• Tartalom

2004. évi IX. törvény

2004. évi IX. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról1

2008.01.01.

1–66. §2

Záró rendelkezések

67–71. §3

72. §4

73. § (1) Ha az adózó a 2003. adóévre 2002. december 20-ig bejelentette az állami adóhatóságnak, hogy az adóévben az Eva tv. szerint teljesíti adókötelezettségeit, valamint a bejelentés időpontjában és a 2003. adóévben folyamatosan – az egyébként az Eva tv.-ben az adóalanyiságra akkor meghatározott valamennyi feltétel mellett – megfelelt az Eva tv. e törvénnyel módosított 2. §-a (3) bekezdésének c) pontjában foglalt feltételnek is, akkor a 2003. adóévre vonatkozó bejelentése jogszerűnek minősül. Az az adózó, amely (aki) az Eva tv. 2. §-a (3) bekezdése c) pontjának 2003. január 1-jén hatályos rendelkezései következtében a 2003. évre vagy annak egy részére adókötelezettségeit nem az evaalanyra irányadó rendelkezések alkalmazásával teljesítette, de e törvény kihirdetését követő 45. napig bejelenti az adóhatóságnak, hogy a 2003. évre vonatkozó adókötelezettségét az evaalanyra irányadó rendelkezések szerint kívánja teljesíteni, akkor

a) az eva alapját és a fizetendő evát az e törvény kihirdetését követő 45. napon belül – de egyebekben az evaalanyra irányadó rendelkezések szerint – megállapítja, bevallja és az evát megfizeti, valamint

b) a 2002. és a 2003. évre már benyújtott összes olyan adóbevallását, amelyet az evaalanyiság érint, az a) pont szerinti bevallással egyidejűleg önellenőrzéssel helyesbíti.

(2) Az adózó 2004. január 1-jével visszamenőleg evaalannyá válik, ha az e törvény kihirdetését követő 45. napig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti az adóhatóságnak, hogy az Eva tv. rendelkezései szerint kívánja adókötelezettségeit teljesíteni.

(3) Az adózó a (2) bekezdés szerinti bejelentését akkor teheti meg, ha a bejelentés időpontjában – az egyébként az Eva tv.-ben az adóalanyiságra meghatározott valamennyi feltétel mellett – megfelel az Eva tv. e törvénnyel módosított 2. § (3) bekezdésének c) pontjában foglalt feltételnek is. A bejelentésre egyebekben az evaalanyiság választásának bejelentésére irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az az adózó, amelynek (akinek) a 2004. évre vonatkozó, 2003. december 22-ig benyújtott bejelentését az adóhatóság kizárólag a 2. § (3) bekezdésének c) pontjában foglaltakon kívüli feltételek miatt utasította el, a (2) bekezdés szerinti bejelentését nem teheti meg.

(4) Az adózó a már benyújtott összes olyan adóbevallását, amelyet a 2004. évi evaalanyiság érint, a (2) bekezdés szerinti bejelentésével egyidejűleg köteles önellenőrzéssel helyesbíteni.

(5) Az adózó a korábban jogszerűen kiállított, az adózással összefüggő bizonylaton, nyilvántartáson vagy más okiraton az adószámnak az (1)–(2) bekezdés rendelkezései szerinti változását nem köteles visszamenőlegesen módosítani.

(6) Az (1)–(2) bekezdésben említett bejelentésre nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

1–4. számú melléklet a 2004. évi IX. törvényhez5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. március 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. március 16. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 65. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–66. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 660. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 67–71. §-t a 2007: CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdésének k) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy rendelkezéseit azokban az esetekben még alkalmazni kell, amelyekben az Áfa tv. szerinti adófizetési kötelezettség, illetőleg adólevonási jogosultság 2007. december 31. napjáig bezárólag keletkezett.

4

A 72. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 660. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–4. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 660. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére