• Tartalom

21/2005. (IV. 15.) BM rendelet

a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatás igényléséről1

2005.04.18.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének 11. pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a 2004. évben könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolási rendjének eljárási szabályaira a következőket rendelem el:

1. § A támogatás igénylésére jogosultak a megyei, megyei jogú városi, fővárosi és fővárosi kerületi önkormányzatok, valamint azon települési önkormányzatok, amelyeknek a 2004. évben teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió Ft-ot és 2004. évben vagy azt megelőző években felvett hosszú lejáratú hitelállománnyal rendelkeznek, vagy hitelt vettek fel.

2. § (1) Az önkormányzat a támogatási igényét 2005. július 8-ig nyújthatja be a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságához, illetőleg a Magyar Államkincstár illetékes Megyei Területi Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság). Az Igazgatóságok az önkormányzatok igényét összesítve – e rendelet melléklete szerinti adatlapon – 2005. július 25-ig, elektronikus és postai úton továbbítják a Belügyminisztérium részére.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a könyvvizsgálati kötelezettség bizonyítására – a megyei, megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok kivételével – a 2004. évben teljesített kiadások összegének, valamint a 2004. december 31-én fennálló hitelállomány összegének és a 2004. évben vagy azt megelőzően felvett hosszú lejáratú hitel 2004. évben visszafizetett törlesztőrészletének a hitelesített dokumentumát;

b) a könyvvizsgálati kötelezettség teljesítésének igazolására a könyvvizsgáló és a jegyző együttes írásbeli nyilatkozatát (feltüntetve a kamarai tagság számát vagy a könyvvizsgálói igazolvány számát) arra vonatkozóan, hogy az érintett önkormányzatnál a könyvvizsgáló 2004. évben vállalta és teljesítette a könyvvizsgálati feladatot;

c) a hitelesített és közzétételre továbbított egyszerűsített beszámolót, továbbá azon dokumentumot (postai feladóvevény, átvételi elismervény stb.), mellyel az önkormányzat hitelt érdemlően igazolja az Állami Számvevőszék felé fennálló, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82. §-ában előírt jelentési kötelezettség teljesítését.

3. § A támogatási kérelmeket az Igazgatóság e rendelet, valamint az Áht. 64/B. § (3) bekezdése szerint – a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántartása, illetve helyszíni vizsgálat alapján szabályszerűségi szempontból megvizsgálja, és – szükség esetén az igénylés Igazgatósághoz történt beérkezését követő nyolc napon belül az önkormányzatot öt munkanapon belüli határidő kitűzésével hiánypótlásra, módosításra hívja fel. Amennyiben az önkormányzat a felhívásnak nem tesz eleget, az Igazgatóság a támogatási igényt – véleményével együtt – továbbítja a Belügyminisztérium részére.

4. § A hozzájárulás valamennyi könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatot azonos összegben illeti meg, melynek meghatározása a benyújtott kérelmek számának függvényében történik.

5. § (1) A támogatást a Belügyminisztérium 2005. augusztus 25-ig egy összegben folyósítja az önkormányzatok részére.

(2) A támogatás összegét az önkormányzatok a könyvvizsgálattal összefüggő feladataik ellátásához használhatják fel.

6. § A támogatás elszámolása a 2005. évi költségvetési beszámolóban, a központosított előirányzatok között történik.

7. § Ha az önkormányzat a támogatást részben vagy egészben nem a könyvvizsgálattal összefüggő feladatai ellátására használta fel, köteles a nem jogszerűen felhasznált támogatás összegét az Áht. 64/B. §-a szerinti kamattal megnövelve a központi költségvetésnek visszafizetni.

8. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Melléklet a 21/2005. (IV. 15.) BM rendelethez

Megyei összesítő a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatokról
Megye: ..........................................................
Megyei összesítő a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatokról

Sor-
szám

KSH kód

Önkormány-
zat neve

2004. évben
teljesített
kiadások
összege*
(E Ft)

2004. decem-
ber 31-én
fennálló hitel-
állomány
összege
(E Ft)

2004. évben
vagy azt
megelőzően
felvett
hitel
2004. évben
visszafizetett
törlesztő-
részlete**
(E Ft)

A könyv-
vizsgáló
nyilatkozatát
becsatolta
(igen/nem)

A hitelesített és közzé-
tételre
továbbított
egyszerűsített
beszámolót
becsatolta
(igen/nem)

Az Állami
Számvevő-
szék felé
fennálló
jelentési
kötelezettsé-
gének eleget
tett/nem tett
eleget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

A kérelmek összesítését és a táblázat kitöltését végezte:     
telefonszáma (körzetszámmal):     
____________
* A 2004. évi beszámoló önkormányzati szinten összesített 21. űrlap 66. sorának az összesen oszlopában szereplő összeg mínusz a 04. űrlap 1. sor 5. oszlopának összege.
** E rovatban a 2004. évben vagy a korábbi év(ek) során felvett hitel 2004. évben visszafizetett törlesztőrészletét szükséges feltüntetni.
1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére