• Tartalom

184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet

184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről1

2009.09.15.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §2 E rendelet hatálya

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltatók),

b) azon felhasználókra, akiket a szolgáltatók az azonosítók használatára a közöttük fennálló előfizetői jogviszony alapján feljogosítanak (a továbbiakban: számhasználók),

c) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság), és

d) az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervében (a továbbiakban: ANFT) meghatározott azonosítókkal való gazdálkodásra

terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Azonosító: az elektronikus hírközlő hálózat működéséhez, az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához, illetőleg az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások együttműködéséhez szükséges, az információ, illetőleg a jelzés célba juttatására szolgáló, annak címzettjét egyértelműen meghatározó, betűkből, számokból, illetve jelekből álló karaktersorozat, kivéve a domain nevet, az e-mail és IP címet;

a) számozási tartomány: egy adott belföldi rendeltetési számhoz tartozó, az ANFT-ben meghatározott célra kijelölhető előfizetői számok összessége;

b) számmező: a számozási tartományból kijelölhető, leköthető legkisebb egység, amelyet a kezdőszáma és a számjegyeinek száma határoz meg;

c) egyedi azonosító: olyan azonosító, amely egyértelműen meghatározza az igénybe venni kívánt szolgáltatást vagy hálózatot, illetve annak egy elemét.

2. Azonosítókkal való gazdálkodás: az ANFT-ben meghatározott azonosítók lekötésével, kijelölésével, visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása:

a)3 lekötés: adott számmező lefoglalásának hatóság általi engedélyezése a számmező használati jogának későbbi időpontban történő megszerzése céljából;

b) kijelölés: egyedi azonosító vagy számmező használatának hatóság általi engedélyezése;

c) visszavonás: a számmező lekötésének, illetve egyedi azonosító vagy számmező kijelölésének hatóság általi megszüntetése;

d) nyilvántartás: az azonosítógazdálkodás körében kibocsátott hatósági határozatok rendelkező részében foglalt adatokat tartalmazó, naprakész, a hatóság honlapján közzétett kimutatás;

e) számmező átadás: meghatározott számmező kijelölésének hatóság általi visszavonása az egyik szolgáltatótól és egyidejű kijelölése egy másik szolgáltatónak.

3. Azonosító állapot: az azonosító jellemzője, amely egy adott időpontban lehet:

a) szabad: az azonosító vonatkozásában sem lekötési sem kijelölési kérelem nem érkezett a hatósághoz, nem zárolt és nem pihentetett;

b) lekötésre kért: a lekötési kérelem hatósághoz történő beérkezésétől a lekötési engedély jogerőre emelkedéséig;

c) lekötött: a jogerős lekötési engedély érvényessége alatt;

d) kijelölésre kért: a kijelölési kérelem hatósághoz történő beérkezésétől a kijelölési engedély jogerőre emelkedéséig;

e) kijelölt: a jogerős kijelölési engedély érvényessége alatt;

f) pihentetett: a kijelölést visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől a határozatban meghatározott időpontig, de legfeljebb 6 hónapig;

g) zárolt: a gazdálkodás köréből kivont azonosító, melynek kijelölhetőségét a hatóság hirdetményben teszi közzé.

4. Kijelölési engedély jogosultja: az azonosítót használó elektronikus hírközlési szolgáltató, amely számára a hatóság a számmezőt, illetve egyedi azonosítót kijelölte.

5.4 Számhasználó: az azonosítót használó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, amelyet az azonosító használatára – a számhasználó azonosítása, illetve szolgáltatás igénybevétele céljából – a kijelölési engedély jogosultja a közöttük fennálló előfizetői jogviszony alapján feljogosított.

Az azonosító gazdálkodás általános szabályai

3. §5 (1) Az azonosítókkal való gazdálkodás feladatait – az Eht. 9. § (2) bekezdésében, 10. § k) pontjában és 70. §-ában foglaltakra tekintettel – a hatóság látja el.

(2) A hatóság ellátja az azonosító gazdálkodáshoz kapcsolódó nemzetközi kötelezettségekből származó feladatokat, így különösen:

a) értesíti az érintett nemzetközi szervezeteket az azonosítókkal kapcsolatos jogszabályok módosításáról, amennyiben a változás a nemzetközi kötelezettséget érinti;

b) együttműködik az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államokkal az azonosító felosztási terveknek az európai harmonizált közérdekű szolgáltatások bevezetéséhez szükséges harmonizációja tekintetében, a hazai használók körében irányítja az Európai Bizottság által e tárgyban előírt műszaki felkészülési feladatok végrehajtását és ellátja az európai harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számainak bevezetésével kapcsolatban az Európai Bizottság vonatkozó határozatai által a tagállamoknak, vagy a nemzeti szabályozó hatóságnak címzett nemzeti azonosító gazdálkodási feladatokat;

c) együttműködik az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államokkal az azonosítókra vonatkozó nemzetközi előírások ügyében döntéshozó nemzetközi szervezetekben és más fórumokon képviselni kívánt egyeztetett álláspont kialakításában.

(3) A hatóság honlapján és hivatalos lapjában teszi közzé:

a) az egyes konkrét 116 kezdőszámú harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai – jogszabályon és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusán alapuló – használatának és kijelölésének feltételeit,

b) az ANFT 2. § (2) bekezdése szerinti ideiglenes azonosító kijelölésre felmerülő igény esetén, az ideiglenesen kijelölni kívánt azonosítókat és a használatuk jogszabályon alapuló feltételeit,

c) az egyes 139 kezdőszámú közcélú adománygyűjtő számok kijelölhetőségének kezdő időpontját, a használat időtartamát, a közcélú adományozás célját és a közcélú adománygyűjtő szervezet nevét és legfontosabb adatait,

d) a 18 kezdőszámú közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatások számait, a számokon nyújtott szolgáltatásokat és használatuk jogszabályon alapuló feltételeit.

(4) A (3) bekezdés szerint közzétett kijelölhető számokra a hirdetmény megjelenését követően az elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelölési kérelmet nyújthatnak be. A használat feltételeit a (3) bekezdés b) pontja esetén a hatóság ideiglenes kijelölési határozata tartalmazza.

(5) A hatóság az ANFT-ben meghatározott számozási tartományokban a kezdő számjeggyel meghatározott egyes résztartományokat – a hatékony azonosító gazdálkodás érdekében – zárolhatja. Amennyiben a szabad állapotú számmezők aránya egy résztartomány 25%-a alá csökken, a hatóság megnyit egy zárolt résztartományt.

4. § (1) Az azonosító lekötés és kijelölés az elektronikus hírközlési szolgáltató kérelmére induló hatósági eljárás.

(2) A lekötési és kijelölési eljárást a hatóság a kérelmek beérkezésének sorrendjében folytatja le.

(3) A hatóság lekötési, illetve kijelölési határozata tartalmazza:

a) a lekötött, illetve kijelölt azonosítót;

b)6 a szolgáltatás meghatározását, amely számára az azonosítót lekötötték, illetve kijelölték, megjelölve a használat jogszabályban előírt feltételeit, valamint a harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai esetében az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusában előírt sajátos feltételeit;

c) a lekötési, illetve kijelölési engedély érvényességének időtartamát;

d) a lekötött, illetőleg kijelölt azonosító után fizetendő díj összegét.

5. § (1) Az azonosítók jogszabályoknak megfelelő használatát a hatóság piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi.

(2) A hatóság az azonosítók kijelölési engedély nélküli vagy engedélytől eltérő használata esetén határidő tűzésével felszólítja a szolgáltatót a jogellenes használat megszüntetésére. A határidő eredménytelen elteltét követően a hatóság az azonosítók használatát határozatban megtiltja.

(3) Az Eht. 91. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott egységes azonosító használat megvalósítása érdekében a hatóság – határidő tűzésével – felszólíthatja a szolgáltatókat az együttműködési kötelezettség teljesítésére.

(4) A hatóság elutasítja azon szolgáltató lekötési vagy kijelölési kérelmét, amely a felszólításban foglalt határidőre nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének.

Lekötés

6. § (1) Lekötési kérelem az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott számozási tartományokban a szabad és pihentetett állapotú számmezőre nyújtható be a számmező későbbi időpontban történő használatbavétele céljából.

(2) A lekötés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét (cégnevét), címét (székhelyét);

b) a lekötésre kért azonosító megjelölését, használatának célját, a használat földrajzi kiterjedését és a tervezett használatbavétel időbeni megvalósítását, ütemezését.

(3) A lekötési engedély egy évig érvényes, kérelemre egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható.

7. § (1) A hatóság a lekötési engedélyt visszavonja, ha

a) jogszabály rendelkezése ezt szükségessé teszi,

b) a bíróság a hatóságot erre kötelezi,

c) az érintett szolgáltató kéri,

d) a szolgáltató a lekötési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének az esedékességet követően küldött írásbeli felszólításban meghatározott határidőig sem tett eleget,

e) a lekötési engedélyt a szolgáltató a kérelmében közölt valótlan vagy megtévesztő adatok alapján kapta meg,

f) a lekötés jogcíméül szolgáló elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy tevékenység végzését a hatóság az Eht. 68. §-ának (5) bekezdése alapján megtiltotta,

g) a jogutód a bejelentési kötelezettségének a 8. § (2) bekezdésében meghatározott határidőben nem tett eleget,

h) időközben vállalt nemzetközi kötelezettségek miatt a lekötött azonosító a későbbiekben használatra már nem jelölhető ki.

(2) A jogosult szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a lekötési engedély visszavonás nélkül érvényét veszti.

(3) Amennyiben jogszabály-módosítás a lekötési engedély visszavonását teszi szükségessé, a visszavonással egyidejűleg az engedélyes részére az ANFT-ben szereplő elegendő számú, a használati célnak megfelelő azonosítót kell lekötni.

(4) A számmező lekötését visszavonó határozat jogerőre emelkedésének időpontjától a számmező szabad állapotúnak, illetőleg pihentetett számmezőre vonatkozó lekötés visszavonása esetén a pihentetési határidőig pihentetett állapotúnak minősül.

8. § (1) A lekötési engedély – a jogutódlás esetét kivéve – más szolgáltatónak át nem engedhető.

(2) Jogutódlás esetében a lekötés a jogutódlástól számított 30 napon belül a hatóságnál tett bejelentés alapján továbbra is érvényes. A bejelentésnek a jogutód vonatkozásában tartalmaznia kell a 6. § (2) bekezdésében megjelölt adatokat.

Kijelölés

9. § (1) Kijelölési kérelmet a kérelmező a hatóság által közzétett szabad, illetve pihentetett állapotú, valamint a részére lekötött azonosítóra vonatkozóan nyújthat be.

(2) A kijelölési kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét (cégnevét), címét (székhelyét);

b)7 a kijelölni kért azonosítók megjelölését, használatának földrajzi kiterjedését, a nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését, rövid leírását, a használatbavétel időbeni ütemezését, a harmonizált közérdekű szolgáltatás esetén a számhasználót; valamint

c) határozott időtartamra szóló kijelölési kérelem esetén az azonosító használat megszűnésének időpontját.

(3) Pihentetett állapotú azonosítókra vonatkozó kijelölési kérelem esetén a hatóság az engedélyt abban az esetben adja meg, amennyiben a kérelmező írásban nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy az azonosító pihentetett állapotából eredően a számhasználatban zavarok merülhetnek fel, ami számhasználói panaszokra adhat okot. Pihentetettnek kell tekinteni a kérelmező számára kijelölt pihentetett állapotú számmezőt is a pihentetési határidőig.

10. § (1) A használati jogosultság határozatlan vagy határozott időtartamra szól. A határozatlan időre szóló jogosultság visszavonásig érvényes. A határozott időtartamra szóló jogosultság – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kijelölési engedélyben megjelölt időpontban visszavonás nélkül érvényét veszti.

(2) A hatóság a kijelölési engedélyt visszavonja, ha

a) jogszabály előírja;

b) a bíróság a hatóságot erre kötelezi;

c) a jogosult szolgáltató kéri;

d) a szolgáltató az azonosító használati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének az esedékességet követően küldött írásbeli felszólításban meghatározott határidőig sem tett eleget;

e) a hatóság piacfelügyeleti eljárás során megállapítja, hogy a szolgáltató a kijelölési engedély jogerőre emelkedését követő 90 napon belül az azonosító tényleges használatát nem kezdte meg, vagy ha az azonosító használata 6 hónapon túl szünetel;

f) a kijelölési engedélyt a szolgáltató a kérelmében közölt valótlan vagy megtévesztő adatok alapján kapta meg;

g) a hatóság piacfelügyeleti eljárása során az azonosító engedélytől eltérő használatát megállapította;

h) nemzetközi kötelezettségek miatt a továbbiakban az azonosító a kijelölt célra már nem használható;

i) a kijelölés jogcíméül szolgáló elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy tevékenység végzését a hatóság az Eht. 68. § (6) bekezdése alapján megtiltotta;

j) a jogutód a bejelentési kötelezettségének a 11. § (2) bekezdésében meghatározott határidőben nem tett eleget.

(3) A jogosult szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a kijelölési engedély visszavonás nélkül érvényét veszti.

(4) A kijelölést visszavonó határozatban meg kell jelölni az azonosító pihentetésének időszakát.

(5) Amennyiben az ANFT módosítása a kijelölési engedély visszavonását teszi szükségessé, abban az esetben az engedélyes részére az ANFT-ben szereplő, elegendő számú, a használati célnak megfelelő azonosítót kell kijelölni. A hatóság az azonosítócsere végrehajtására legalább 6 hónapot, illetve legfeljebb 1 évet állapíthat meg.

11. § (1) A kijelölési engedély – a jogutódlás esetét kivéve – más szolgáltatóknak át nem engedhető.

(2) Jogutódlás esetében – az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt kivételekkel – a kijelölési engedély a jogutódlástól számított 30 napon belül a hatóságnál tett bejelentés alapján továbbra is érvényes. A bejelentésnek a jogutód vonatkozásában tartalmaznia kell a 9. § (2) bekezdésében megjelölt adatokat.

Számmező átadás

12. § (1) A számmező átadás hivatalból, piacfelügyeleti eljárás keretében vagy kérelemre induló hatósági eljárás.

(2) Az eljárás hivatalból indul a 10. § (2) bekezdés szerinti esetekben – a c) pont kivételével – az olyan földrajzi számmező tekintetében, amelyben lévő egyes számokon valamely szolgáltató előfizetői szerződés keretében szolgáltatást nyújt.

(3) A hatóság a visszavont számmezőt annak a szolgáltatónak jelöli ki, akinél az adott számmezőből a legtöbb hordozott szám van.

(4) A hatóság az Eht. 68. § (9) bekezdése alapján, a (3) bekezdés szerinti kijelölési határozatát azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja.

13. § (1) A kijelölési engedély jogosultja kérelmezheti a számmező átadását olyan – hordozott számokat tartalmazó – számmezőre, amelyben lévő számok egyikén sem nyújt előfizetői szolgáltatást. A hatóság a számmezőt annak a szolgáltatónak jelöli ki, amely a számmezőben a legtöbb hordozott számmal rendelkezik.

(2) A kijelölési engedély jogosultja és az a szolgáltató, amely előfizetői szolgáltatást nyújt adott számmezőben, e számmező vonatkozásában közösen kérelmezhetik az átadást.

14. § A számmező átadásra vonatkozó határozatában a hatóság meghatározza a kijelölés egyik szolgáltatótól való visszavonásának és a számmező másik szolgáltató számára való kijelölésének időpontját. Az időpont megegyezik a számátadásban közvetlenül érintett szolgáltatókkal előre egyeztetett számátadási időablakkal, amely időablakban a számmezőben lévő számok irányítási adatai a külön jogszabályban foglaltak alapján8 módosulnak vagy törlődnek. A hatóság a számmező átadást engedélyező határozatát legalább két héttel a határozatban meghatározott időpontot megelőzően valamennyi érintett szolgáltatónak megküldi.

Nyilvántartás

15. § (1) A hatóság a lekötési, kijelölési és ideiglenes kijelölési engedélyekről, valamint az engedélyek visszavonásáról naprakész, nyilvános hatósági nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) az azonosítókat az állapot megjelölésével;

b) a kérelmező, illetve jogosult szolgáltató nevét (cégnevét);

c)9 az engedélyek iktatószámát és az érvényességükre vonatkozó adatokat.

(3) A hatósági nyilvántartást a hatóság a honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

(4) A szolgáltatók együttműködésük során a hatóság honlapján hozzáférhető nyilvántartásban szereplő adatokat kötelesek elfogadni.

16. § (1)10 A beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival való gazdálkodás rendjét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A nemzetközi mobil előfizetői azonosítókkal való gazdálkodás rendjét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az adathálózatok azonosítóival való gazdálkodás rendjét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A jelzéspont kódokkal való gazdálkodás rendjét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

17. § (1)11 E rendelet – a 15. § (2) bekezdés c) pontjának kivételével – 2005. szeptember 30-án lép hatályba.

(2) E rendelet 15. §-a (2) bekezdésének c) pontja 2006. január 1-jén lép hatályba.

(3)12

(4) E rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről;

b) az Európai Parlament és Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról;

c) az Európai Parlament és Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról;

d)13 a Bizottság 2007/116/EK határozata (2007. február 15.) a 116-os nemzeti számsík harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai részére történő fenntartásáról.

1. számú melléklet a 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelethez14

A beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival való gazdálkodás rendje

1.

Belföldi számok

 

A belföldi számok lentiekben meghatározott egyes típusai esetén az előfizetői számmezők egy későbbi időpontban történő használat céljára leköthetők.

 

A belföldi számok használatát a szolgáltatók részére a hatóság az előfizetői számmezők kijelölésével engedélyezi.

 

A szolgáltató a kijelölést a szabad, a pihentetett állapotú vagy a részére lekötött számmezőkre kérheti.

1.1. 

Földrajzi számok

1.1.1. 

A gazdálkodás rendje

 

A földrajzi számokat a hatóság 1000-es számmezőkben köti le, jelöli ki és vonja vissza.

1.1.2. 

Számmező használat

 

Földrajzi számmező azon szolgáltató számára jelölhető ki és köthető le, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

 

Az előfizetői szolgáltatást tartalmazó számmezők használati jogát a hatóság a 12. § (2) bekezdésben foglalt esetben számmező átadás hatósági eljárás keretében hivatalból átadja, vagy kérelemre induló eljárásban átadhatja.

 

A kijelölési engedély jogosultja jogosult a számára kijelölt számmezőből – a hordozott számok kivételével – előfizetői számot meghatározni, és a szám használatára az előfizetőt az előfizetői szerződés keretében feljogosítani.

1.2. 

Mobil számok (SHS = 20, 30, 31, 50, 60, 70)

1.2.1. 

A gazdálkodás rendje

 

A mobil számokat a hatóság 1000-es számmezőkben köti le, jelöli ki és vonja vissza.

1.2.2. 

Számmező használat

 

Mobil számmező köthető le és jelölhető ki azon szolgáltató számára, amelyet mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

 

Az 50-es és a 60-as szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számok számozási tartományában előfizetői számmezők olyan, a hatóság által ezen rendelet hatálybalépését követően mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyújtására bejegyzett szolgáltatók kérelmére köthetők le és jelölhetők ki, amelyek jogerős frekvenciahasználati engedéllyel rendelkeznek.

 

A hatóság a frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező mobil rádiótelefon-szolgáltatók részére a hálózatukhoz eredetileg hozzárendelt SHS-hez tartozó előfizetői számmezőket köti le és jelöli ki. Amennyiben az adott számozási tartományban nincs kijelölhető számmező, a szolgáltató részére a 31-es SHS számozási tartományból jelölhető ki számmező.

 

Frekvenciahasználati engedéllyel nem rendelkező mobil szolgáltatónak számmező köthető le és jelölhető ki az SHS=31 számozási tartományból, valamint a – tartományhoz hozzárendelt frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező szolgáltató hozzájárulásával – az SHS= 20, 30, 50, 60 és 70 számozási tartományból.

 

Kijelölt számmezőre a hatóságtól számmező átadás a 13. §-ban foglalt esetekben akkor kérhető, ha a fenti feltételek a számmező átadás után is teljesülnek.

 

A kijelölési engedély jogosultja jogosult a számára kijelölt számmezőből – a hordozott számok kivételével – az előfizetői számot meghatározni és a szám használatára az előfizetőt az előfizetői szerződés keretében feljogosítani.

1.3. 

Különleges díjazású szolgáltatások számai (SHS = 40, 80, 90, 91)

1.3.1. 

A gazdálkodás rendje

 

A kedvezményes díjazású szolgáltatás, a díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás és az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás számait a hatóság 1000-es számmezőkben köti le, jelöli ki és vonja vissza.

1.3.2. 

Számmező használat

 

Díjmentes szolgáltatás, kedvezményes díjazású szolgáltatás, emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás és emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás előfizetői számmező azon szolgáltató számára köthető le és jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás vagy nomadikus beszédcélú szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

 

A kijelölési engedély jogosultja jogosult a számára kijelölt számmezőből – a hordozott számok kivételével – előfizetői számot meghatározni és a szám használatára a számhasználót előfizetői jogviszony keretében feljogosítani.

1.4. 

Nomadikus beszédcélú szolgáltatás számai (SHS = 21)

1.4.1. 

A gazdálkodás rendje

 

A nomadikus beszédcélú szolgáltatás számait a hatóság 1000-es számmezőkben köti le, jelöli ki és vonja vissza.

1.4.2. 

Számmező használat

 

Nomadikus beszédcélú szolgáltatás számmező köthető le és jelölhető ki olyan szolgáltató számára, amelyet nomadikus beszédcélú szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

 

A kijelölési engedély jogosultja a számára kijelölt számmezőből jogosult az előfizetői számot meghatározni és a szám használatára az előfizetőt előfizetői szerződés keretében feljogosítani.

1.5. 

Internet-hozzáférési szolgáltatás számai (SHS = 51)

1.5.1. 

A gazdálkodás rendje

 

Az internet-hozzáférési szolgáltatás számait a hatóság 1000-es számmezőkben jelöli ki és vonja vissza.

1.5.2. 

Számmező használat

 

Internet-hozzáférési szolgáltatás számmező jelölhető ki azon szolgáltató számára, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy országos területű internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett. Amennyiben a kijelölési engedély jogosultja telefonszolgáltató, jogosult számot meghatározni és az internet-hozzáférési szolgáltatót hálózati szerződésben a szolgáltatás nyújtásához a szám használatára feljogosítani.

1.6. 

Üzleti hálózatok (SHS = 71)

1.6.1. 

A gazdálkodás rendje

 

A hatóság egy adott üzleti hálózat elérésére egyedi számot, vagy az üzleti hálózat tagjainak elérésére számmezőt jelöl ki. A kijelölhető számmezők az üzleti hálózat azonosítói szerint az alábbiak:

 

20–29 azonosító:

100 000-es számmezők;

 

30–39 azonosító:

100 000-es számmezők

 

vagy 300–399 azonosító:

10 000-es számmezők;

 

400–599 azonosító:

10 000-es számmezők;

 

6000–9999 azonosító:

1000-es számmezők.

1.6.2. 

Számmező használat

 

Üzleti hálózati szám, vagy számmező azon szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás vagy nomadikus beszédcélú szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

 

A kijelölési engedély jogosultja az adott számmezőben szereplő számok használatát – az előfizetői szerződés keretében – együtt engedi át az üzleti előfizető részére.

 

 

2.

Rövid kódok

 

A rövid kódok használatát – az alábbi kivételekkel – a hatóság egyedi azonosító kijelöléssel engedélyezi. A rövid kódokra lekötés nem alkalmazható.

 

A nemzetközi előtétet (00) és belföldi előtétet (06) nem kell kijelölni.

 

A mentők (104), tűzoltóság (105), rendőrség (107), valamint az egységes európai segélyhívó szám (112) használata a külön jogszabályban erre kötelezett szolgáltatók részére kijelölés nélkül kötelező.

2.1. 

Kiegészítő szolgáltatás előtétek

 

A hívószámkijelzést hívásonként engedélyező (130) és hívásonként letiltó (131) előtét azon szolgáltató számára jelölhetők ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

2.2. 

Közvetítő választó előtétek

 

A 15cd formátumú közvetítő választó előtét azon szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

 

Egy szolgáltató legfeljebb kettő közvetítő választó előtét használatára jogosult.

 

A kijelölési engedély jogosultja a közvetítő választó előtét használatára számhasználót feljogosíthat, e tényt – a feljogosított számhasználó 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adataival együtt – köteles bejelenteni a hatóságnak. A számhasználati díjat minden feljogosított számhasználónak is meg kell fizetni.

2.3. 

Harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai

 

A 116 kezdőszámú, harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai használatának és kijelölésének feltételeit a hatóság a 3. § (3) bekezdése szerint teszi közzé.

2.4. 

Országosan elérhető telefon tudakozó számok

 

A 118de formátumú országosan elérhető telefon tudakozó szám azon szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

 

A kijelölési kérelemhez csatolni kell a tudakozó szolgáltatás részletes leírását, amely kiterjed a tudakozó által kezelt előfizetői adatok körére.

 

A kijelölési engedély jogosultja a szolgáltatás nyújtásához a szám használatára számhasználót feljogosíthat.

2.5. 

Elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálati számai

 

A 12cd formátumú ügyfélszolgálati szám olyan szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet a hatóság elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására jegyzett be az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába.

 

Egy szolgáltató legfeljebb egy ügyfélszolgálati szám kijelölésére jogosult.

 

Ügyfélszolgálati számmal rendelkező szolgáltatók egyesülése esetén a jogutód szolgáltató – a jogelőd szolgáltatók által korábban használt 12cd formátumú ügyfélszolgálati számok közül – egy általa meghatározott ügyfélszolgálati szám használatára jogosult, a fennmaradó ügyfélszolgálati számot a hatóság visszavonja.

 

Az ügyfélszolgálati számot a kijelölési engedély jogosultja másnak használatra nem adhatja át.

2.6. 

Közcélú adománygyűjtő számok

 

A 139d formátumú számokon közcélú adománygyűjtésre – a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak szerint – közhasznúnak minősített szervezet jogosult. A közcélú adománygyűjtő közhasznú szervezethez hozzárendelt, hatóság által közzétett, kijelölhető szám minden olyan elektronikus hírközlési szolgáltató részére kijelölhető, amely rendelkezik az adománygyűjtő szervezet írásbeli meghatalmazásával és gondoskodik a hívások végződtetéséről. A közcélú adománygyűjtő szám az elektronikus hírközlési szolgáltató által elsőként benyújtott, és a hatóság által elfogadott kérelem után válik kijelölhetővé.

2.7. 

Különös díjazású országos számok

 

A 14cd(e) formátumú, díjmentes vagy kedvezményes díjazású országos szám azon szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus beszédcélú szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

 

A kijelölési engedély jogosultja a szolgáltatás nyújtására számhasználót feljogosíthat.

2.8. 

Elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt számok

 

A 17c(d)(e) formátumú, elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt szám olyan szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus beszédcélú szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

 

A kijelölési engedély jogosultja a szám használatára számhasználót feljogosíthat.

2.9. 

Közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatások számai

 

A 18c(d) formátumú közérdekű tájékoztató és támogató szám olyan szolgáltató számára jelölhető ki, amely a számhoz tartozó szolgáltatás elérését biztosítja, és amelyet a hatóság helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus beszédcélú szolgáltatás nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

2.10. 

Telefonos kezelői szolgáltatások számai

 

A 19c formátumú telefonos kezelői szolgáltatás szám olyan szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás vagy nomadikus beszédcélú szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

2. számú melléklet a 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelethez

A nemzetközi mobil előfizető azonosítókkal való gazdálkodás rendje
1. Mobil hálózati kód
1.1.15 A gazdálkodás rendje
A mobil hálózati kódot (MNC) a hatóság jelöli ki, lekötés nem alkalmazható.
A mobil hálózati kód kijelölését és a visszavonását a hatóság bejelenti a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, a továbbiakban: ITU) ITU TSB igazgatójának.
1.2. Azonosító használat
Mobil hálózati kód jelölhető ki azon szolgáltatók számára, amelyeket a hatóság mobil rádiótelefon szolgáltatás nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett.
Mobil hálózati kód a helyhez kötött telefonhálózatot üzemeltető, és azon előfizetői hozzáférést nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató részére is kijelölhető, ha a helyhez kötött telefon szolgáltató a mobil szolgáltatókkal jelzéstechnikailag kompatibilis szolgáltatásokat kíván nyújtani. A mobil hálózati kód kijelölésének feltétele, hogy a helyhez kötött telefonhálózat szolgáltatója részére legalább egy mobil rádiótelefon hálózatot saját nevében birtokló és üzemeltető szolgáltató igazolja, hogy hálózataikat összekapcsolták, és kész együttműködni vele az említett kompatibilis szolgáltatások közös nyújtásában.
2. Mobil előfizetői azonosító szám
A mobil előfizetői azonosító számot (MSIN) a mobil hálózati kód használatára jogosult szolgáltató jelöli ki.

3. számú melléklet a 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelethez

Az adathálózatok azonosítóival való gazdálkodás rendje
1. Adathálózati azonosító kód
1.1. A gazdálkodás rendje
Az adathálózati azonosító kódot (DNIC) a hatóság jelöli ki, lekötés nem alkalmazható.
Az adathálózati azonosító kód kijelölését és a visszavonását a hatóság az ITU TSB igazgatójának bejelenti.
1.2. Azonosító használat
Adathálózati azonosító kód jelölhető ki azon szolgáltatók számára, amelyeket a hatóság nyilvános adathálózati szolgáltatóként az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett.
2. Adatátviteli előfizetői szám
Az adatátviteli előfizetői számot (NTN) az adathálózati azonosító kód használatára jogosult szolgáltató jelöli ki.

4. számú melléklet a 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelethez16

A jelzéspont kódokkal való gazdálkodás rendje

1.

Nemzetközi jelzéspont kód

1.1.

A gazdálkodás rendje

 

A nemzetközi jelzéspont kód (ISPC) részét képező jelzéspont azonosítót (SPI) a hatóság jelöli ki, a kérelem kézhezvételétől számított 90 napon belül. Egy jelzéspont számára egy nemzetközi jelzéspont kód (jelzéspont azonosító) jelölhető ki.

 

A jelzéspont azonosító kijelölését és visszavonását a hatóság a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, a továbbiakban: ITU) ITU TSB igazgatójának bejelenti.

1.2. 

Azonosító használat

 

Nemzetközi jelzéspont kód (jelzéspont azonosító) jelölhető ki azon szolgáltatók számára, amelyeket a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett.

 

 

2.

Nemzeti összekötő jelzéshálózati jelzéspont kód

2.1. 

A gazdálkodás rendje

 

A nemzeti összekötő jelzéshálózati jelzéspont kódjának (NISPC) NIAA + NIBB kijelölő kód részeit a hatóság határozza meg. Egy adott NIAA + NIBB kódhoz tartozó NICC tartomány kijelölő számait a szolgáltató kérésére a hatóság jelöli ki a szolgáltató kapu jelzéspontjai számára.

2.2. 

Azonosító használat

 

Nemzeti összekötő jelzéshálózati jelzéspont kód jelölhető ki azon szolgáltatók számára, amelyeket a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett.

 

 

3.

Nemzeti jelzéshálózati jelzéspont kód

3.1. 

A gazdálkodás rendje

 

Nemzeti jelzéshálózat létesítésére a szolgáltató azzal kap felhatalmazást, ha számára a hatóság meghatározza az NISPC-hez tartozó NIAA + NIBB kódokat. Az NSPC kiosztását a szolgáltató végzi.

1

A rendeletet a 129/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. § f) pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával.

2

Az 1. § a 171/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § 2. pont a) alpontját a 171/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § 5. pontja a 171/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 3. § a 171/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a 171/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 9. § (2) bekezdés b) pontja a 171/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.) IHM rendelet.

9

A 15. § (2) bekezdésének c) pontja e rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 2006. január 1-jén lépett hatályba.

10

A 16. § (1) bekezdése a 171/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 17. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 482. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 17. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 482. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 17. § (4) bekezdésének d) pontját a 230/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

14

Az 1. számú melléklet a 171/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2. számú melléklet 1.1. pontja a 171/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 4. számú melléklet a 171/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére