• Tartalom

12/2005. (I. 26.) Korm. rendelet

12/2005. (I. 26.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi tárgyú és az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörével összefüggő kormányrendeletek módosításáról1

2007.01.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, továbbá a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 2000. évi LXXXVII. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ának (1) bekezdésében és a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 11. §-ának b) pontjában, továbbá a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-ának (2) bekezdésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. §-ának b) pontjában és a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 8. §-ának (5) bekezdésében, valamint 260. §-ának b), d) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány az alábbiakat rendeli el:

1–2. §2

3. § A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

25. § „(1) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter és az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, hogy együttes rendeletben határozza meg egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeit.”

4. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatlapok mintapéldányát az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala nyomtatott, illetve elektronikus úton biztosítja.”

5. § A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 189/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) 50 000–5 000 000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki arra, aki]

g) az Európai Parlament és a Tanács veszélyes anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2003. január 28-ai 304/2003/EK rendeletében foglalt rendelkezéseket megsérti;”

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörökről szóló 131/1998. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 129/2002. (VI. 8.) Korm. rendelet,

b)3

c) az R. 8. §-a (4) bekezdésében „az Egészségügyi Közlöny útján” szövegrész,

d) az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §-a m) pontjának 1. alpontjában az „Egészségügyi Közlönyben kihirdetett” szövegrész,

e) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a (10) bekezdésében „az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint” szövegrész,

f) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdése

hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet

aa) 1. §-ának (2) bekezdésében és 3. §-ának (2) bekezdésében az „egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyi miniszter”,

ab) 3. §-ának (1) bekezdésében az „egészségügyi, szociális és családügyi miniszternek, a gyermek-, ifjúsági és sportminiszternek” szövegrész helyébe az „egészségügyi miniszternek, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszternek”,

ac) 2. számú mellékletében az „Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „Egészségügyi Minisztérium”, a „Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium” szövegrész helyébe az „Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium”,

b)4

c) a befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseiről szóló 176/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében az „Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „Egészségügyi Minisztérium”,

d) a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet 2. §-a (2) bekezdésének c) pontjában az „Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „Egészségügyi Minisztérium”

szövegrész lép.

1

A rendeletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 570. pontja hatályon kívül helyezte 2008. május 16. napjával.

2

Az 1–2. §-t a 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (2) bekezdésének b) pontját a 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 6. § (3) bekezdésének b) pontját a 283/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére