• Tartalom

2005. évi CXXVI. törvény

2005. évi CXXVI. törvény

a családtámogatási rendszer átalakításáról1

2007.07.01.

I.

1. §2

2–13. §3

II.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

14–22. §4

23. §5

24–26. §6

27. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2)7

28. § (1) A családi pótlék e törvény 4. §-ával megállapított Cst. 11. § (1) bekezdése szerinti havi összegére vonatkozó rendelkezéseket – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)–(4)8

(5) A családi pótlék e törvény 4. §-ával megállapított Cst. 11. § (1) bekezdése szerinti havi összegére vonatkozó rendelkezéseket 2006. április 1-jétől – hivatalból – valamennyi családi pótlékra jogosult személyre alkalmazni kell.

(6) Ha a gyermekgondozási segélyt az arra jogosult személy keresőtevékenysége miatt nem folyósítják, a jogosultsági feltételek fennállása esetén az ellátást – kérelemre – meg kell állapítani.

(7) Azon személy esetében,

a) akinek a Cst. 22. §-ának 2005. december 31-én hatályos ab) vagy bb) alpontjai alapján a gyermekgondozási segélyre való jogosultságát méltányossági jogkörben állapították, illetve hosszabbították meg, vagy

b) aki a gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelmét a Cst. 22. §-ának 2005. december 31-én hatályos ab) vagy bb) alpontjaiban meghatározott körülményre tekintettel 2005. december 31-éig benyújtotta és a jogosultsági feltételek fennállnak,

az ellátást a 2005. december 31-én hatályos szabályozás szerint kell megállapítani, illetve tovább folyósítani.

(8) 2006. január 1-jétől – a (9)–(10) bekezdésben meghatározott kivétellel – új jogosult számára rendszeres gyermekvédelmi támogatást megállapítani nem lehet.

(9) Ha a (2) bekezdés szerinti személy részére 2005. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy az erre irányuló kérelmet 2005. december 31-éig előterjesztik és a jogosultsági feltételek fennállnak, a települési önkormányzat képviselő-testülete a 2005. december 31-én hatályos szabályozás szerint legfeljebb 2006. március 31-éig tovább folyósítja, vagy legfeljebb a 2006. március 31-éig terjedő időszakra megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást. A továbbfolyósítás, illetve megállapítás feltétele, hogy a kérelmező a (3) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt a rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósító települési önkormányzat részére bemutassa.

(10) Ha a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, illetve felsőfokú iskola nappali tagozatán tanuló nagykorú személy [Gyvt. 20. §-ának 2005. december 31-én hatályos (5)–(6) bekezdése] részére 2005. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy az erre irányuló kérelmet 2005. december 31-éig előterjesztik és a jogosultsági feltételek fennállnak, a települési önkormányzat képviselő-testülete a 2005. december 31-én hatályos szabályozás szerint, legfeljebb 2006. augusztus 31-éig tovább folyósítja vagy legfeljebb a 2006. augusztus 31-éig terjedő időszakra megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást.

(11) Azt a jogosultat, akinek 2005. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy az erre irányuló kérelmet 2005. december 31-éig előterjesztik és a 2005. december 31-én hatályos szabályozás szerint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételei a benyújtás időpontjában fennállnak, 2006. június 30-áig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak kell tekinteni.

(12)9

29. §10

a)–bd)11

be)12

bf)–n)13

30–31. §14

32. § (1)15

(2) Ahol jogszabály rendszeres gyermekvédelmi támogatást említ, azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kell érteni.

33. § Ez a törvény a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi rendelet;

b) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. november 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. november 23. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 18. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. §-t a 2007: I. törvény 128. § (2) bekezdésének q) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2–13. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 834. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 14–22. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 834. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 24–26. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 834. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 27. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 834. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 28. § (2)–(4) bekezdését a 2006: CXVII. törvény 39. § (1) bekezdése l) pontjának lb) alpontja hatályon kívül helyezte.

9

A 28. § (12) bekezdése a 2005: CLXXIV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

10

A 29. § bevezető szövegrészét a 2007: LXXXII. törvény 2. § 834. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 29. § a)–bd) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 834. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 29. § b) pontjának be) alpontját a 2006: CXVII. törvény 39. § (1) bekezdése l) pontjának lc) alpontja hatályon kívül helyezte.

13

A 29. § bf)–n) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 834. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 30–31. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 834. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 32. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 834. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére