• Tartalom

3/2005. (V. 31.) MeHVM rendelet

3/2005. (V. 31.) MeHVM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknak az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott, továbbá a nemzetközi szervezetekben pályázat útján elnyert jogviszonyban alkalmazott hivatásos állományú tagjainak jogviszonyáról, a velük kapcsolatos személyzeti eljárás rendjéről1

2005.06.15.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló, többször módosított 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra (a továbbiakban: szolgálatok), valamint

b) a szolgálatok uniós intézményekben nemzeti szakértőként foglalkoztatott (a továbbiakban: nemzeti szakértő), illetve nemzetközi szervezetekben pályázat útján elnyert, a szolgálat érdekével egybeeső jogviszonyban alkalmazott (a továbbiakban: nemzetközi szervezet alkalmazottja) hivatásos állományú tagjaira.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. uniós intézmény: az Európai Uniót és annak jogelődjeit alapító nemzetközi szerződésekben nevesített intézmény, annak szervei, továbbá az e szerződések alapján létrehozott szervek;

2. nemzeti szakértő: a szolgálatnak az uniós intézmény által határozott időre, nem képzési vagy gyakornoki célból foglalkoztatott hivatásos állományú tagja, akinek a szolgálati jogviszonya a szolgálatnál ez idő alatt is folyamatosan fennáll;

3. nemzetközi szervezet alkalmazottja: a szolgálatnak a nemzetközi szervezet által – pályázat útján elnyert jogviszonyban – határozott időre foglalkoztatott hivatásos állományú tagja, akinek – mivel a pályázat elnyerése a szolgálat érdekével egybeesik – a szolgálati jogviszonya a szolgálatnál ez idő alatt is folyamatosan fennáll;

4. felhívás: az uniós intézmény nemzeti szakértői jelölésre felhívó dokumentuma;

5. pályázat: a nemzetközi szervezet által a nemzetközi szervezettel való jogviszony létesítése érdekében közzétett pályázat;

6. napidíj: a nemzeti szakértő részére az uniós intézmény által, valamint a nemzetközi szervezet alkalmazottja számára a nemzetközi szervezet által, annak szabályzata alapján fizetett napidíj;

7. napidíjpótlék: a nemzeti szakértő és a nemzetközi szervezet alkalmazottja részére a napidíjpótlékra jogosító személyek után, a szolgálat által fizetett juttatás;

8. napidíjpótlékra jogosító személy: a nemzeti szakértővel, valamint a nemzetközi szervezet alkalmazottjával a foglalkoztatás helye szerinti országban, közös háztartásban, életvitelszerűen együtt élő

a) házastársa, élettársa (a továbbiakban együtt: házastárs), valamint

b) gyermeke, örökbe fogadott gyermeke, illetőleg a házastárs gyermeke, örökbe fogadott gyermeke (a továbbiakban együtt: gyermek);

9. Állandó Képviselet: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió mellett működő állandó képviselete.

A nemzeti szakértőként és nemzetközi szervezet alkalmazottjaként történő foglalkoztatás

3. § (1) Az érintett szolgálatokat a szolgálatokat irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) keresi meg a nemzeti szakértővé történő jelölés érdekében.

(2) A nemzeti szakértői jelölést a felhívásban megnevezett munkakörrel kapcsolatban érintett szolgálat főigazgatója kezdeményezheti a jelölni kívánt személy írásbeli jelentkezése alapján, vagy írásbeli hozzájárulásával. Az uniós intézmények által kiírt nemzeti szakértői pályázatokról a szolgálatok hivatásos állományú tagjait a szolgálatnál szokásos módon tájékoztatni kell.

(3) Nemzeti szakértőnek kizárólag olyan személy jelölhető, aki a felhívásban foglalt követelményeknek megfelel.

(4) A jelölést – az érintett szolgálat főigazgatójának javaslata alapján – a miniszter teszi meg – a külügyminiszter útján, az Állandó Képviseleten keresztül – az uniós intézmény felé.

4. § (1) A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról az uniós intézmény és a szolgálat közötti megállapodás rendelkezik. E megállapodást a szolgálat felhatalmazása alapján, az annak keretei között eljáró Állandó Képviselet is megkötheti.

(2) A megállapodásban meg kell határozni:

a) a nemzeti szakértő által ellátandó feladatot és a munkavégzés helyét;

b) a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás kezdő időpontját és időtartamát, illetve

c) a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás meghosszabbításának lehetőségét.

(3) A szolgálat – az uniós intézmény kérelmére – írásban nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi a nemzeti szakértő által ellátandó feladatot, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás teljes időtartama alatt fizeti a nemzeti szakértő hivatásos szolgálati jogviszonyából eredő társadalombiztosítási járulékokat.

(4) A szolgálat az uniós intézmény kérelmére – a nemzeti szakértő hozzájárulásával és a vonatkozó jogszabályokban foglalt titokvédelmi előírások betartásával – írásban tájékoztatja az uniós intézményt a nemzeti szakértő hivatásos szolgálati jogviszonyának az uniós intézmény által kért lényeges elemeiről a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás kezdetét megelőző 12 hónapra visszamenőleg.

(5) A szolgálat a nemzeti szakértőt a nemzeti szakértőként ellátandó feladatokkal összefüggésben nem utasíthatja.

5. § (1) Különösen indokolt esetben, ha a szolgálati érdek megkívánja, a szolgálat főigazgatója – a miniszter egyetértésével – kezdeményezheti a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás azonnali hatállyal történő megszüntetését.

(2) A nemzeti szakértő szolgálati viszonya a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás ideje alatt – a Hszt. 56. §-a (2) bekezdésében foglalt kivétellel – felmentéssel nem szüntethető meg.

6. § (1) A szolgálat azon hivatásos állományú tagja, aki az uniós intézmény által kiírt nemzeti szakértői, vagy nemzetközi szervezet által – a nemzetközi szervezettel való jogviszony létesítése érdekében – kiírt pályázatot elnyer és attól nem kíván visszalépni, köteles a pályázati eredményről való tudomásszerzését követően haladéktalanul az állományilletékes parancsnoknak a pályázat elnyerését írásban bejelenteni.

(2) A szolgálat főigazgatója a Hszt. 49. §-a (4) bekezdésében foglaltaktól eltérő esetekben is dönthet úgy, hogy a nemzetközi szervezet által kiírt pályázat elnyerése a szolgálat érdekével egybeesik.

7. § A nemzeti szakértőként és a nemzetközi szervezet alkalmazottjaként történő foglalkoztatás ideje alatt a nemzeti szakértő és a nemzetközi szervezet alkalmazottjának szolgálati jogviszonya folyamatosan fennáll azzal, hogy arra a Hszt.-nek a vezénylésre vonatkozó szabályai az irányadóak.

Járandóságok

8. § A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartama alatt a nemzeti szakértőt, valamint a nemzetközi szervezet alkalmazottjaként történő foglalkoztatás időtartama alatt a nemzetközi szervezet alkalmazottját – a Hszt. szerinti illetményén, valamint az uniós intézményeknek a nemzeti szakértőkre és a nemzetközi szervezeteknek alkalmazottaikra vonatkozó szabályzatában foglaltakon felül – az e rendeletben meghatározott egyéb juttatások illetik meg.

9. § (1) A nemzeti szakértőnek és a nemzetközi szervezet alkalmazottjának a napidíjpótlékra jogosító személyek után napidíjpótlék jár. A napidíjpótlék a nemzeti szakértőként és a nemzetközi szervezet alkalmazottjaként történő foglalkoztatás idejére, az arra jogosító személy tényleges kiutazásától végleges hazautazásának napjáig – az utazási napokat is beleértve – jár.

(2) A napidíjpótlék összege

a) napidíjpótlékra jogosító házastárs esetén a napidíj 20%-a,

b) napidíjpótlékra jogosító gyermek esetén a napidíjnak

ba) 12. életév betöltéséig 8%-a,

bb) 12. életév betöltését követően 10%-a, ameddig a gyermek iskolarendszerű oktatás keretében középfokú (érettségit adó), vagy szakképzésben (szakképesítést adó) képzésben vesz részt, de legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig,

c) napidíjpótlékra jogosító fogyatékos gyermek esetén a napidíjnak

ca) 12. életév betöltéséig 10%-a,

cb) 12. életév betöltését követően 15%-a, ameddig a gyermek iskolarendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, de legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig.

(3) Napidíjpótlék nem jár, ha a napidíjpótlékra jogosító személy a tárgyhónapban külföldön szerzett jövedelemmel rendelkezik. A jövedelem megszerzését a nemzeti szakértő és a nemzetközi szervezet alkalmazottja írásban köteles bejelenteni a szolgálatnak legkésőbb a tárgyhónap 20. napjáig.

(4) A napidíjpótlék időarányosan jár a nemzeti szakértővel és a nemzetközi szervezet alkalmazottjával a foglalkoztatás helye szerinti országban együtt nem élő házastárs és gyermek alkalmi, 15 napot meghaladó látogatása esetén.

(5) A nemzeti szakértő és a nemzetközi szervezet alkalmazottja napidíjpótlékra nem jogosult az (1) bekezdésben meghatározott személy után a foglalkoztatás helye szerinti országtól való 30 napot meghaladó távolléte idején. Többszöri távollét esetén a részidőket naptári évenként össze kell adni. A nemzeti szakértő és a nemzetközi szervezet alkalmazottja – a foglalkoztatás helye szerinti ország elhagyása előtt, valamint az oda történő visszautazást követő 3 napon belül – köteles írásban jelenteni a szerv felé a napidíjpótlékra jogosító személyeknek a foglalkoztatás helye szerinti országtól való távollétének kezdő és befejező napját. E bekezdés nem vonatkozik a házastárs szülés miatti távollétére.

(6) A napidíjpótlékot havonta utólag, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napján kell forintban, a nemzeti szakértő és a nemzetközi szervezet alkalmazottja számlatulajdonos bankszámlájára történő átutalással kifizetni. A nemzeti szakértőként és nemzetközi szervezet alkalmazottjaként történő foglalkoztatás megszűnése esetén a napidíjpótlék kifizethető a hazautazást megelőző öt munkanappal korábban.

10. § (1) A szolgálat a nemzeti szakértő és a nemzetközi szervezet alkalmazottja kérelmére, a foglalkoztatás helye szerinti országba történő megérkezés után legfeljebb az első 75 napra járó napidíjpótlékot egy összegben előre kifizetheti.

(2) Amennyiben a foglalkoztatás időtartama a 75 napot nem éri el, a nemzeti szakértő és a nemzetközi szervezet alkalmazottja köteles az (1) bekezdésben említett összeg időarányos részét a hazaérkezésétől számított 8 napon belül visszafizetni.

11. § Évente egy alkalommal a nemzeti szakértő és a nemzetközi szervezet alkalmazottja kérelmére a szolgálat viseli a Magyarországon élő házastársnak és gyermeknek a nemzeti szakértőként, illetve nemzetközi szervezet alkalmazottjaként történő foglalkoztatás helye szerinti országba történő kiutazásának és hazautazásának költségeit, a nemzeti szakértő, illetve nemzetközi szervezet alkalmazottja kiutazása és végleges hazautazása naptári évének kivételével.

12. § A nemzeti szakértő és a nemzetközi szervezet alkalmazottja kérelmére a szolgálat viseli a nemzeti szakértő és a nemzetközi szervezet alkalmazottja, valamint a napidíjpótlékra jogosító személyek ingóságainak szállítási költségeit a foglalkoztatás megkezdésekor és a végleges hazautazáskor, feltéve, hogy azt az uniós intézmény és a nemzetközi szervezet nem téríti meg a nemzeti szakértő és a nemzetközi szervezet alkalmazottja részére. A költségek szolgálat általi viselésének nemzeti szakértőkre vonatkozó további feltételei:

a) foglalkoztatásának időtartama kevesebb mint 2 év, vagy

b) hazaköltözése a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás megszűnését megelőző 3 hónapnál korábban történik meg.

13. § A nemzeti szakértő és a nemzetközi szervezet alkalmazottja, valamint a vele együtt a foglalkoztatás helye szerinti országban tartózkodó házastársa és gyermeke a nemzeti szakértőként és nemzetközi szervezet alkalmazottjaként történő foglalkoztatás időtartamára a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és végrehajtási rendelete külföldön történő gyógykezelésre vonatkozó szabályai szerint jogosultak a külföldi tartózkodás alatt egészségügyi ellátás igénybevételére.

Költségviselés

14. § (1) A szolgálat a tudomására jutástól számított 3 napon belül tájékoztatja a minisztert a nemzeti szakértő és a nemzetközi szervezet alkalmazottja foglalkoztatását érintő változásokról.

(2) A szolgálat – amennyiben a szolgálati érdek megkívánja – kezdeményezheti a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás átmeneti szüneteltetését. Az átmeneti szüneteléssel közvetlenül összefüggő többletköltségeket a szolgálat fedezi.

Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a szolgálatoknak az uniós intézménynél már nemzeti szakértői foglalkoztatási viszonyban, vagy nemzetközi szervezettel pályázat útján elnyert jogviszonyban álló hivatásos állományú tagjára is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 394/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2016. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére