• Tartalom

301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól1

2017.01.01.

A Kormány a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) 10. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2 (1)3 Az engedélyköteles haditechnikai termékek és szolgáltatások körét a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2)4 A Httv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti haditechnikai termékek és szolgáltatások körét a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete I–IV., VIII. és XXVI. fejezete tartalmazza.

(3)5 A Httv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti haditechnikai termékek és szolgáltatások körét a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete V–VII., és IX–XXV. fejezete tartalmazza.

2. §6

Az engedélyezési eljárás

3. § (1) Az engedély iránti kérelmet írásban, egy példányban, a 4. § szerinti tartalommal kell benyújtani.

(2) Az eljárás illetékköteles, mértékét külön jogszabály7 állapítja meg.

3/A. §8 A hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Hivatal) az engedélyeket a nemzetbiztonsági szolgálatok és a Terrorelhárítási Központ vezetője véleményének kikérésével, az iparügyekért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter és az országos rendőrfőkapitány egyidejű tájékoztatásával adja ki.

4. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)9 a kérelmező azonosítását szolgáló, az engedélyező hatóság által törvény alapján kezelhető adatokat,

b)10 a természetes személy tulajdonosok, vezető tisztségviselők, valamint a haditechnikai termék gyártásához vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó munkakörben tevékenykedő alkalmazottak nevét, születési helyét és időpontját, anyja nevét, lakcímét; gazdasági társaság tulajdonos esetén, a gazdasági társaság természetes személy tagjai, valamint vezető tisztségviselők nevét, születési helyét és időpontját, anyja nevét, lakcímét.

c) a tevékenység gyakorlásának pontos helyét és címét,

d)11 a kérelmező cégjegyzékszámát vagy a hatósági nyilvántartásba vételi számát, a kérelmező statisztikai és adóazonosító jelét,

e)12 a tevékenység céljának meghatározását, a kérelem pontos indoklását, a tervezett tevékenység leírását, továbbá a gyártásra vagy szolgáltatásra vonatkozó TESZOR kód, TEAOR szám feltüntetését,

f)13 a haditechnikai termék kereskedelmi megnevezését, típusjelét, egyértelmű azonosításához szükséges jellemző műszaki paramétereit,

g) a gyártás vagy szolgáltatásnyújtás megkezdésének korábbi vagy tervezett időpontját,

h) a tevékenység végzésére és a raktározásra szolgáló helyiségek műszaki-biztonsági szempontoknak megfelelő elválasztásának módját,

i) a telephely használatának jogcímét és annak igazolását,

j) a képződő hulladék kezelésének bemutatását, a környezetvédelemre és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírások betartásának módját,

k) amennyiben a tevékenység folytatásához vagy a titokvédelem érvényesítéséhez külön jogszabályban meghatározottak szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges, a lefolytatás időpontját, az ellenőrzést végző szerv megnevezését és az ellenőrzés eredményét.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező által működtetett minőségbiztosítási rendszer okiratának másolatát, vagy a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem működtet független szervezet által auditált minőségbiztosítási rendszert,

b) a kérelmező beszállítói alkalmasságát igazoló okirat másolatát, vagy a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem rendelkezik a beszállítói alkalmasságát igazoló okirattal,

c)14 a haditechnikai termék gyártását vagy a haditechnikai szolgáltatás nyújtását szakterületenként közvetlenül irányító felelős vezető 2. melléklet szerinti szakmai szakképzettségének és gyakorlati idejének igazolását, szakmai tevékenységének bemutatását,

d)15 a tevékenység végzéséhez szükséges, a kijelölt telephelyen elhelyezkedő épületek építési engedélyének azonosító adatait és az épületek méretarányos tervrajzait vagy az illetékes önkormányzat által kiadott azokat helyettesítő okiratok azonosító adatait,

e) a telephelyen működő, engedélyhez kötött technológiai berendezések felsorolását, üzembe helyezésük adatait,

f)16 az épületek, helyiségek és a haditechnikai termékek tároló helyének biztonsági berendezéseire vonatkozó adatokat, műszaki leírásukat.

(3)17 A kérelemhez csatolni kell a következő, 60 napnál nem régebbi okiratokat:

a)18 a hatósági nyilvántartásba vétel igazolását,

b)19 a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által kiadott, a számlaforgalommal kapcsolatos pénzforgalmi szolgáltatói információt,

c)20 cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén – 4. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát.

(4)21 Ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a (3) bekezdés szerinti kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmező – az engedély iránti kérelme benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.

(5)22 Ha a kérelmező a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatot nem igazolja, a Hivatal az engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul a nyilvántartást vezető hatósághoz. Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a Hivatal a cégkivonatot, valamint – ha a kérelmező a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza – az iratot, a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(6)23 A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy

a) a gyártáshoz vagy a szolgáltatások nyújtásához szükséges személyi, szakmai és tárgyi feltételekkel, valamint a titokvédelmi és biztonsági előírások betartásának feltételeivel rendelkezik,

b) a külön jogszabályban meghatározott munkakör betöltője rendelkezik az ott meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzéssel,

c) a tervezett gyártáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó munkakörben alkalmazottak megfelelnek a Httv. 5. §-ában meghatározott követelményeknek,

d) a külön jogszabályban előírt termékekről nyilvántartást vezet, illetve arról adatot szolgáltat.

Az engedély kiadása, érvényessége, visszavonása

5. § (1)24 Hadiipari tevékenységi engedély első alkalommal két évre, azt követően öt évre adható.

(2) Két évre adható az engedély, ha a kérelmező

a) közvetlenül a Httv. hatálybalépése előtt két évnél rövidebb ideig folytatott hadiipari gyártási vagy szolgáltatási tevékenységet,

b) a gyártási vagy szolgáltatási tevékenységet a Httv. hatálybalépése után kezdi meg.

(3)25

A (2) bekezdés szerinti esetekben az engedéllyel rendelkező (a továbbiakban: engedélyes) a tevékenység két év folyamatosan történő folytatása után kérelmezheti öt évre szóló engedély kiadását.

6. § (1)26 A gyártási vagy szolgáltatási tevékenységre kérelmet benyújtó, korábban hadiipari tevékenységet nem végző kérelmező az engedély beszerzéséig a haditechnikai termék gyártásával, valamint a szolgáltatással kapcsolatosan előkészítő tevékenységet sem folytathat.

(2) Az engedélyben kötelezni kell az engedélyest a haditechnikai terméket külön jogszabály27 szerint jelölő, valamint a gyártót egyértelműen azonosító jelzés és adatnyilvántartás alkalmazására.

(3)28 Az engedélyben meg kell határozni a haditechnikai termékek tárolására szolgáló helyiségek biztonsági előírásának feltételeit, amelynek megváltoztatásához a hadiipari gyártás és szolgáltatásfelügyelet előzetes hozzájárulása szükséges.

(4)29 A haditechnikai terméket a hadiipari tevékenység végzésére engedéllyel nem rendelkező személyektől elzárva kell tárolni. A tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős biztonsági fóliával kell ellátni, és a tároló helyet őrszemélyzettel kell őrizni vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni.

(5)30 Az 5. § (1) bekezdése szerint kiadott engedély hatályának a lejártát megelőző 30. napig az engedélyesnek nyilatkoznia kell a tevékenységéről, ha azt folytatni kívánja. Amennyiben az engedélyes késedelmesen nyilatkozik, engedély csak két évre adható.

(6)31 Az öt évre szóló engedély kiadására irányuló kérelem esetén a Hivatal ismételt engedélyezési eljárást folytat le és a (5) bekezdés szerinti nyilatkozatban foglaltak figyelembevételével dönt az öt évre szóló engedély kiadásáról vagy a kérelem elutasításáról.32

7. § (1) Az engedélyes jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutódnak, amennyiben folytatni kívánja az engedélyezett tevékenységet, új kérelmet kell benyújtania.

(2)33 Az engedélyes gazdasági társaságban a szavazatok huszonöt százalékát elérő vagy meghaladó mértékű befolyás szerzése esetén a hadiipari tevékenység új engedély birtokában folytatható. Az ezt el nem érő mértékű változást az engedélyes köteles a Hivatalnak bejelenteni.

(3)34 Ha az engedélyes a hadiipari tevékenységét a haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzékének korábban nem kérelmezett, vagy az engedélyezési eljárásban elutasított fejezetével kívánja bővíteni, új kérelmet kell benyújtania.

8. §35 Az engedélyes az engedélyezési eljárás során benyújtott kérelem – e rendelet 4. §-a szerint meghatározott – tartalmának változását 8 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak. Az engedélyben szereplő adat változása esetén a Hivatal – általános tételű eljárási illeték lerovása mellett – új engedélyt ad ki.

9. § (1) Az engedélyes haladéktalanul köteles jelenteni a Hivatalnak az ellene irányuló csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás megkezdését.

(2)36

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárások során az eljárást lefolytató köteles a Hivatal felé az engedélyezett tevékenység során felhasznált veszélyes anyagokkal tételesen elszámolni.

10. § Az engedélyes ellen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerint hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban a Versenytanács 77. § (1) bekezdés d), e), f), g) és i) pontja szerinti határozatától a jogerős döntés meghozataláig a Hivatal jogosult az engedély szerinti tevékenység felfüggesztésére.

11. § (1) Visszavont engedély esetén az engedélyes további gyártást vagy szolgáltatási tevékenységet nem folytathat.

(2) Öt évig nem kaphat engedélyt az a kérelmező, aki (amely), illetve amelynek vezető tisztségviselője vagy felelős vezetője olyan engedélyesnél volt előzőleg tag, vezető tisztségviselő vagy felelős vezető, akitől (amelytől) az engedélyt a Hivatal korábban jogerősen visszavonta, kivéve, ha az engedély visszavonására a tagsági jogviszonyától vagy felelősségétől független tény miatt került sor.

12. §37 (1)38 A Hivatal az általa kiadott engedély kiadásáról tájékoztatja a rendészetért felelős minisztert, a honvédelemért felelős minisztert, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet XXVI. fejezete szerinti titkosszolgálati eszközöket érintő engedélyek esetében a Hivatal az általa kiadott engedély kiadásáról tájékoztatja a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját.

(2) A Hivatal az engedélyt visszavonó határozatot közli azokkal a szervekkel, amelyekkel az (1) bekezdés alapján közölte az engedélyt.

Hadiipari bírság39

12/A. §40 (1) A bírság mértéke a hadiipari

a) tájékoztatási kötelezettség megszegése esetén egyszázezer forinttól kettőszázezer forintig;

b) tájékoztatási kötelezettség ismételt megszegése esetén kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig;

c) adatszolgáltatási-, jelölési- és nyilvántartási kötelezettség megszegése esetén háromszázezer forinttól ötmillió forintig;

d) elszámolási kötelezettség megsértése esetén ötszázezer forinttól kettőmillió forintig;

e) tevékenységi engedélyezési kérelemben valótlan adat közlése esetén egymillió forinttól ötmillió forintig;

f) tevékenység felfüggesztésére vonatkozó előírás megsértése esetén kettőmillió forinttól ötmillió forintig;

g) tevékenységi engedélyében meghatározott feltételek megszegése esetén kettőmillió forinttól hétmillió forintig;

h) tevékenység engedély nélküli végzése esetén ötmillió forinttól tízmillió forintig terjedhet.

(2)41 A bírságot az azt megállapító jogerős és végrehajtható határozatban előírt határidőn belül a Magyar Államkincstár által vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlára kell megfizetni.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2006. január 15-én lép hatályba.

14. §42 (1) Ez a rendelet az Európai Unió (2011/C 86/01) közös katonai listájának való megfelelést szolgálja.

(2) A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) hatálybalépése az R1 hatálybalépése előtt kiadott, határozott időre szóló engedélyek hatályosságát nem érinti. A határozatlan idejű engedélyek 2017. január 1-jével megszűnnek.

1. melléklet a 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelethez43

2. melléklet a 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelethez44

Szakterületenként előírt szakképzettség és szakmai gyakorlati idő

Szakterület megnevezése

Szakképzettség (1)

Gyakorlati idő (2) évben

Az 1. melléklet szerinti fejezetek száma (ML)

Fejlesztés, tervezés

Szakirányú felsőfokú végzettség (3)

10

I., II., III., IV., V., VII. (5), VIII., XI., XII. (6), XIV. (6), XV., XVII., XVIII., XIX. (6), XX. (6), XXI., XXII., XXIV., XXV. (7), XXVI.,

5

VI, IX, X. (6), XIII, XVI, XXIII.

Alapanyaggyártás

Szakirányú felsőfokú végzettség

10

IV. (8), VII., VIII., XIII.,

5

XVI., XXIII., XXV.

Szerszámgyártás

Szakirányú felsőfokú végzettség

5

I., II., III., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX.,

Szakirányú középfokú végzettség (4)

10

XX., XXIII., XXV., XXVI.

Gyártás, alkatrészgyártás

Szakirányú felsőfokú végzettség

5

I., II., III., IV., V., VI., VII. (9), VIII., IX., X., XI., XII., XIII. (10), XIV., XV., XVI.,

Szakirányú középfokú végzettség

10

XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII., XXIV, XXV, XXVI.

Szerelés

Szakirányú felsőfokú végzettség

10

III., VIII., XII., XIX., XX., XXIV. (11)

5

I., II., IV., V., VI., VII. (9), IX., X., XI., XIII., XIV., XV., XVII., XVIII., XXV. (7), XXVI.,

Szakirányú középfokú végzettség és speciális szakmai végzettség

5

I. (12), II. (12), XXIII., XXV. (13)

Minőségbiztosítás

Szakirányú felsőfokú végzettség

10

I, II, III. (14), IV. (15), V, VIII, XII, XIX, XX., XXI., XXII., XXIV.,

5

VI., VII. (9), IX., X., XI., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XXIII., XXV., XXVI.

Szakirányú középfokú végzettség és speciális szakmai végzettség

10

I.(12), II. (12)

Javítás

Szakirányú felsőfokú végzettség

10

I., II., III., IV., V., VIII., IX., X., XII., XIV., XV., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIV., XXV. (7), XXVI.,

5

VI., VII., XI., XIII., XXIII., XXV. (13)

Szakirányú középfokú végzettség és speciális szakmai végzettség

10

I. (12), II. (12)

Hatástalanítás, megsemmisítés

Szakirányú felsőfokú végzettség

10

I., II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XII., XIV., XV., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIV., XXV. (7), XXVI.,

5

VI., XI., XIII., XXII., XXIII., XXV. (13)

Szakirányú középfokú végzettség és speciális szakmai végzettség

10

I. (12), II. (12)

Felkutatás

Szakirányú felsőfokú végzettség és speciális szakmai végzettség

5

III., IV. (16)

 

Szakirányú középfokú végzettség és speciális szakmai végzettség

8

Megjegyzések:
(1) A kérelmezett tevékenység irányítására kijelölt felelős vezető szakirányú szakmai végzettsége
(2) A kérelmezett tevékenység irányítására kijelölt felelős vezető szakterületen megszerzett gyakorlati ideje
(3) Szakirányú felsőfokú végzettség: bőripari, gépész-, informatikai, közlekedési, ruhaipari, textil-, vegyész- és villamos okleveles mérnök, mérnök. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. szerint az egyetemi végzettséggel rendelkező személyek az „okleveles mérnök”, a főiskolai végzettségűek a „mérnök” címet viselhetik
(4) Szakirányú középfokú végzettség: bőripari, cipőipari, gépipari, informatikai, közlekedési, ruhaipari, textilipari, vegyipari és villamos ipari technikus
(5) Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: biológus, vegyész
(6) Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: fizikus
(7) Bűnfelderítő eszközök esetén
(8) Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: vegyész
(9) Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: biológus
(10) Egyéb speciális szakismeret: ballisztika
(11) Haditechnikai termék hatástalanítása, megsemmisítése és az azzal összefüggő tevékenységek esetén
(12) Elfogadott speciális szakmai végzettség: puskaműves, fegyvermester, fegyver műszerész
(13) Kényszerítő eszközök esetén
(14) Kiegészítő szakmai végzettség: lőszergyártó
(15) Kiegészítő szakmai végzettség: robbantómester, pirotechnikus
(16) Speciális szakmai képzettség: lőszerfeltáró tanfolyam 2. szint és a Magyar Honvédségnél, vagy a BM tűzszerész szervezeténél szerzett tűzszerész vizsga és szakmai vezetői gyakorlat.
1

A rendeletet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2017. június 22. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 35. § (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2017. június 22-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

2

Az 1. §-t megelőző alcímet és az 1. §-t a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 4. pontja hatályon kívül helyezte, az 1. §-t újonnan a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 78/2013. (III. 13.) Korm. rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdése a 78/2013. (III. 13.) Korm. rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdése a 78/2013. (III. 13.) Korm. rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 2. §-t a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XXIII. címe.

9

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 439. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 440. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (2) bekezdés c) pontja a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (2) bekezdés d) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 440. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

16

A 4. § (2) bekezdés f) pontja a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

17

A 4. § (3) bekezdése a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 41. § (4) bekezdése alapján, ahol kormányrendelet vagy miniszteri rendelet aláírási címpéldány benyújtását írja elő, e kötelezettség ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásával is teljesíthető.

18

A 4. § (3) bekezdés a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 440. §-a, a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 20. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. §-a szerint módosított szöveg.

20

A 4. § (3) bekezdés c) pontja a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 4. § új (4) bekezdését a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva.

22

A 4. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése. A 4. § (5) bekezdése a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 4. § (6) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 439. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

24

Az 5. § (1) bekezdése a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

Az 5. § (3) bekezdése a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 6. § (1) bekezdése a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A haditechnikai termékek jelöléséről és nyilvántartásáról szóló GKM rendelet.

28

A 6. § (3) bekezdése a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 6. § (4) bekezdése a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 6. § (5) bekezdését a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.

31

A 6. § (6) bekezdését a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.

32

A 6. § (4) bekezdése a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 7. § (2) bekezdése a 441/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

34

A 7. § (3) bekezdését a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

36

A 9. § (2) bekezdését a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 12. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 439. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

38

A 12. § (1) bekezdése a 78/2013. (III. 13.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

40

A 12/A. §-t újonnan a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

41

A 12/A. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 68. § b) pontja szerint módosított szöveg.

43

Az 1. mellékletet a 78/2013. (III. 13.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte.

44

A 2. mellékletet a 292/2011. (XII. 22.) Korm rendelet 10. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére