• Tartalom

2/2005. (II. 1.) HM rendelet

2/2005. (II. 1.) HM rendelet

a nem polgári célú frekvenciát használó rádióberendezések megfelelőség igazolásáról1

2008.05.16.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (6) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) előírásaira, a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a nem polgári célú frekvenciát használó rádióberendezések megfelelőség igazolásáról, az alapvető követelmények alkalmazásának módjáról és a forgalomba hozatal feltételeiről – az informatikai és hírközlési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya azon rádióberendezések (ideértve a rádiós végberendezéseket is) megfelelőségének igazolására, a rájuk vonatkozó alapvető követelmények alkalmazásának módjára, forgalomba hozatalára és ellenőrzésére terjed ki, amelyek

a) alkalmazásának körülményei vagy konstrukciója államtitkot képez,

b) kizárólag haditechnikai célra készültek,

c) az a) és b) pontokban foglaltakon kívül kizárólag nem polgári célú frekvenciát vagy frekvenciasávot használnak.

(2) A rendelet hatálya kiterjed

a) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó – a Kr. 1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott – szervekre, szervezetekre (a továbbiakban: felhasználók),

b) azon természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre, akik nem polgári célú frekvenciát vagy frekvenciasávot használó rádióberendezések gyártása, forgalomba hozatala, megfelelőség igazolása, üzembe helyezése vonatkozásában járnak el,

c) az e rendeletben meghatározott hatósági feladatokat ellátó Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatalra (a továbbiakban: hatóság).

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a hatálybalépése előtt beszerzett, forgalomba hozott és érvényes engedéllyel üzemeltetett rádióberendezésekre.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) felhasználói nyilatkozat: e rendelet szerinti egyedi eljárás során alkalmazható olyan okirat, amelyben a felhasználó a gyártó helyett – nem kijelölt vizsgáló szerv vagy saját alkalmas szerveinek mérései alapján – nyilatkozik a nem polgári célú frekvenciát használó rádióberendezés a 8. § (3) bekezdésében rögzített követelményeknek való megfelelőségéről;

b) rádiós végberendezés: nem polgári célú frekvencián vagy frekvenciasávban működő zártcélú hálózathoz – közvetlenül vagy közvetve a hozzáférési ponton keresztül – csatlakozó rádióberendezés;

c) üzembe helyezés (telepítés): a rádióberendezés rendeltetésszerű üzemeltetésre alkalmas állapotba hozása.

(2) Az e rendeletben alkalmazott egyéb frekvenciagazdálkodási fogalmakat az Eht. 188. §-a és a frekvenciasávok nemzeti felosztására vonatkozó kormányrendelet2 szerint kell értelmezni.

Alapvető követelmények

3. § (1) A rádióberendezést úgy kell kialakítani, hogy teljesítse az Eht. 80. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglalt alapvető követelményeket.

(2) A rádióberendezésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy ne okozzon káros zavart a rádiótávközlő hálózatban vagy annak működésében, valamint ne használja helytelenül a rádiótávközlő hálózatok erőforrásait, amellyel a rádiótávközlési szolgálat működésének elfogadhatatlan korlátozását idézné elő.

Forgalomba hozatal

4. § (1) Rádióberendezés csak akkor hozható forgalomba, ha az megfelelő üzembe helyezés és rendeltetésszerű használat mellett teljesíti a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeket és az R. 4. §-ában a forgalomba hozatalhoz előírt rendelkezéseket az e rendeletben szereplő kiegészítésekkel és eltérésekkel.

(2) A nem harmonizált frekvencia vagy frekvenciasáv használatával működni képes rádióberendezést az R. 9. számú melléklete szerinti formában és tartalommal – egyedi megfelelőség-értékelési eljárás esetén az 5. § (3) bekezdésében megállapított okiratokat is csatolva – a tervezett forgalomba hozatal előtt legalább hat héttel kell a gyártónak a hatósághoz bejelentenie.

(3) A harmonizált nem polgári célú frekvenciákat és frekvenciasávokat, valamint azok felhasználási szabályait a honvédelmi miniszter rendeletben3 állapítja meg.

A bejelentés kezdeményezéséhez az államtitkot képező rádióberendezés esetében a titokbirtokos felhasználó által kiadott igazoló okmányt is be kell nyújtani.

(4) A hatóság a nyilvántartásba vételről 25 napon belül dönt, a nyilvántartásból a felhasználók részére, kérelemre, a titokvédelmi előírások betartásával, adatszolgáltatást nyújt.

(5) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett rádióberendezések csak a felhasználók részére hozhatók forgalomba.

Megfelelőség-értékelési eljárás

5. § (1) A rádióberendezés a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelősége igazolására megfelelőség-értékelési eljárást kell alkalmazni.

(2) A rádióberendezés megfelelőségét, kivéve, ha annak rendszeresítéséhez a megfelelőség-értékelésről más jogszabály rendelkezik, a gyártó (bejelentő) választása szerint az R.-ben előírtak szerinti eljárásban vagy egyedi eljárásban kell értékelni. Haditechnikai eszközbe gyárilag beépített rádióberendezés értékelése – a felhasználó részletes indokolással benyújtott kérelme alapján – az egyedi eljárás szabályai szerint is elvégezhető.

(3) Egyedi eljárásban a megfelelőséget – az illetékes miniszter által – kijelölt vizsgáló szerv által kiállított dokumentummal vagy a NATO Egységesítési Egyezmény vonatkozó előírásainak teljesítéséről szóló gyártói nyilatkozattal kell igazolni.

Ellenőrzés

6. § A rádióberendezés megfelelősége ellenőrzésének szabályait a honvédelmi miniszter rendeletben4 állapítja meg.

Vegyes rendelkezések

7. § A harmonizált szabványokkal kapcsolatban az R. 3. §-át, az osztályba sorolással az R. 5. §-át, az üzembe helyezéssel az R. 6. §-ának (1) bekezdését, a rádióberendezések szabad mozgásával és bemutatásával az R. 7. §-át és a megfelelőségi jelöléssel az R. 11. §-át kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)5

(3) Az 5. § (3) bekezdésében foglalt egyedi eljárás során

a) a rádióberendezések megfelelőségét vizsgáló szerv kijelöléséig, illetőleg annak minősített adatok kezelésére való engedélyének beszerzéséig az egyedi eljárás alá vont rádióberendezésekre az Eht. 80. §-ának (2) bekezdésében és e rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében,

b)6

rögzített követelményeknek való megfelelést felhasználói nyilatkozattal is lehet igazolni.

(4) A forgalomba hozatalhoz előírt bejelentés elfogadásáról, illetőleg annak elutasításáról szóló államigazgatási határozat ellen az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény alapján benyújtott fellebbezést a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Tanács állásfoglalásával együtt a hatóság terjeszti a honvédelmi miniszterhez.

1

A rendeletet a 37/2012. (VI. 21.) NFM rendelet 1. § g) pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 22. napjával.

5

A 8. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 13. §-ának 64. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 8. § (3) bekezdésének b) pontját a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 13. §-ának 64. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére