• Tartalom

23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet

a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről1

2012.04.26.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 100. §-a (3) bekezdésének l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2 A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési feladatellátásra kötelezett települési önkormányzatok, a kistérségi, regionális közművelődési feladatellátók, közművelődési intézmények, civil szervezetek által, illetve a közösségi színterekben folytatott közművelődési tevékenységek és a közművelődési szakmai tanácsadást, szolgáltatást nyújtó szervezetek szakfelügyeletére.

2. § A szakfelügyelet

a) ellenőrzi a közművelődési feladatellátásra, közművelődési intézmények, színterek és szervezetek működésére, tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések végrehajtását, érvényesülésük módját, a szakmai követelmények betartását és az állami támogatások rendeltetésszerű felhasználását,

b) értékeli a Törvény 76. §-a alapján a helyi önkormányzati közművelődési rendeletekben rögzített kötelező feladatok megvalósulását,

c) vizsgálja a feladatellátás, az intézményi, szervezeti működés hatékonyságát,

d) értékeli a feladatellátók és az intézmények, szervezetek közötti együttműködést, és javaslatot tesz az együttműködés fejlesztésére,

e) vizsgálja a feladatellátáshoz, a közművelődési intézmények és színterek működéséhez szükséges személyi, létesítményi, tárgyi, pénzügyi feltételeket,

f) ellenőrzi az egyes közművelődési munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek, foglalkoztatási előírások, valamint a közművelődési továbbképzés és minősített szakmai továbbképzés követelményeinek teljesítését,

g) feltárja a végzett munkában tapasztalt eredményeket és a fogyatékosságokat, azokról jelentést készít.

3. § (1)3 A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) szervezi és irányítja. Gondoskodik arról, hogy a feladatellátó, fenntartó, működtető megfelelő tájék oztatást kapjon a munka megkezdéséről, végzéséről és eredményeiről. A feladat ellátásával regionális vezető szakfelügyelőket (a továbbiakban: vezető szakfelügyelő) és szakfelügyelőket bíz meg.

(2) A vezető szakfelügyelők és a szakfelügyelők a minisztérium által meghatározott szempontok, a szakfelügyelet működési rendje, éves munkaterve és a megbízási szerződésben foglaltak alapján végzik tevékenységüket.

(3) A szakfelügyelet működtetésének költségeit a minisztérium a Magyar Művelődési Intézet éves költségvetésében elkülönítetten biztosítja.

(4) A szakfelügyelet működésével kapcsolatos pénzügyi lebonyolítási feladatokat a Magyar Művelődési Intézet látja el.

4. § (1)4 Szakfelügyeleti munkát az a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló miniszteri rendelet5 szerinti közművelődési szakterületen kulturális szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő végezhet, aki

a) közművelődési szakterületen legalább tízéves, közművelődési, művelődésigazgatási munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) a Törvény hatálya alá tartozó területeken, intézményekben, szervezetekben közművelődési tevékenységet folytat,

c) a minisztérium által évente szervezett országos és regionális közművelődési szakfelügyelői továbbképzéseken részt vesz.

(2) A minisztérium vezető szakfelügyelői megbízást ad a szakfelügyelet tervezésére, megszervezésére, a szakfelügyeleti vizsgálat vezetésére és dokumentálására.

(3) A szakfelügyeleti vizsgálat lefolytatására szakfelügyelői, a jelentések tudományos szintű elemzésére szakfelügyelői, szakértői megbízás adható.

(4) A vezető szakfelügyelők, szakfelügyelők, szakértők a szakfelügyelet működési rendjében meghatározott mértékű díjazásban és a megbízásukkal összefüggésben felmerült költségtérítésben részesülnek.

5. § (1) A Magyar Művelődési Intézet és a regionális kulturális koordinációs irodák a minisztérium feladat-meghatározása szerint vesznek részt a szakfelügyeleti vizsgálatokban, a szakfelügyeleti dokumentumok gyűjtésében, feldolgozásában és megőrzésében, a szakfelügyelők szervezett továbbképzésében.

(2)6 A minisztérium a szakfelügyeleti vizsgálatok eredményes ellátása érdekében együttműködési megállapodást köthet a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetekkel.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/1999. (III. 26.) NKÖM rendelet.

1

A rendeletet az 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte 2015. március 8. napjával.

3

A 3. § (1) bekezdése a 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet 6. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4

A 4. § (1) bekezdése a 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Alkalmazására lásd még a 19/2010. (IV. 23.) OKM rendeletet.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére