• Tartalom

29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet

29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet

a 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól

2013.12.31.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed:

a) a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú mellékletének XIX. EU Integráció fejezetében a 3. cím, 17. alcím alatt szereplő, 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése megnevezésű kiadási előirányzatra, továbbá az 50. § (17) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján az Európai Unió költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek előkészítésére vállalható, legkorábban 2006-ban esedékes fizetési kötelezettségekre, valamint

b) a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú mellékletének XIX. EU Integráció fejezetében a 2. cím, 12. alcím alatt szereplő 2007-től induló EU-nagyberuházások és komplex fejlesztések előkészítése megnevezésű kiadási előirányzatra, továbbá az 50. §-ának (11) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján az Európai Unió költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésére vállalható, legkorábban 2007-ben esedékes fizetési kötelezettségekre.

2. §2 A 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése kiadási előirányzat rendeltetése a tervezési támogatás, a projekt-előkészítési támogatás és a menedzsmenttámogatás biztosítása.

3. § Az előirányzat felhasználásával, kezelésével és ellenőrzésével kapcsolatos, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezései az irányadóak.

Értelmező rendelkezések

4. §3 E rendelet alkalmazásában

1. kedvezményezett: a nagyprojekt előkészítéséért, megvalósításáért, illetve a program kidolgozásáért felelős, a támogatási szerződést aláíró szervezet, amely a támogatott feladat elvégzéséhez támogatásban részesül, és a feladat finanszírozásához szükséges saját forrást a támogatási szerződés szerint biztosítja,

2. komplex program: az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti program,

4. menedzsmenttámogatás: a tervezési és a projekt-előkészítési feladatokhoz kapcsolódó menedzsmenttevékenységre nyújtott támogatás,

6. projekt-előkészítési támogatás: a 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja szerinti támogatás,

8. tervezési támogatás: a 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti támogatás.

A komplex programok tervezési feladatait szolgáló támogatás (tervezési támogatás) feltételei

5. § (1)4 A tervezési támogatás célja az Európa Terv (2007–2013.) kidolgozásának tartalmi és szervezeti kereteiről szóló 1076/2004. (XII. 29.) Korm. határozat 3. és 4. pontja szerinti OFK és NFT II. elkészítéséhez kapcsolódó tervezési, programozási feladatok finanszírozása.

(2) A támogatási forma: vissza nem térítendő támogatás.

(3) Tervezési támogatás – az (1) bekezdéssel összhangban – különösen a következőkre fordítható:

a) a 2007–2013-as fejlesztési időszakra vonatkozó OFK és NFT II. megalkotásához szükséges tervezői kapacitás fejlesztése, szakmai rendezvények, szakértői-tudományos tevékenység, továbbá a tervezési infrastruktúra biztosítása;

b) a fenti feladathoz kapcsolódó partnerségi és társadalmi egyeztetési feladatok finanszírozása;

c) a 2007–2013. fejlesztési időszakhoz kapcsolódó komplex programok tervezési, programozási feladatainak finanszírozása.

(4)5 A Kormány egyedileg dönthet komplex programok tervezési támogatásáról.

6. § (1)6 A komplex programok tervezési támogatására vonatkozó feltételeket az adott program előkészítéséért felelős kedvezményezettel kötött – két- vagy többoldalú – támogatási szerződésben kell rögzíteni.

(2) Tervezési támogatás az alábbi feladatok teljesítéséhez nyújtható:

a) átfogó fejlesztési programok kidolgozásához, fejlesztési programok értékeléséhez, átdolgozásához;

b) projektek, projektcsoportok azonosításához, azonosítását megalapozó felmérések, elemzések elvégzéséhez;

c) projektek, projektcsoportok kidolgozásához kapcsolódó előzetes, illetve átfogó megvalósíthatósági tanulmányok, hatásvizsgálatok elkészítéséhez.

(3)7 A komplex programok tervezési támogatásának maximális összegét és arányát a támogatási szerződés határozza meg.

(4)8 A tervezési támogatások folyósítása a kedvezményezett nevére kiállított számlákon vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokon igazolt fizikai teljesítést követően közvetlenül, engedményezés útján, a szállító részére a kedvezményezettre jutó saját erő biztosításának igazolása mellett – a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, teljesítményarányosan – történhet.

(5)9 A tervezési támogatási előleg folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha a teljesítményarányos finanszírozás a támogatási cél megvalósítását nem teszi lehetővé. Támogatási előleg a (4) bekezdés szerinti finanszírozási mód esetén nem nyújtható.

(6)10 A komplex programok tervezési támogatásának folyósítása az Ámr. feladatfinanszírozásra vonatkozó 70–77. §-ai alapján történik.

(7)11 A komplex programok tervezésének a támogatási szerződésben előirányzott költségeket meghaladó kiadásai a kedvezményezettet terhelik.

Az EU-nagyprojektek előkészítését szolgáló támogatás (projekt-előkészítési támogatás) feltételei

7. § (1)12 Projekt-előkészítési támogatás EU-támogatásra számot tartó nagyprojektek előkészítéséhez nyújtható a Kormány egyedi döntése alapján, a támogató, a közreműködő szervezet és a kedvezményezett között létrejövő támogatási szerződés szerint.

(2) A támogatási forma: vissza nem térítendő támogatás.

(3) Támogatás az (1) bekezdés szerinti kormányhatározat hatálybalépése előtt megkezdett projekt-előkészítési műveletekhez nem adható.

8. § Támogatás azon szervezetek részére nyújtható, melyek a projektek megvalósítása során az EU-támogatás kedvezményezettjei lehetnek.

9. § (1) Támogatási szerződés nem köthető csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt álló kedvezményezettel, vagy lejárt, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással terhelt szervezettel a köztartozás megfizetéséig. A szerződéskötést követően felmerülő köztartozás, illetve meginduló felszámolási és végelszámolási eljárás esetén a támogatás nem folyósítható, csődeljárás esetén a csődegyezség jóváhagyásáig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

(2) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy

a) a kedvezményezett az Ámr. 87. §-ában foglalt feltételeket teljesítse, valamint

b) a szükséges önrész rendelkezésre állását a támogatási szerződésben rögzített módon igazolja.

(3) A támogatást nyújtó köteles a támogatási szerződésben az elállás jogát kikötni arra az esetre, ha

a) az Ámr. 87. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek bármelyike bekövetkezik;

b) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként hozott döntés jegyzőkönyvét és a szállítói szerződést a közbeszerzési eljárás lezárását követő 10 munkanapon belül a kedvezményezett nem nyújtja be.

(4) A támogatást nyújtó köteles kikötni a támogatás folyósításának felfüggesztéséhez való jogát bármely olyan esemény vagy körülmény bekövetkezésének esetére, amely meghiúsítja a projekt EU-támogatással történő megvalósítását. A támogatás felfüggesztése esetén a támogatási szerződés megszüntetésére és a fel nem használt támogatás visszavonására a Kormány döntése szerint kerül sor.

10. § (1) A támogatás maximális összegét és arányát a támogatási szerződés határozza meg.

(2) A támogatási szerződésben előirányzott költségeket meghaladó kiadások a kedvezményezettet terhelik.

11. § (1) A támogatás szempontjából elszámolható költségek közvetlenül és elengedhetetlenül kapcsolódnak a projekt előkészítéséhez, illetve az EU-támogatási kérelemnek és háttér-dokumentációinak elkészítéséhez. A támogatható tevékenységek köre:

a)13 tanulmányok, tervek, hatásvizsgálatok (hatástanulmányok) elkészítése, aktualizálása, az ezekhez esetleg szükséges felmérésekkel, feltárásokkal együtt;

b) engedélyezési dokumentációk elkészítése, egyeztetése, az engedélyezési eljárások lefolytatása;

c) a beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása, tenderfelhívási dokumentációk elkészítése;

d) a beruházás megvalósításához szükséges terület megszerzésének és építéshez történő rendelkezésre bocsátásának előkészítési költségei;

e) lakossági egyeztetések, civil és szakmai fórumok, PR tevékenység;

f) az EU-támogatási kérelem elkészítése;

g) projekt-irányítást segítő és menedzsment tevékenységek költségei.

(2)14 A támogatás szempontjából nem elszámolható költségek a területvásárlás, a lőszermentesítés kivitelezése – a 11. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti előkészítő dokumentációkhoz szükséges próbafeltárás kivételével –, a régészeti feltárás költségei, valamint a projekt megvalósítási fázisához (kivitelezéshez) tartozó költségek.

(3) Az általános forgalmi adó a támogatás szempontjából elismerhető költség, ha a kedvezményezettnek – külön jogszabály szerint – a támogatott beruházás-előkészítéssel kapcsolatosan általános forgalmi adó levonási joga nincs.

12. § (1)–(2)15

(3) A támogatásból előleg nem folyósítható.

13. § (1)–(2)16

(3) A visszavont támogatást és kamatait a Magyar Államkincstár feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámlájára (FEFK) az értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül kell megfizetni.

(4) Abban az esetben, ha a visszavont támogatás és kamata befizetésére a (3) bekezdésben meghatározott időponthoz képest később kerül sor, a késedelmi időszakra kétszeres kamatot kell fizetni.

(5) A jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált támogatás visszafizetésére az Áht. 13/A. § (8)–(9) bekezdései az irányadóak.

A projekt-előkészítési és a tervezési támogatások folyósítása, a felhasználás ellenőrzése17

14. § (1)18 A tervezési támogatás és a projekt-előkészítési támogatás folyósítását a Magyar Államkincstár végzi az Ámr. vonatkozó rendelkezései – a feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok felhasználásának rendje, valamint az azonos támogatási célt szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok pénzeszközei felhasználásának speciális szabályai – szerint.

(2)19

(3)20

15. §21

Az irányítást segítő és menedzsment tevékenység költségeinek elszámolása (menedzsment költségek)

16. § (1)22 Irányítást segítő és menedzsment költségek elszámolására a komplex programok tervezésének és a nagyprojektek előkészítésének irányítását végző támogató, a komplex programok és nagyprojektek irányításában és ellenőrzésében közreműködő szervek, valamint a kedvezményezettek jogosultak.

(2)23 A nagyprojektek előkészítésének irányítását segítő költség címén a közreműködő szervezetek jogosultak szakterületi illetékességük szerint a kormányhatározattal jóváhagyott támogatások összegének legfeljebb 1%-át elszámolni a (6) bekezdés szerinti költségnemekre. A 2005. évben irányítást segítő költségként a közreműködő szervezetek az előbbiek szerint megállapított összegnek legfeljebb 30%-át használhatják fel.

(3)24 A nagyprojektek előkészítésének irányítását segítő költség címén a fejezetet irányító szerv jogosult elszámolni a kormányhatározattal jóváhagyott támogatások összegének legfeljebb 1%-át a (6) bekezdés szerinti költségnemekre.

(4)25 Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti feladatokra a nagyprojektek előkészítésének irányítását segítő költség címén a kormányhatározattal jóváhagyott támogatások összegének legfeljebb további 1%-a fordítható.

(5)26 A kedvezményezett a kormányhatározatban részére megállapított támogatási összegen belül annak legfeljebb 4%-át számolhatja el menedzsmentköltség címén a (6) bekezdés szerinti költségnemekre, a támogatási szerződésben rögzített jogcímek és ütemezés szerint.

(6)27 Irányítást segítő és menedzsmentköltségként az alábbi – felhalmozási és működési jellegű – költségnemek számolhatók el:

a) a munkák során szükséges – módszertani, műszaki, jogi, gazdasági, közbeszerzési, értékelési, monitoring és egyéb – szakértői tevékenységek;

b) a partnerekkel történő egyeztetések előkészítésének és lebonyolításának költségei, az akadálytalan kommunikáció érdekében felmerülő informatikai, fordítási, tolmácsolási munkák;

c) az elkészülő munkarészek auditálásához, ellenőrzéséhez, minőségbiztosításához kapcsolódó tevékenységek költségei;

d) az előirányzat, illetve a támogatások rendeltetésszerű, eredményes felhasználásának előkészítéséhez, nyomon követéséhez, értékeléséhez igénybe vett szolgáltatások költségei;

e) az irányítási és menedzsmentfeladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzése, munkavégzési feltételek biztosítása.

(7)28 A komplex programok tervezése során menedzsmentköltségként a komplex programok kidolgozásának irányítását támogató PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Program Iroda költségei a (6) bekezdésben meghatározott költségnemekre éves szinten legfeljebb 300 M Ft-ig számolhatók el.

(8)29 A fejezetet irányító szerv és a közreműködő az irányítást segítő és menedzsmentköltségekre felhasználható forrásnak legalább 70%-át a (6) bekezdés a) és c) pontjában megjelölt költségek fedezetére köteles fordítani.

(9)30 Az egyedi projektek és fejlesztési programok előkészítésével kapcsolatos támogatási rendszer működtetéséhez a Regionális Fejlesztési Tanácsok (a továbbiakban: RFT-k) részére a 2005. évi CLIII. törvény 21. mellékletének X. Miniszterelnökség fejezetében meghatározott, az egyes RFT-k döntési hatáskörébe utalt támogatásokhoz kapcsolódóan támogatás nyújtható. A támogatás mértéke az egyes RFT-k hatáskörébe utalt támogatási keret legfeljebb 4%-áig terjedhet.

(10)31 A (9) bekezdésben meghatározott működtetési támogatás az alábbi – működési és felhalmozási jellegű – kiadások fedezetére használható:

a) a támogatási lehetőség megismertetésével összefüggő kommunikációs, tájékoztatási kiadások;

b) a támogatási feltételek összeállításával kapcsolatos jogi, műszaki, pénzügy szakértői tevékenység;

c) a pályázati rendszer működtetésével, a projektek, programok bírálatával, kiválasztásával kapcsolatos kiadások;

d) a támogatási szerződés végrehajtásának monitoringjával, ellenőrzésével összefüggésben felmerülő kiadások.

(11)32 A (9) bekezdésben meghatározott működési támogatás felhasználására a támogatási szerződéstől különálló szerződést kell kötni.

Az előirányzat felhasználásával kapcsolatos hatáskörök

17. §33

Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2005. február 15-étől kell alkalmazni.

1

Az 1. § a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (4) bekezdését a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 4. §-a iktatta be.

6

A 6. § (1) bekezdése a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. § (3) bekezdése a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. § új (4) bekezdését a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatva.

9

A 6. § új (5) bekezdését a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatva.

10

A 6. § eredeti (4) bekezdésének számozását a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 5. § (3) bekezdése (6) bekezdésre változtatta.

11

A 6. § eredeti (5) bekezdésének számozását a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 5. § (3) bekezdése (7) bekezdésre változtatta.

12

A 7. § (1) bekezdése a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 11. § (1) bekezdésének a) pontja a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. § (2) bekezdése a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 12. § (1)–(2) bekezdését a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 13. § (1)–(2) bekezdését a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 14. §-t megelőző cím a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 14. § (1) bekezdése a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított, a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 14. § (2) bekezdését a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 11. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 15. §-t a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 11. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 16. § (1) bekezdése a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 16. § (2) bekezdése a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

24

A 16. § (3) bekezdése a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 9. §-ával megállapított, a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 16. § (4) bekezdése a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 9. §-ával megállapított, a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 16. § (5) bekezdése a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

27

A 16. § (6) bekezdését a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 9. §-a iktatta be, e módosító rendelet 11. § (1) bekezdése alapján 2006. december 24-én lépett hatályba.

28

A 16. § (7) bekezdését a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 9. §-a iktatta be, e módosító rendelet 11. § (1) bekezdése alapján 2006. december 24-én lépett hatályba.

29

A 16. § (8) bekezdését a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 10. § e) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 16. § (9) bekezdését a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 9. §-a iktatta be.

31

A 16. § (10) bekezdését a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 9. §-a iktatta be.

32

A 16. § (11) bekezdését a 13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet 9. §-a iktatta be.

33

A 17. §-t a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 11. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére