• Tartalom

46/2004. (IV. 29.) ESZCSM rendelet

46/2004. (IV. 29.) ESZCSM rendelet

a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről

2017.04.01.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. §-a (4) bekezdésének aj) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §1 (1)2 Az embert és a környezetet veszélyeztető, külön jogszabály szerint veszélyesnek minősülő anyagok és keverékek, illetőleg az ezekkel folytatott tevékenységek bejelentésével, nyilvántartásával, jegyzékbe vételével kapcsolatban az európai közösségi jog szabályai alapján a magyarországi illetékes (kompetens) nemzeti hatóságra (a továbbiakban: Nemzeti Hatóság) háruló,

a) a bejelentések, a nyilvántartások, a jegyzékbe vétel és a törzskönyvezés európai közösségi jogszabályokkal való összhangjára irányuló,

b) a Kbtv. 1. § (2) bekezdése szerinti tagállamok (a továbbiakban: tagállamok) és az Európai Bizottság, illetve annak illetékes szerve (a továbbiakban együtt: Bizottság) közötti információcserével, -átadással és a kapcsolattartás biztosításával összefüggő

feladatokat az országos tisztifőorvos látja el.

(2)3 Az országos tisztifőorvos látja el a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 121. cikke szerinti tagállami hatóság feladatait.

(3)4 Az országos tisztifőorvos látja el az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 43. cikke szerinti illetékes tagállami hatóság feladatait.

1/A. §5 Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 124. cikkének, valamint az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. cikkének végrehajtására az országos tisztifőorvos nemzeti információs szolgálatot működtet a gyártók, importőrök, továbbfelhasználók és egyéb érdekelt felek ezen közösségi rendeletek szerinti feladataikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatos tájékoztatása érdekében.

2. §6

3–4. §7

5. § (1) A Nemzeti Hatóság a feladat- és hatáskörének gyakorlása során közreműködő szervezetekkel együttműködve, véleményezési joguk biztosításával a Bizottsággal való kapcsolattartás keretében szakértői képviseletet biztosít, illetve részt vesz a kémiai biztonsággal kapcsolatos technikai bizottsági üléseken, munkaüléseken, konferenciákon.

(2)8 Az országos tisztifőorvos a Kbtv. 25. §-a szerinti Kémiai Biztonságot Koordináló Tárcaközi Bizottsággal együttműködve koordinálja az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával összefüggő feladatokat.

6. §9

7. § (1)10 Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.

(2)11 Ez a rendelet

a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 121. és 124. cikke,

b) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 43. és 44. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

Az 1. § a 15/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 39. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdését a 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be, szövege az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 39. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1/A. §-t a 15/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 39. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3–4. §-t a 15/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 6. §-t az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 39. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 7. § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta a 15/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 4. §-a.

11

A 7. § (2) bekezdését a 15/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 4. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta. A (2) bekezdés a 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére