• Tartalom

10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet

10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet

a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről

2018.11.01.

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53. §-ának a) és c) pontjában, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 230. §-a (3) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyéni egészségügyi vállalkozóra, jogi személyre és jogi személyiség nélküli szervezetre, kivéve a büntetés-végrehajtási szervek egészségügyi szolgáltatóit,

b)1 az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) irányítása, illetve felügyelete alá tartozó – az a) pont hatálya alá nem tartozó – szervezetre [a 2. § alkalmazásában a)–b) pont együtt: intézmény].

2. § (1) E rendelet alkalmazásában rendkívüli esemény

a)2 az intézmény épületét, berendezését, felszerelését érintő káresemény, így különösen:

aa) a tűzeset, robbanás,

ab) az épületomlás,

ac) az árvízkár, belvízkár,

ad) egyéb természeti csapás okozta kár (például: viharkár),

feltéve, hogy a kár összege valószínűsíthetően eléri a Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) szerinti jelentős kár összegét;

b) az egészségügyi szolgáltatást jelentősen vagy tartósan veszélyeztető

ba) közműszolgáltatás megszűnés vagy egyéb műszaki meghibásodás,

bb) olyan külső körülmény (például: útviszonyok, demonstrációk), amely miatt a dolgozó akadályoztatott a munkahelyre való eljutásban;

c) az egészségügyi dolgozók sztrájkja;

d) az intézmény területén történt

da)3 terrorcselekmény,

db) bombariadó,

dc) lőfegyver használat,

dd) ismeretlen eredetű sugárzó anyag észlelése, vagy beavatkozást igénylő sugárszennyeződés,

de) sugárzó anyag, illetve fertőző betegség okozására és elterjesztésére alkalmas kórokozó eltulajdonítása, eltűnése,

df) a katasztrófavédelem (tűzoltóság, polgári védelem) beavatkozását igénylő vegyi szennyeződés,

dg) kábítószert vagy pszichotrop anyagot tartalmazó gyógyszer vagy alapanyag eltulajdonítása, eltűnése,

dh)4 rendőri intézkedést igénylő csoportos garázdaság;

e) természeti csapás, illetve veszélyhelyzet miatt történő kimenekítés, kitelepítés;

f) az a)–e) pontok szerinti eseményekkel összefüggésben történt személyi sérülés vagy haláleset;

g) az intézmény által észlelt halmozott fertőző megbetegedés, amelynél valószínűsíthető, hogy a megbetegedést biológiai fegyver készítésére is alkalmas kórokozó okozta;

h)5 az intézmény által észlelt, gyaníthatóan ugyanazon forrásból származó tömeges mérgezés, ha a mérgezettek száma az ötöt meghaladja.

(2) Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ), továbbá az OMSZ-on kívüli mentő- vagy betegszállító szervezet vonatkozásában rendkívüli eseménynek minősül az (1) bekezdésben foglaltakon túl:

a) azonos eseményből származó kilencnél több sérült ellátása, továbbá ha ötnél több a súlyos sérültek és a halottak együttes száma;

b) azonos eseményből származó ötnél több mérgezett személy ellátása;

c) mentőjármű súlyos személyi sérüléssel vagy halálesettel járó balesete;

d) légi mentőjárműben keletkezett minden káresemény;

e)6 mentőgépkocsiban keletkezett – a Btk. szerinti – jelentősnek minősülő kár;

f) mentőjármű, illetve mentőjármű okmányainak eltulajdonítása.

3. § (1)7 A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) részére az alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató szóban haladéktalanul, majd 2 órán belül írásban jelenti a 2. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve d)–g) pontja szerinti eseményt.

(2)8 Az alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a 2. § (1) bekezdése da)–db) alpontja, továbbá f)–g) pontja szerinti rendkívüli eseményt a megyei kormányhivatal részére adott jelentéssel egyidejűleg közvetlenül is bejelenti írásban a minisztériumnak.

4. § (1)9 A megyei kormányhivatal részére a szakorvosi szakrendelés keretében járóbeteg-szakellátást nyújtó, továbbá fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, és a minisztérium irányítása, illetve felügyelete alá tartozó – nem betegellátást végző – egészségügyi intézmény a szükséges intézkedések meghozatala mellett:

a) szóban haladéktalanul, majd 2 órán belül írásban jelenti a 2. § (1) bekezdése szerinti eseményt a dh) alpontban foglaltak kivételével,

b) 6 órán belül írásban jelenti a dh) alpontja szerinti eseményt.

(2)10 A minisztérium irányítása, illetve felügyelete alá tartozó – nem betegellátást végző – egészségügyi intézmény a 2. § (1) bekezdésének da) alpontja és f)–g) pontja szerinti rendkívüli eseményt a megyei kormányhivatal részére adott jelentéssel egyidejűleg közvetlenül is bejelenti írásban a minisztériumnak.

5. § A 3. § (1) bekezdése, továbbá a 4. § (1) bekezdése szerinti írásbeli jelentést az 1. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával kell megtenni.

6. § (1)11 A megyei kormányhivatal a hozzá bejelentett haladéktalan jelentési kötelezettségű eseményről szóló bejelentést – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –, illetve a megyei kormányhivatalnál bekövetkezett rendkívüli eseményt – a saját hatáskörében megtett vagy tervezett intézkedések ismertetésével együtt – szóban haladéktalanul, de legkésőbb az írásbeli bejelentést követő 1 órán belül írásban is továbbjelenti az országos tisztifőorvos részére. A megyei kormányhivatal a rendkívüli esemény általi érintettség esetén egyidejűleg tájékoztatja az OMSZ megyei (fővárosi) mentőszervezetét is.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni akkor, ha a 2. § (1) bekezdés a) pont szerinti haladéktalan jelentési kötelezettségű eseményeket az alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató jelentette be.

(3)12 Az országos tisztifőorvos a hozzá a 6. § (1) bekezdése alapján bejelentett eseményeket – a saját hatáskörében megtett vagy tervezett intézkedések ismertetésével együtt – szóban haladéktalanul, de legkésőbb 1 órán belül írásban is továbbjelenti a minisztérium részére.

7. §13

8. §14 A megyei kormányhivatal a rendkívüli események kezelésére munkaidőn túl készenléti szolgálatot, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. §-ának (2) bekezdése szerinti minősített időszak (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet) vagy katasztrófahelyzet idején ügyeleti szolgálatot működtet.

9. § (1) Az OMSZ megyei (fővárosi) mentőszervezete, továbbá az OMSZ-on kívüli mentő- vagy betegszállító szervezet – a szükséges intézkedések meghozatala mellett – a szolgálatvezető főorvoson keresztül haladéktalanul írásban jelenti a minisztérium részére

a) a 2. § (1) bekezdése, illetve (2) bekezdésének c)–f) pontja szerinti eseményt az 1. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával;

b) a 2. § (2) bekezdésének a)–b) pontja szerinti eseményt a 2. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával;

c)15 az olyan esetet, amikor azonos eseményben háromnál több, nem magyar állampolgárságú személy sérül meg.

(2)16 Az (1) bekezdés szerinti eseményekről a szolgálatvezető főorvos tájékoztatja a megyei kormányhivatalt.

10. §17 Az Országos Vérellátó Szolgálat a 2. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl, a minisztérium külön elrendelése alapján, az elrendeléskor meghatározott gyakorisággal a 3. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával jelentést ad a minisztérium részére a vér- és vérkészítmény-készletek alakulásáról, és erről egyidejűleg tájékoztatja az országos tisztifőorvost a jelentés másolati példányának megküldésével.

11. § (1)18 A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató szóban haladéktalanul jelenti – a 2. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – az aktuális kapacitását vagy felszereltségét meghaladó ellátási többletfeladatait a megyei kormányhivatalnak.

(2)19 A megyei kormányhivatal külön elrendelése alapján a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató jelentést ad a rendelkezésre álló szabad ágyszámáról, valamint a diagnosztikai, továbbá az életfenntartó orvostechnikai eszközeinek számáról és működőképességéről, a 4. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával.

(3)20 A megyei kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti jelentéseket haladéktalanul összesíti az 5. számú mellékletben foglaltak alapján. Ezt követően az összesített jelentés egy-egy példányát az országos tisztifőorvos, illetve az OMSZ megyei (fővárosi) mentőszervezete részére megküldi.

(4)21 Az országos tisztifőorvos a (3) bekezdés szerinti jelentésekből elkészíti az országos ellátás kapacitás jelentést, melyet a 7. számú melléklet szerinti adatlapon továbbít a minisztérium részére.

12. § Az e rendelet alapján teljesített bejelentés, illetve adatközlés a külön jogszabály által előírt adatszolgáltatási, bejelentési és intézkedési kötelezettséget nem helyettesíti.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)22

1. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez


BEJELENTÉS RENDKÍVÜLI ESEMÉNYRŐL
(Faxon vagy e-mail-ben továbbítandó.)


A BEJELENTŐ MEGNEVEZÉSE:     
Címe:     
Telefon: ..............................
Fax: ..............................
E-mail: ..............................

A rendkívüli esemény rövid leírása:     

A megtett vagy tervezett intézkedések:


Dátum: ............................................................

 

............................................................

 

aláírás

2. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez23


JELENTÉS TÖMEGES BALESETRŐL, MÉRGEZÉSRŐL
(Faxon vagy e-mail-ben továbbítandó)

Bejelentő: OMSZ .............................. megyei mentőszervezet
Az esemény helye:     
Az esemény leírása:     

A bejelentés vételének időpontja: ............. év ..... hó ..... nap ...... óra ..... perc
A kárhely felszámolásának megkezdése: ...... év ...... hó ..... nap ...... óra ...... perc
A kivonult OMSZ mentőegységek száma:
helikopter: ....... rohamkocsi: ........... esetkocsi: ............ betegszállító gépkocsi: .........
A kivonult OMSZ-on kívüli mentőegységek száma:
helikopter: ....... rohamkocsi: ........... esetkocsi: ............ betegszállító gépkocsi: .........

 

felnőtt (fő)

gyermek (fő)

Sérültek száma összesen:

 

 

Életveszélyes:

 

 

Súlyos:

 

 

Könnyű:

 

 

Halott: helyszínen/ellátás szállítás közben

 

 


A sérültek elhelyezése:

kórházban

kórházban

kórházban

kórházban

kórházban

kórházban

kórházban

kórházban


Helyszíni ellátásban részesült, elszállításra nem került: ........ fő

Laikus elsősegélynyújtás történt-e: ............
A kárhely felszámolásának befejezése: ........ év ..... hó ..... nap ....... óra ...... perc
A jelentés időpontja: .......... év ...... hó ...... nap ..... óra
        OMSZ főigazgató/szolgálatvezető főorvos

3. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez24

Az Országos Vérellátó Szolgálat vérkészletének AB0 RH (D) vércsoportok szerinti és funkcionális megoszlása

Dátum

Terület (megye)

Vérkészítmény típus

Állapot

0
RhD pozitív

0
RhD negatív

A
RhD pozitív

A
RhD negatív

B
RhD pozitív

B
RhD negatív

AB
RhD pozitív

AB
RhD negatív

Vörösvérsejt koncentrátum

Transzfúzióra kiadható

Nem felszabadított

Trombocita koncentrátum

Transzfúzióra kiadható

Nem felszabadított

Friss fagyasztott plazma

Transzfúzióra kiadható

Nem felszabadított

    Dátum:    Aláírás:

4. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez


KÓRHÁZI ELLÁTÁS KAPACITÁS JELENTÉS
Lapszám: ⬜⬜

KÓRHÁZI ELLÁTÁS KAPACITÁS JELENTÉS
5M02427_0

 

…… év …... hó

…… nap …. óra

Intézet megnevezése:


Továbbítás helyének telefon-/faxszáma:     

Akut ellátások

Kód

Megnevezés

Szabad ágy

01

Sebészeti (hasi, ér, mellkas stb.)

 

02

Traumatológiai

 

03

Idegsebészeti és neurotraumatológiai

 

04

Égési sérülések ellátása

 

05

Urológiai

 

06

Szemészeti

 

07

Fül-orr-gégészeti

 

08

Szájsebészeti

 

09

Gyermeksebészeti

 

10

Belgyógyászati Kardiológiai

 

12

Stroke ellátás

 

13

Organikus ideggyógyászati

 

14

Pulmonológiai (bronchológiai)

 

15

Gyermekgyógyászati

 

16

Neonatális Intenzív Centrumok (NIC), (PIC)

 

17

Felnőtt intenzív

 

18

Szülészeti és nőgyógyászati

 

20

Toxikológiai

 

21

Psychiátriai

 Diagnosztikai és terápiás egységek, eszközök

 

Egység/eszköz képesség mutató

Kapacitás

22

Sürgősségi betegellátó egység (szabad ágyszám)

 

25

CT (működőképesség igen–nem)

 

26

MRI (működőképesség igen–nem)

 

 

Lélegeztető gép (darab)

 

 

Műtő (működőképesség igen–nem)

 


Az ügyeletes(ek) neve:     

Telefon: ..........................................................    Fax: .........................................................................................................................
aláírás

5. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez25


MEGYEI ELLÁTÁS KAPACITÁS JELENTÉS
Lapszám:  ⬜⬜

MEGYEI ELLÁTÁS KAPACITÁS JELENTÉS
.................... év .................... hó .......... nap .......... óra


⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜  ........................................  megyei kormányhivatal

ágazati azonosító

Ügyeletes(ek) neve: .................................................., ..................................................

Telefon: ..........................................................    Fax: ..........................................................

Akut ellátások

Kód

Megnevezés

Üres ágy

01

Sebészeti (hasi, ér, mellkas stb.)

 

02

Traumatológiai

 

03

Idegsebészeti és neurotraumatológiai

 

04

Égési sérülések ellátása

 

05

Urológiai

 

06

Szemészeti

 

07

Fül-orr-gégészeti

 

08

Szájsebészeti

 

09

Gyermeksebészeti

 

10

Belgyógyászati Kardiológiai

 

12

Stroke ellátás

 

13

Organikus ideggyógyászati

 

14

Pulmonológiai (bronchológiai)

 

15

Gyermekgyógyászati

 

16

Neonatális Intenzív Centrumok (NIC), (PIC)

 

17

Felnőtt intenzív

 

18

Szülészeti és nőgyógyászati

 

20

Toxikológiai

 

21

Psychiátriai

 


Diagnosztikai és terápiás egységek, eszközök

 

Egység/eszköz képesség mutató

Kapacitás

22

Sürgősségi betegellátó egység (ágy)

 

25

CT (működőképesség igen–nem)

 

26

MRI (működőképesség igen–nem)

 

 

Lélegeztető gép (darab)

 
.....................................................................
aláírás

6. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez26

7. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez27

ORSZÁGOS ELLÁTÁS KAPACITÁS JELENTÉS

Lapszám:NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
..................... év ................................................ hó .......... nap .......... óra

Ügyeletes(ek) neve: ....................................................., ..........................................................
NNK telefon-/faxszáma: ...........................................................................................................

Akut ellátások

Kód

Megnevezés

Üres ágy

01

Sebészeti (hasi, ér, mellkas stb.)

 

02

Traumatológiai

 

03

Idegsebészeti és neurotraumatológiai

 

04

Égési sérülések ellátása

 

05

Urológiai

 

06

Szemészeti

 

07

Fül-orr-gégészeti

 

08

Szájsebészeti

 

09

Gyermeksebészeti

 

10

Belgyógyászati, Kardiológiai

 

12

Stroke-ellátás

 

13

Organikus ideggyógyászati

 

14

Pulmonológiai (bronchológiai)

 

15

Gyermekgyógyászati

 

16

Neonatális Intenzív Centrumok (NIC), (PIC)

 

17

Felnőtt intenzív

 

18

Szülészeti és nőgyógyászati

 

20

Toxikológiai

 

21

Psychiátriai

 Diagnosztikai és terápiás egységek, eszközök

 

Egység/eszköz képesség mutató

Kapacitás

22

Sürgősségi betegellátó egység (ágy)

 

25

CT (működőképesség igen – nem)

 

26

MRI (működőképesség igen – nem)

 

 

Lélegeztető gép (darab)

 


..................................................
aláírás
1

Az 1. § b) pontja a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 51. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés a) pont záró szövegrésze a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 16. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés d) pont dh) alpontja a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 16. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés h) pontját a 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet 3. §-a iktatta be.

6

A 2. § (2) bekezdés e) pontja a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 71. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 71. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 71. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 71. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (3) bekezdését a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be.

13

A 7. §-t az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 46. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 8. § a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 71. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 9. § (1) bekezdés c) pontját a 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet 4. §-a iktatta be.

16

A 9. § (2) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 71. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 10. § a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 11. § (1) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 71. § e) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 11. § (2) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 71. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 11. § (4) bekezdése a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 13. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 124. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 2. számú melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 3. számú melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 6. számú mellékletet az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 46. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 7. számú mellékletet a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 11. § (4) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére