• Tartalom

2005. évi XVII. törvény

2005. évi XVII. törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról1

2018.01.01.
I. Fejezet2

A KÖZIGAZGATÁSI NEMPERES ELJÁRÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI

1. § (1) Közigazgatási nemperes eljárás a közigazgatási ügyben eljáró bíróság nemperes eljárása.

(2) A közigazgatási nemperes eljárásban a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény egyszerűsített perre vonatkozó szabályait – az ezen, valamint külön törvényben foglalt eltérésekkel – kell a nemperes eljárás sajátosságainak megfelelően alkalmazni.

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 15. alcíme szerinti eljárásra.

2. § (1) A közigazgatási nemperes eljárásban a közigazgatási ügyben eljáró bíróság kérelemre végzéssel határoz.

(2) A kérelemre a közigazgatási perrendtartás keresetlevélre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(3) A közigazgatási nemperes eljárásban kizárólag okirati bizonyításnak van helye.

(4) A kérelem tárgyában hozott végzésre a közigazgatási perrendtartás ítéletre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(5) A közigazgatási nemperes eljárásban egyesbíró jár el.

3–4. §3

II. Fejezet

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ
1952. ÉVI III. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

5–18. §4

19. § (1) E törvény – a (4)–(6) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2005. november 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)5 E törvénynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 54. §-ával megállapított rendelkezéseit a módosítások hatálybalépését6 követően indult közigazgatási hatósági ügyben hozott végzés felülvizsgálata iránti eljárásban kell alkalmazni.

(3)7 E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp. Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp. Módtv. hatálybalépését8 követően indult közigazgatási nemperes eljárásban kell alkalmazni.

(4) E törvény 3. §-a 2006. január 1. napján lép hatályba.

(5)9

(6)10

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. április 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. április 25. A törvényt a 2019: CXXVII. törvény 255. §-a hatályon kívül helyezte 2020. január 1. napjával.

2

Az I. fejezet a 2017: L. törvény 247. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3–4. § a 2017: L. törvény 247. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–18. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 757. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 19. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 757. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2011: CLXXIV. törvény 54. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A hatálybalépés napja: 2012. február 1.

7

A 19. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 757. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2017: L. törvény 247. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A hatálybalépés időpontja 2017. május 26.

9

A 19. § (5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdésének 4. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2008. január 2. napjával.

10

A 19. § (6) bekezdését a 2007: CLI. törvény 22. § (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére