• Tartalom

6/2004. (I. 22.) FVM rendelet

az Európa terv Agrár-hitel programjáról

2021.08.21.

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – 2016/2004. (I. 22.) Korm. határozatban foglaltakra is figyelemmel – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) mezőgazdasági termelő: a gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszeréről szóló 9003/2002. (SK. 6) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti növénytermelési, állattenyésztési, vegyes-gazdálkodási, termék-előállítási (TEÁOR 01.1–01.3), növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatási (TEÁOR 01.4), erdőgazdálkodási termék-előállítási, erdészeti szolgáltatási (TEÁOR 02), vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50 kivéve a vadgazdálkodási szolgáltatást), illetve halgazdálkodási (TEAOR 05.0 kivéve halászati szolgáltatást) tevékenységet folytató belföldi illetőségű magánszemély, őstermelő, egyéni vállalkozó, valamint belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amennyiben eleget tett az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: regisztrációs rendelet) szerinti regisztrációs kötelezettségének;

b)1 integrátor: külön jogszabály alapján az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság) nyilvántartásában szereplő igénylő;

c) termelői szerveződés: a zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezetekről szóló 25/1999. (III. 5.) FVM rendelet alapján létrehozott, előzetesen elismert vagy elismert termelői értékesítő szervezet (a továbbiakban: TÉSZ), a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény alapján és az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény előírásainak megfelelően alakított vagy átalakult, egyes termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezés és egyéb gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: BÉSZ), a termelői csoportokról szóló 85/2002. (IX. 18.) FVM rendelet alapján létrehozott termelői csoport (a továbbiakban: termelői csoport);

d) élelmiszeripari vállalkozás: a TEÁOR 15 tevékenységet végző termelő szervezet;

e) mikro-, kis- és középvállalkozás: olyan mezőgazdasági termelő, integrátor, termelői szerveződés, élelmiszeripari vállalkozás, amely megfelel a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény 2. és 3. §-ában foglalt feltételeknek;

f) BUBOR: Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb;

g) EURIBOR: a frankfurti bankközi piacon az EURO betétekre jegyzett és a megfelelő kamatperiódushoz mérhető időszakra vonatkozó, éves százalékban kifejezett kamatláb;

h) kezességvállaló intézmény: Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Hitelgarancia Rt.;

i) beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 7. pontja szerinti, illetve a személyi jövedelemadóról szóló módosított, 1995. évi CXVII. törvény 3. § 32. pontja szerinti beruházás;

j) termőföld: a 2001. évi CXVII. törvénnyel módosított, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § a) pontja szerinti földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, legelő, (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván;

k) telephely: külterületen lévő, a mezőgazdasági termelést (növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás) céljára létesített épület, épületcsoport – lakóépületet nem beleértve – és az azonos helyrajzi szám alatt hozzátartozó, legfeljebb 6000 m2 területű föld együttese;

l) Európa hitel: olyan éven túli lejáratú hitel, amelyhez az e rendeletben meghatározott kezességvállaló intézmények, illetőleg a Magyar Fejlesztési Bank Rt. által nyújtott készfizető kezességvállalás kapcsolódhat;

m) refinanszírozott hitel: a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-től a kereskedelmi bankok saját forrásának biztosítására igénybe vett hitel.

2. § Az e rendelet szerinti támogatások igénybevételére, elszámolására

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben,

b) az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.),

c)2 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben,

foglaltakat az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

3. § Az e rendelet alapján biztosított kedvezmények igénybevételére az 1. § a)–d) pontjaiban meghatározott igénylők jogosultak.

II. Fejezet

Európa hitel, amelyhez kezességvállaló intézmények kezességvállalása igényelhető

4. § (1) Az e fejezet alapján az Európa terv Agrár-hitel programjának keretében felvett Európa hitel

a) a mezőgazdasági termelés fejlesztését szolgáló beruházások (beleértve az ültetvénytelepítéseket, a környezetvédelmet szolgáló beruházásokat, a tenyészállat-vásárlást és a meglévő létesítmények korszerűsítését is),

b) a saját termelésű, valamint a termelői szerveződések, illetve integrátorok által a tagoktól és az integrált termelőktől felvásárolt mezőgazdasági termékek feldolgozását, tárolását, csomagolását célzó beruházások,

c) a birtok összevonási célú termőföldvásárlást, az osztatlan közös tulajdon megszüntetését elősegítő termőföld-, valamint telephelyvásárlás,

d) öntözésfejlesztést szolgáló beruházások,

e) az Európai Unió által előírt állatjóléti követelmények teljesítését célzó beruházások,

f) a meglévő állati termékfeldolgozó kapacitások élelmiszerhigiéniai előírások teljesítését célzó korszerűsítése,

g) az élelmiszerbiztonsági és minőségbiztosítási rendszerek kiépítésének, földrajzi árujelző lajstromozásának és hagyományos különleges tulajdonság tanúsításának költségei,

h) a tevékenység folytatásához szükséges, tárgyi eszköznek nem minősülő anyag- és eszközvásárlás,

i) a korábbi szerződésekben szereplő, ügyfél által felajánlott biztosíték rendszer új hitelek mögötti fenntartásával a pénzügyi intézményektől korábban felvett hitelek és pénzügyi lízingek előtörlesztése

céljára igényelhető.

(2) Az Európa hitelt a 3. § szerinti igénylők közül

a) a mezőgazdasági termelők az (1) bekezdésben megjelölt valamennyi célra,

b) az integrátorok az (1) bekezdés b) és h) – valamint az integrátori hitelek törlesztése céljából – az i) pontokban megjelölt célokra,

c) a termelői szerveződések (TÉSZ, BÉSZ, termelői csoport) az (1) bekezdésben a b), f)–i) pontokban megjelölt célokra,

d) az élelmiszeripari vállalkozások az (1) bekezdés f), g) pontokban, valamint – abban az esetben, ha az f) pontban megjelölt célra részesülnek hitelben – a h) és i) pontban megjelölt célokra

vehetik igénybe.

5. § (1) Az Európa hitel összege

a) az 1. § a), d) pontjaiban meghatározott igénylők esetében igénylőnként összesen legalább 2,0 millió Ft, de legfeljebb 350,0 millió Ft,

b) az integrátorok és termelői szerveződések esetében igénylőnként összesen legfeljebb 750,0 millió Ft

lehet.

(2) Az Európa hitel futamideje

a) a 4. § (1) bekezdés a)–g) pontok esetében legalább 5 év, de legfeljebb 10 év, ezen belül legalább 1 év, de legfeljebb 2 év türelmi idő biztosításával;

b) a 4. § (1) bekezdés h) és i) pontok esetében legfeljebb 5 év, ezen belül 1 év türelmi idő biztosításával.

(3) Az integrátor igénylő esetében

a) a hitel 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célok szerinti felhasználása esetén a hitelhez kapcsolódó kedvezményeket nem kell tovább adni az integrált termelők felé, amennyiben a hitelből igazolhatóan olyan fejlesztések kerülnek megvalósításra, amelyek az integrátori szerződésekben rögzített mezőgazdasági termékek tárolásához, feldolgozásához, csomagolásához kapcsolódnak;

b) a hitel 4. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott célok szerinti felhasználása esetén az igénybe vett kamattámogatást és kezességvállalási díjtámogatást az integrált termelők felé az elszámolások során érvényesíteni kell.

(4)3 A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott hitelek esetében a hitelfelvevő kérelmére a pénzügyi intézmény a türelmi időt, annak lejártakor további 1 évvel meghosszabbíthatja.

(5)4 A (4) bekezdés szerinti meghosszabbítási lehetőség a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hitelek esetében is alkalmazhatóak a 2 éves időhatáron belül.

6. § (1) A 3. §-ban meghatározott igénylők az Európa hitelt a 4. § (1) bekezdésének b) és f) pontjaiban meghatározott célok esetében csak az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés I. számú mellékletében meghatározott termékek (2) bekezdésben részletezett TEÁOR szerinti feldolgozása, tárolása, csomagolása, valamint feldolgozásának korszerűsítése céljára vehetik igénybe.

(2) Az Európa hitel

a) húsfeldolgozás, tartósítás (TEÁOR 15.11),

b) baromfihús feldolgozása, tartósítása (TEÁOR 15.12),

c) hús, baromfihús készítmény gyártása (TEÁOR 15.13),

d) gyümölcslé, zöldséglé gyártása (TEÁOR 15.32),

e) egyéb gyümölcs, zöldségfeldolgozás (TEÁOR 15.33),

f) nyers olaj gyártása (TEÁOR 15.41),

g) finomított olaj gyártása (TEÁOR 15.42),

h) tejtermék gyártása (TEÁOR 15.51),

i) malomipari termék gyártása (TEÁOR 15.61),

j) haszonállat eledel gyártása (TEÁOR 15.71),

k) fűszer, ételízesítő gyártása (TEÁOR 15.87),

l) máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása (15.89),

m) bortermelés (TEÁOR 15.93)

tevékenység végzéséhez

n)5 halfeldolgozási tevékenység (TEÁOR 15.20.)

kapcsolódhat, a tevékenységeken belül nem támogatható termékek e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kivételével.

7. § (1) Az Európa hitel

a) a pénzügyi intézmények saját forrásainak, valamint

b) a Magyar Fejlesztési Bank Rt. által biztosított refinanszírozott forrás

terhére vehető igénybe.

(2) Az Európa hitel az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott forrás terhére külön közleményben meghatározott pénzügyi intézményektől vehető igénybe.

(3)6 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti hitelt csak az 1. § a) pontjában meghatározott mezőgazdasági termelők közül az őstermelők és egyéni vállalkozók vehetik igénybe.

8. § (1)7 A 7. § (3) bekezdése szerinti őstermelők és egyéni vállalkozók a 4. § (1) bekezdés szerinti hitelcélokra a pénzügyi intézmények saját forrásai terhére igénybe vett Európa hitelhez a kamat terhelésének időpontjában érvényes három havi BUBOR alapján számított kamat 70 százalékának megfelelő összegű kamattámogatást vehetnek igénybe, amennyiben a hitelhez legfeljebb a kamatperiódusonkénti kamatmegállapítás időpontjában érvényes három havi BUBOR + 2 százalékpontnak megfelelő kamat kapcsolódik. A hitelszerződés megkötését követően a pénzügyi intézmény a kamaton kívül az üzletszabályzatának megfelelően rendelkezésre tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket számolhatja fel.

(2) A 3. § szerinti termelők és vállalkozások közül a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő igénylők a 4. § (1) bekezdés a)–h) pontjai szerinti célokra a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forrás terhére felvett Európa hitelt legfeljebb a kamatperiódusonkénti kamatmegállapítás időpontjában érvényes három havi EURIBOR + 4 százalékpontnak megfelelő kamat mellett vehetik igénybe. A hitelszerződés megkötését követően a pénzügyi intézmény a kamaton kívül az üzletszabályzatának megfelelően rendelkezésre tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket számolhatja fel.

9. § Az Európa hitelekhez az igénylők – a hitelt folyósító pénzügyi intézmény kezdeményezése, valamint az előírt feltételek fennállása esetén – kezességvállaló intézmény által nyújtott készfizető kezességvállalást vehetnek igénybe az alábbiak szerint:

a) a kezességvállalási díj évenként nem haladhatja meg a szerződéskötéskor a hitelszerződés szerinti hitelösszegre és annak egy éves ügyleti kamatára, illetve az ezt követő években a megelőző év december 31-én fennálló tőke és annak egy éves ügyleti kamatára vonatkoztatva a 1,5 százalékos mértéket,

b) a Hitelgarancia Rt., valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállaló intézmények által e program keretében nyújtott készfizető kezesség legfeljebb 80 százalék lehet,

c) a készfizető kezességvállalásért az igénylő által fizetett a) pont szerinti kezességvállalási díj 50 százalékát a költségvetés megtéríti.

10. § (1) Az Európa hitel, valamint ahhoz a 8. § (1) bekezdésében és a 9. §-ban biztosított kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy az igénylő

a) a felvett hitelt a 4. § (1) bekezdésében és a hitelszerződésben meghatározott célokra használja, és eleget tesz a 6. §-ban meghatározott feltételeknek,

b) vállalja, hogy a vállalkozását legalább a felvett hitel futamidejének időszakában, a hitellel megvalósított beruházást pedig a létesítmény üzembe helyezését követően legalább 5 évig rendeltetésszerűen működteti,

c) pénzintézeti igazolással vagy egyéb módon bizonyítja, hogy beruházási célú hiteligénylés esetén rendelkezik a fejlesztés megvalósításához szükséges, az áfát nem tartalmazó költségek legalább 25 százalékának megfelelő mértékű saját forrással,

d)8 beruházási célú felhasználás esetén a beruházás üzembe helyezését követően, de legkésőbb 60 napon belül a területileg illetékes földművelésügyi igazgatóság – a 4. § f) pont szerinti beruházások esetén a Vidékfejlesztési Minisztérium – felé beszámol a hitelszerződésben vállalt beruházás megvalósításáról.

e)9 a 4. § (1) bekezdés e) és f) pontok esetében az illetékes megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága nyilatkozatával igazolja, hogy a tervezett beruházás megvalósítását követően az adott létesítmény megfelel a vonatkozó állatjóléti, illetve élelmiszerhigiéniai előírásoknak,

f) beruházási célú felhasználásnál – a pénzügyi intézmény erre vonatkozó kérése esetén – hozzájárul ahhoz, hogy a hitel teljes visszafizetéséig biztosíték (jelzálog) terhelje meg a megvalósult fejlesztést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolásokat, illetve nyilatkozatokat a hitelkérelemhez csatolni kell.

III. Fejezet

Európa hitel, amelyhez a Magyar Fejlesztési
Bank Rt. kezességvállalása igényelhető

11. § (1) Az e fejezet alapján az Európa terv Agrár-hitel programjának keretében felvett Európa hitel

a) a mezőgazdasági termelés fejlesztését szolgáló beruházások (beleértve a környezetvédelmet szolgáló beruházásokat, a tenyészállat-vásárlást és a meglévő létesítmények korszerűsítését is),

b) a saját termelésű, valamint a termelői szerveződések, illetve integrátorok által a tagoktól és az integrált termelőktől felvásárolt mezőgazdasági termékek feldolgozását, tárolását, csomagolását célzó beruházások,

c) öntözésfejlesztést szolgáló beruházások,

d) az a)–c) pontok szerinti beruházásokhoz kapcsolódó, a tevékenység folytatásához szükséges, tárgyi eszköznek nem minősülő anyag- és eszközvásárlás

d)10 halfeldolgozási tevékenységhez (TEÁOR 15.20) kapcsolódó beruházások.

céljára igényelhető.

(2) Az Európa hitelt a 3. § szerinti igénylők közül

a) a mezőgazdasági termelők – a magánszemélyek és az őstermelők kivételével – az (1) bekezdésben megjelölt valamennyi célra,

b) az integrátorok és a termelői szerveződések az (1) bekezdés b) és – amennyiben erre a célra hitelben részesülnek – a d) pontban megjelölt célokra is

vehetik igénybe.

12. § (1) Az Európa hitel összege

a) a 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti igénylők esetében igénylőnként összesen legalább 5,0 millió Ft, de legfeljebb 350,0 millió Ft,

b) a 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti igénylők esetében igénylőnként összesen legalább 5,0 millió Ft, de legfeljebb 750,0 millió Ft

lehet.

(2) A 11. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti célokra felvett hitelösszegen belül a d) pontban meghatározott célra szolgáló hitelösszeg nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 30 százalékát.

(3) Az Európa hitel futamideje

a) a 11. § (1) bekezdés a)–c) pontok esetében legalább 5 év, de legfeljebb 10 év, ezen belül legalább 1 év, de legfeljebb 2 év türelmi idő biztosításával,

b) a 11. § (1) bekezdés d) pontja esetében legfeljebb 5 év, ezen belül 1 év türelmi idő biztosításával.

(4) Az integrátor igénylő esetében

a) a hitel 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célok szerinti felhasználása esetén a hitelhez kapcsolódó kedvezményeket nem kell tovább adni az integrált termelők felé, amennyiben a hitelből igazolhatóan olyan fejlesztések kerülnek megvalósításra, amelyek az integrátori szerződésekben rögzített mezőgazdasági termékek tárolásához, feldolgozásához, csomagolásához kapcsolódnak;

b) a hitel 11. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott célok szerinti felhasználása esetén az igénybe vett kamattámogatást és kezességvállalási díjtámogatást az integrált termelők felé az elszámolások során érvényesíteni kell.

(5)11 A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott hitelek esetében a hitelfelvevő kérelmére a pénzügyi intézmény a türelmi időt, annak lejártakor további 1 évvel meghosszabbíthatja.

(6)12 A (5) bekezdés szerinti meghosszabbítási lehetőség a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hitelek esetében is alkalmazhatóak a 2 éves időhatáron belül.

13. § (1) Az Európa hitel

a)13

b) a Magyar Fejlesztési Bank Rt. által biztosított refinanszírozott forrás

terhére vehető igénybe.

(2) Az Európa hitel az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott forrás terhére külön közleményben meghatározott pénzügyi intézményektől vehető igénybe.

14. § (1)14

(2) A 3. § szerinti termelők és vállalkozások közül a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő igénylők a 11. § (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti célokra a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forrás terhére felvett Európa hitelt legfeljebb a kamatperiódusonkénti kamatmegállapítás időpontjában érvényes három havi EURIBOR + 2,75 százalékpontnak megfelelő kamat mellett vehetik igénybe. A hitelszerződés megkötését követően a pénzügyi intézmény a kamaton kívül az üzletszabályzatának megfelelően rendelkezésre tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket számolhatja fel.

15. § (1) A hitelek igénybevételéhez a hitelt folyósító pénzügyi intézmény kezdeményezése, valamint az előírt feltételek fennállása esetén a hitelszerződés szerinti hitelösszegre és annak egyéves ügyleti kamatára az igénylők a Magyar Fejlesztési Bank Rt. egyedi döntése alapján nyújtott 100 százalékos mértékű készfizető kezességvállalást vehetnek igénybe.

(2) A kezességvállalásért a hiteligénylő a hitelszerződés megkötésekor a hitelszerződés szerinti hitelösszegre és annak 1 éves ügyleti kamatára egyszeri kezességvállalási díjat fizet, amelynek mértéke 2 százalékpont.

16. § (1) Az Európa hitel, valamint ahhoz a 14. § (1) bekezdésében biztosított kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy az igénylő

a) a felvett hitelt a 11. § (1) bekezdésében és a hitelszerződésben meghatározott célokra használja, és eleget tesz a 6. §-ban meghatározott feltételeknek,

b) vállalja, hogy a vállalkozását legalább a felvett hitel futamidejének időszakában, a hitellel megvalósított beruházást pedig az üzembe helyezéstől számított legalább 5 évig rendeltetésszerűen működteti,

c) pénzintézeti igazolással vagy egyéb módon bizonyítja, hogy beruházási célú hiteligénylés esetén rendelkezik a fejlesztés megvalósításához szükséges, az áfát nem tartalmazó költségek 25 százalékának megfelelő mértékű saját forrással,

d)15 beruházási célú felhasználás esetén a beruházás üzembe helyezését követően, de legkésőbb 60 napon belül a területileg illetékes földművelésügyi igazgatóság felé beszámol a hitelszerződésben vállalt beruházás megvalósításáról, ideértve a felvett hitel rendeltetésszerű felhasználásának igazolását is;

e) beruházási célú felhasználás esetén – a pénzügyi intézmény erre vonatkozó kérése esetén – hozzájárul ahhoz, hogy a hitel teljes visszafizetéséig biztosíték (jelzálog) terhelje meg a megvalósult fejlesztést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolásokat, illetve nyilatkozatokat a hitelkérelemhez csatolni kell.

IV. Fejezet

Egyéb rendelkezések

17. § (1)16 A hitelkérelmeket 2004. február 1-jétől kezdődően folyamatosan lehet benyújtani a pénzügyi intézményekhez az általuk előírt példányban és tartalommal. A pénzügyi intézmények csak olyan hitelkérelmet fogadhatnak be, amelyet a hitelcéloknak és kedvezményekre való jogosultságnak való megfelelés igazolása céljából a területileg illetékes földművelésügyi igazgatóság – a 4. § f) pontja esetében a Vidékfejlesztési Minisztérium – előzetesen nyilvántartásba vett és egy példányban záradékolt.

(2) A hitelkérelmeket az igénylők két eredeti példányban kötelesek záradékolásra benyújtani, amelyek egy példánya záradékolásra és 6 munkanapon belül az igénylőnek postázásra, egy példánya pedig a záradékoló szervnél letétbe helyezésre kerül. A záradékoláshoz az igénylőnek csatolnia kell

a)17 a gazdálkodási formát igazoló okmányt (vállalkozói igazolvány; 30 napnál nem régebbi cégkivonat) vagy az igénylő nyilatkozatát arról, hogy szerepel az őstermelői nyilvántartásban,

b) a vállalkozás főbb adatairól szóló dokumentumot vagy nyilatkozatot,

c) igazolás a regisztrációs kötelezettség teljesítéséről,

d) integrátor igénylő esetén az integrációs szerződésekről készített összesítő kimutatást,

e) termőföld telephelyvásárlás esetén adóérték-bizonyítványt, valamint 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, osztatlan közös tulajdon vásárlása esetén valamennyi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát,

f) beruházás esetén legalább tervezői vagy árajánlati költségkalkulációt,

g) a 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti hitelek esetében a kiváltandó hitelt nyújtó pénzügyi intézmény igazolását a fennálló és a törlesztésre kerülő hitelállományról.

(3) Amennyiben az 1. § a) pontja szerinti termelő nem rendelkezik a regisztrációs rendelet szerinti regisztrációs számmal, abban az esetben hitelkérelme a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján kapott regisztrációs szám figyelembevételével is záradékolható.

(4) A 3. §-ban meghatározott igénylők a záradékolt hitelkérelmek alapján a legkésőbb 2004. április 30-ig megkötött hitelszerződés és készfizető kezességvállalás esetén eddig az időpontig megkötött kezességvállalási szerződés alapján válnak jogosulttá a 8. § (1) bekezdésében, a 9. §-ban, illetőleg a 14. § (1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezmények igénybevételére.

(5)18 A területileg illetékes földművelésügyi igazgatóságok a rendelet 7. §-a és 13. §-a szerinti bontásban a záradékolt hitelkérelmek darabszámáról és hitelösszegéről, a pénzügyi intézmények a rendelet 7. §-a és 13. §-a szerinti bontásban a befogadott, az engedélyezett, valamint a megkötött hitelszerződések összesített adatairól és a hitelek mindenkori állományáról 2004. február 1-jétől hetente a hét utolsó munkanapján tájékoztatást adnak a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

(6)19 A vidékfejlesztési miniszter a 2016/2004. (I. 22.) Korm. határozatban rögzített hitelkeret betartása érdekében szükség esetén intézkedik a hitelkérelmek záradékolásának felfüggesztéséről.

18. § (1) Az Európa hitelhez kapcsolódó 8. § (1) bekezdése, a 9. § c) pontja és a 14. § (1) bekezdése szerinti támogatások a 0411. számú ,,Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről'' nyomtatvány felhasználásával igényelhetők a XII. FVM fejezet 10. cím, 5. alcím ,,Folyó kiadások és jövedelemtámogatások'' előirányzat terhére a 10032000-01905616 APEH Agrárfinanszírozás támogatása lebonyolítási számláról az illetékes adóhatóságtól.

(2) A kamattámogatást igénylőnek az (1) bekezdés szerinti nyomtatványhoz csatolnia kell a pénzügyi intézménynek az esedékes kamatmegfizetéséről szóló igazolását, valamint első igényléskor a záradékolt hitelkérelem eredeti példányát. A kamattámogatás kiszámításának módját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Integrátor igénylő esetében az előzőeken túlmenően csatolni kell az integrációs szerződésekről készített összesítő kimutatást is.

(3) A kezességvállalási díjtámogatás a kezességvállalási szerződés szerinti díjfizetés gyakoriságának megfelelően igényelhető. Az igényléshez csatolni kell a pénzügyi intézmény díjfizetési igazolását.

19. § (1) Az Európa hitel rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére az illetékes adóhatóság által – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerint – végzett ellenőrzés keretében kerül sor.

(2) Amennyiben a 3. §-ban meghatározott igénylő nem a 4. § (1) bekezdésében, illetve a 11. § (1) bekezdésében és a hitelszerződésben feltüntetett célokra használja fel a hitelt, vagy nem tesz eleget a 10. § (1) bekezdésben, illetőleg a 16. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek

a) a hitelszerződést a hitelt folyósító pénzügyi intézmény felmondja,

b) az igénybe vett kamattámogatás és kezességvállalási díjtámogatás jogosulatlan támogatásnak minősül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az illetékes adóhatóság rendeli el.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az R.-ben meghatározott büntetőkamattal növelt összegben a 18. § szerinti folyósítási számlára kell visszafizetni.

20. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 6/2004. (I. 22.) FVM rendelethez


A támogatható tevékenységeken belül nem támogatható termékek
KN kódja és megnevezése

A támogatható tevékenységeken belül nem támogatható termékek
KN kódja és megnevezése

TEÁOR 15.11

Húsfeldolgozás, -tartósítás,
kivéve a nyersbőr és irha, valamint nyírt gyapjú gyártása és a tímáripar

KN kód

Árumegnevezés

1902

Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképpen elkészítve is, pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, guocchi, ravioli, canelloni

TEÁOR 15.12

Baromfihús-feldolgozás, -tartósítás,
kivéve a vágóhídi baromfi vágás során toll és pehely termelése

KN kód

Árumegnevezés

1902

Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképpen elkészítve is, pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, guocchi, ravioli, canelloni

TEÁOR 15.13

Hús, baromfihús-készítmény gyártása

KN kód

Árumegnevezés

1902

Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképpen elkészítve is, pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, guocchi, ravioli, canelloni

TEÁOR 15.20

Halfeldolgozás

TEÁOR 15.33

Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, valamint friss zöldség és gyümölcs osztályozása,
tisztítása, csomagolása, jelölése, tárolása

KN kód

Árumegnevezés

1902

Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképpen elkészítve is, pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, guocchi, ravioli, canelloni

2001 90 40

Yamgyökér, édes burgonya (batáta) és más növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság)

2004 10

Burgonya ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva

2005 20

Burgonya ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, zsiradékban vagy másképpen megsütve, sózva vagy ízesítve is (légmentes csomagolásban, azonnali fogyasztásra alkalmas)

2008 99 91

Yamgyökér, édes burgonya (batáta) és más növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

TEÁOR 15.51

Tejtermék gyártása,
kivéve a kazein és tejcukor (laktóz), tejcukor-szirup gyártása, a tej hidrolizálása,
és humanizálása, valamint a vajolaj (ghi) gyártása

KN kód

Árumegnevezés

0403 10
0403 90

Író, aludtej, tejföl, joghurt, kefír és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is

0405 20

Kenhető tejkészítmények (vajkrém)

2105

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

2106 90

Sajtfondu

TEÁOR 15.89

Étkezési tojás feldolgozása

KN kód

Árumegnevezés

3501

Kazein

3502

Albuminok

TEÁOR 15.93

Bortermelés

KN kód

Árumegnevezés

2205

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve

2. számú melléklet a 6/2004. (I. 22.) FVM rendelethez


Kamattámogatás mértékének meghatározása

Kamattámogatás mértékének meghatározása

Alapadatok:

1. A hitel (kölcsön) összege és futamideje:     

2. A hitel(kölcsön)szerződés megkötésének időpontja:     

3. Támogatás szempontjából figyelembe vehető kamat (a továbbiakban: kamat):    

4. A kamattámogatás jogszabályban előírt mértéke:     


A számítás menete:

1. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető éves kamatteher:

 

hitel összege × kamat %

 

 

100

 


2. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető, a futamidőre jutó kamatteher:

 

éves kamatteher

× futamidő napokban

 

365


3. A futamidőre jutó kamattámogatás:

 

futamidőre jutó kamatteher

× támogatás mértéke %

 

100


4. A kamatteher időszakára jutó kamattámogatás:

 

futamidőre jutó kamattámogatás

× a hónap\negyedév tényleges napjainak száma

 

futamidő napokbanA számítás eredményeként kapott kamattámogatást száz forintra kerekítve kell igényelni.
1

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 31. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § c) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 31. § b) pontjával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (4) bekezdését a 13/2005. (III. 3.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be, e módosító rendelet 3. §-a alapján a rendelkezést azon szerződések esetében is alkalmazni lehet, amelyekre a türelmi idő már lejárt. A türelmi idő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet nem kell e rendelet 17. §-a szerint záradékoltatni.

4

Az 5. § (5) bekezdését a 13/2005. (III. 3.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be, e módosító rendelet 3. §-a alapján a rendelkezést azon szerződések esetében is alkalmazni lehet, amelyekre a türelmi idő már lejárt. A türelmi idő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet nem kell e rendelet 17. §-a szerint záradékoltatni.

5

A 6. § (2) bekezdésének n) pontját a 46/2004. (IV. 15.) FVM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

6

A 7. § (3) bekezdését a 46/2004. (IV. 15.) FVM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

7

A 8. § (1) bekezdése a 46/2004. (IV. 15.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 10. § (1) bekezdés d) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 31. § c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 10. § (1) bekezdés e) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 31. § e) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 11. § (1) bekezdésének új d) pontját a 46/2004. (IV. 15.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be.

11

A 12. § (5) bekezdését a 13/2005. (III. 3.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be, e módosító rendelet 3. §-a alapján a rendelkezést azon szerződések esetében is alkalmazni lehet, amelyekre a türelmi idő már lejárt. A türelmi idő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet nem kell e rendelet 17. §-a szerint záradékoltatni.

12

A 12. § (6) bekezdését a 13/2005. (III. 3.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be, e módosító rendelet 3. §-a alapján a rendelkezést azon szerződések esetében is alkalmazni lehet, amelyekre a türelmi idő már lejárt. A türelmi idő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet nem kell e rendelet 17. §-a szerint záradékoltatni.

13

A 13. § (1) bekezdésének a) pontját a 46/2004. (IV. 15.) FVM rendelet 5. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell; e hatályon kívül helyező rendelet 5. §-ának (2) bekezdése alapján folyamatban lévő ügynek tekinthetőek a még meg nem kötött szerződések.

14

A 14. § (1) bekezdését a 46/2004. (IV. 15.) FVM rendelet 5. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell; e hatályon kívül helyező rendelet 5. §-ának (2) bekezdése alapján folyamatban lévő ügynek tekinthetőek a még meg nem kötött szerződések.

15

A 16. § (1) bekezdés d) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 31. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 17. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 31. § c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 17. § (2) bekezdés a) pontja a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A 17. § (5) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 31. § d) és f)–g) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 17. § (6) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 31. § h) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére