• Tartalom

40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet

a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról1

2011.02.19.

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének j) pontjában, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1)2 A rendelet hatálya az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Biztonsági Beruházási Programja, valamint az egyéb közös finanszírozású NATO támogatott programok (a továbbiakban együtt: NSIP) keretében megvalósuló beszerzésekre, valamint a beszerzési eljárásokban részt vevő és közreműködő szervezetekre és személyekre terjed ki.

(2)3

(3)4 E rendelet keretében lefolytatásra kerülő beszerzési eljárásokban – azok minősített adatvédelmi minősítési szintjének megfelelően – ajánlattevőként az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet alapján „NATO Beszállításra Alkalmas” határozattal és NATO minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező, Magyarországon nyilvántartott gazdálkodó szervezetek vehetnek részt, kivéve a (4) bekezdésben foglaltakat.

(4)5 Ha a (3) bekezdésben meghatározott minősített gazdálkodó szervezetek között nincs olyan, amelyik a beszerzés tárgyát képező szakterülettel foglalkozik, vagy van, de a lefolytatott beszerzési eljárásban ajánlatot nem tett, vagy ajánlata nem volt elfogadható, az ajánlatkérő az eljárást érvénytelenné nyilvánítja, és új pályázatot ír ki.

(5)6 Az ajánlattevő alvállalkozóinak, illetve az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt harmadik személyeknek is rendelkezniük kell az általuk végrehajtásra kerülő feladat minősített adatvédelmi szintjének megfelelő, a (3) bekezdés szerinti határozattal vagy NATO-tagállambeli gazdálkodó szervezetek esetén ezzel egyenértékű kormányzati minősítéssel.

(6)7 E rendelet hatálya a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzésekre terjed ki.

(7) E rendelet hatálya a Kbt.-ben meghatározott árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésére, építési beruházásra terjed ki.

(8)8 E rendelet tekintetében a Kbt. IV. fejezet 7/A. címét, 8. címét, 10. címét, valamint a Kbt. V. és VII. fejezetét nem kell alkalmazni.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. NSIP beruházás és fejlesztés: az NSIP keretébe azon katonai célú beruházások, fejlesztések tartoznak, amelyeket a NATO védelmi képességének megőrzése vagy fokozása érdekében tervez és valósít meg, továbbá az ezek végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó nemzeti beruházások és fejlesztések.

2.9 Ajánlatkérő: a programfelelős, vagy a programfelelős által megbízott NATO-, nemzetközi vagy nemzeti szervezet.

3.10 NATO Illetékes Bizottság (a továbbiakban: IB): a NATO illetékes bizottsága vagy felelős szervezete, amely az adott programhoz kapcsolódó fejlesztések költségkereteit jóváhagyja (NATO Biztonsági Beruházási Program esetében a NATO Beruházási Bizottság).

4.11 Programfelelős: a honvédelmi miniszter által az adott program előkészítésére és megvalósítására kijelölt felelős szervezet.

5. Kijelöléses eljárási típus: az IB által az adott feladat megvalósítására kizárólagosan alkalmas gazdálkodó szervezet meghatározása.

6. Biztonsági Beruházási Bizottság (a továbbiakban: BBB): az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében meghatározott szervezet.

7. Megrendelői Alap Megállapodásos eljárás (a továbbiakban: BOA-eljárás): a NATO Konzultációs, Vezetési és Irányítási Ügynökség (a továbbiakban: NC3A) és a tagállamok gazdálkodó szervezetei között kötött szállítási keretmegállapodásra épülő beszerzési eljárási típus.12

8. Nemzetközi beszerzési eljárás: a NATO által meghatározott beszerzési eljárási típus.13

9. Nemzeti beszerzési eljárás: e rendelet szerinti beszerzési eljárási típus.

10. Kétlépcsős döntéshozatal: az IB eljárásrendje, amelynek értelmében első lépcső a műszaki tartalom és a beszerzési eljárás típusának meghatározása, valamint a költségbecslés elfogadása. Második lépcső a szerződéskötést megelőzően, a nyertes ajánlat és annak megfelelően a beruházás megvalósításához szükséges végleges költségvetési keret jóváhagyása.

11. Árubeszerzés: a Kbt. 24. §-ában meghatározott fogalom.

Általános rendelkezések

3. § (1) Az NSIP keretébe tartozó, NATO finanszírozást tartalmazó projektek esetében az IB által az adott fejlesztés végrehajtására meghatározott beszerzési eljárási típust kell lefolytatni.

(2) Ha az IB nemzetközi beszerzési eljárást határoz meg, akkor a NATO hatályos eljárásrendjét kell alkalmazni.

(3)14 Ha az IB nemzeti eljárást határoz meg, e rendelet szabályait kell alkalmazni. Amennyiben nemzeti eljárás meghatározása esetén az IB előírja, hogy a projekt finanszírozásában részt vevő más nemzetek ajánlattevői is részt vehetnek az eljárásban, akkor a NATO hatályos nemzetközi beszerzési eljárásrendjében megfogalmazottak szerint kell a projekt finanszírozásában részt vevő más nemzeteket értesíteni, és az ajánlattevőik részére a jelentkezés lehetőségét biztosítani, az eljárás lefolytatása azonban e rendeletben meghatározottak szerint történik. A más NATO tagországok ajánlattevőinek – saját országuk hatáskörrel rendelkező hatósága által kiállított – megfelelőségi tanúsítványát a „NATO Beszállításra Alkalmas” határozattal egyenértékűnek kell tekinteni.

(4) Ha az IB kijelöléses eljárást ír elő, akkor az IB által meghatározott ajánlattevőtől kell ajánlatot kérni, e rendelet tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályai szerint.

(5) Ha az IB BOA eljárást rendel el, akkor a vonatkozó NATO-irányelveknek megfelelően az NC3A-t kell az eljárás lefolytatásával megbízni.

4. § (1) A programfelelős feladata és felelőssége, hogy megteremtse az eljárás lefolytatásának feltételeit (pénzügyi fedezet biztosítása, engedélyek, jóváhagyások beszerzése), a tevékenységben érintett szervezetek és hatóságok bevonásával kidolgozza az eljárás alapjául szolgáló követelményeket, meghatározza a dokumentáció és az ajánlattevők minősítési szintjét, az elbírálás szempontjait, az elbírálásban résztvevők körét, a dokumentáció ellenértékét, az eljárás fajtáját (egy gazdálkodó szervezettől történő ajánlatkérés esetén a kizárólagosságot dokumentálja).

(2) Ha az ajánlatkérő nem azonos a programfelelőssel, úgy a programfelelős az (1) bekezdésben meghatározott adatok, dokumentumok rendelkezésére bocsátásáért és teljességéért, míg az eljárás lefolytatásáért az ajánlatkérő a felelős.

Az eljárás alapelvei

5. § (1)15 E rendelet tekintetében a Kbt. 1. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

(2) Az ajánlatkérőnek biztosítania kell a NATO-igényeknek megfelelően, hogy a beszerzések költséghatékonyan és kellő időben valósuljanak meg.

(3)16 Az adott beszerzési eljárásban közreműködőknek biztosítaniuk kell az adott beszerzésre az ajánlatkérő által meghatározott szintű NATO vagy nemzeti minősített adatvédelmi előírások betartását.

II. Fejezet

A BESZERZÉSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A beszerzések és a beszerzési eljárások
tervezése és előkészítése

6. § (1)17 A Kbt. 5–20/A. §-át az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a rendelet hatálya alá tartozó beszerzés esetében.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések közül az 5. §-t, a 9. §-t, a 11–14. §-t, valamint a 16–19. §-t e fejezet alkalmazása során nem kell alkalmazni.

7. §18 (1) E rendelet alkalmazásában az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény, a beszerzési eljárást megindító hirdetmény és az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást tartalmazó hirdetmény közzétételén a NATO Beszállítói Információs Honlapon (a továbbiakban: honlap) történő megjelenést kell érteni. E rendelet szerinti beszerzési eljárásokban a Közbeszerzési Értesítő, az Európai Unió Kiadóhivatala általi hirdetményi közzétételre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

(2) A hirdetmények mintáit az 1–5. számú mellékletek tartalmazzák. A hirdetmény honlapon történő megjelenésének napja egyben a hirdetmény közzétételének, az eljárás megindításának kezdőnapja is. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az eljárás megindításának kezdőnapja az ajánlattételi felhívás megküldésének napja.

III. Fejezet

A NEMZETI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ VAGY AZT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ BESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK19

8. §20 (1) A Kbt. 21–99/A. §-át, valamint 240–254. §-át az e fejezetben meghatározott eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.

8/A. §21 Az árubeszerzés, a szolgáltatás és az építési beruházás becsült értékének számításánál a Kbt. 36–40. §-a szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy kizárólag az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzéseket kell figyelembe venni.

A beszerzési eljárás fajtái

9. § (1) A beszerzési eljárás fajtája nyílt, tárgyalásos vagy meghívásos lehet. Tárgyalásos eljárást csak akkor lehet alkalmazni, ha azt a Kbt., illetve e rendelet kifejezetten megengedi.

(2) A nyílt és a meghívásos eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van. A nyílt eljárásban lehet tárgyalni, ha egyik ajánlattevő sem tett, illetve az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot. Meghívásos eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag akkor lehet tárgyalni, ha a részvételi szakaszban az ajánlatkérő egy részvételre jelentkező jelentkezését nyilvánította érvényessé.

(3) A tárgyalásos és a meghívásos eljárásra – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a nyílt eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Az ajánlati felhívás, dokumentáció

10. § (1) A nyílt eljárás az 1. számú mellékletben meghatározott ajánlati felhívással indul, amelyet az ajánlatkérő a honlapon köteles közzétenni.

(2) Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez dokumentációt készíthet, amely egyebek mellett a részletes szerződési feltételeket vagy a szerződéstervezetet tartalmazza. Az ajánlattevők a dokumentációt az ajánlati felhívásban meghatározott helyen és időben vehetik át.

(3) A dokumentáció az ajánlati felhívás közzétételének napjától számított 15 napig rendelkezésre áll.

(4) A minősített adatokat tartalmazó dokumentációt a nyertes ajánlattevő kivételével az összes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül az ajánlatkérőhöz visszajuttatni.

(5) Az ajánlatkérő mindkét elbírálási szempont választása esetén rendelkezhet a többváltozatú ajánlattétel lehetőségéről.

Az ajánlattételi határidő, ajánlati kötöttség

11. § (1) Az ajánlat benyújtására vonatkozó határidőt (ajánlattételi határidő) az ajánlatkérő nem határozhatja meg az ajánlati felhívás közzétételének napjától számított 35 napnál rövidebb időtartamban.

(2) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban megjelölt ajánlattételi határidőt egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidő lejárta előtt a rendelet 2. számú melléklete szerint közzéteszi a módosított határidőt és a határidő meghosszabbításának indokát.

(3) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározott feltételeket, illetőleg a fenti határidőig visszavonhatja az ajánlati felhívást. A felhívás, dokumentáció módosítását, visszavonását e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott minta szerint kell közzétenni. A határidő – módosítás esetén – nem lehet rövidebb az (1) bekezdésben foglaltaknál.

(4) Az ajánlati kötöttségre a Kbt. 78. §-ában foglaltak az irányadók.

A beszerzési műszaki leírás

12. § (1) A beszerzési műszaki leírást az európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra, európai műszaki tanúsítványokra, katonai szabványokra vagy közös műszaki leírásokra való hivatkozással kell meghatározni.

(2) Ha az ajánlatkérő nem tudja meghatározni a műszaki leírást az (1) bekezdés szerint, akkor azt más módon, különösen műszaki paraméterek meghatározásával kell megadnia az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban.

Ajánlati biztosíték

13. § (1) Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő által meghatározott bankszámlára történő átutalással, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

(2) Ha az eredményhirdetés az IB jóváhagyásától függ, abban az esetben a Kbt. 59. §-ának (6) bekezdését nem kell alkalmazni.

Az ajánlat

14. § Az ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie az alvállalkozóit, a teljesítésben részt vevő harmadik személyeket és az általuk végrehajtásra tervezett feladatot függetlenül attól, hogy a beszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben veszi igénybe azokat. A beszerzési eljárás során csak a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó pénzügyi, gazdasági, szakmai, műszaki alkalmassága vizsgálandó.

Az ajánlatok elbírálása

15. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlatokat elbírálhatja kétborítékos eljárási mód szerint. Kétborítékos eljárás esetében kétféle – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott – módon van lehetőség az ajánlatok elbírálására, amit az ajánlati felhívásban az ajánlatok elbírálásának szempontjai mellett kell rögzíteni.

(2) Kétborítékos eljárási mód választása esetén az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló bírálati szempont nem alkalmazható.

(3) A kétborítékos eljárás keretében az ajánlattevőnek az ajánlatát két külön lezárt borítékban kell beadnia, amelyek közül az 1. számú a pénzügyi, gazdasági, szakmai, műszaki alkalmasságra vonatkozó, valamint az ajánlati felhívásban meghatározott egyéb adatokat, míg a 2. számú csak az árajánlatot tartalmazza. Kétborítékos eljárás esetében az ajánlattevő alkalmasságának vizsgálatára az 1. számú boríték felbontásával egyidejűleg kerül sor.

(4) Ha az értékelés az 1. számú boríték felbontásával kezdődik és az 1. számú boríték tartalmazza az ajánlati árat vagy olyan adatot, melyből az ajánlati árra vonatkozóan információ nyerhető, akkor az ajánlattevő ajánlata érvénytelen. Az 1. számú boríték értékelését követően kerülhet sor a 2. számú boríték bontására. Az eljárás nyerteseként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő – érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt kell kihirdetni.

(5) Ha az értékelés a 2. számú boríték felbontásával kezdődik, akkor azok kiértékelését követően a megfelelő tartalmú, legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tevő ajánlattevő 1. számú borítékát kell felbontani. Amennyiben az ajánlata az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelel, ezt az ajánlattevőt kell kihirdetni az eljárás nyerteseként. A többi ajánlattevő 1. számú borítékát nem lehet felbontani. Ha a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tevő 1. számú borítéka az ajánlati felhívásnak nem felel meg, akkor a második legkedvezőbb összegű ellenszolgáltatást tevő ajánlattevő 1. számú borítékát kell felbontani és kiértékelni. Az értékelés ezen elvnek megfelelően a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, megfelelő műszaki tartalmú ajánlat kiválasztásáig tart.

(6)22 Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 86. § (1) vagy (2) bekezdése alapján kért és az ajánlattevőtől kapott indokolás alapján érvénytelennek nyilváníthatja az ajánlatot, erről köteles tájékoztatni a BBB-t.

Eredményhirdetés

16. § (1) Az ajánlatkérő az eljárás eredményét legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 45 napon belül, építési beruházás esetén 90 napon belül, az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban hirdeti ki. Az ajánlatkérő az eredményhirdetést legfeljebb 30 nappal elhalaszthatja, a halasztásról az összes ajánlattevőt értesíteni kell.

(2)23 Ha a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat meghaladja a NATO által jóváhagyott keretet, akkor az ajánlatkérő kezdeményezi az IB-nél a többletköltség jóváhagyását. Ha az ajánlatkérő az IB döntésének elhúzódása miatt nem tudja az eljárás eredményét kihirdetni, akkor az ajánlatkérő a fenti határidőn túl is jogosult az IB döntésének megfelelően, a döntés megérkezése után az eljárás eredményét haladéktalanul kihirdetni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetről az ajánlattevőket egyidejűleg értesíteni kell és az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell az ajánlati kötöttség fenntartásáról, beleértve a bankgarancia határidejét is. Ha bármely ajánlattevő az ajánlati kötöttség fenntartásáról nem nyilatkozik vagy azt nem vállalja, akkor az ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. Ha az ajánlatkérő az ajánlatot biztosíték adásához kötötte, akkor az ajánlati kötöttséget nem vállaló, illetőleg az ajánlati kötöttség fenntartásáról nem nyilatkozó ajánlattevő esetében a nyilatkozatuk megtételétől vagy megtételi határidejétől számított 10 munkanapon belül részükre a biztosítékot vissza kell adni.

(4)24 Az eljárás eredménytelen a Kbt. 92. §-ában megfogalmazottakon túl akkor is, ha az IB a fedezetet vagy az ajánlatot nem hagyja jóvá. Az ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat van.

(5) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít. Az összegezést az ajánlatkérő az eredményhirdetésen adja át az ajánlattevők részére, a távollevő ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül kell megküldeni.

Szerződéskötés

17. § A szerződéskötés időpontját az ajánlati felhívásban kell megadni azzal, hogy az nem határozható meg az eredményhirdetést követő nyolcadik napnál korábbi és kilencvenedik napnál későbbi időpontban. Az IB kétlépcsős döntéshozatali rendje esetén a szerződést kizárólag az IB jóváhagyását követően lehet megkötni.

IV. Fejezet

A KÉT SZAKASZBÓL ÁLLÓ ELJÁRÁSOK

A két szakaszból álló eljárások közös szabályai

18. §25 (1) A Kbt. 100–135. §-át az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

A részvételi felhívás, dokumentáció

19. § (1) Két szakaszból áll a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, valamint a meghívásos eljárás. A két szakaszból álló eljárás részvételi felhívással indul, melyet az ajánlatkérő e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott minta szerint a honlapon teszi közzé.

(2) Az ajánlatkérő a megfelelő részvételi jelentkezéshez dokumentációt készíthet, amely egyebek mellett a részletes szerződési feltételeket vagy a szerződéstervezetet tartalmazza. A részvételre jelentkezők a dokumentációt a részvételi felhívásban meghatározott helyen, időben vehetik át.

(3) A dokumentáció a részvételi felhívás közzétételének napjától kezdve 10 napig rendelkezésre áll.

Részvételi jelentkezés

20. § (1) A részvételi jelentkezésben – ha ezt az ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírta – meg kell jelölni a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a teljesítésben részt vevő harmadik személyeket, továbbá az általuk végrehajtásra tervezett feladatot. A beszerzési eljárás során csak a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó pénzügyi, gazdasági, szakmai, műszaki alkalmassága vizsgálandó.

(2) A részvételi jelentkezési határidőt az ajánlatkérő nem határozhatja meg a részvételi felhívás közzétételének napjától számított 20 napnál rövidebb időtartamban.

(3) Az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményben megjelölt határidőt egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidő lejárta előtt e rendelet 2. számú melléklete szerint közzéteszi a módosított határidőt, valamint a határidő meghosszabbításának indokát.

(4) Az ajánlatkérő a részvételi határidő lejártáig módosíthatja a részvételi felhívásban, dokumentációban meghatározott feltételeket, illetőleg visszavonhatja a részvételi felhívást. A felhívás, dokumentáció módosítását, visszavonását e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott minta szerint a honlapon kell közzétenni. Módosítás esetén a határidő nem lehet rövidebb a (2) bekezdésben foglaltaknál.

Eredményhirdetés

21. § (1) Az ajánlatkérő a részvételi szakasz eredményét legkésőbb a részvételi jelentkezések felbontásától számított 45 napon belül, építési beruházás esetén 90 napon belül, a részvételi felhívásban meghatározott időpontban hirdeti ki. Az ajánlatkérő az eredményhirdetést legfeljebb 30 nappal elhalaszthatja, azonban a halasztásról az összes jelentkezőt egyidejűleg írásban értesíteni kell.

(2) Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor e rendelet 5. számú mellékletében meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít. Az összegezést az ajánlatkérő az eredményhirdetésen adja át a részvételre jelentkezők részére, a távollevő jelentkezőknek pedig az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül kell megküldeni.

(3) Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről tájékoztatót nem tesz közzé.

(4) A kétszakaszos eljárás részvételi szakaszában e rendelet 16. §-ának (2)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

Az ajánlattételi szakasz, az ajánlattételi felhívás

22. § (1) Ha a részvételi szakasz eredményes, az ajánlatkérő az eredményhirdetéstől számított öt munkanapon belül köteles az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezőknek az ajánlattételi felhívást megküldeni.

(2) Az ajánlattételi felhívás a Kbt. 120. §-ának (1) bekezdésben meghatározott elemeket tartalmazza, azzal, hogy a c) pontban foglaltakat csak akkor kell feltüntetni, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít.

(3) A dokumentáció az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától kezdve az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig rendelkezésre áll. Ezt a szabályt a gyorsított eljárás ajánlattételi szakaszában is alkalmazni kell.

(4) Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlattétellel összefüggésben, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációval foglaltakkal kapcsolatosan legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 5 nappal. A kiegészítő tájékoztatást legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 munkanappal kell megadni.

(5) Az ajánlattételi szakaszban nem érvényesül az ajánlattételi határidő e rendeletben meghatározott legrövidebb időtartama. Az ajánlattételi határidőt úgy kell meghatározni, hogy elegendő időtartam álljon rendelkezésre az ajánlattevők – egyenlő eséllyel történő – megfelelő ajánlattételéhez.

(6) Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőt egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt a módosított határidőről és a határidő meghosszabbításának indokáról.

(7) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban meghatározott feltételeket, illetőleg a fenti határidőig visszavonhatja az ajánlati felhívást. Az ajánlatkérő a felhívás, a dokumentáció módosításáról, visszavonásáról az eredeti határidő lejárta előtt írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt.

(8) A kétszakaszos eljárás ajánlattételi szakaszában e rendelet 12–14. §-át, 16. §-ának (2)–(4) bekezdését, valamint 17. §-át megfelelően alkalmazni kell.

Meghívásos eljárás

23. § A meghívásos eljárás ajánlattételi szakaszában e rendelet 15. §-át is megfelelően alkalmazni kell.

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

24. § Az ajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást alkalmazhat:

a) ha a nyílt eljárás vagy a meghívásos eljárás a Kbt. 92. §-ának b) vagy c) pontja alapján eredménytelen, feltéve, hogy a felhívásnak, dokumentációnak feltételei időközben lényegesen nem változtak meg;

b) építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén, ha az építési beruházás, illetve szolgáltatás természete nem teszi lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó meghatározását;

c) szolgáltatás, építési beruházás megrendelése, árubeszerzés esetén, ha a szolgáltatás, építési beruházás, árubeszerzés természete miatt a szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné nyílt vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását.

V. Fejezet

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

25. § (1) Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat a Kbt. 125. §-ának (1)–(4) bekezdésében meghatározott esetekben, valamint ha

a) a mérnök tanácsadó gazdálkodó szervezetek kiválasztása során, tekintettel a szolgáltatás speciális jellegére, a beruházással kapcsolatos információk védelme szükséges;

b) a befejezés előtt álló vagy a már befejezett, de még garanciális beszerzéshez kapcsolódóan annak kibővítése, továbbfejlesztése szükséges, ami által biztosítható az egységes rendszerszemlélet, illetve a garanciális jogok érvényesíthetősége;

c) a beszerzés kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn és a kedvező feltételek igénybevétele más típusú eljárás esetén meghiúsulna;

d) a korábban kiépített speciális rendszerek továbbfejlesztése, átalakítása esetén (különösen, ha azok minősítettek vagy garanciálisak) az egységes rendszerszemlélet, a kompatibilitás és a tervezői jogok védelme indokolt.

(2) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg a BBB-t kell tájékoztatni, amely szervezet a jogalap nem megfelelő megválasztása esetén megtiltja a beszerzési eljárás lefolytatását.

(3) A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban e rendelet 12–14. §-át, 16. §-ának (2)–(4) bekezdését, valamint 17. §-át is alkalmazni kell.

VI. Fejezet26

26–27. §

VII. Fejezet

A BOA-ELJÁRÁS ALKALMAZÁSA

28. § A BOA-eljárás választható az NC3A a BOA rendszerébe tartozó eszközök beszerzése esetében a gyorsabb beszerzés és legkedvezőbb ár elérése érdekében. Ebben az esetben a pályáztatási folyamat a NATO ide vonatkozó előírásai szerint kerül lebonyolításra.

VIII. Fejezet

A BESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, TELJESÍTÉSE, ELLENŐRZÉSE

29. § (1)27 A Kbt. 303–308. §-át az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséről, a szerződés módosításáról köteles értesíteni a BBB-t.

(3) A szerződés teljesítésének folyamatában előre nem látható, a felektől függetlenül bekövetkező olyan körülmény esetén, amely miatt a szerződés egésze vagy annak egy része az ajánlatban megjelölt alvállalkozóval nem teljesíthető, az alvállalkozó személye az ajánlatkérő hozzájárulásával módosítható. A bevont alvállalkozónak meg kell felelnie az ajánlati felhívásban foglalt – az alvállalkozóra vonatkozó – követelményeknek.

(4) A szerződés módosításáról, teljesítéséről tájékoztatót nem kell készíteni, illetve a tájékoztatót a Közbeszerzési Értesítőben nem kell megjelentetni.

(5) Az ajánlatkérő köteles a külön jogszabályban meghatározott illetékes nemzeti vagy NATO-szervek ellenőrzésre felhatalmazott képviselői részére a beszerzési eljárásokkal kapcsolatos összes dokumentumba a betekintést biztosítani.

IX. Fejezet

JOGORVOSLATOK

30. § (1) A jogorvoslati eljárásban a Kbt. Hetedik részét nem kell alkalmazni.

(2) A beszerzésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a feleknek törekedniük kell a megegyezésre. Az ajánlattevők a vitás kérdésekben a bírói út igénybevétele előtt a BBB-vel kötelesek egyeztetni.

(3) Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a fennmaradó vitás kérdések eldöntése bírói út igénybevételével lehetséges. Az ajánlatkérőnek ebben az esetben az irányító vagy felügyeleti szervét tájékoztatnia kell.

(4) E rendelet szabályainak megsértéséből eredő igények érvényesítésére a polgári jogi igények érvényesítésére vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

X. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31–32. §28

Hatálybalépés

33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni.

34. §29 Az egyes beszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított 1. § (1), (4), (6) és (8) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 5. § (1) bekezdését, 6. § (1) bekezdését, 7–8/A. §-át, 15. § (6) bekezdését, 16. § (2) és (4) bekezdését, 18. §-át, valamint 29. § (1) bekezdését az R1. hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni. Az R1. által hatályon kívül helyezett 1. § (2) bekezdését és VI. Fejezetét az R1. hatálybalépését megelőzően kiírt pályázatokra alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelethez


Nyílt eljárás megindítása
(ajánlati felhívás)

1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszámai:

2. a) A választott eljárás:
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
b) A teljesítés helye:
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:
d)* A részajánlat tételének szempontja:

4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:

5. a)* A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe:
b) A dokumentáció átadásának helye és ideje:
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei:

6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával:
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám):
c) Az ajánlattétel nyelve:

7. Az ajánlatok felbontásának helye:

8. a)* Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke:
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei:

9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra:

10.* A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése:

11. a) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi, gazdasági és műszaki, illetve szakmai alkalmassága megítéléséhez szükséges adatok:
b) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód:
c) Pénzügyi és gazdasági alkalmaság – a megkövetelt igazolási mód:
d) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

12. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
b) Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni:

13. a) Az eredményhirdetés időpontja:
b) A szerződéskötés időpontja:

14. Egyéb információk:

_______
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.

2. számú melléklet a 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelethez


Hirdetmény módosítása, visszavonása, a dokumentáció vagy a határidő módosítása

1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma:

2. a) A beszerzés tárgya:
b) A választott eljárás:

3. E hirdetmény célja:

4. A módosítással (visszavonással) érintett hirdetmény vagy dokumentáció típusa:

5. Az eredeti ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidő lejártának napja:

6. a)* A módosítással érintett hirdetmény vagy dokumentáció módosuló pontjai és a módosítás szövege:
b) Az új ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidő:

7.* A visszavonás ténye:

8. a)* A határidő-hosszabbítás indoka:
b) Az új ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidő:

_______
* A 6–8. pontok közül csak azt kell kitölteni, melyet e hirdetmény célja szükségessé tesz.

3. számú melléklet a 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelethez


Összegezés az eljárásról

1. a) Az ajánlatkérő neve, címe:
b) A beszerzés tárgya, mennyisége:
c) Eredményes volt-e az eljárás:
d)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:

2. a) Az érvényes ajánlatot tevő, ki nem zárt és alkalmasnak talált ajánlattevők neve, ajánlatuknak az elbírálás szempontja és – az összességében legelőnyösebb ajánlat választása esetén – annak részszempontjai szerinti tartalmi elemei:
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:

Az elbírálás részszempontjai

A részszem-
pontok
súlyszámai

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:

 

 

 

 

 

 

 


(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire megállapított értékelési pontszámot, jobb oldalára az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
c)** A táblázatban szereplő értékelési pontszámok indokolása:

3. Az érvénytelen ajánlatot tevő, kizárt, illetve alkalmatlan ajánlattevők neve és az érvénytelenség, a kizárás vagy az alkalmatlanság indokai:

4. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve és ajánlata kiválasztásának indokai:
b)* A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és ajánlata kiválasztásának indokai:
5.* A beszerzés azon része, melyre a nyertes, illetve az őt követő ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet:
6.* Egyéb információk:

___________
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja.

4. számú melléklet a 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelethez


Tárgyalásos, meghívásos eljárás
(részvételi felhívás)

1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszámai:

2. a) A választott eljárás:
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása:
c)* A szerződés meghatározása, aminek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak:

3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
b) A teljesítés helye:
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:
d)* A részajánlat tételének szempontja:

4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:

5.* A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése:

6. a) A részvételi jelentkezés határideje:
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám):
c) A részvételi jelentkezés nyelve:
d)* Az (első) tárgyalás időpontja:

7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja:

8. a) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi, gazdasági és műszaki, illetve szakmai alkalmassága megítéléséhez szükséges adatok:
b) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód:
c) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
d) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

10. Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni:

11.* Az ajánlatkérő által már kiválasztottak nevei és címei:

12. Egyéb információk:

_______
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.

5. számú melléklet a 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelethez


Összegezés részvételi jelentkezések elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

3. A választott eljárás fajtája:

4. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz:
b) Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka:
c) Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás:

5. A benyújtott részvételi jelentkezések száma:

6. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, minősítésük indoka:

7. Az alkalmatlannak minősített jelentkezők neve és címe, minősítésük indoka:

8. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, az érvénytelenség indoka:

9. Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe:

10. Egyéb információk:

11. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja:

12. Az eredményhirdetés időpontja:

13. Az összegezés elkészítésének időpontja:
1

A rendeletet a 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. június 4. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdését a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (5) bekezdése a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (6) bekezdése a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § (8) bekezdését a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § 2. pontja az 59/2009. (III. 27.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 2. § 3. pontja az 59/2009. (III. 27.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § 4. pontja az 59/2009. (III. 27.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

Jelenleg az AC/4-D/002 (2002) (FINAL)

13

Jelenleg az AC/4-D/2261

14

A 3. § (3) bekezdése a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 5. § (1) bekezdése a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 5. § (3) bekezdése a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (1) bekezdése a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

18

A 7. § a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

19

A III. Fejezet címe a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

20

A 8. § a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. A 8. §-t megelőző alcímet a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 15. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 8/A. §-t a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

22

A 15. § (6) bekezdését a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

23

A 16. § (2) bekezdése a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 16. § (4) bekezdése a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 18. § a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

26

A VI. Fejezetet (a 26–27. §-t) a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 15. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 29. § (1) bekezdése a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

28

A 31–32. §-t és a 31. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 553. pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 34. §-t a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére