• Tartalom
Oldalmenü

240/2005. (X. 27.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetéséről1

2018.07.26.

1. §2 A Kormány a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezménynek (a továbbiakban: Egyezmény) a részes államok Genovában, 1995. szeptember 22-én tartott konferenciáján a III/1. számú határozattal elfogadott módosítását, e rendelettel kihirdeti:

2. §3 Az Egyezmény módosításának hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar fordítása a következő:

III/1. Határozat
A Bázeli Egyezmény módosítása
A Konferencia elfogadja az Egyezmény alábbi módosítását:
A Preambulum a következő 7bis bekezdéssel egészül ki:
Elismerve, hogy a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállítása, különösen a fejlődő országokba, igen nagy veszélyt jelent abból a szempontból, hogy nem a veszélyes hulladékoknak a jelen Egyezmény által megkövetelt, a környezet szempontjából biztonságos kezelése szerint történik.
Az Egyezmény a következő új 4A cikkel egészül ki:
1. A VII. számú Mellékletben felsorolt egyes államok megtiltják a IV. A. számú Mellékletben felsorolt műveletekre szánt veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő, olyan Államokba irányuló valamennyi szállítását, amelyek nincsenek felsorolva a VII. számú Mellékletben.
2. A VII. számú Mellékletben felsorolt minden Részes Állam 1997. december 31-ig fokozatosan megszünteti, és ettől az időponttól megtiltja az Egyezmény 1. cikke (i)(a) pontja szerinti veszélyes hulladékok határokon átlépő minden szállítását, amelyeket a IV. B. számú Melléklet szerinti műveletekre szántak olyan Államokban, amelyek nem szerepelnek a VII. számú Mellékletben. Az ilyen határokon átlépő szállításokat nem tiltják be, ha az adott hulladék az Egyezmény szerint nem minősül veszélyesnek.
VII. számú Melléklet
A Részes Államok és más olyan Államok, amelyek tagjai az OECD-nek, az EK-nek, Liechtenstein.”
Decision III/1
Amendment to the Basel Convention
The Conference,
Decides to adopt the following amendment to the Convention:
Insert new preambular paragraph 7 bis:
Recognizing that transboundary movements of hazardous wastes, especially to developing countries, have a high risk of not constituting an environmentally sound management of hazardous wastes as required by this Convention;
Insert new Article 4A:
1. Each Party listed in Annex VII shall prohibit all transboundary movements of hazardous wastes which are destined for operations according to Annex IV A, to States not listed in Annex VII.
2. Each Party listed in Annex VII shall phase out by 31 December 1997, and prohibit as of that date, all transboundary movements of hazardous wastes under Article 1, paragraph 1(a) of the Convention which are destined for operations according to Annex IV B to States not listed in Annex VII. Such transboundary movements shall not be prohibited unless the wastes in question are characterized as hazardous under the Convention.
Annex VII
Parties and other States which are members of OECD, EC, Liechtenstein.”

3. § A Kormány az Egyezmény a részes államok Kuchingban, 1998. február 23–28-án tartott konferenciáján elfogadott IV/9. módosítását e rendelettel kihirdeti.

(A módosítás 1998. november 6-án hatályba lépett.)

4. § Az Egyezmény módosításának hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar fordítása a következő:

I. Melléklet
ELLENŐRIZENDŐ HULLADÉK OSZTÁLYOK
(a) Az Egyezmény alkalmazásának segítése érdekében, a (b), (c) és (d) bekezdéseknek megfelelően a VIII. Mellékletben foglalt hulladék az 1. Cikk 1(a) bekezdése szerint veszélyesnek minősül, a IX. Mellékletben foglalt hulladék pedig nem tartozik az 1. Cikk 1(a) bekezdése alá.
(b) Ha a hulladék szerepel a VIII. Mellékletben, az nem zárja ki, hogy adott esetben a III. Mellékletet felhasználásával igazolják, hogy a hulladék nem-veszélyes hulladék az 1. Cikk 1(a) bekezdése szerint.
(c) Ha a hulladék szerepel a IX. Mellékletben, az nem zárja ki, hogy adott esetben nem minősülhet az 1. Cikk 1(a) bekezdése szerint veszélyesnek, ha a hulladék az I. Melléklet szerinti anyagot olyan mértékben tartalmaz, hogy emiatt a hulladék valamelyik III. Melléklet szerinti jellemzőt mutatja.
(d) A VIII. és a IX. Melléklet nem érinti az 1. Cikk 1(a) bekezdésének alkalmazását a hulladékok jellemzésére.
VIII. Melléklet
„A” LISTA
Az Egyezmény 1. Cikk 1(a) pontja szerint veszélyesnek minősülő hulladékok. Az itteni felsorolás nem zárja ki a III. Melléklet alkalmazását annak igazolására, hogy egy hulladék nem veszélyes.
A1 Fém hulladékok és fémet tartalmazó hulladékok
A1010 Fém hulladékok és az alábbiak bármelyikének ötvözetét tartalmazó hulladék:
– antimon
– arzén
– berillium
– kadmium
– ólom
– higany
– szelén
– tellúr
– tallium
azonban a „B” listán egyedileg felsorolt hulladékok nem tartoznak ide.
A1020 Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok, kivéve a tömör fémhulladékot:
– antimon; antimonvegyületek
– berillium; berilliumvegyületek
– kadmium; kadmiumvegyületek
– ólom; ólomvegyületek
– szelén; szelénvegyületek
– tellúr; tellúrvegyületek.
A1030 Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok:
– arzén; arzénvegyületek
– higany; higanyvegyületek
– tallium; talliumvegyületek.
A1040 Összetevőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok:
– fémkarbonilok
– a hatvegyértékű króm vegyületei.
A1050 Galvániszapok:
A1060 Fémek maratásából származó folyékony hulladékok
A1070 Cinkfeldolgozás kilúgozási maradványai, porok és iszapok, mint jarozit, hematit
A1080 A „B” listán nem szereplő hulladék cink maradványok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmazzák az ólmot és kadmium ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák
A1090 Szigetelt rézhuzal égetésekor keletkező hamu
A1100 Rézkohók gáztisztító berendezéseiből származó por és maradványok
A1110 Réz elektrolízissel történő finomítása és kinyerése után visszamaradt kimerült elektrolit oldatok
A1120 Réz elektrolízissel történő finomításakor és kinyerésekor az elektrolit tisztító berendezésekből származó iszaphulladék, kivéve az anódiszapot
A1130 Oldott rezet tartalmazó kimerült marató oldatok
A1140 Hulladék réz(II)-klorid és rézcianid katalizátorok
A1150 Nyomtatott áramkörök égetéséből származó, a „B” listán nem szereplő nemesfémtartalmú hamu4
A1160 Savas ólomakkumulátor hulladék, egész és tört formában
A1170 Kevert kémiai áramforrások hulladéka, kivéve a csak a „B” listán szereplő kémiai áramforrásokból álló hulladékot. A „B” listán nem szereplő hulladék elemek, ha azok olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt alkotókat, hogy annak következtében veszélyessé válnak.
A1180 Hulladék elektromos vagy elektronikai berendezések és az azok bontásából származó hulladékok5 amelyek közt fellelhetőek olyan alkatrészek, mint az „A” listán szereplő akkumulátorok és egyéb elemek, higanykapcsolók, katódsugárcsőből származó vagy más aktivált üveg hulladékok, PCB tartalmú kondenzátorok, vagy szennyezésként olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot, higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket), hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a „B” lista megfelelő B1110 tételével).6
A2 Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok,
amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket
A2010 Katódsugárcsövekből és más aktivált üvegből származó üveghulladékok.
A2020 Folyadék vagy iszap formában lévő szervetlen fluorvegyületekből álló hulladékok, kivéve a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat.
A2030 Hulladék katalizátorok, kivéve a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat.
A2040 Vegyipari eljárásból származó gipszhulladékok, ha olyan mennyiségben tartalmaznak I. mellékletben felsorolt alkotókat, hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a „B” lista megfelelő B2080 tételével).
A2050 Azbeszt hulladék (por és szálak).
A2060 Széntüzelésű erőművek pernyéje, amely elég magas koncentrációban tartalmaz I. mellékletben felsorolt alkotókat ahhoz, hogy a III. mellékletben felsorolt tulajdonságokat mutassa (vö. a „B” lista megfelelő B2050 tételével).
A3 Főként szerves összetevőket tartalmazó hulladékok,
amelyek tartalmazhatnak fémeket és szervetlen összetevőket
A3010 Petrolkoksz és bitumen előállításából/feldolgozásából származó hulladékok.
A3020 Eredeti rendeltetésükre alkalmatlan, fáradt ásványi olajok.
A3030 Ólmozott kopogásgátló vegyületek iszapjait tartalmazó, azokból álló, vagy azokkal szennyezett hulladékok.
A3040 Hulladék hőközvetítő folyadékok.
A3050 Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formulázásából és használatából származó hulladékok, kivéve a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat (vö. a „B” lista megfelelő B4020 tételével).
A3060 Hulladék nitrocellulóz.
A3070 Folyékony és iszap formában lévő hulladék fenolok és fenolvegyületek, beleértve a klórfenolt.
A3080 Hulladék éterek, kivéve a „B” listán szereplő étereket.
A3090 Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó hulladék bőrpor, hamu, iszap és őrlemény (vö. a „B” lista megfelelő B3100 tételével).
A3100 Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó, bőrből vagy bőrkompozícióból eredő hulladék nyesedék vagy egyéb bőrhulladék, amely bőrtermékek előállítására alkalmatlan (vö. a „B” lista megfelelő B3090 tételével).
A3110 Hat vegyértékű krómvegyületeket, biocideket vagy fertőző anyagokat tartalmazó, szőrmekikészítési hulladékok (vö. a „B” lista megfelelő B3110 tételével).
A3120 Shreddelésből származó könnyű frakció.
A3130 Hulladék szerves foszforvegyületek.
A3140 Halogénmentes szerves oldószer hulladékok, a „B” listán szereplő ilyen hulladékok kivételével.
A3150 Halogéntartalmú szerves oldószer hulladékok.
A3160 Szerves oldószerek visszanyerési műveleteiből származó, halogénezett vagy nem halogénezett nem-vizes bepárlási maradék hulladékok.
A3170 Halogénezett alifás szénhidrogének (pl. metilkloridok, diklóretán, vinilklorid, vinilidénklorid, allilklorid és epiklórhidrin) előállításakor keletkező hulladékok.
A3180 Olyan hulladékok, anyagok és tárgyak, amelyek poliklórozott bifenilt (PCB) és/vagy poliklórozott terfenilt (PCT), poliklórozott naftalint (PCN) vagy polibrómozott bifenilt (PBB), vagy e vegyületek bármely más polibrómozott analógját tartalmazzák, abból állnak vagy azzal 50 mg/kg vagy annál nagyobb koncentrációban szennyezettek.7
A3190 Szerves anyagok finomításából, lepárlásából és bármilyen pirolitikus kezeléséből eredő kátrányos maradvány hulladékok, kivéve az aszfalt cementeket.
A4 Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt
tartalmazhatnak
A4010 Gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből és használatából eredő hulladékok, kivéve a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat.
A4020 Klinikai és azzal kapcsolatos hulladékok; azaz orvosi, ápolási, fogorvosi, állatorvosi vagy hasonló gyakorlat során keletkező hulladékok, továbbá kórházban vagy más létesítményekben a betegek vizsgálatakor vagy kezelésekor, illetve kutatómunka során keletkező hulladékok.
A4030 Biocidek és fitofarmakonok előállításából, formálásából és alkalmazásából eredő hulladékok, beleértve a termékleírástól eltérő, lejárt8, vagy eredeti rendeltetésükre alkalmatlan hulladék növényvédő- és gyomirtószereket.
A4040 Vegyi faanyag-konzerválószerek9 gyártásából, formulázásából és alkalmazásából eredő hulladékok.
A4050 Az alábbiak bármelyikéből álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok:
– szervetlen cianidok, kivéve a szervetlen cianidokat nyomokban tartalmazó, szilárd halmazállapotú, nemesfém tartalmú maradványokat.
– szerves cianidok.
A4060 Fáradt olaj/víz, szénhidrogén/víz elegyek, emulziók.
A4070 Tinták, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok, kencék gyártásából, kiszereléséből és használatából származó hulladékok, kivéve minden ilyen, a „B” listán szereplő hulladékot (vö. a „B” lista megfelelő B4010 tételével).
A4080 Robbanó tulajdonságú hulladékok (kivéve a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat).
A4090 Hulladék savas vagy lúgos oldatok, kivéve a „B” lista megfelelő tételében szereplő hulladékokat (vö. a „B” lista megfelelő B2120 tételével).
A4100 Ipari véggázok tisztítására használt ipari környezetvédelmi berendezésekből származó hulladékok, kivéve a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat.
A4110 Olyan hulladékok, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák, abból állnak, vagy azzal szennyezettek:
– poliklórozott dibenzo-furán bármely rokonvegyülete.
– poliklórozott dibenzo-dioxin bármely rokon vegyülete.
A4120 Peroxidokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok.
A4130 Hulladék göngyölegek és tartályok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő veszélyes tulajdonságokat mutassák.
A4140 Olyan, az I. melléklet kategóriáinak megfelelő vegyszerekből álló, vagy vegyszereket tartalmazó hulladékok, amelyekben a vegyszerek termékleírásuktól eltérők vagy lejártak10 és a III. melléklet szerinti veszélyes tulajdonságokat mutatják.
A4150 Kutatásból és fejlesztésből vagy oktatásból eredő olyan hulladék vegyi anyagok, amelyeket nem azonosítottak és/vagy újak, és amelyek emberre és/vagy környezetre gyakorolt hatása nem ismert.
A4160 A „B” listán nem szereplő hulladék aktív szén (vö. a „B” lista megfelelő B2060 tételével).
IX. Melléklet
„B” LISTA
Az e mellékletben szereplő hulladékok nem tartoznak az Egyezmény 1. Cikk 1(a) pontja alá, hacsak nem tartalmaznak olyan I. Melléklet szerinti anyagot, amelytől a III. Melléklet szerinti jellemzőket mutatják.
B1 Fém hulladékok és fémet tartalmazó hulladékok
B1010 Fém és fém-ötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában:
– Nemes fémek (arany, ezüst, a platina csoport, de a higany nem).
– Vas és acél hulladék.
– Réz hulladék.
– Nikkel hulladék.
– Alumínium hulladék.
– Cink hulladék.
– Ón hulladék.
– Volfrám hulladék.
– Molibdén hulladék.
– Tantál hulladék.
– Magnézium hulladék.
– Kobalt hulladék.
– Bizmut hulladék.
– Titán hulladék.
– Cirkónium hulladék.
– Mangán hulladék.
– Germánium hulladék.
– Vanádium hulladék.
– Hafnium, indium, nióbium, rénium és gallium hulladék.
– Tórium hulladék.
– Ritka földfém hulladék.
B1020 Tiszta, nem szennyezett fém hulladék, beleértve az ötvözeteket, ömlesztett feldolgozott formában (lemezek, lapok, gerendák, rudak stb.):
– Antimon hulladék.
– Berillium hulladék.
– Kadmium hulladék.
– Ólom hulladék (kivéve a savas ólomakkumulátort).
– Szelén hulladék.
– Tellur hulladék.
B1030 Magas olvadáspontú fémeket tartalmazó maradványok.
B1040 Villamos energiát fejlesztő készülékek darabjai, melyek nincsenek kenőolajjal, PCB-vel vagy PCT-vel olyan mértékig szennyezve, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák.
B1050 Színesfém keverékek, fémhulladékok nehéz frakciói, amelyek nem tartalmaznak elegendő mennyiségű I. mellékletbe tartozó anyagot ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák11.
B1060 Elemi fém formában lévő hulladék szelén és tellúr, beleérve a port.
B1070 Réz és rézötvözetek diszperz megjelenési formában, kivéve, ha elég magas koncentrációban tartalmaznak I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő veszélyes tulajdonságokat mutassák.
B1080 Cink hamuja és maradványai diszperz megjelenési formában, beleértve a cink-ötvözet maradványokat, kivéve ha elég magas koncentrációban tartalmaznak I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák, vagy ha a H4.3 szerinti veszélyes tulajdonságokat mutatják12.
B1090 Termékleírásnak megfelelő hulladék elemek, kivéve az ólom, kadmium vagy higany felhasználásával készülteket.
B1100 Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok:
– Keménycink-tartalmú maradványok.
– Cinktartalmú salakok, fölözékek:
= Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90% Zn).
= Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92% Zn).
= Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85% Zn).
= Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként)(> 92% Zn).
= Cinkfölözék.
– Alumíniumfölözék (vagy salakhártya) kivéve a sósalakot.
– Rézfeldolgozás vagy továbbfinomítás (raffinálás) salakjai, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű arzént, ólmot vagy kadmiumot, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassanak.
– Réz kohósításából származó tűzálló bélés hulladékok, beleértve a tégelyeket.
– Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai.
– Tantált tartalmazó ón salak, 0,5%-nál alacsonyabb óntartalommal.
B1110 Elektromos és elektronikus berendezések:
– Csak fémekből és ötvözetekből álló elektronikus berendezések.
– Hulladék elektromos vagy elektronikus berendezések és az azok bontásából származó hulladékok13 (beleértve a nyomtatott áramköröket), amelyek közt nem lelhetőek fel olyan alkatrészek, mint az „A” listán szereplő akkumulátorok és más elemek, higanykapcsolók, katódsugárcsőből származó vagy más aktivált üveghulladékok, PCB tartalmú kondenzátorok, illetve szennyezésként olyan mennyiségben nem tartalmaznak I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot, higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket), hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatnák (vö. az „A” lista megfelelő A1180 tételével).
– Közvetlen újrahasználatra14, és nem hasznosításra vagy végső ártalmatlanításra15 szánt elektromos és elektronikus berendezések (beleértve nyomtatott áramköröket, elektronikai alkatrészeket és huzalokat).
B1120 Az alábbi komponensek bármelyikét tartalmazó kimerült szilárd katalizátorok:

Átmeneti fémek, kivéve az „A” listán szereplő hulladék katalizátorokat (kimerült katalizátorokat, használt folyékony katalizátorokat vagy más katalizátorokat):

szkandium, vanádium, mangán, kobalt, réz, ittrium, nióbium, hafnium, volfrám,

titán, króm, vas, nikkel, cink, cirkónium, molibdén, tantál, rénium.

Lantanidák (ritka földfémek):

lantán, prazeodímium, szamárium,
gadolínium, diszprózium, erbium, itterbium,

cérium, neodímium, európium, terbium, holmium, túlium, lutécium.

B1130 Tisztított, kimerült nemesfém tartalmú katalizátorok.
B1140 Szilárd, nemesfém tartalmú maradványok, amelyek szervetlen cianidokat nyomokban tartalmaznak.
B1150 Nemesfémek (arany, ezüst, platinacsoport, de a higany nem) és ötvözeteik diszpergált, nem folyékony formában, megfelelő csomagolásban és jelöléssel ellátva.
B1160 Nyomtatott áramkörök égetéséből származó nemesfém hamu (vö. az „A” lista megfelelő A1150 tételével).
B1170 Fényképészeti film égetéséből származó nemesfém hamu.
B1180 Ezüsthalogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti film.
B1190 Ezüsthalogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti papír.
B1200 Vas- és acélgyártásból származó granulált salak.
B1210 Vas- és acélgyártásból származó granulált salak, beleértve a TiO2 és vanádium forrásként hasznosított salakokat.
B1220 Cink előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20% feletti) vas-tartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301) megfelelően feldolgozva, főként építkezési alkalmazásra.
B1230 Vas- és acélgyártásból származó hengerlési hulladék.
B1240 Rézoxid hengerreve.
B2 Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok,
amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket
B2010 Bányászati műveletek hulladékai, nem diszpergált megjelenési formában:
– Természetes grafit hulladéka.
– Palahulladék, szélezett vagy nem szélezett, fűrészeléssel vagy egyéb módon vágott.
– Csillámhulladék.
– Leucit, nefelin és nefelin szienit hulladékok.
– Földpát hulladékok.
– Folypát hulladék.
– Szilárd halmazállapotú szilícium-dioxid hulladékok, kivéve az öntödei műveletekhez használtakat.
B2020 Üveghulladék, nem diszpergált megjelenési formában:
– Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, kivéve a katódsugárcsövekből származó üveget és más aktivált üveget.
B2030 Kerámia hulladékok, nem diszpergált megjelenési formában:
– Cermet hulladék és törmelék (fém-kerámia kompozitok).
– Máshol föl nem sorolt és meg nem határozott kerámiaalapú szálak.
B2040 Főként szervetlen összetevőkből álló egyéb hulladékok:
– Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó, részben finomított kalcium-szulfát.
– Épületek bontásából származó gipsz falkarton vagy vakolatkarton hulladék.
– Réz előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20% feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra.
– Szilárd halmazállapotú kén.
– Ciánamid gyártásából származó mészkő (pH< 9).
– Nátrium-, kálium-, kálcium-klorid.
– Korund (szilícium-karbid).
– Tört beton.
– Lítium-tantál és lítium-nióbium tartalmú üvegtörmelék.
B2050 Széntüzelésű erőművek „A” listán nem szereplő pernyéje (vö. az „A” lista megfelelő A2060 tételével).
B2060 Hulladék aktív szén ivóvíz kezeléséből, élelmiszeripari és vitamin előállítási folyamatokból származó hulladék aktív szén (vö. az „A” lista megfelelő A4160 tételével);
B2070 Kálcium-fluorid iszap.
B2080 Vegyipari eljárásokból származó, az „A” listán nem szereplő gipsz (vö. az „A” lista megfelelő A 2040 tételével).
B2090 Acél- vagy alumíniumgyártásból származó, petrolkokszból vagy bitumenből előállított, a szokásos ipari követelményeknek megfelelően tisztított anódtuskók (kivéve a klóralkáli-elektrolízisből és a kohászati iparból származó anódtuskókat).
B2100 Hulladék alumínium-hidrátok, hulladék timföld és timföldgyártási maradékok, kivéve a gáztisztítási, lecsapási és szűrési eljárásokban alkalmazott ilyen anyagokat.
B2110 Bauxit maradvány („vörös iszap”) (pH érték 11,5 alá beállítva).
B2120 2-nél magasabb és 11,5-nél alacsonyabb pH értékű hulladék savas vagy lúgos oldatok, amelyek nem maró hatásúak, és egyéb szempontból nem veszélyesek (vö. az „A” lista megfelelő A4090 tételévelvel).
B3 Főként szerves összetevőket tartalmazó hulladékok,
amelyek tartalmazhatnak fémeket és szervetlen összetevőket
B3010 Szilárd műanyag hulladékok:
Az alábbi műanyagok és kevert műanyagok, feltéve, hogy azok más hulladékkal nem keveredtek és valamilyen termékleírásnak megfelelően készültek:
– Műanyag hulladék nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva16:
= etilén
= sztirol
= polipropilén
= polietilén-tereftalát
= akrilonitril
= butadiene
= poliacetálok
= poliamidok
= polibutilén tereftalát
= polikarbonátok
= poliéterek
= polifenilén szulfidok
= akrilpolimerek
= alkánok, C10–C13 (lágyítók)
= poliuretán (CFC-t nem tartalmazó)
= polisziloxánok
= polimetilmetakrilát
= polivinilalkohol
= polivinilbutirál
= polivinilacetát.
– Térhálósított hulladék műgyanták vagy polikondenzációs termékek, beleértve az alábbiakat:
= karbamid-formaldehid gyanták
= fenol-formaldehid gyanták
= melamin-formaldehid gyanták
= epoxi gyanták
= alkid gyanták
= poliamidok.
– Az alábbi fluortartalmú polimer hulladékok17:
= perfluor-etilén/propilén (FEP)
= perfluoralkoxi-alkán (PFA)
= perfluoralkoxi-alkán (MFA)
= polivinilfluorid (PVF)
= polivinilidénfluorid (PVDF).
B3020 Papír, papírlemez és papíráru hulladékok
Az alábbi anyagok, feltéve, hogy nem keveredtek veszélyes hulladékokkal:
Papír vagy papírlemez hulladék vagy törmelék:
– fehérítetlen kartonpapír, illetve hullámpapír vagy hullámkartonpapír hulladék
– más olyan papír vagy kartonpapír hulladék, amelyet főként fehérített, tömegében nem színezett papírpépből állítottak elő
– olyan papír vagy kartonpapír hulladék, amelyet főként mechanikusan készített papírpépből (pl. újságokból, folyóiratokból és más nyomtatványokból) állítottak elő
– egyéb papírhulladékok, a teljesség igénye nélkül 1. laminált (többrétegű) kartonpapír 2. osztályozatlan papírhulladék.
B3030 Textilhulladékok
Az alábbi anyagok, feltéve, hogy más hulladékokkal nem keveredtek és valamilyen termékleírás szerint készültek:
– Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra alkalmatlan selyemgubókat, a fonalhulladékokat és a farkasolási hulladékot):
= kártolatlan, fésületlen selyemhulladék
= egyéb selyemhulladék.
– Gyapjú, finom vagy durva állati szőr hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot:
= gyapjú vagy finom állati szőr fésűskóc
= egyéb gyapjú vagy finom állati szőr hulladék
= durva állati szőr hulladék.
– Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):
= fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot)
= farkasolási hulladék
= egyéb pamuthulladék.
– Len kóca és más hulladéka
– Valódi kender (Cannabis sativa L.) kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
– Juta és más textilrost (kivéve a lent, a valódi kendert és a ramit) kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
– Szizál és más, az Agave félékhez tartozó növények textilkészítésre használt rostjainak kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
– Kókuszdió kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
– Manilakender (Musa textilis Nee) kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
– Rami és egyéb, másutt nem nevesített növényi textilrost kóca, fésűkóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
– Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):
= szintetikus szálak hulladékai
= műszálak hulladékai.
– Használt ruhák és más használt textiláruk
– Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült használt zsineg, madzag, kötél vagy heveder:
= válogatva
= más módon.
B3040 Gumihulladékok
Az alábbi anyagok, feltéve, hogy nem keveredtek más hulladékokkal:
– Keménygumi (pl. ebonit) hulladéka és törmeléke
– Egyéb gumihulladékok, kivéve a másutt meghatározott hulladékokat.
B3050 Kezeletlen parafa- és fahulladék:
– Fahulladék és -törmelék; független attól, hogy azt hasáb, brikett, pellet vagy hasonló formájúra tömörítették vagy nem
– Parafahulladék; aprított, granulált vagy őrölt parafa.
B3060 Mezőgazdaság élelmiszeripari hulladékai, feltéve, hogy nem fertőzőek:
– Borseprő
– Máshol meg nem határozott vagy máshova nem tartozó, állati takarmányozásra használt szárított és fertőtlenített növényi hulladékok, maradékanyagok és melléktermékek, független attól, hogy azokat pellet formájúra tömörítették vagy nem
– Degras (cserzőzsír); zsíros anyagok, állati vagy növényi viaszok feldolgozásából származó maradékanyagok
– Csont- és szarvhulladék, feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen kikészített (de nem formára vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített formában
– Halhulladék
– Kakaóbab-héj, hártya, bőr és egyéb kakaóbab hulladék
– Mezőgazdaság élelmiszeripari hulladékai, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek az emberi vagy állati fogyasztásra való alkalmasság nemzeti és nemzetközi követelményeinek és szabványainak megfelelnek.
B3070 Az alábbi hulladékok:
– Emberi haj hulladék
– Hulladékká vált szalma
– Penicillingyártásból származó, takarmányozási célra felhasználható inaktivált gomba mycelium.
B3080 Guminyesedék és gumidarabok.
B3090 Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó, bőrből vagy bőrkompozícióból eredő hulladék nyesedék vagy egyéb bőrhulladék, kivéve a bőriszapot, amely bőrtermékek előállítására alkalmatlan (vö. az „A” lista megfelelő A3100 tételével)
B3100 Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó hulladék bőrpor, hamu, iszap és őrlemény (vö. az „A” lista megfelelő A3090 tételével)
B3110 Hatvegyértékű krómvegyületeket, biocideket vagy fertőző anyagokat nem tartalmazó szőrmekikészítési hulladékok (vö. az „A” lista megfelelő B3110 tételével)
B3120 Élelmiszerfestékekből álló hulladékok
B3130 Hulladék polimer éterek és nem veszélyes, peroxid-képzésre nem hajlamos hulladék monomer éterek
B3140 Hulladék légabroncsok, kivéve azokat, amelyeket a IV.A. melléklet szerinti műveletekre szánnak.
B4 Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt
tartalmazhatnak
B4010 Főként vízalapú/latex festékekből, tintákból és keményített lakkokból álló hulladékok, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű szerves oldószert, nehéz-fémet vagy biocideket, hogy veszélyessé válnának (vö. az „A” lista megfelelő A4070 tételével)
B4020 Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formálásából és használatából származó, az A. listán nem szereplő hulladékok, amelyek oldószerektől és más szennyezésektől oly mértékig mentesek, hogy nem mutatják a III. mellékletben foglalt tulajdonságokat. Ide tartoznak az ilyen vízalapú anyagok, vagy a kazein, keményítő, dextrin, cellulóz-éter vagy polivinilalkohol alapú ragasztók (vö. az „A” lista megfelelő A3050 tételével)
B4030 Elhasznált egyszer használatos fényképezőgépek, az „A” listán nem szereplő elemekkel.”
Annex I
CATEGORIES OF WASTES TO BE CONTROLLED
(a) To facilitate the application of this Convention, and subject to paragraphs (b), (c) and (d), wastes listed in Annex VIII are characterized as hazardous pursuant to Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention, and wastes listed in Annex IX are not covered by Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention.
(b) Designation of a waste on Annex VIII does not preclude, in a particular case, the use of Annex III to demonstrate that a waste is not hazardous pursuant to Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention.
(c) Designation of a waste on Annex IX does not preclude, in a particular case, characterization of such a waste as hazardous pursuant to Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention if it contains Annex I material to an extent causing it to exhibit an Annex III characteristic.
(d) Annexes VIII and IX do not affect the application of Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention for the purpose of characterization of wastes.
Annex VIII
LIST A
Wastes contained in this Annex are characterized as hazardous under Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention, and their designation on this Annex does not preclude the use of Annex III to demonstrate that a waste is not hazardous.
A1 Metal and metal-bearing wastes
A1010 Metal wastes and waste consisting of alloys of any of the following:
– Antimony
– Arsenic
– Beryllium
– Cadmium
– Lead
– Mercury
– Selenium
– Tellurium
– Thallium
but excluding such wastes specifically listed on list B.
A1020 Waste having as constituents or contaminants, excluding metal waste in massive form, any of the following:
– Antimony; antimony compounds
– Beryllium; beryllium compounds
– Cadmium; cadmium compounds
– Lead; lead compounds
– Selenium; selenium compounds
– Tellurium; tellurium compounds
A1030 Wastes having as constituents or contaminants any of the following:
– Arsenic; arsenic compounds
– Mercury; mercury compounds
– Thallium; thallium compounds
A1040 Wastes having as constituents any of the following:
– Metal carbonyls
– Hexavalent chromium compounds
A1050 Galvanic sludges
A1060 Waste liquors from the pickling of metals
A1070 Leaching residues from zinc processing, dust and sludges such as jarosite, hematite, etc.
A1080 Waste zinc residues not included on list B, containing lead and cadmium in concentrations sufficient to exhibit Annex III characteristics
A1090 Ashes from the incineration of insulated copper wire
A1100 Dusts and residues from gas cleaning systems of copper smelters
A1110 Spent electrolytic solutions from copper electrorefining and electrowinning operations
A1120 Waste sludges, excluding anode slimes, from electrolyte purification systems in copper electrorefining and electrowinning operations
A1130 Spent etching solutions containing dissolved copper
A1140 Waste cupric chloride and copper cyanide catalysts
A1150 Precious metal ash from incineration of printed circuit boards not included on list B18
A1160 Waste lead-acid batteries, whole or crushed
A1170 Unsorted waste batteries excluding mixtures of only list B batteries. Waste batteries not specified on list B containing Annex I constituents to an extent to render them hazardous
A1180 Waste electrical and electronic assemblies or scrap19 containing components such as accumulators and other batteries included on list A, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes and other activated glass and PCB-capacitors, or contaminated with Annex I constituents (e.g., cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) to an extent that they possess any of the characteristics contained in Annex III (note the related entry on list B B1110)20
A2 Wastes containing principally inorganic constituents,
which may contain metals and organic materials
A2010 Glass waste from cathode-ray tubes and other activated glasses
A2020 Waste inorganic fluorine compounds in the form of liquids or sludges but excluding such wastes specified on list B
A2030 Waste catalysts but excluding such wastes specified on list B
A2040 Waste gypsum arising from chemical industry processes, when containing Annex I constituents to the extent that it exhibits an Annex III hazardous characteristic (note the related entry on list B B2080)
A2050 Waste asbestos (dusts and fibres)
A2060 Coal-fired power plant fly-ash containing Annex I substances in concentrations sufficient to exhibit Annex III characteristics (note the related entry on list B B2050)
A3 Wastes containing principally organic constituents,
which may contain metals and inorganic materials
A3010 Waste from the production or processing of petroleum coke and bitumen
A3020 Waste mineral oils unfit for their originally intended use
A3030 Wastes that contain, consist of or are contaminated with leaded anti-knock compound sludges
A3040 Waste thermal (heat transfer) fluids
A3050 Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, glues/adhesives excluding such wastes specified on list B (note the related entry on list B B4020)
A3060 Waste nitrocellulose
A3070 Waste phenols, phenol compounds including chlorophenol in the form of liquids or sludges
A3080 Waste ethers not including those specified on list B
A3090 Waste leather dust, ash, sludges and flours when containing hexavalent chromium compounds or biocides (note the related entry on list B B3100)
A3100 Waste paring and other waste of leather or of composition leather not suitable for the manufacture of leather articles containing hexavalent chromium compounds or biocides (note the related entry on list B B3090)
A3110 Fellmongery wastes containing hexavalent chromium compounds or biocides or infectious substances (note the related entry on list B B3110)
A3120 Fluff-light fraction from shredding
A3130 Waste organic phosphorous compounds
A3140 Waste non-halogenated organic solvents but excluding such wastes specified on list B
A3150 Waste halogenated organic solvents
A3160 Waste halogenated or unhalogenated non-aqueous distillation residues arising from organic solvent recovery operations
A3170 Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethane, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin)
A3180 Wastes, substances and articles containing, consisting of or contaminated with polychlorinated biphenyl (PCB), polychlorinated terphenyl (PCT), polychlorinated naphthalene (PCN) or polybrominated biphenyl (PBB), or any other polybrominated analogues of these compounds, at a concentration level of 50 mg/kg or more21
A3190 Waste tarry residues (excluding asphalt cements) arising from refining, distillation and any pyrolitic treatment of organic materials
A4 Wastes which may contain either inorganic or organic constituents
A4010 Wastes from the production, preparation and use of pharmaceutical products but excluding such wastes specified on list B
A4020 Clinical and related wastes; that is wastes arising from medical, nursing, dental, veterinary, or similar practices, and wastes generated in hospitals or other facilities during the investigation or treatment of patients, or research projects
A4030 Wastes from the production, formulation and use of biocides and phytopharmaceuticals, including waste pesticides and herbicides which are off-specification, outdated,22 or unfit for their originally intended use
A4040 Wastes from the manufacture, formulation and use of wood-preserving chemicals23
A4050 Wastes that contain, consist of or are contaminated with any of the following:
– Inorganic cyanides, excepting precious-metal-bearing residues in solid form containing traces of inorganic cyanides
– Organic cyanides
A4060 Waste oils/water, hydrocarbons/water mixtures, emulsions
A4070 Wastes from the production, formulation and use of inks, dyes, pigments, paints, lacquers, varnish excluding any such waste specified on list B (note the related entry on list B B4010)
A4080 Wastes of an explosive nature (but excluding such wastes specified on list B)
A4090 Waste acidic or basic solutions, other than those specified in the corresponding entry on list B (note the related entry on list B B2120)
A4100 Wastes from industrial pollution control devices for cleaning of industrial off-gases but excluding such wastes specified on list B
A4110 Wastes that contain, consist of or are contaminated with any of the following:
– Any congenor of polychlorinated dibenzo-furan
– Any congenor of polychlorinated dibenzo-dioxin
A4120 Wastes that contain, consist of or are contaminated with peroxides
A4130 Waste packages and containers containing Annex I substances in concentrations sufficient to exhibit Annex III hazard characteristics
A4140 Waste consisting of or containing off specification or outdated24 chemicals corresponding to Annex I categories and exhibiting Annex III hazard characteristics
A4150 Waste chemical substances arising from research and development or teaching activities which are not identified and/or are new and whose effects on human health and/or the environment are not known
A4160 Spent activated carbon not included on list B (note the related entry on list B B2060)
Annex IX
LIST B
Wastes contained in the Annex will not be wastes covered by Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention unless they contain Annex I material to an extent causing them to exhibit an Annex III characteristic.
B1 Metal and metal-bearing wastes
B1010 Metal and metal-alloy wastes in metallic, non-dispersible form:
– Precious metals (gold, silver, the platinum group, but not mercury)
– Iron and steel scrap
– Copper scrap
– Nickel scrap
– Aluminium scrap
– Zinc scrap
– Tin scrap
– Tungsten scrap
– Molybdenum scrap
– Tantalum scrap
– Magnesium scrap
– Cobalt scrap
– Bismuth scrap
– Titanium scrap
– Zirconium scrap
– Manganese scrap
– Germanium scrap
– Vanadium scrap
– Scrap of hafnium, indium, niobium, rhenium and gallium
– Thorium scrap
– Rare earths scrap.
B1020 Clean, uncontaminated metal scrap, including alloys, in bulk finished form (sheet, plate, beams, rods, etc), of:
– Antimony scrap
– Beryllium scrap
– Cadmium scrap
– Lead scrap (but excluding lead-acid batteries)
– Selenium scrap
– Tellurium scrap
B1030 Refractory metals containing residues
B1040 Scrap assemblies from electrical power generation not contaminated with lubricating oil, PCB or PCT to an extent to render them hazardous
B1050 Mixed non-ferrous metal, heavy fraction scrap, not containing Annex I materials in concentrations sufficient to exhibit Annex III characteristics25
B1060 Waste selenium and tellurium in metallic elemental form including powder
B1070 Waste of copper and copper alloys in dispersible form, unless they contain Annex I constituents to an extent that they exhibit Annex III characteristics
B1080 Zinc ash and residues including zinc alloys residues in dispersible form unless containing Annex I constituents in concentration such as to exhibit Annex III characteristics or exhibiting hazard characteristic H4.326
B1090 Waste batteries conforming to a specification, excluding those made with lead, cadmium or mercury
B1100 Metal-bearing wastes arising from melting, smelting and refining of metals:
– Hard zinc spelter
– Zinc-containing drosses:
= Galvanizing slab zinc top dross (>90% Zn)
= Galvanizing slab zinc bottom dross (>92% Zn)
= Zinc die casting dross (>85% Zn)
= Hot dip galvanizers slab zinc dross (batch) (>92% Zn)
= Zinc skimmings
– Aluminium skimmings (or skims) excluding salt slag
– Slags from copper processing for further processing or refining not containing arsenic, lead or cadmium to an extent that they exhibit Annex III hazard characteristics
– Wastes of refractory linings, including crucibles, originating from copper smelting
– Slags from precious metals processing for further refining
– Tantalum-bearing tin slags with less than 0.5% tin
B1110 Electrical and electronic assemblies:
– Electronic assemblies consisting only of metals or alloys
– Waste electrical and electronic assemblies or scrap27 (including printed circuit boards) not containing components such as accumulators and other batteries included on list A, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes and other activated glass and PCB-capacitors, or not contaminated with Annex I constituents (e.g., cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) or from which these have been removed, to an extent that they do not possess any of the characteristics contained in Annex III (note the related entry on list A A1180)
– Electrical and electronic assemblies (including printed circuit boards, electronic components and wires) destined for direct reuse,28 and not for recycling or final disposal29
B1120 Spent catalysts excluding liquids used as catalysts, containing any of:

Transition metals, excluding waste
catalysts (spent catalysts, liquid used
catalysts or other catalysts) on list A:

Scandium, Vanadium, Manganese,
Cobalt, Copper, Yttrium, Niobium,
Hafnium, Tungsten

Titanium, Chromium, Iron, Nickel, Zinc, Zirconium, Molybdenum, Tantalum,
Rhenium

Lanthanides (rare earth metals):

Lanthanum, Praseodymium, Samarium, Gadolinium, Dysprosium, Erbium,
Ytterbium

Cerium, Neody, Europium, Terbium,
Holmium, Thulium, Lutetium

B1130 Cleaned spent precious-metal-bearing catalysts
B1140 Precious-metal-bearing residues in solid form which contain traces of inorganic cyanides
B1150 Precious metals and alloy wastes (gold, silver, the platinum group, but not mercury) in a dispersible, non-liquid form with appropriate packaging and labelling
B1160 Precious-metal ash from the incineration of printed circuit boards (note the related entry on list A A1150)
B1170 Precious-metal ash from the incineration of photographic film
B1180 Waste photographic film containing silver halides and metallic silver
B1190 Waste photographic paper containing silver halides and metallic silver
B1200 Granulated slag arising from the manufacture of iron and steel
B1210 Slag arising from the manufacture of iron and steel including slags as a source of TiO2 and vanadium
B1220 Slag from zinc production, chemically stabilized, having a high iron content (above 20%) and processed according to industrial specifications (e.g., DIN 4301) mainly for construction
B1230 Mill scaling arising from the manufacture of iron and steel
B1240 Copper oxide mill-scale
B2 Wastes containing principally inorganic constituents,
which may contain metals and organic materials
B2010 Wastes from mining operations in non-dispersible form:
– Natural graphite waste
– Slate waste, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise
– Mica waste
– Leucite, nepheline and nepheline syenite waste
– Feldspar waste
– Fluorspar waste
– Silica wastes in solid form excluding those used in foundry operations
B2020 Glass waste in non-dispersible form:
– Cullet and other waste and scrap of glass except for glass from cathode-ray tubes and other activated glasses
B2030 Ceramic wastes in non-dispersible form:
– Cermet wastes and scrap (metal ceramic composites)
– Ceramic based fibres not elsewhere specified or included
B2040 Other wastes containing principally inorganic constituents:
– Partially refined calcium sulphate produced from flue-gas desulphurization (FGD)
– Waste gypsum wallboard or plasterboard arising from the demolition of buildings
– Slag from copper production, chemically stabilized, having a high iron content (above 20%) and processed according to industrial specifications (e.g., DIN 4301 and DIN 8201) mainly for construction and abrasive applications
– Sulphur in solid form
– Limestone from the production of calcium cyanamide (having a pH less than 9)
– Sodium, potassium, calcium chlorides
– Carborundum (silicon carbide)
– Broken concrete
– Lithium-tantalum and lithium-niobium containing glass scraps
B2050 Coal-fired power plant fly-ash, not included on list A (note the related entry on list A A2060)
B2060 Spent activated carbon resulting from the treatment of potable water and processes of the food industry and vitamin production (note the related entry on list A, A4160);
B2070 Calcium fluoride sludge
B2080 Waste gypsum arising from chemical industry processes not included on list A (note the related entry on list A A2040)
B2090 Waste anode butts from steel or aluminium production made of petroleum coke or bitumen and cleaned to normal industry specifications (excluding anode butts from chlor alkali electrolyses and from metallurgical industry)
B2100 Waste hydrates of aluminium and waste alumina and residues from alumina production excluding such materials used for gas cleaning, flocculation or filtration processes
B2110 Bauxite residue („red mud”) (pH moderated to less than 11.5)
B2120 Waste acidic or basic solutions with a pH greater than 2 and less than 11.5, which are not corrosive or otherwise hazardous (note the related entry on list A A4090)
B3 Wastes containing principally organic constituents, which may contain metals and inorganic materials
B3010 Solid plastic waste:
The following plastic or mixed plastic materials, provided they are not mixed with other wastes and are prepared to a specification:
– Scrap plastic of non-halogenated polymers and co-polymers, including but not limited to the following30
= ethylene
= styrene
= polypropylene
= polyethylene terephthalate
= acrylonitrile
= butadiene
= polyacetals
= polyamides
= polybutylene terephthalate
= polycarbonates
= polyethers
= polyphenylene sulphides
= acrylic polymers
= alkanes C10–C13 (plasticiser)
= polyurethane (not containing CFCs)
= polysiloxanes
= polymethyl methacrylate
= polyvinyl alcohol
= polyvinyl butyral
= polyvinyl acetate
– Cured waste resins or condensation products including the following:
= urea formaldehyde resins
= phenol formaldehyde resins
= melamine formaldehyde resins
= epoxy resins
= alkyd resins
= polyamides
– The following fluorinated polymer wastes31
= perfluoroethylene/propylene (FEP)
= perfluoroalkoxy alkane (PFA)
= perfluoroalkoxy alkane (MFA)
– polyvinylfluoride (PVF)
– polyvinylidenefluoride (PVDF)
B3020 Paper, paperboard and paper product wastes
The following materials, provided they are not mixed with hazardous wastes:
Waste and scrap of paper or paperboard of:
– unbleached paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard
– other paper or paperboard, made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass
– paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, newspapers, journals and similar printed matter)
– other, including but not limited to 1) laminated paperboard 2) unsorted scrap
B3030 Textile wastes
The following materials, provided they are not mixed with other wastes and are prepared to a specification:
– Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock)
= not carded or combed
= other
– Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock
= noils of wool or of fine animal hair
= other waste of wool or of fine animal hair
= waste of coarse animal hair
– Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock)
= yarn waste (including thread waste)
= garnetted stock
= other
– Flax tow and waste
– Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of true hemp (Cannabis sativa L.)
– Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie)
– Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of sisal and other textile fibres of the genus Agave
– Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock) of coconut
– Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock) of abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee)
– Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock) of ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included
– Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres
= of synthetic fibres
= of artificial fibres
– Worn clothing and other worn textile articles
– Used rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables of textile materials
= sorted
= other
B3040 Rubber wastes
The following materials, provided they are not mixed with other wastes:
– Waste and scrap of hard rubber (e.g., ebonite)
– Other rubber wastes (excluding such wastes specified elsewhere)
B3050 Untreated cork and wood waste:
– Wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms
– Cork waste: crushed, granulated or ground cork
B3060 Wastes arising from agro-food industries provided it is not infectious:
– Wine lees
– Dried and sterilized vegetable waste, residues and byproducts, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included
– Degras: residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes
– Waste of bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised
– Fish waste
– Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
– Other wastes from the agro-food industry excluding by-products which meet national and international requirements and standards for human or animal consumption
B3070 The following wastes:
– Waste of human hair
– Waste straw
– Deactivated fungus mycelium from penicillin production to be used as animal feed
B3080 Waste parings and scrap of rubber
B3090 Paring and other wastes of leather or of composition leather not suitable for the manufacture of leather articles, excluding leather sludges, not containing hexavalent chromium compounds and biocides (note the related entry on list A A3100)
B3100 Leather dust, ash, sludges or flours not containing hexavalent chromium compounds or biocides (note the related entry on list A A3090)
B3110 Fellmongery wastes not containing hexavalent chromium compounds or biocides or infectious substances (note the related entry on list A A3110)
B3120 Wastes consisting of food dyes
B3130 Waste polymer ethers and waste non-hazardous monomer ethers incapable of forming peroxides
B3140 Waste pneumatic tyres, excluding those destined for Annex IVA operations
B4 Wastes which may contain either inorganic or organic
constituents
B4010 Wastes consisting mainly of water-based/latex paints, inks and hardened varnishes not containing organic solvents, heavy metals or biocides to an extent to render them hazardous (note the related entry on list A A4070)
B4020 Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, glues/adhesives, not listed on list A, free of solvents and other contaminants to an extent that they do not exhibit Annex III characteristics, e.g., water-based, or glues based on casein starch, dextrin, cellulose ethers, polyvinyl alcohols (note the related entry on list A A3050)
B4030 Used single-use cameras, with batteries not included on list A”

5. § A Kormány az Egyezmény a részes államok Genfben, 2002. december 9–14-én tartott konferenciáján elfogadott VI/35. módosítását e rendelettel kihirdeti.

(A módosítás 2003. november 20-án hatályba lépett.)

6. § Az Egyezmény módosításának hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar fordítása a következő:

VI/35. A Bázeli Egyezmény VIII. és IX. Mellékletében felsorolt hulladéklisták felülvizsgálata vagy helyesbítése

A Részesek Konferenciája VIII. és a IX. Melléklet alábbi módosítását elfogadja:
(a) A IX. Mellékletben B2060: A jelenlegi megnevezés helyett: „Hulladék aktív szén, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű I. Mellékletben szereplő alkotót, hogy a III. Mellékletben felsorolt jellemzők valamelyikét mutatnák, pl. ivóvíz kezeléséből, élelmiszeripari és vitamin előállítási folyamatokból származó hulladék aktív szén (vö. az „A” lista megfelelő A4160 tételével)”;
(b) Új tétel a IX. Mellékletben B1250: „Hulladékká vált gépjárművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékot sem veszélyes alkatrészt”;
(c) A IX. Mellékletben B1010: Új alpont beillesztése „Króm hulladék”;
(d) Új tétel a IX. Mellékletben B3035: „Hulladékká vált padlószőnyegek, padlóborítók”;
(e) Új tétel a IX. Mellékletben B1031: „Molibdén, wolfram, titán, tantál, nióbium és rénium fémek és fémötvözet hulladékok fémes diszperz formában (fémpor), kivéve az „A” lista hasonló anyagait az A1050, galvániszapok tétel alatt”;
(f) Új tétel a VIII. Mellékletben A3200: „Útépítésből és útjavításból származó bitumenes anyag (aszfalt hulladék), amely kátrányt tartalmaz (vö. a „B” lista megfelelő, B2130 tételével)”;
(g) Új tétel a IX. Mellékletben B2130: „Útépítésből és útjavításból származó bitumenes anyag (aszfalt hulladék), amely nem tartalmaz kátrányt32 (vö. az „A” lista megfelelő A3200 tételével);
(h) Új tétel a IX. Mellékletben B3065: „Állati vagy növényi eredetű étolajok és zsírok hulladékai (pl. sütőolaj), feltéve, hogy nem rendelkeznek a III. melléklet jellemzőivel.”;
(i) A IX. Mellékletben B3010: A jelenlegi megnevezéseket:
„– perfluoralkoxi-alkán (PFA)”
„– perfluoralkoxi-alkán (MFA)”
az alábbiakkal kell helyettesíteni:
„– perfluoralkoxi-alkán
= tetrafluor-etilén/perfluor-vinil-éter (PFA)
= tetrafluor-etilén/perfluor-metilvinil-éter (MFA)”.

VI/35. Review or adjustment of lists of wastes contained in Annexes VIII and IX to the Basel Convention

The Conference of the Parties adopts the following amendments to Annexes VIII and IX of the Basel Convention:
(a) Entry B2060 in Annex IX: Replace the existing wording by: „Spent activated carbon not containing any Annex I constituents to an extent they exhibit Annex III characteristics, for example, carbon resulting from the treatment of potable water and processes of the food industry and vitamin production (note the related entry on list A, A4160”;
(b) New entry B1250 in Annex IX: „Waste end-of-life motor vehicles, containing neither liquids nor other hazardous components”;
(c) Entry B1010 in Annex IX: Insert „chromium scrap” as a new bullet point;
(d) New entry B3035 in Annex IX: „Waste textile floor coverings, carpets”;
(e) New entry B1031 in Annex IX: „Molybdenum, tungsten, titanium, tantalum, niobium and rhenium metal and metal alloy wastes in metallic dispersible form (metal powder), excluding such wastes as specified in list A under entry A1050, Galvanic sludges”;
(f) New entry A3200 in Annex VIII: „Bituminous material (asphalt waste) from road construction and maintenance, containing tar (note the related entry on list B, B2130)”;
(g) New entry B2130 in Annex IX: „Bituminous material (asphalt waste) from road construction and maintenance, not containing tar33 (note the related entry on list A, A3200);
(h) New entry B3065 in Annex IX: „Waste edible fats and oils of animal or vegetable origin (e.g, frying oils), provided they do not exhibit an Annex III characteristic”;
(i) Entry B3010 in Annex IX: Replace the existing wording in entry B3010:
„– Perfluoroalkoxy alkane (PFA)”
„– Perfluoroalkoxy alkane (MFA)”
with the following new wording:
„– Perfluoro alkoxyl alkane
= Tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA)
= Tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether (MFA)”

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–2. §-a az Egyezmény 17. cikkének 5. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba, melynek napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(3)34 E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az Egyezmény módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege a Magyar Közlöny 2006. évi 60. számában jelent meg.

2

Az 1. § az Egyezmény 17. cikkének 5. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.

3

A 2. § az Egyezmény 17. cikkének 5. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.

4

Figyelem, a „B” lista párhuzamos tétele (B1160) nem nevesít kivételeket.

5

Ez a tétel nem foglalja magába az elektromos áramfejlesztők hulladékát.

6

PCB tartalom 50 mg/kg vagy több.

7

Az 50 mg/kg nemzetközileg elfogadott gyakorlati szint minden hulladékra. Ugyanakkor egyes országok alacsonyabb (pl. 20 mg/kg) értéket állapítottak meg bizonyos hulladékokra.

8

„Lejárt” azt jelenti, hogy a gyártó által javasolt időtartamon belül nem került felhasználásra.

9

Ez a tétel nem tartalmazza a konzerváló anyagokkal kezelt fát.

10

„Lejárt” azt jelenti, hogy a gyártó által javasolt időtartamon belül nem került felhasználásra.

11

Figyelem, mégha az I. melléklet anyagainak kiindulási koncentrációja alacsony is, az azt követő folyamatok, beleértve az újrafeldolgozást, az egyes frakciókban olyan feldúsulást okozhatnak, amely lényegesen nagyobb koncentrációt eredményez.

12

A zink hamu besorolása felülvizsgálat alatt áll, és az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Kongresszusának (UNCTAD) ajánlása alapján az nem lehet veszélyes áru.

13

Ez a tétel nem tartalmazza az áramfejlesztésből származó hulladékot.

14

Az újrahasználat magában foglalhatja a javítást, felújítást vagy bővítést, de a teljes felújítást nem.

15

Egyes országokban a közvetlen újrahasználatra szánt anyagokat nem tekintik hulladéknak.

16

Azzal a feltétellel, hogy a hulladékok teljesen polimerizálódtak.

17

A fogyasztóktól származó hulladékok nem tartoznak e tétel alá: – A hulladékot nem szabad összekeverni., – A nyílttéri égetés gyakorlatából adódó problémát figyelembe kell venni.

18

Note that mirror entry on list B (B1160) does not specify exceptions.

19

This entry does not include scrap assemblies from electric power generation.

20

PCBs are at a concentration level of 50 mg/kg or more.

21

The 50 mg/kg level is considered to be an internationally practical level for all wastes. However, many individual countries have established lower regulatory levels (e.g., 20 mg/kg) for specific wastes.

22

„Outdated” means unused within the period recommended by the manufacturer.

23

This entry does not include wood treated with wood preserving chemicals.

24

„Outdated” means unused within the period recommended by the manufacturer.

25

Note that even where low level contamination with Annex I materials initially exists, subsequent processes, including recycling processes, may result in separated fractions containing significantly enhanced concentrations of those Annex I materials.

26

The status of zinc ash is currently under review and there is a recommendation with the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) that zinc ashes should not be dangerous goods.

27

This entry does not include scrap from electrical power generation.

28

Reuse can include repair, refurbishment or upgrading, but not major reassembly.

29

In some countries these materials destined for direct re-use are not considered wastes.

30

It is understood that such scraps are completely polymerized.

31

Post-consumer wastes are excluded from this entry: – Wastes shall not be mixed, – Problems arising from open-burning practices to be considered.

32

A Benzol[a]pirene koncentrációja nem lehet 50 mg/kg-nál nagyobb.

33

The concentration level of Benzol[a]pyrene should not be 50 mg/kg or more.

34

A 7. § (3) bekezdése a 132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.