvényes,

b) rendkívüli pályaalkalmassági, illetve a soron kívüli orvosi vizsgálati kötelezettség továbbra is érvényes,

c) II. pályaalkalmassági minősítés fegyveres erők kezelésében lévő járművekre vonatkozó – külön jogszabály16 szerinti – korlátozása hatályát veszti, ha a gépjárművezető legalább két éve folyamatosan érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik és nem minősül kezdő vezetőnek.

(5)–(6)17

(7)–(8)18

(9)–(10)19

12. §20 A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelethez21

2. számú melléklet a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelethez22

A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatának eljárási díjai

Ft

1. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV I. kategóriában 8 310

2. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV II. kategóriában 8 310

3. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV III. kategóriában 8 310

4. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV IV. kategóriában 8 310

5. II. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV I–IV. kategóriában, kategóriánként 12 620

6. Ha az 1–5. pontban foglalt eljárásoknál PÁV jármű igénybevétele szükséges, a gépjárműhasználat díja 2 600

7. Igazolás kiállítása pályaalkalmassági vizsgálati eljárás eredményéről, minősítésről 3 000

2

A fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről szóló 21/2000. (VIII. 23.) BM–IM–TNM együttes rendelet 5. §-ának (6) bekezdése és 7. §-ának (4) bekezdése.

3

A hadkötelezettség alapján teljesítendő katonai szolgálatra és a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi alkalmasság elbírálásáról szóló 9/2002. (II. 28.) HM–EüM együttes rendelet 52/A. §-a.

4

A 2–9. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 28. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 10. § (1) bekezdése a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

6

A 10. § (1a) bekezdését a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 15. §-a iktatta be.

7

A 10. § (3) bekezdése az 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 10. § (4) bekezdése a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 33. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 10. § (5) bekezdését a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 25. §-a iktatta be.

11

A 10/A. § (1) bekezdése a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 27. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 10/A. § (3) bekezdése a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

13

A 10/A. § (4) bekezdése a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

14

A 11. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 33. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 11. § (1) bekezdés a)–b) pontját a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 33. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetői engedély kiadásáról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM–HM–BM együttes rendelet 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja.

17

A 11. § (5)–(6) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 28. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 11. § (7)–(8) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 173. pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 11. § (9)–(10) bekezdését a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 39. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 12. §-t az 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet 3. §-a iktatta be.

21

Az 1. számú mellékletet az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 28. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére