• Tartalom

41/2005. (IX. 22.) EüM rendelet

41/2005. (IX. 22.) EüM rendelet

a klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint a molekuláris biológiai diagnosztikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről1

2008.05.16.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint a molekuláris biológiai diagnosztikus szakképesítést megszerző személyekre, valamint a képzésüket végző, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 116. §-ának (3) bekezdése szerinti intézményekre terjed ki.

2. § (1) A kémia, illetve biológia tudomány vagy laboratóriumi diagnosztika területén szerzett egyetemi oklevéllel rendelkező személy által megszerezhető klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus szakképesítés megszerzésének a feltételeit az 1. számú melléklet, a molekuláris biológiai diagnosztikus ráépített szakképesítés megszerzésének a feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az e rendeletben szabályozott szakképesítések megszerzését megelőző szakképzésért fizetendő térítési díjat a felsőoktatási intézmény határozza meg.

3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti szakképesítések megszerzése az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről szóló jogszabály előírásai szerint történik. A szakképesítést a külön jogszabályban erre felhatalmazott testület által kiadott klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint a molekuláris biológiai diagnosztikus bizonyítvány tanúsítja. A bizonyítványban a szakképesítést a mellékletekben meghatározott megnevezéssel megegyezően kell feltüntetni.

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A kémia, illetve biológia tudomány vagy laboratóriumi diagnosztika területén szerzett egyetemi oklevéllel rendelkező azon személy számára, aki e rendelet hatálybalépésekor legalább öt éve egészségügyi szolgáltató diagnosztikai laboratóriumában dolgozik a szakvizsga letételéhez teljesítendő feltételeket a felsőoktatási intézmény – a vonatkozó jogszabály előírásainak figyelembevételével – állapítja meg.

(3)2

(4) A (3) bekezdés szerinti vizsgadíjat a 2006. január 1. napját követően szakvizsgára jelentkezőnek kell megfizetnie.

1. számú melléklet a 41/2005. (IX. 22.) EüM rendelethez

Elsőként megszerezhető klinikai biokémikus, illetve klinikai mikrobiológus szakképesítés feltételei

Szakma

Szakképzési (szakgyakorlati) idő

A szakképzés megkezdésének feltétele

Szakképzési időn belül végzendő
minimális kötelező gyakorlat és tanfolyam

Klinikai bio-
kémikus*

48 hónap

Kémia, illetve biológia tudomány vagy laboratóriumi diagnosztika területén szerzett egyetemi oklevél

Klinikai biokémia: 12 hónap
Immunkémia: 6 hónap
Molekuláris genetikai diagnosztika: 5 hónap
Gyógyszerszint meghatározás,
toxikológia: 3 hónap
Kromatográfia, tömegspektrometria: 3 hónap
Hematológia, hemosztazeológia: 3 hónap
Választott szakterület: 4 hónap
Tudományos munka a laboratóriumi
diagnosztika tárgykörében: 9 hónap
Szintrehozó tanfolyamok: 1 hónap (a kémia, biológia, biokémia területén elvégzendő szintrehozó tanfolyamokat az egyetemi alapképesítéstől függően a képzésért felelős egyetem írja elő)
Szakképzési tanfolyamok (orvosi biokémia, élettan, immunológia, orvosi genetika, klinikai kémia, a gyógyszertan és toxikológia alapjai, kutatásmódszertani alapismeretek, egészségügyi menedzsment, minőségügyi alapismeretek, laboratóriumi informatika és statisztika): 2 hónap

Klinikai mikrobio-
lógus**

48 hónap

Biológia tudomány területén szerzett egyetemi oklevél

Klinikai és járványügyi bakteriológia: 12 hónap
Virológiai diagnosztika: 6 hónap
Parazitológiai diagnosztika: 3 hónap
Mikológia: 3 hónap
Mycobakterológia: 2 hónap
Járványügyi tipizáló módszerek: 3 hónap
Táptalajkonyhai gyakorlat: 1 hónap
Molekuláris biológiai diagnosztika: 3 hónap
Választott szakterület: 3 hónap
Tudományos munka: 9 hónap
Szintrehozó és szakképzési tanfolyamok: 3 hónap

* A kötelező gyakorlat egyetemi klinikai kémiai/biokémiai intézetben vagy az egyetem által a szakirányú szakképzésbe bevont diagnosztikai laboratóriumban végezhető el.
** A kötelező gyakorlat egyetemi klinikai mikrobiológiai diagnosztikát végző egyetemi intézetben vagy az egyetem által a szakirányú szakképzésbe bevont diagnosztikai laboratóriumban végezhető el.

2. számú melléklet a 41/2005. (IX. 22.) EüM rendelethez

Ráépített szakképesítésként megszerezhető molekuláris biológiai diagnosztikus szakképesítés feltételei

Szakma

Szakképzési idő

A szakképzés megkezdésének feltétele

Szakképzési időn belül végzendő minimális kötelező gyakorlat és tanfolyam

Molekulá-
ris bioló-
giai diag-
nosztikus*

24 hónap

Klinikai biokémikus

4 hónap cytogenetika
5 hónap öröklött genetikai betegségek diagnosztikája
5 hónap malignus megbetegedések molekuláris genetikai diagnosztikája
4 hónap molekuláris genetikai polimorfizmusok, rizikótényezők diagnosztikája
6 hónap molekuláris genetikai tárgyú tudományos projekt

* A kötelező gyakorlat egyetemi klinikai kémiai/biokémiai intézetben vagy az egyetem által a szakirányú szakképzésbe bevont diagnosztikai laboratóriumban végezhető el.
1

A rendeletet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 16. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. szeptember 15. napjával.

2

A 4. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 98. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére