• Tartalom

42/2004. (XI. 17.) PM rendelet

42/2004. (XI. 17.) PM rendelet

a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól1

2016.01.01.

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 82. §-a (3) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egyes fegyverekre és katonai felszerelésekre alkalmazandó behozatali vámok felfüggesztéséről szóló, a Tanács 150/2003) EK rendeletére (a továbbiakban: EK rendelet) is – a honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el.

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a)2 vámjogszabályok: a Tanács 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (a továbbiakban: Vámkódex), a Bizottság 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódexet létrehozó 2913/92/EGK számú tanácsi rendelet végrehajtásáról, a Tanács 1186/2009/EK rendelete a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról (a továbbiakban: vámmentességi rendelet), a Tanács 2658/87/EGK rendelete a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról a módosításaikkal együtt, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet;

b) nemzetközi szerződés:

ba) az 1999. évi CXVII. törvénnyel megerősített és kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló, 1951. június 19-én, Londonban aláírt Megállapodás (a továbbiakban: NATO SOFA),

bb) az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett „Békepartnerség” más részt vevő államainak fegyveres erejére vonatkozó, és az 1995. évi CII. törvénnyel megerősített és kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a „Békepartnerség” más részt vevő államai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: PfP SOFA),

bc) a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az ennek mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 1997. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: OMNIBUS Megállapodás),

bd) a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a gazdasági, technikai és egyéb kapcsolódó segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 178/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet,

be) az 1999. évi CXVI. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról szóló, Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyv,

bf) a 2000. évi XII. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a nemzeti képviselők és a nemzetközi titkárság jogállásáról szóló, Ottawában, 1951. szeptember 20-án kelt Megállapodás;

c)3 vámhatóságok: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatósági jogkörrel rendelkező vámszervei;

d)4 katonai vámügyi szerv: a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) vám- és határforgalmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egysége;

e)5 katonai áru: az EK rendelet mellékleteiben felsorolt fegyverek és katonai felszerelések a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. Rendelet) meghatározott, továbbá a nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó és védelmi célokat szolgáló közösségi és nem közösségi áru;

f) egyéb áru: a nemzetközi szerződésben meghatározott személyi kör által vagy részére behozott, kivitt, vagy átvitt, személyi használatra szolgáló közösségi és nem közösségi áru;

g)6 HM alárendeltségébe tartozó szervek: a HM, a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezetei;

h) NATO okmány: a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabályairól szóló 15/2000. (IV. 14.) PM–HM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-ának (1) és (3) bekezdésében meghatározott okmány;

i)7 nemzetközi katonai szervezet: a 2000. évi XII. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a nemzeti képviselők és a nemzetközi titkárság jogállásáról szóló, Ottawában, 1951. szeptember 20-án kelt Megállapodás alá tartozó szervezet, vagy a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló törvény szerinti nemzetközi katonai parancsnokság.

(2) A katonai csapat- és árumozgással kapcsolatos vámeljárások során a vámjogszabályok rendelkezéseit e rendeletben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

2. §8 (1) E rendelet hatálya a HM alárendeltségébe tartozó szervek, valamint a külföldi fegyveres erők és nemzetközi katonai szervezetek részére vagy azok által behozott, kivitt, továbbá átvitt katonai és egyéb árura, illetve a vámjogszabályok által meghatározott eljárásokra terjed ki.

(2) E rendelet szervi hatálya a vámhatóságokra, személyi hatálya a nemzetközi szerződésben meghatározott személyre, nemzetközi katonai szervezetre, továbbá a HM alárendeltségébe tartozó szervekre – ideértve a katonai vámügyi szervet is – terjed ki.

3. § (1) A katonai vámügyi szerv az Európai Unió, a NATO, az Egyesült Nemzetek Szervezete, a két- vagy többoldalú katonai megállapodások keretében a HM alárendeltségébe tartozó szerveket és a külföldi fegyveres erőket érintő vám- és határforgalmi feladatokat külön jogszabályban és az e rendeletben meghatározott feladatok egységes végrehajtását biztosítja.

(2) A katonai vámügyi szerv az EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, illetve annak a III. számú mellékletében közzétett „Az illetékes hatóság tanúsítványa” (a továbbiakban: tanúsítvány) kiállítására illetékes hatóság.

(3) A katonai vámügyi szerv feladatkörébe tartozik a katonai és egyéb árukkal kapcsolatban különösen:

a)9 a Vámkódex 4. cikk 16. pontja szerinti vámeljárások indítványozása,

b)10 a Vámkódex 4. cikk 14. pontja szerinti vámellenőrzés feltételeinek biztosítása,

c) a vámhatóság felé a vámigazgatási jogviszonyból eredő elszámolások teljesítése,

d) szükség szerint az 5. § (1) bekezdésében meghatározott engedély beszerzése,

e) a NATO okmányok kiadványozása,

f) külföldi fegyveres erők vámeljárásainak indítványozása és az abban való közreműködés.

(4) A katonai vámügyi szerv az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feladatai teljesítése során jogosult a HM alárendeltségébe tartozó szervek, valamint a nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó külföldi fegyveres erők vonatkozásában a vámellenőrzés feltételeinek meglétét ellenőrizni, illetve ezek biztosítása érdekében intézkedéseket hozni, amennyiben a csapat, katona személy- és anyagmozgás katonai kötelékben vagy katonai logisztikai rendszeren keresztül, valamint polgári fuvarozó bevonásával történik. A katonai vámügyi szerv jogosult e bekezdés alapján a Magyar Honvédség külföldön szolgálatot teljesítő egysége, katona személy vonatkozásában is eljárni szakmai, ellenőrzési feladatai ellátása során.

(5) A katonai vámügyi szerv a vámigazgatási eljárások lebonyolítása során közvetett képviselőnek minősül.

(6) A katonai vámügyi szerv jelvényének mintáját az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(7)11 A katonai vámügyi szervnek az egyszerűsített a vámeljárásokhoz, a nemzetközi szerződés feladatainak teljesítése kapcsán a vámeljárások során benyújtandó NATO okmány, az EK rendelet szerinti tanúsítvány hitelesítésére az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott bélyegzőt külön, vagy a katonai vámügyi szerv képviseletében eljáró személy részére kiadott körbélyegzőt együtt kell használnia.

4. § (1)12 A vámeljárás során alkalmazandó korlátozó és tiltó rendelkezéseket – a növény- és állat-egészségügyi előírások kivételével – a NATO okmányok fedezetével szállított katonai és egyéb áru vámeljárás alá vonása során a következő nemzetközi megállapodások hatálya alá eső vámeljárás esetében nem kell érvényesíteni:

b) a NATO SOFA Megállapodás,

c) a PfP SOFA Megállapodás,

d) az 1999. évi CXVI. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról szóló, Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyv, és

e) a 2000. évi XII. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a nemzeti képviselők és a nemzetközi titkárság jogállásáról szóló, Ottawában, 1951. szeptember 20-án kelt Megállapodás.

(2)13 A vámeljárás során az állat- és növény-egészségügyi vizsgálat alá eső katonai és egyéb árura az illetékes katonai egészségügyi szolgálat által kiállított állat- és növényegészségügyi bizonyítványt el kell fogadni.

(3)14 Amennyiben a NATO okmánnyal ellátott külföldi fuvarozó nem rendelkezik Magyarország területére való belépésre vagy kilépésre feljogosító nemzetközi közúti áruszállítási engedéllyel, e tényről az adó- és vámigazgatóság soron kívül értesíti a katonai vámügyi szervet, amely igazolást adhat ki arról, hogy a szállítás a NATO érdekében történik. A igazolás alapján a kiléptetést vagy a beléptetést el kell végezni.

(4) A nemzetközi szerződés alapján a NATO okmány fedezete mellett szállított katonai és egyéb áru mentes a vám- és adófizetés, illetve a vám biztosítása alól.

(5) Az e rendelet 1. §-a (1) bekezdésének f) pontjában az egyéb áru fogalmának meghatározásában szereplő személyi kör által a HM alárendeltségébe tartozó szervek részére védelmi cél érdekében behozott vagy beküldött katonai és egyéb áruk vám- és adófizetés, valamint a vámbiztosíték alóli mentességének igazolásául a katonai vámügyi szerv nyilatkozata szolgál.

5. § (1)15 A katonai vámügyi szerv, valamint a nemzetközi katonai szervezet a vámjogszabályokban foglalt feltételek megléte esetén rendelkezhet:

a) egyszerűsített eljárásra vonatkozó,

b) vámraktár és átmeneti megőrzési raktár üzemeltetésére, valamint vámraktározás vámeljárásra vonatkozó,

c) különleges vámzárak használatára vonatkozó,

d) engedélyezett feladó és

e) engedélyezett címzetti, valamint a TIR eljáráshoz kapcsolódó engedélyezett címzetti

engedéllyel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott engedélyek kiadásánál az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

a)16

b) az egyszerűsített, illetve a vámraktározási eljárás iránti kérelemhez a kérelmezőnek az eljárás alá vont nem közösségi áruk vámtarifaszáma helyett a Korm. rendelet hatálya alá tartozó azon termék jegyzékét kell becsatolnia, amelyre a tevékenységi engedélyt kéri,

c) az egyszerűsített eljárás során a NATO okmányok alapján vezetett nyilvántartási kötelezettség nem terjed ki a katonai áru tarifális megnevezésére, devizában és forintban megadott értékére, a vámtartozásra, valamint a kiegészítő nyilvántartásra,

d) a vámraktározásra vonatkozóan a kérelem elbírálásához nem kell benyújtani a gazdasági indokoltságra, a raktárhelyiségre vonatkozó hatósági engedélyekre és a használat jogcímére vonatkozó okiratokat, a biztosítási szerződést, amennyiben a kérelmező nyilatkozik arról, hogy a vámraktárban tárolt áru elháríthatatlan ok miatt történt megsemmisülése esetén is a vámtartozást megfizeti,

e) a NATO okmányok fedezetével érkezett és vámraktárba betárolt katonai és egyéb árukról csak készletnyilvántartást kell vezetni,

f)17 az engedélyezett feladó és engedélyezett címzetti, valamint a TIR eljáráshoz kapcsolódó engedélyezett címzetti kérelemhez a cégkivonat és az aláírási címpéldány helyett a közhivatal jogállásra vonatkozó nyilatkozatot, nemzetközi katonai szervezet esetén a Magyarországon történő településről és működésről szóló megállapodást, vagy erről külön jogszabály alapján kiállított közhiteles igazolást kell elfogadni.

(3)18 Az adó- és vámigazgatóság a védelmi érdekek zavartalan ellátása érdekében a katonai vámügyi szerv és a nemzetközi katonai szervezet indokolt kérelmére a nem közösségi katonai áru szállítóeszközről történő kirakását soron kívül engedélyezi.

6. § (1)19 A nemzetközi szerződés alapján üzemeltetett vámmentes katonai üzletet üzemeltető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a katonai és egyéb áru, illetve annak behozatalának, beszerzésének, valamint vámeljárás alá vonásának adatai, továbbá a mindenkori valós árukészlet, a vásárlók köre, illetve a forgalomra vonatkozó adatok.

(2)20 A vámmentes katonai üzletnek a nemzetközi szerződésnek és a vámjogszabályoknak megfelelő üzleti szabályzattal kell rendelkeznie, amelyet a katonai vámügyi szerv útján a felügyeletet ellátó adó- és vámigazgatóság részére kell megküldeni.

(3) A vámmentes katonai üzletben a jövedéki termék adó-, illetve zárjegy nélkül hozható forgalomba.

(4) A vámmentes katonai üzletben forgalmazott termékek kizárólag a külföldi fegyveres erő elhelyezési területén belül kerülhetnek felhasználásra. A mentességet élvező termékeknek az elhelyezési területen kívüli értékesítése a vám-, adó- és jövedéki jogszabályokban foglaltak megsértését jelentik.

7. § (1)21 A katonai futár útján továbbított hivatalos okiratokat és küldeményeket – amennyiben bűncselekmény vagy szabálysértés megalapozott gyanúja nem áll fenn – nem lehet tételes vámvizsgálat alá vonni, ha a futár úti okmányából és az általa szállított küldeményre vonatkozó – a Rendeletben meghatározott – nyilatkozatból egyértelműen megállapítható a futár jogállása és a küldemény hivatalos jellege.

(2) A katonai futárok közlekedéséről a katonai vámügyi szerv szükség esetén értesíti a vámhatóságot a zökkenőmentes eljárás biztosítása érdekében.

8. § (1) A vámhatóság illetékes szerve a mélységi ellenőrzés során, amennyiben katonai áruknak, szállítójárműveknek és tartályoknak a katonai bázis területén kívül történő ellenőrzését végzi, a katonai vámügyi szerv vagy a külföldi fegyveres erő közreműködését igényelheti.

(2) A vámhatóság a katonai vámügyi szerv bevonásával a külföldi fegyveres erők elhelyezési területén az e rendelet 6. §-a szerinti vámmentes katonai üzlet üzemeltetését, a jogszerűen behozott vámmentes árukat, azok okmányait, nyilvántartását, értékesítését ellenőrizheti. Az ellenőrzést végző pénzügyőrök az elhelyezési területre történő belépésére a katonai vámügyi szerv intézkedik.

(3)22 Az adó- és vámigazgatóság – amennyiben jogsértő cselekmény elkövetésére van gyanú – az e rendelet személyi hatálya alá tartozó szerv egyenruhát viselő tagjának ellenőrzését a személyforgalom elől elkülönített helyen tarthatja meg. Amennyiben az adó- és vámigazgatóság az ellenőrzés alkalmával vám- vagy egyéb jogszabályba ütköző cselekményt derít fel, a felvett jegyzőkönyv egy példányának megküldésével értesítenie kell a katonai vámügyi szervet is.

(4)23 A vámhatóság a szükséges vámvizsgálatot a katonai vámügyi szerv vagy a nyilatkozattevő kérésére – a védelmi érdekek sérülésének elkerülése érdekében – az azok által megjelölt helyen tartja meg.

9. §24 A katonai vámügyi szerv értesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítását a határon átkelő csapat- és katonai árumozgásokról, a határátlépés várható időpontja előtt legalább 3 munkanappal. Előre nem látható esetben ettől a határidőtől a katonai vámügyi szerv eltérhet, az előzetes értesítés azonban nem mellőzhető. Amennyiben az értesítés a határátlépés várható időpontja előtt kevesebb, mint huszonnégy órával történik, a katonai vámügyi szerv köteles az átlépés kapcsán érintett adó- és vámigazgatóságot közvetlenül is értesíteni. A vámhatóság az értesítés alapján biztosítja a katonai csapat és katonai áruszállítmány zökkenőmentes be-, illetve kiléptetését.

10. § A HM alárendeltségébe tartozó szervek, illetve a külföldi fegyveres erők által vagy részére történő katonai és egyéb áruk szállítása esetén az azonosság biztosítására a katonai vámügyi szerv részére engedélyezett, valamint a külföldi fegyveres erők függőzára, vagy szalagzára, vagy a csomagon elhelyezett pecsétje szolgálhat.

11. §25 A NATO okmány fedezetével szállított katonai és egyéb áru vámeljárás alá vonása esetén azokat – a vonatkozó nemzetközi szerződésben foglaltakkal összhangban – a katonai vámügyi szerv eltérő értesítésének hiányában, az adó- és vámigazgatóság a behozatali vám és nem közösségi adók és díjak alól mentesítve bocsátja szabad forgalomba. A szabad forgalomba bocsátás tényét és az elidegenítési korlátozást záradék formájában a NATO okmányra rávezeti.

12. § (1) A katonai vámügyi szerv által kiállított tanúsítvánnyal rendelkező és az EK rendelet hatálya alá tartozó katonai áru szabad forgalomba bocsátása esetén a vámot fel kell függeszteni.

(2)26 A vámhatóság a vámeljárás lefolytatását követően a vámeljárás alá vonás megtörténtét a két példányban benyújtott tanúsítványon záradékával és bélyegzőlenyomatával igazolja, annak eredeti példányát a katonai vámügyi szerv részére megküldi. A vámhatóság által záradékolt tanúsítványt az elévülési idő lejáratáig meg kell őrizni.

(3) A HM alárendeltségébe tartozó szervnek, az általa nyilvántartásba vett, behozatali vámok alól felfüggesztett katonai áru megsemmisüléséről, elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy a jogszabályban meghatározott céltól eltérő felhasználásáról a katonai vámügyi szerven keresztül a vámhatóságot haladéktalanul tájékoztatnia kell. A behozatali vámok alól felfüggesztett katonai áru megsemmisítéséről legalább öt munkanappal előbb a katonai vámügyi szerven keresztül a vámhatóságot értesíteni kell.

13. § (1) A külföldi fegyveres erő, ezek tagjai, annak polgári állománya, illetve azok hozzátartozója részére a behozatali vámok alól mentesítve szabad forgalomba bocsátott katonai- és egyéb áru elidegenítésére csak a behozatali vám, valamint a nem közösségi adók és díjak megfizetése után kerülhet sor.

(2) Az elidegenítés alkalmával az áru vámértékét és az ennek alapján fizetendő vám és nem közösségi adók és díjak összegét a szabad forgalomba helyezésre irányuló indítvány elfogadásának napján érvényes szabályok alapján kell meghatározni.

(3) A (2) bekezdés szerint megállapított vámtartozás és a nem közösségi adók és díjak összegének megfizetéséért az eladót és a vevőt egyetemleges fizetési kötelezettség terheli.

14. § (1)27 Hadműveleti területen a HM alárendeltségébe tartozó szerveknél az MH külszolgálatot ellátó személyei által feladott magánpostai küldemények továbbítása – postai forgalom üzemeltetésének szüneteltetése esetén – az MH logisztikai rendszerén keresztül történhet. Az ilyen küldemény vámeljárás alá vonását a logisztikai telephely szerint illetékes adó- és vámigazgatóság végzi.

(2) A katonai vámügyi szerv jogosult az MH futárposta és a magánpostai küldeményekkel kapcsolatos vámeljárás indítványozására, a szükséges intézkedések megtételére, a vámjogszabály előírásainak nem megfelelő magánküldemények visszafordítására.

(3)28 Az MH futárposta, valamint a magánpostai küldemények vámeljárás alá vonását a Rendeletben meghatározott NATO okmánnyal, a postacsomaghoz a feladó által kiállított CN–23 típusú vámárunyilatkozattal kell indítványozni.

(4)29 Az MH logisztikai telephelyen a behozatali vám és nem közösségi adók és díjak megfizetését követően szabad forgalomba bocsátott magánpostai küldemények kiszolgáltatásukig az MH logisztikai telephely elkülönített helyiségében tárolhatók a vámadós által a katonai vámügyi szerv részére történő vám és nem közösségi adók és díjak megfizetésének megfelelő igazolásáig.

(5)30 Amennyiben a vám és nem közösségi adók és díjak fizetésére vonatkozó kötelezettséggel járó küldemény után a vám és a nem közösségi adók és díjak vámjogszabályok szerinti megfizetésének igazolása elmarad, vagy a címzett kéri a postaküldemény megosztás nélküli visszaküldését, vagy az államnak ellenszolgáltatás nélkül azt felajánlja, a katonai vámügyi szerv köteles az adó- és vámigazgatóságnál ismételten bemutatni a küldeményt, és azt a külföldre történő visszaszállításáig vagy a felajánlás elfogadásáig a raktárában tárolni.

15–17. §31

18. §32

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)33

(3) Ez a rendelet az egyes fegyverekre és katonai felszerelésekre alkalmazandó behozatali vámok felfüggesztéséről szóló 150/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 42/2004. (XI. 17.) PM rendelethez

A katonai vámügyi szerv jelvénye

2. számú melléklet a 42/2004. (XI. 17.) PM rendelethez34

A katonai vámügyi szervnek a 3. § (7) bekezdésében meghatározott esetekben a hitelesítésre szolgáló bélyegzőjének mintája
A katonai vámügyi szervnek a 3. § (7) bekezdésében
meghatározott esetekben a hitelesítésre szolgáló bélyegzőjének mintája

HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUM

KATONAI VÁMÜGYI SZERV
1885 Budapest Pf. 25.
Sorszám

dátum

1

A rendeletet a 13/2016. (IV. 29.) NGM rendelet 14. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2016. május 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdésének d) pontja a 12/2007. (VI. 6.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés e) pontja a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (1) bekezdésének g) pontja a 12/2007. (VI. 6.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. § (1) bekezdés i) pontját a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3. § (7) bekezdése a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (2) bekezdése a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (3) bekezdése a 25/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet 11. §-a, a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (1) bekezdése a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. § (2) bekezdés a) pontját a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

17

Az 5. § (2) bekezdés f) pontja a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. § (3) bekezdése a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított, a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 6. § (1) bekezdése a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 10. § e) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 6. § (2) bekezdése a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 7. § (1) bekezdése a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 10. § g) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 8. § (3) bekezdése a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § a) és d) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 8. § (4) bekezdése a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 10. § h) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 9. § a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § a) és e) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 11. § a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 8. §-ával megállapított, a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 12. § (2) bekezdése a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

27

A 14. § (1) bekezdése a 12/2007. (VI. 6.) PM rendelet 3. §-ával megállapított, a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 14. § (3) bekezdése a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 10. § k) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 14. § (4) bekezdése a 32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet 10. § l) és m) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 14. § (5) bekezdése a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 15–17. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 78. pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 18. §-t a 12/2007. (VI. 6.) PM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

33

A 19. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 78. pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 2. számú melléklet a 12/2007. (VI. 6.) PM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére