• Tartalom

46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet

46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet

a számhordozhatóság szabályairól1

2010.01.01.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Eht. 150. §-ában foglaltakra – a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya

a)2 a helyhez kötött telefonszolgáltatást, a helytől független (nomadikus) elektronikus hírközlési szolgáltatást és a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató),

b) az előfizetőkre,

c) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság)

terjed ki.

Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában

a) átadó szolgáltató: az az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató, amelynek előfizetője az előfizetői szerződés megszüntetését, illetve módosítását követően az előfizetői számát egy másik szolgáltatóhoz viszi át;

b) átvevő szolgáltató: az az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató, amelynek jövőbeni előfizetője az előfizetői szerződés megkötésének keretében előfizetői számát egy másik szolgáltatótól hozza át;

c)3 hordozott szám: az előfizetői szerződésben szereplő azon előfizetői szám, amelyet az előfizető

ca) az átadó szolgáltatótól az átvevő szolgáltatóhoz való áttéréskor, vagy

cb) helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén, a számozási körzeten belül, az igénybevétel helyének – hívásirányítási információ változásával járó – megváltoztatásakor

megtart;

d) központi referencia adatbázis: az a számhordozás érdekében létrehozott adatbázis, amely tartalmaz valamennyi hordozott számmal kapcsolatos hívásirányítási információt, amelyet az adatbázis működtetője a szolgáltatók, valamint a jogszabály alapján erre jogosultak részére rendelkezésre bocsát;

e) számátadási időablak: az a külön jogszabályban4 meghatározott időpontban kezdődő, megadott hosszúságú időtartomány, amelyben az átadó szolgáltatóval kötött előfizetői szerződés alapján a hordozott számon nyújtott szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megszűnik, és az átvevő szolgáltatóval megkötött új előfizetői szerződés alapján az átvevő szolgáltatónál megkezdődik. Ezen időtartam alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet;

f) hívásirányítás: az a hálózati funkció, amely a hordozott számra kezdeményezett hívás esetén meghatározza és beilleszti a valós végződésre utaló irányítási információt és a hívást a hívott fél valós végződtető hálózata felé továbbítja;

g) jelzésirányítás: az a hálózati funkció, amely a hívásirányításon kívüli, a számhordozás során is biztosítandó szolgáltatások megvalósításához szükséges jelzéseket elemzi és hordozott számok esetén beilleszti a valós végződésre utaló jelzésirányítási információt, és a jelzést a valós végződtető hálózat felé irányítja;

h) lekérdezés bontásnál (Query on Release): olyan eljárás, amelyben az irányítási információt tartalmazó adatbázis lekérdezése abban az esetben történik, ha a hívott szám eredeti szolgáltatójától érkező bontás hordozott számot jelez;

i) lekérdezés minden hívásnál (All Call Query): olyan eljárás, amelyben az irányítási információt tartalmazó adatbázis lekérdezését minden hívás során végrehajtják;

j) jelzés relé funkció (Signalling Relay Function): olyan jelzéshálózati funkció, amely mind a hívásfelépítéssel kapcsolatos, mind a hívásfelépítéstől független jelzésüzenetek esetében képes a hordozott számok felismerésére és szükség esetén azok irányítási információval való ellátására;

k) rövid szöveges üzenet szolgáltatás (Short Message Service): az a GSM szabvány szerinti szolgáltatás, amely az előfizetőnek lehetővé teszi maximum 160 karakter hosszúságú üzenetek küldését és fogadását; e rendelet tekintetében rövid szöveges üzenet szolgáltatásnak minősül minden olyan szolgáltatás is, amely részben vagy egészben a rövid szöveges üzenet szolgáltatás jelzésirányítási hálózati funkciójával valósul meg;

l) hordozást jóváhagyó nyilatkozat: a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó átadó szolgáltató által kiállított, a hordozni kívánt előfizetői számra vagy számokra vonatkozó, azok hordozását jóváhagyó nyilatkozat, mely kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül használtató fel a számhordozási eljárásban az átvevő szolgáltatónál (hordozást jóváhagyó nyilatkozat hatálya).

A számhordozhatóság szolgáltatókat érintő szabályai

3. § (1) Amennyiben a hívott szám hordozott és a hívó fél szolgáltatója eltérő díjazást alkalmaz a hívó fél szolgáltatója

a) az azonos számozási körzetben lévő, különböző helyhez kötött telefon szolgáltatást nyújtó szolgáltatókhoz irányuló, földrajzi számok hívásánál, illetve

b) különböző mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltatókhoz irányuló hívásoknál

köteles a hívó számára, a hívás előtt közvetlenül, saját hálózatából előfizetői készülékről díjmentes tájékozódási lehetőséget biztosítani a következő sorrendben arról, hogy a hívás melyik szolgáltató hálózatában végződik, és annak mennyi a tarifája. Ezen adatokat a részletes számlán is fel kell tüntetni.

(2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatási kötelezettségének a szolgáltató

a) saját hálózatában díjmentesen hívható ügyfélszolgálati, illetve egyéb díjmentesen hívható számán keresztül, vagy

b) előre beállított, megszakítható automatikus jelzés és azt követő – legalább a hívást végződtető szolgáltatót és a hívás tarifájának részletes elérhetőségét tartalmazó – a hívó fél által manuálisan bármikor megszakítható automatikus tájékoztatás útján tehet eleget.

(3)5 A helyhez kötött telefonszolgáltatóknak és a mobil rádiótelefon szolgáltatóknak biztosítaniuk kell az osztott díjas szolgáltatás, a díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas szolgáltatás, továbbá az emelt díjas megkülönböztetett szolgáltatás előfizetői számainak hordozhatóságát, a szolgáltatás jellegének megváltoztatása nélkül, a helyhez kötött, illetve a mobil rádiótelefon hálózatokra vonatkozó számhordozási előírásoknak megfelelően.

(4)6 A szolgáltatóknak biztosítaniuk kell a helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás előfizetői számainak hordozhatóságát, a szolgáltatás jellegének megváltoztatása nélkül, a helytől független szolgáltatásra nyilvántartásba vett szolgáltatók között, a helyhez kötött telefonhálózatokra vonatkozó számhordozási előírásoknak megfelelően.

(5) A mobil rádiótelefon szolgáltatóknak a hordozott mobil rádiótelefon számokra biztosítani kell a rövid szöveges üzenetek helyes irányítását.

(6) A mobil rádiótelefon szolgáltató köteles az adat- és faxszolgáltatások számainak hordozhatóságát biztosítani oly módon, hogy az adatszolgáltatás számán továbbra is csak adat, a faxszolgáltatás számán továbbra is csak faxszolgáltatás nyújtható.

(7)7 A szolgáltatók kötelesek a számhordozhatóság megvalósítása érdekében együttműködni. A szolgáltatók az együttműködés feltételeit és az ezzel kapcsolatos feladataikat és kötelezettségeiket hálózati szerződéseikben kötelesek rögzíteni, továbbá az összekapcsolásról, illetve az előfizetői hurok átengedésről rendelkező referenciaajánlat készítésére kötelezett szolgáltató a referenciaajánlatában is köteles a számhordozhatóságról, illetve a számhordozással összefüggő, szolgáltatók közötti szükséges együttműködésről rendelkezni.

(8) A számhordozás megvalósítása során biztosítani kell a hordozott számokra mindazokat a szolgáltatásokat, ideértve a jelzésirányítással megvalósuló szolgáltatásokat is, amelyeket mind az átadó, mind az átvevő szolgáltató hálózatában egyenértékű alkalmazásként rendelkezésre állnak, továbbá amelyeket mind az átadó, mind az átvevő szolgáltató nyújt előfizetői számára, és amelyek fenntartásához az átadó és az átvevő szolgáltató együttműködése szükséges.

(9) A szolgáltatók a számhordozási eljárással kapcsolatos valamennyi adatcserét, ideértve a számhordozás kezdeményezését is, elektronikus formában kötelesek biztosítani. A szolgáltatók az elektronikus formán kívül más, kiegészítő adatcsere formában is megállapodhatnak.

(10) A számhordozási eljárás zavartalansága és a szolgáltatók közötti együttműködés érdekében a szolgáltatók kötelesek egymás felé folyamatosan elérhető kapcsolattartókat megadni. A kapcsolattartó személyeknek vagy szervezeti egységeknek legalább a következő, a számhordozási eljárások lebonyolítására fenntartott elérhetőségekkel kell rendelkezniük:

a) elektronikus levelezési cím;

b) telefonszám;

c) fax;

d) postai cím.

(11) A szolgáltatók a számhordozási eljárás kezdeményezését kötelesek lehetővé tenni saját ügyfélszolgálataikon (ideértve a telefonos és on-line ügyfélszolgálatokat is) túl, valamennyi olyan kereskedelmi képviselőiknél, amelyek ügyfélszolgálati feladatokat is ellátnak.

A hívás- és jelzésirányítás

4. § (1) A hordozott számokra irányuló hívások megfelelő irányításáért az a szolgáltató a felelős,

a) amelynek a hálózatában a hívást belföldön – közvetítőválasztás igénybevétele nélkül – kezdeményezik, vagy

b) amelyet az adott híváshoz kiválasztanak, amennyiben a hívást belföldön, közvetítőválasztás alkalmazásával kezdeményezik, vagy

c) amely a hívást a nemzetközi hálózatból fogadja.

(2) A hordozott mobil rádiótelefon számokra irányuló rövid szöveges üzenetek jelzésirányításáért az a telefon szolgáltató a felelős,

a) amelynek a hálózatából a szolgáltatás igénybevételét kezdeményezték, vagy

b) amely a szolgáltatás kezdeményezését a nemzetközi hálózatból fogadja, valamint az a mobil rádiótelefon szolgáltató, amelyhez a nemzetközi hálózattal rendelkező szolgáltató azt továbbította.

(3) A hívásirányításra a lekérdezés bontásnál vagy lekérdezés minden hívásnál módszer egyaránt alkalmazható. A hívásirányításra és rövid szöveges üzenet jelzésirányítására a mobil rádiótelefon hálózatokban a jelzés relé funkció és más egyéb erre alkalmas szabványos eljárás is alkalmazható.

(4)8 A hordozott számról kezdeményezett segélyhívás irányítását az átvevő szolgáltató biztosítja a területileg illetékes segélyhívást fogadó szolgálatokkal kötött megállapodásnak megfelelően.

(5) A hívás irányításáért és rövid szöveges üzenetek jelzésirányításáért felelős szolgáltató az irányítás elvégzésével más szolgáltatót is megbízhat.

A számhordozás feltételei

5. § (1) Mind az átadó, mind az átvevő szolgáltató köteles az általános szerződési feltételeiben feltüntetni a számhordozhatóság feltételeit és eljárási szabályait.

(2) Az átadó szolgáltató a számhordozást kérő előfizetőt az általános szerződési feltételeiben meghatározott módon köteles azonosítani, ideértve a telefonos, illetve az on-line ügyfél-azonosítási módot is.

(3) Amennyiben a számhordozást kérő előfizetőt az átvevő szolgáltató azonosítja, az előfizetői számon kívül, a következő okiratokban, okmányokban foglalt adatok alapján azonosítja:

a) természetes személy esetében:

aa) magyar állampolgár: személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

ab) nem magyar állampolgár: útlevél és lakcímét igazoló tartózkodási engedély vagy más hatósági igazolvány,

valamint, az előfizető döntése és hozzájárulása alapján, olyan hatósági igazolvány vagy engedély, amely alapján az átadó szolgáltató őt az eredeti előfizetői szerződés megkötésekor azonosította;

b) gazdálkodó szervezet, valamint oktatói munkaközösség esetében:

ba)9 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási szám,

bb)10 a cégjegyzésre jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintája,

bc) az eljáró képviselő személyi igazolványa, és

bd) meghatalmazás, ha nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el;

c) költségvetési szerv, társasház, valamint egyéb szervezet esetében:

ca) a szervezetet, szervet, illetve társasházat nyilvántartásba vevő bíróság vagy hatóság által kiállított eredeti okirat, vagy általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, illetve a hatósághoz beadott létesítő okirat(ok), amely legalább tartalmazza a szervezet, szerv, illetve társasház nevét, székhelyét és képviselőjét, a képviselet módját, amennyiben ilyen adatot nyilvántartanak,

cb) a szervezet adóhatósági nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirat, amennyiben e nyilvántartásba vétele kötelező,

cc) az eljáró képviselő személyi igazolványa,

cd) meghatalmazás amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el.

(4) Az azonosításhoz használt okiratokról, okmányokról az előfizető írásbeli engedélye nélkül másolat nem készíthető.

(5) Az előfizető az átadó szolgáltatónál fennálló előfizetői szerződésében szereplő összes számra külön, illetve az előfizetői szerződésben értékesített számtartomány egységekre egészben kérheti a számhordozást. Összefüggő ISDN számtartomány hordozása csak egészben kérhető.

(6) Az előfizető jogosult a hordozott számot más szolgáltatóhoz tovább hordozni, más szolgáltató alatt értve bármely előző szolgáltatót is.

(7)11

(8) Az átvevő szolgáltató köteles elfogadni az előfizetői szám megtartására vonatkozó előfizetői igényt, amennyiben az előfizető megfelel az átvevő szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglaltaknak.

(9) Az átadó szolgáltató a számhordozási igényt csak abban az esetben tagadhatja meg, ha

a) az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben lejárt számlatartozása van, amelyre nézve az átvevő szolgáltató a (10) bekezdés szerint nem nyilatkozott, vagy

b) az előfizetőnek az átadó szolgáltató és az előfizető közötti a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb, így különösen kedvezményesen értékesített készülékkel kapcsolatos szerződésből eredő lejárt tartozása van, amelyre nézve az átvevő szolgáltató a (10) bekezdés szerint nem nyilatkozott, vagy

c) a számhordozást kérő előfizető nem azonosítható a (3) bekezdésben meghatározott dokumentumok alapján, vagy

d)12

(10) Az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének időpontjában fennálló számlatartozása, illetve a határozott időtartamra kedvezményesen, illetve egyéb módon kedvezményesen értékesített készülékhez kapcsolódó követelés számhordozás kezdeményezése esetén lejárttá válik. E számlatartozást, illetve a határozott időtartamból hátralévő 30 napos időszakok alapján kiszámított, illetve a megállapodott, ki nem egyenlített ellenértéket

a) az előfizető a számhordozás kezdeményezésekor egyenlítheti ki, illetve

b) a ki nem egyenlített ellenértékről az előfizető képviseletében az átadó szolgáltatónál eljáró átvevő szolgáltató úgy nyilatkozhat, hogy annak kiegyenlítését átvállalja. Az átvevő szolgáltató jogosult az előfizető részére e bekezdés szerinti tartozását az Eht. 128. § (3) bekezdése szerint kiszámlázni, vagy annak kiegyenlítéséről, rendezéséről az előfizetővel egyéb módon megállapodni.

(11) A szolgáltató a határozott időtartamra kedvezményesen, illetve egyéb módon kedvezményesen értékesített készülék ellenértékének kifizetését, illetve az átvevő szolgáltató erre vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételét követően, a készülék hálózati zárát, a hálózati zár feloldásával kapcsolatban felmerült indokolt költségek alapján meghatározott díj ellenében köteles haladéktalanul feloldani.

(12) Amennyiben az átvevő szolgáltató a (10) bekezdés szerint nyilatkozik a kedvezményesen értékesített készülékhez kapcsolódó követelés kiegyenlítéséről, az átadó szolgáltató a hordozást jóváhagyó nyilatkozat kiadását nem tagadhatja meg. Ebben az esetben az átvevő szolgáltató, a számhordozási eljárást követő havi elszámolás keretében köteles az átvállalt követelést az átadó szolgáltatónak kiegyenlíteni.

(13) Amennyiben a (9) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott követelés, a hordozást jóváhagyó nyilatkozat kiállítását követően jut az átadó szolgáltató tudomására, lesz esedékes, illetve keletkezik, az átvevő szolgáltató köteles – az átadó szolgáltatóval együttműködve – az előfizető átadó szolgáltatóval szembeni tartozását az Eht. 128. § (3) bekezdése szerint az előfizető részére kiszámláznia. Ebben az esetben az átvevő szolgáltató a számhordozási eljárást követő havi elszámolás keretében köteles a kiszámlázott tartozást az átadó szolgáltatónak kiegyenlíteni. A szolgáltatók e bekezdés szerinti együttműködéséről az előfizetőt a számhordozási eljárás kezdeményezésekor tájékoztatni kell.

(14) A hordozott és a nem hordozott számmal rendelkező előfizetők a szolgáltatók szolgáltatásait azonos feltételekkel vehetik igénybe, a számhordozás miatt megkülönböztetés nem alkalmazható. A szolgáltatók kötelesek biztosítani a szolgáltatások folyamatosságát a számátadási időablak kezdetéig.

A számhordozás kezdeményezése helyhez kötött telefonhálózatban

6. § (1)13 Az előfizetőnek a számhordozási igényét – az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentésével egyidejűleg – az átvevő szolgáltató részére kell bejelentenie. Az előfizetőt az átvevő szolgáltató azonosítja, írásban nyilatkoztatja arról, hogy az 5. § (9) bekezdésének a) és b) pontja szerinti számhordozást kizáró feltételek nem állnak fenn és új előfizetői szerződést köt. A szerződés hatálybalépésének feltétele a számhordozás megvalósulása, amelynek a pontos időpontjáról (nap, óra) az átvevő szolgáltató a számhordozást követő első számlalevéllel együtt írásban köteles tájékoztatni az előfizetőt.

(2)14 Az átvevő szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésekor felajánlja az előfizetőnek a lehetséges számátadási időablakokat, amelyek közül az előfizető előzetesen választ.

(3) Az átvevő szolgáltató köteles az előfizető számhordozási igényének megfelelően az átadó szolgáltatónál az előfizetői szerződés megszűnése, illetve módosítása, valamint a számhordozási eljárás lebonyolítása során az előfizető képviseletében eljárni. Az előfizető számhordozási igényét és képviseletére vonatkozó meghatalmazást, a szolgáltatók eltérő megállapodása hiányában, az átvevő szolgáltató a dokumentum eredeti képi formáját változtathatatlanul rögzítve elektronikus úton köteles az átadó szolgáltatónak átadni.

(4)15 A számhordozási igény teljesítését az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltatótól előfizetői hurok átengedésével együtt, vagy a nélkül vállalhatja. Az előfizetői hurok átengedésével együtt megvalósuló számhordozás esetén az előfizetői hurok átengedésének és a szám átadásának időpontját az előfizető érdekében a szolgáltatók kötelesek egyeztetni, összehangolni.

(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni a 3. § (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatások számaira.

Számhordozási eljárás helyhez kötött telefonhálózat
esetén

7. § (1) Az átvevő szolgáltató köteles a hordozott számokkal kapcsolatos előfizetői igényről, az igény bejelentésének időpontját követő 2 munkanapon belül értesíteni az átadó szolgáltatót.

(2)16 Az átadó szolgáltató köteles a számhordozási igény elfogadásáról, illetőleg az 5. § (9) bekezdésében foglaltak alapján történő elutasításáról és annak indoklásáról az átvevő szolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül válaszolni. Amennyiben az átadó szolgáltató a megadott határidőn belül nem válaszol, azt a számhordozási igény elfogadásának kell tekinteni.

(3) A számhordozási igény elutasításáról az átvevő szolgáltató köteles az előfizetőt a számhordozási igény bejelentésétől számított 6 munkanapon belül értesíteni.

(4)17 A számhordozási igényt az átvevő szolgáltatónak a szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon belül kell teljesítenie, kivéve ha a felajánlott időablakok közül az előfizető ennél későbbi időpontot jelöl meg, vagy ha a számhordozás előfizetői hurok átengedésével együtt a külön jogszabályban18 foglaltak szerint valósul meg.

A számhordozás kezdeményezése a mobil rádiótelefon hálózatban

8. § (1) Az előfizetőnek a számhordozási igényét választása szerint az átadó szolgáltatónál vagy az átvevő szolgáltatónál kell bejelentenie.

(2) Amennyiben az előfizető számhordozási igényét az átadó szolgáltatónál jelenti be, az átadó szolgáltató azonosítja az előfizetőt és eljár az előfizetői szerződés megszüntetése vagy módosítása ügyében.

(3)19 Ha az előfizető számhordozási igényét az átvevő szolgáltatónál jelenti be, az átvevő szolgáltató az előfizetőt azonosítja, írásban nyilatkoztatja arról, hogy az 5. § (9) bekezdésének a) és b) pontja szerinti számhordozást kizáró feltételek nem állnak fenn, új előfizetői szerződést köt, és az előfizető számhordozási igényének megfelelően 2 munkanapon belül eljár az előfizető képviseletében az átadó szolgáltatónál az előfizetői szerződés megszüntetése vagy módosítása, illetve a számhordozási eljárás lebonyolítása során. Az előfizető számhordozási igényét és a képviseletére vonatkozó meghatalmazást a szolgáltatók eltérő megállapodása hiányában az átvevő szolgáltató a dokumentum eredeti képi formáját megváltoztathatatlanul rögzítve elektronikus úton köteles az átadó szolgáltatónak átadni.

(4)20 A (2) bekezdésben meghatározott esetben, ha az 5. § (9) bekezdésben foglalt kizáró ok nem merül fel, az átadó szolgáltató köteles a hordozást jóváhagyó nyilatkozatot az előfizető részére 2 munkanapon belül kiállítani. A (3) bekezdésben meghatározott esetben az átadó szolgáltató köteles a számhordozási igény elfogadásáról, illetőleg az 5. § (9) bekezdésében foglaltak alapján történő elutasításáról és annak indoklásáról az átvevő szolgáltatónak a számhordozási igény kézhezvételét követő 2 munkanapon belül válaszolni. Amennyiben az átadó szolgáltató a megadott határidőn belül nem válaszol, azt a számhordozási igény elfogadásának kell tekinteni.

(5)21 Amennyiben az előfizető a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el, az új előfizetői szerződése megkötését, a hordozást jóváhagyó nyilatkozat birtokában, annak a 2. § l) pontjában meghatározott hatálya alatt kezdeményezheti az átvevő szolgáltatónál.

(6)22 Az átvevő szolgáltató írásban köteles tájékoztatni az előfizetőt, hogy a mobil rádiótelefon hálózat előfizetőjének hívása esetén a tárcsázási eljárás hogyan változik meg, továbbá felhívni az előfizető figyelmét, hogy

a) a hangposta üzenetek nem vihetők át,

b) az előre fizetett csomag esetén a fel nem használt összeg számátadáskor elvész, kivéve, ha az átvevő szolgáltató ettől eltérően rendelkezik,

c) az átadó szolgáltató által kedvezménnyel értékesített, hálózati zárral ellátott készülék kizárólag akkor használható az átvevő szolgáltató hálózatában, ha a kedvezmény nélküli ellenértékét az előfizető kiegyenlítette, vagy az átvevő szolgáltató ennek kiegyenlítéséről az 5. § (10) bekezdése szerint nyilatkozott, és ezt követően az átadó szolgáltató a hálózati zárat feloldotta.

Számhordozási eljárás mobil rádiótelefon hálózat esetén

9. § (1)23 Az átvevő szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésekor felajánlja az előfizetőnek a lehetséges számátadási időablakokat, amelyek közül az előfizető előzetesen választ.

(2) Amennyiben az előfizető a számhordozási igényét az átvevő szolgáltatónál jelenti be, a számhordozási igény elutasításáról az átvevő szolgáltató köteles az előfizetőt a számhordozási igény bejelentésétől számított 6 munkanapon belül értesíteni.

(3)24 A számhordozási igényt az átvevő szolgáltatónak az előfizetői szerződés megkötését követő 8 munkanapon belül kell teljesítenie, kivéve, ha a felajánlott időablakok közül az előfizető ennél későbbi időpontot jelöl meg. Az előfizetői szerződés hatálybalépésének feltétele a számhordozás megvalósulása, amelynek a pontos időpontjáról (nap, óra) az átvevő szolgáltató a számhordozást követő első számlalevéllel együtt írásban köteles tájékoztatni az előfizetőt.

Központi referencia adatbázis

10. § (1) A központi referencia adatbázis (a továbbiakban: adatbázis) létrehozása és működtetése a hatóság feladata.

(2) Az adatbázis működésével kapcsolatos költségeket a hatóság az azonosítók lekötésének és használatának díjából származó bevételéből viseli.

(3) Az átvevő szolgáltató köteles az adatbázis részére a hordozott számokat és az azokhoz tartozó hívásirányítási információkat megküldeni.

(4) A szolgáltatók joga és kötelezettsége, hogy az adatbázisban tárolt hívásirányítási információkhoz megfelelő időben és módon hozzájussanak, és a hívások irányításánál ezeket a külön jogszabályban25 foglalt szabályok figyelembevételével alkalmazzák. Az adatbázisban tárolt információ kizárólag irányításhoz, illetve a számhordozáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséhez használható fel.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti jogokat és kötelezettségeket a szolgáltató gyakorolhatja közvetlenül vagy ezzel más szolgáltatót is megbízhat.

(6) A szolgáltatók és az adatbázis technikai együttműködésének feltételeit külön jogszabály26 tartalmazza.

(7) A hatóság e rendeletben szabályozott hatáskörében – a titokvédelemre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – köteles a titkos információgyűjtésre külön jogszabályban felhatalmazott szervezetekkel együttműködni, illetve részükre térítésmentesen adatot szolgáltatni.

Költségek

11. § (1)27 A hívásirányítás és a hívások továbbításának járulékos többletköltségeit a szolgáltatók között hordozott számra irányuló hívás irányításáért a 4. § (1) bekezdése szerinti, a jelzésirányítás költségeit a 4. § (2) bekezdése szerinti felelős szolgáltató viseli.

(2) Az előfizetői számok használatáért a szolgáltatók által a hatóság számára fizetendő azonosító használati díjat a hatóság a hordozások figyelembevételével állapítja meg és számlázza a szolgáltatóknak.

(3) Összefüggő számtartomány hordozása esetében az átadó szolgáltató a számhordozás igénybevételéért az átvevő szolgáltató által fizetendő hordozásonkénti egyszeri díjat az összefüggő számtartomány, mint egy egység hordozásával összefüggésben felmerült indokolt költségek alapján köteles meghatározni.

A hordozott számok nyilvántartása

12. § (1) Amennyiben az előfizető szolgáltatót változtat és számhordozást vesz igénybe, a hordozott előfizetői szám használati joga és az ezzel összefüggő kötelezettségek az átvevő szolgáltatóhoz kerülnek, egyidejűleg az átadó szolgáltatónál megszűnnek, de a kijelölési engedély jogosultja továbbra is az a szolgáltató marad, amely számára a hatóság a hordozott előfizetői számot tartalmazó számmezőt eredetileg kijelölte.

(2) A hordozott számra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnése esetén a szabaddá váló előfizetői szám használati joga és az ezzel összefüggő kötelezettségek mindaddig az átvevő szolgáltatónál maradnak, amíg a szám nem rendelhető új előfizetőhöz. Ezen időtartam, amelyet az átvevő szolgáltató az általános szerződési feltételeiben határoz meg, legfeljebb hat hónap lehet.

(3) Az átvevő szolgáltató köteles az előfizetői szám újra előfizetőhöz való rendelhetőségének időpontjáról legalább harminc nappal ezen időpontot megelőzően a központi referencia adatbázist értesíteni. A központi referencia adatbázis köteles a hordozott számot tartalmazó számmező kijelölési engedélyének jogosultját az előfizetői szám újra előfizetőhöz való rendelhetőségéről értesíteni.

(4) A megszűnt hordozott előfizetői szám használati joga visszakerül a számot tartalmazó számmező kijelölési engedélyének jogosultjához, amikor a szám újra előfizetőhöz rendelhetővé válik.

Egyéb rendelkezések

13. §28 (1) A helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltató előfizetője kérésére lehetővé teheti az előfizetői szám megtartását a számozási körzeten belül az igénybevétel helyének megváltoztatása esetén.

(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás igénybevételéért a változtatással összefüggésben felmerült indokolt költségek alapján az előfizető részére egyszeri díjat határozhat meg, valamint a hívásirányításnál az adatbázis igénybevétele miatt felmerülő többletköltségeket – az együttműködés szabályait tartalmazó szerződés alapján – a társszolgáltatóknak köteles megfizetni.

Hatósági feladatok

14. § (1) Az e rendeletben foglaltak betartását a hatóság piacfelügyeleti tevékenysége során ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzési feladatok teljesítése érdekében a szolgáltatók kötelesek a hatóság kezdeményezésére tájékoztatást nyújtani.

Záró rendelkezések

15. § (1)29 Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2004. május 1-jén lép hatályba.

(2) E § (3)–(4) bekezdése a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3)–(4)30

(5)31 Ez a rendelet az egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikkének való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 129/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. § dd) pontja hatályon kívül helyezte 2012. szeptember 30. napjával.

2

Az 1. § a) pontja a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § c) pontja a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.) IHM rendelet.

5

A 3. § (3) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 14. § (3) bekezdése alapján 2008. január 1-jén lépett hatályba.

6

A 3. § (4) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 14. § (3) bekezdése alapján 2008. január 1-jén lépett hatályba.

7

A 3. § (7) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (4) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a 308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 41. § (4) bekezdése alapján ahol kormányrendelet vagy miniszteri rendelet aláírási címpéldány benyújtását írja elő, e kötelezettség ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásával is teljesíthető.

11

Az 5. § (7) bekezdését a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

Az 5. § (9) bekezdésének d) pontját a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 6. § (1) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. § (2) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. § (4) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. § (2) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

17

A 7. § (4) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

18

A referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet.

19

A 8. § (3) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

20

A 8. § (4) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

21

A 8. § (5) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

22

A 8. § (6) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

23

A 9. § (1) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 9. § (3) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.) IHM rendelet.

26

A számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.) IHM rendelet.

27

A 11. § (1) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

28

A 13. § a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

29

A 15. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 738. pontja szerint módosított szöveg.

30

A 15. § (3)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 738. pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 15. § (5) bekezdése a 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére