• Tartalom

70/2004. (IV. 28.) GKM rendelet

70/2004. (IV. 28.) GKM rendelet

a megmunkálatlan ötvözetlen alumíniumra vonatkozó kedvezményes vámkontingens engedélyezésének rendjéről1

2004.05.01.

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a külügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A KN 76011000 vámtarifaszámú megmunkálatlan ötvözetlen alumíniumra kedvezményes vámkontingens (a továbbiakban: vámkontingens) kerül megnyitásra. A vámkontingenseket az európai uniós csatlakozási tárgyalásokon az 1997–2000 bázisidőszak alapján állapították meg.

A vámkontingens és a vám évenkénti mértéke a következő:

a) a 2004. május 1-jétől 2005. április 30-áig terjedő időszakban 110 000 tonnás mennyiségre, 2%-os ad valorem, vagy – ha az a magasabb – az érvényes Közös Vámtarifában meghatározott vámtétel egyharmadának megfelelő vámtétellel,

b) a 2005. május 1-jétől 2006. április 30-áig terjedő időszakban 70 000 tonnás mennyiségre, 4%-os ad valorem, vagy – ha az a magasabb – az érvényes Közös Vámtarifában meghatározott vámtétel kétharmadának megfelelő vámtétellel,

c) a 2006. május 1-jétől 2007. április 30-áig 20 000 tonnás mennyiségre, 4%-os ad valorem, vagy – ha az a magasabb – az érvényes Közös Vámtarifában meghatározott vámtétel kétharmadának megfelelő vámtétellel.

(2) A rendelet alapján engedélyezett vámkedvezmény az 1. § (1) bekezdésében említett éves időszakok végéig a Magyar Köztársaság államterületén vám elé állított árura vehető igénybe.

2. § A Magyar Köztársaság részére a Csatlakozási Szerződés X. Mellékletének 9. pontjában foglaltak alapján biztosított vámkontingens igénybevételére jogosító engedélyt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) adja ki.

3. § (1) A vámkontingens keretében behozott áru Magyarország területén bocsátható szabadforgalomba és használható fel, vagy vethető alá közösségi származást eredményező feldolgozásnak.

(2) Az áru a közösségi vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet 21. és 82. cikkében, illetve a végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet 291–300. cikkében rögzített, a meghatározott célra történő felhasználásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően vámfelügyelet alatt marad.

4. § (1) A vámkontingens igénybevételére azok a gazdasági társaságok jogosultak, amelyek az 1997. január 1-je és 2000. december 31. közötti időszakban (a továbbiakban: bázisidőszak) az 1. §-ban említett árut legalább évi 3000 tonna mennyiségben importálták.

(2) A vámkontingens igénybevétele iránt benyújtott kérelemben az alábbi adatokat kell feltüntetni:

– a vámkontingens azonosító száma,

– a kérelmező teljes neve és címe, telefon- és faxszáma, adószáma, VPID száma (ha van),

– a kedvezményezett teljes neve és címe, telefon- és faxszáma, adószáma, VPID száma (ha van),

– az exportőr neve és teljes címe,

– a származó ország neve, ISO kódja,

– a szerződő ország neve, ISO kódja,

– a termék megnevezése és KN vámtarifaszáma,

– az áru leírása,

– a mennyiségi egység,

– a kérelmezett mennyiség,

– a kérelmező kötelezettségvállalása, hogy az áru Magyarországon kerül szabad forgalomba bocsátásra, felhasználásra, illetőleg közösségi származást eredményező feldolgozásra,

– az áru felhasználás szerinti telephelye,

– a kérelem kelte és a kérelmező cégszerű aláírása.

(3) Az importőrnek a kérelemhez mellékelnie kell azokat az okmányokat, amelyekből a Hivatal a bázisidőszakban lebonyolított import mennyiségét megállapíthatja.

(4) Az engedélyezési eljárás lefolytatásáért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XVIII. fejezetében meghatározott illetéket kell megfizetni.

5. § A kedvezményes vámtétel érvényesítéséhez a vámkezelést kérőnek be kell nyújtania a Hivatal által kiadott, a kedvezményes vámkontingens igénybevételére jogosító engedélyt.

6. § (1) Az importőrök az első éves időszakra vonatkozó kérelmeiket e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül, a továbbiakban minden év május 15-éig postai úton nyújthatják be. A Hivatal az engedélyeket a következők szerint adja ki:

a) amennyiben az importőr által benyújtott kérelem nem haladja meg a bázisidőszakban elért részarányának megfelelően számára engedélyezhető mennyiséget, az engedély kiadásra kerül;

b) amennyiben a kérelem eléri, vagy meghaladja a bázisidőszakban elért részarányának megfelelő mennyiséget, úgy a kontingens felosztása a bázisidőszakban elért aránynak megfelelően történik.

(2) Az engedély a kiadás időpontjától számított 4 hónapig érvényes.

(3) Az engedély birtokosa a lejáratot követő 10 munkanapon belül köteles a Hivatalt az engedély visszaszolgáltatása mellett tájékoztatni az igénybe nem vett mennyiségekről.

(4) A Hivatal az (1) bekezdés szerint fennmaradt, illetve a (3) bekezdés szerint ki nem osztott mennyiségeket újra kérelmezésre meghirdetheti és a tárgyéven belül újra engedélyezheti.

7. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

1

A rendeletet a 17/2016. (VI. 7.) NGM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2016. június 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére