• Tartalom

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

az olimpiai járadékról

2019.01.01.

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. §-a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1 (1) E rendelet hatálya a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 59. §-ában meghatározott olimpiai, paralimpiai és Siketlimpián, Sakkolimpián érmes helyezést elért személyre (a továbbiakban: érmes), annak özvegyére és edzőjére terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezései nem érintik az Stv. alapján olimpiai, paralimpiai, illetve Siketlimpia-, Sakkolimpia-járadékra (a továbbiakban: járadék) jogosult érmesnek az egyéni, illetve csapatverseny számban szerzett világbajnoki címe alapján – az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény szerint – járó pótléka folyósítását.

2. §2 (1) Az Stv. 59. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint 61. § (12) bekezdés b) pontja szerinti sporteseményre (a továbbiakban: sportesemény) sportolót nevező sportszövetség vagy sportköztestület (a továbbiakban együtt: sportolót nevező szervezet) a sportesemény hivatalos időszakát legalább harminc nappal megelőzően

a) tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) a sportesemény hivatalos megnevezéséről és időpontjáról, a sporteseményre nevezett sportolókról, valamint

b) megküldi a felkészítésben közreműködő edző, a nevelőedző és a szövetségi kapitány megjelölésére vonatkozó, az Stv. 59. § (5) bekezdés e) pontja szerinti sportolói nyilatkozatokat.

(2) A sportesemény hivatalos időszakát követően a sportolót nevező szervezet tájékoztatja a minisztert

a) a járadékra jogosító helyezést elérő sportolókról a sportoló nevének, születési idejének, lakó- vagy tartózkodási helyének,

b) – a sportág és a versenyszám megjelölésével – a járadékra jogosító helyezés adatainak, valamint

c) a helyezés Stv. 61. § (12) bekezdés c) pontjában foglalt feltételnek való megfelelőség igazolásának

megküldésével.

(3) A sportolót nevező szervezet a miniszter részére az (1) és (2) bekezdés szerinti személyes adatokat az érintett hozzájárulásával továbbíthatja.

3. §3

4. §4 A miniszter az Stv. 61. § (1a) bekezdésében meghatározott adatok nyilvántartását a sportolót nevező szervezet 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatása, igazolása, valamint a hivatalbóli hatósági eljárása során az érintett és a sportolót nevező szervezet által tett nyilatkozat alapján vezeti.

5. §5 Az érmes, az edző, az özvegy az Stv. 61. § (1a) bekezdése szerint nyilvántartásba bejegyzett adatai változását 8 napon belül bejelenti a miniszternek. Ha ennek elmulasztása miatt nem állapítható meg a járadékra való jogosultság vagy nem folyósítható a járadék, az önhibának minősül.

6. § (1)6 A járadék folyósítása iránti kérelemre vonatkozó nyomtatványt a minisztertől lehet igényelni, vagy a hatóság honlapjáról lehet letölteni.

(2)7 A hiánytalanul kitöltött nyomtatványt a miniszter nyilvántartásba veszi.

(3)8

(4)9 A hibásan vagy hiányosan benyújtott kérelem esetén a miniszter a kérelmezőt két alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel.

(5)10 A szocialista országok versenyzői számára 1984-ben megrendezett „A” kategóriás nemzetközi versenyek esetében a járadékra való jogosultság megállapításához a miniszter megkeresésére a szövetség igazolja, hogy a kérelemben megjelölt verseny „A” kategóriás nemzetközi verseny volt-e.

7. § (1)11 Ha az érmes a járadék folyósításának időtartama alatt újabb, járadékra jogosító helyezést ér el, a járadékot új eredményére figyelemmel kell megállapítani (a továbbiakban: új járadék).

(2)12 Ha az edzői járadékra jogosult személy az edzői járadék folyósításának időtartama alatt újabb, járadékra jogosító helyezés után válik jogosulttá edzői járadékra, részére a járadékot az új eredményre figyelemmel kell megállapítani (a továbbiakban: új edzői járadék).

(3)13

(4)14

8. § (1)15 Ha az érmes 35. életéve betöltése előtt hal meg, az edző járadékra való jogosultsága – az Stv. 59. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – az érmes születési időpontjától számított 35. év elteltét követő hónap első napján nyílik meg.

(2) Az érmes járadékra való jogosultságát nem érinti az érmes özvegyi, edzői járadékra saját jogán történő jogosulttá válása.

(3) Az özvegyi járadékra való jogosultságot nem érinti az özvegy újabb házasságkötése vagy a járadékra, edzői járadékra saját jogán történő jogosulttá válása, valamint az sem, ha az érmes – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a ,,Nemzet Sportolója'' Címre válik jogosulttá.

(4) Az edzői járadékra való jogosultságot nem érinti az edző járadékra, özvegyi járadékra saját jogán történő jogosulttá válása, valamint az sem, ha az érmes – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a ,,Nemzet Sportolója'' Címre válik jogosulttá.

(5) A több jogcímen való jogosultság esetén összevontan kell a járadékot és az özvegyi, valamint edzői járadékot folyósítani.

9. § (1)16 A miniszter a járadékot, az özvegyi, illetve edzői járadékot a jogosultságot megállapító végleges döntése alapján, külön kérelem nélkül, havonta, minden hónap 20. napjáig folyósítja.

(2)17 A járadék folyósítása – az érmes, illetve az özvegy vagy az edző választása szerint – átutalással vagy fizetési számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik.

(3)18 A járadék folyósítását az Stv.-ben meghatározott jogosultsági feltétel megszűnését követő hónap első napjától a miniszter megszünteti.

10. §19 A miniszter a járadékot a tárgyévben a bérből és fizetésből élők előző évi országos szintű bruttó nominál átlagkeresetének a Központi Statisztikai Hivatal általi közzétételéig (a továbbiakban: átmeneti időszak) a tárgyévet megelőző év adatai alapján havonta, az átmeneti időszakra eső esetleges különbözetet pedig a közzétételt követő második hónapban egy összegben folyósítja.

11. § (1) Ez a rendelet 2004. március 13-án lép hatályba.

(2)20 Az Stv. 78/M. §-a szerinti kérelmet a jogosult természetes személyazonosító adatai és a járadékra jogosító valamennyi eredmény, edzői és özvegyi járadék esetén továbbá az eredményt elért érmes megjelölésével kell benyújtani. A kérelemben megjelölt eredményt a sportolót nevező szervezet igazolja.

(3)21

1. számú melléklet a 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez22

2. számú melléklet a 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez23

3. számú melléklet a 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez24

1

Az 1. § a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. §-t a 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 4. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 332. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

5

Az 5. § a 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 330. § (2) bekezdésével megállapított, a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (2) bekezdése a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (3) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 332. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 6. § (4) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 125. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

11

A 7. § (1) bekezdése a 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 7. § (2) bekezdése a 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 7. § (3) bekezdését a 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 7. § (4) bekezdését a 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 8. § (1) bekezdése a 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 9. § (1) bekezdése a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § d) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 126. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

17

A 9. § (2) bekezdése a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 10. § a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 11. § (2) bekezdése a 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

21

A 11. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 740. pontja hatályon kívül helyezte.

22

Az 1. mellékletet a 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

23

A 2. mellékletet a 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

24

A 3. mellékletet a 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére