• Tartalom

9/2004. (IV. 22.) IHM rendelet

9/2004. (IV. 22.) IHM rendelet

az interfészek bejelentéséről, műszaki leírásának tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés előírásáról1

2008.05.16.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének m) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) minden olyan hálózati és előfizetői interfészre – a műsorszóró és műsorszétosztó hálózat interfészei, a műsorszóró hálózat kizárólag analóg műsorelosztási célú előfizetői és hálózati interfészei, valamint a zárt felhasználói csoport részére nyújtott szolgáltatáshoz használt interfészek kivételével –, amelyet nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához használnak,

b) a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához használt elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjére, valamint a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra (a továbbiakban együtt: szolgáltató),

c) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság).

Interfészek bejelentése

2. § (1) A szolgáltató az interfészeket a rendelet mellékletében szereplő adatlap kitöltésével, az Eht. 82. §-a (2) bekezdésében meghatározott időpontig, SZJ számok szerinti szolgáltatásonként és interfész típusonként köteles bejelenteni a hatósághoz.

(2) Amennyiben a szolgáltató hálózatát másnak – elektronikus hírközlési tevékenység, illetőleg szolgáltatás nyújtására – teljesen vagy részlegesen átengedi, a felek kötelesek megállapodni abban, hogy az interfészek bejelentését a továbbiakban melyik fél végezze. A bejelentés elmulasztásáért ellenkező bizonyításig az a szolgáltató felel, amely szolgáltatása nyújtására használja a be nem jelentett interfészt.

(3) Más szolgáltató által korábban már bejelentett és a hatóság által nyilvántartásba vett előfizetői és hálózati interfészekkel azonos típusú interfészeket – a korábbi bejelentésre való hivatkozással – úgy is be lehet jelenteni, hogy a szolgáltató az adatlapon a ,,Műszaki leírás'' rovat kitöltését mellőzi.

(4) A szolgáltató a már bejelentett interfészek minden módosítását köteles annak bevezetéséig bejelenteni, amennyiben azok érintik az (5) vagy (6) bekezdésben foglalt követelmények teljesítését így különösen a szoftver verzióváltást, új választható követelmények alkalmazását, az interfész elektromos és elektromágneses jellemzőinek, továbbá eljárási és logikai jellemzőinek módosítását.

(5) A nemzeti, európai vagy nemzetközi szabványnak vagy szabvány jellegű dokumentumnak megfelelő interfész esetén a bejelentésben az alkalmazott dokumentumra kell hivatkozni az esetleges opciók megadásával, egyéb esetekben a bejelentéshez csatolni kell a jelen jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő műszaki leírást. A műszaki leírás szöveges részeit a szellemi alkotások védelmére vonatkozó jogszabályok szerint kell megadni.

(6) Az előfizetői interfész műszaki leírásának elegendően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan elektronikus hírközlő végberendezés megtervezését, amely képes az adott interfészen keresztül elérhető összes szolgáltatás igénybevételére, valamint tartalmaznia kell mindazt a szükséges további információt is, amely lehetővé teszi, hogy a gyártó az elektronikus hírközlő végberendezéssel kapcsolatban az alapvető követelményekre vonatkozó vizsgálatokat elvégezze.

(7) A hálózati interfész műszaki leírásának lehetővé kell tennie azoknak az elektronikus hírközlő berendezéseknek a meghatározását és kiválasztását, amelyek az interfészen keresztül hálózati szerződéssel igénybe vehető szolgáltatások nyújtására alkalmasak, továbbá elegendő részletességűnek kell lennie ahhoz, hogy a szolgáltató felkészülhessen annak vizsgálatára, hogy az interfészen keresztül megvalósított összekapcsoláskor a hálózatok együttműködésére vonatkozó követelmények teljesülnek-e.

Nyilvántartási és közzétételi eljárások

3. § (1) A hatóság a nyilvántartásba vétel során az előfizetői és hálózati interfészeket osztályba sorolja, azonosítóit megállapítja. Az osztályba sorolást és az azonosítók megállapítását a hatóság a hivatalos lapjában és honlapján közzétett elvek szerint végzi el.

(2) A hatóság a nyilvántartásba vett interfész bejelentő adatlapokat az internetes honlapján közzéteszi, arról bárki másolatot készíthet.

(3) A hatóság az interfészekkel kapcsolatos bejelentéseket és értesítéseket külön jogszabály2 alapján megküldi az Európai Bizottságnak.

(4) Az e rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését a hatóság piacfelügyeleti tevékenysége keretében ellenőrzi.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.

(2)3

(3) Ez a rendelet az Európai Közösségek következő jogszabályaival tartalmaz összeegyeztethető szabályozást:

– az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelve a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről és megfelelőségük kölcsönös elismeréséről 4. cikk (2) bekezdése,

– 2002/19/EK irányelve az elektronikus távközlési hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről és azok összekapcsolásáról 12. cikk (1) bekezdésének (e) pontja és 5. cikke,

– 2002/21/EK irányelve az elektronikus távközlési hálózatok és szolgáltatások közös keretszabályozásáról 5. cikke és a 24. cikk (1) bekezdése.

Melléklet a 9/2004. (IV. 22.) IHM rendelethez4

Adatlap az interfész bejelentésére

Bejelentő adataiNév:
Székhely:

A bejelentő

szolgáltató □

hálózat üzemeltető □

A megfelelőt jelölje meg.

Kapcsolattartó személy adatai
Név:
Telefon:
E-mail:
Fax:

Az interfész bejelentés jellege

a) saját bejelentés □

 

b) hivatkozott bejelentés* □

 

hivatkozott interfész azonosítója: _ _ _ _ _ _ _ _

 

A megfelelőt jelölje meg.
* Elegendő megadni a Hatóság által már nyilvántartásba vett interfész azonosítóját, ebben az esetben a további pontok kitöltése szükségtelen.
Bejelentő b) kitöltésével nyilatkozik, hogy a már nyilvántartásba vett, adott azonosítójú interfésszel teljes mértékben egyező interfészt üzemeltet.

Műszaki leírás

1. Az interfész megnevezése:

2. Az interfész alkalmazási területe

előfizetői interfész □

hálózati interfész □

A megfelelőt jelölje meg.

3. Az interfész funkcionális meghatározása
Szolgáltatás(ok) megnevezése (SZJ szerint is):

4. Hivatkozott szabványok, dokumentumok:

5. Az interfész mechanikai jellemzői (az előfizetői hozzáférési pont megnevezése):

Fizikai kapcsolat megvalósulása
Amennyiben a szabvány opciók alkalmazását teszi lehetővé, kérem azokat is adja meg.

6. Az interfész elektromos és elektromágneses jellemzői:

Fizikai réteg
Amennyiben a szabvány opciók alkalmazását teszi lehetővé, kérem azokat is adja meg.

(Layer 1)

7. Az interfész rádiós jellemzői:
[A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján meghatározott frekven-
ciagazdálkodási követelmények és frekvenciagazdálkodási jellemzők]
Amennyiben a szabvány opciók alkalmazását teszi lehetővé, kérem azokat is adja meg.

8. Az interfész eljárási és logikai jellemzői (jelzésrendszer):

Amennyiben a szabvány opciók alkalmazását teszi lehetővé, kérem azokat is adja meg.

9. Egyéb (értéknövelt, többlet-, kiegészítő) szolgáltatások leírása:

10. Egyéb információk:

Interfész osztályba sorolás (hatóság tölti ki)
Interfész azonosító: _ _ _ _ _ _ _ _

......................., 200 ..............................................

 

.................................................................................

 

aláírás

1

A rendeletet a 32/2016. (VII. 28.) NFM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2016. október 1. napjával.

3

A 4. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. §-ának 26. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A mellékletben a „Műszaki leírás” rész 7. pontjában a szögletes zárójelek közötti szövege a 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére