• Tartalom

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet

a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről

2023.01.01.

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény 24. § (2) bekezdésének j) pontjában, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdésének j) pontjában, a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 34. § (6) bekezdésben és a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) egészségügyi szolgáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontja szerinti szolgáltató;

b)1 gyógyszertár: a közforgalmú, intézeti formában működő egészségügyi szolgáltató és kiskereskedelmi tevékenységet végző egészségügyi intézmény;

c)2 háziorvos, házi gyermekorvos (a továbbiakban: háziorvos): az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 13/A. §-a szerinti az az orvos, aki kizárólag jogosult a 6. § (1) bekezdése szerinti fokozottan ellenőrzött szert rendelni. Amennyiben a beteg nem rendelkezik Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmánnyal, az a háziorvos, akinek ellátási területén a beteg tartózkodási helye van;

d)3 orvos: a háziorvoson kívül minden fokozottan ellenőrzött szert felíró orvos, fogorvos és állatorvos;

e)4 állatorvos: a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény szerinti állat-egészségügyi szolgáltató orvosa,

f)5 kábítószer és pszichotróp anyag: az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. melléklet K1 és K2 jegyzékén, a BM rendelet 2. melléklet P2, P3 és P4 jegyzékén szereplő anyagok gyógyszeralapanyagként, valamint az ezeket az anyagokat tartalmazó gyógyszerek, kivéve a BM rendelet 1. melléklet K3 jegyzékén szereplő anyagokkal megegyező összetételű gyógyszereket;

g)6 fokozottan ellenőrzött szer:

ga) a BM rendelet 1. melléklet K1 és K2 jegyzékén, a BM rendelet 2. melléklet P2 jegyzékén szereplő anyagok gyógyszeralapanyagként, valamint az ezeket az anyagokat tartalmazó gyógyszerek,

gb) alapanyagként a 11–16. §, a 18. § (1) bekezdése, a 20. § (1) bekezdése vonatkozásában a BM rendelet 2. melléklet P3 és P4 jegyzékén szereplő pszichotróp anyagok, valamint a kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 1. és 2. kategóriájába tartozó anyagok,

gc) a 7. § (5) bekezdése vonatkozásában a clonazepam hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek, valamint

gd) a 10. § vonatkozásában a BM rendelet 1. és 2. melléklet jegyzékein szereplő anyagokat tartalmazó gyógyszerek;

h) kábítószer rendészet: a Rendőrség kábítószer rendészeti feladatait ellátó szerv;

i) gyógyszer: külön jogszabályok szerinti magisztrális és forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek;

j)–k)7

l)8 külföld: a Magyarország államhatárán kívüli terület;

m)9 megrendelőlap: a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló egészségügyi miniszteri rendelet szerinti, kizárólag intézeti gyógyszertárakban alkalmazható nyomtatvány;

n)10 visszavétel: fokozottan ellenőrzött szer visszaszolgáltatása a gyógyszertárba;

o)11

A rendelet hatálya

2. § (1)12 E rendelet hatálya kiterjed az egészségügyi szolgáltatóknál a fokozottan ellenőrzött szerekkel végzett tevékenységekre, valamint a 10. §-ban szabályozott, a külföldre távozó vagy külföldről érkező betegek fokozottan ellenőrzött szerrel történő ellátására.

(2)13 Az egészségügyi szolgáltatók számára az országos tisztifőorvos, az egészségügyi szolgáltató működési körzete szerint területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban együtt: egészségügyi államigazgatási szerv), vagy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által kiadott működési engedély kiterjed az e rendeletben meghatározott, fokozottan ellenőrzött szerekkel történő gyógyászati célú tevékenység végzésére is.

(3)14 A betegek a fokozottan ellenőrzött szereket kizárólag a nevükre szóló orvosi vény alapján, saját felhasználás céljából birtokolhatják, tárolhatják és alkalmazhatják.

(3a)15 A vény lehet papíralapú, vagy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján kiállított elektronikus vény (a továbbiakban: elektronikus vény). Az elektronikus vényre e rendeletnek a vényre vonatkozó szabályait az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(4)16 Fokozottan ellenőrzött szer közforgalmú és közvetlen lakossági gyógyszerellátó tevékenységet is végző intézeti gyógyszertárban forgalmazható.

Fokozottan ellenőrzött szer rendelése orvosi vényen,

illetve megrendelőlapon17

3. § (1)18 Fokozottan ellenőrzött szerek gyógyászati célra történő rendelésénél az orvos a Gyrend.-ben meghatározott rendelkezéseket az e §-ban foglalt kiegészítésekkel alkalmazza.

(2)–(3)19

(4)20 Fokozottan ellenőrzött szerek rendelésénél az orvos a vényen

a)21 a készítmény hatáserősségét arab számmal és kézírással történő rendelés esetén betűvel,

b) a rendelt – adagolási egységben (például: tabletta, ampulla, tapasz) kifejezett – adagot római számmal és betűvel, latin nyelven

tünteti fel.

(5)22 Az orvos magisztrálisan elkészítendő, fokozottan ellenőrzött szert tartalmazó gyógyszer rendelésénél a gyógyszerben foglalt fokozottan ellenőrzött szer mennyiségét arab számmal és latinul, az adagok számát római számmal és betűvel, latin nyelven tünteti fel.

(6)23 A vényen a fokozottan ellenőrzött szer adagolására vonatkozó utasítást egyértelműen kell megadni. A „szükség esetén” utasítás csak a napi maximális adag feltüntetésével alkalmazható.

(7)24 A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő, forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek esetében az adagolás tekintetében a jóváhagyott alkalmazási előírás az irányadó. Az abban foglalt adagolási utasítástól eltérni abban az esetben lehet, ha a túllépést az orvos papíralapú vényen felkiáltójellel jelölte és aláírásával, valamint bélyegzőjével külön igazolja. Elektronikus vény esetében a jelölés a vényíró szoftver segítségével, elektronikusan történik.

(8)25 Ha az orvos magisztrális készítmény felírásakor a fokozottan ellenőrzött szert a mindenkor hatályos Gyógyszerkönyvben, illetve az OGYÉI közleményében meghatározott, illetve forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer felírásakor az alkalmazási előírásban megjelölt legnagyobb egyszeri, illetve napi adagnál nagyobb mennyiségben rendeli, a fokozottan ellenőrzött szer adagolására vonatkozó adatokat a papíralapú vényen felkiáltójellel jelöli és aláírásával, valamint bélyegzőjével külön igazolja. Elektronikus vény esetében a jelölés a vényíró szoftver segítségével, elektronikusan történik.

(9)26 Kizárólag intézeti gyógyszertárban alkalmazható megrendelőlappal rendelhetnek fokozottan ellenőrzött szert a járó- és fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók, valamint az orvosi ügyeletek.

(10)27 A rendelt mennyiséget úgy kell meghatározni, hogy az adagolási egységre számítva megegyezzen valamelyik forgalomba hozatalra engedélyezett csomagolási egységben lévő adagok számával vagy a legkisebb csomagolási egységben lévő adagoknak egész számú többszöröse legyen.

4. § (1)28 Ha az orvos az orvosi táska részére rendel fokozottan ellenőrzött szert, a vényen a fokozottan ellenőrzött szer nevét, mennyiségét a 3. § (4) bekezdésében foglaltak szerint határozza meg és az „orvosi táska részére” vagy „az orvos kezéhez” szavakat feltünteti.

(2)29 Az orvosi táska részére rendelt fokozottan ellenőrzött szerek beszerzéséről és felhasználásáról az orvos e rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilvántartást vezet.

5. § (1)30 Az orvos egy vényen egyszeri alkalommal maximálisan – a 6. § (5)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – 15 napra elegendő mennyiségben írhat fel fokozottan ellenőrzött szert.

(2)31

6. § (1)32 Ha a betegnek előreláthatólag 30 napnál hosszabb időn át folyamatosan vagy ismétlődően fokozottan ellenőrzött szerre van szüksége, ennek rendelésére – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag a háziorvos jogosult.

(2)33 A szakorvos jogosult rendelni azon fokozottan ellenőrzött szert, amelynek rendelésére kizárólag az alkalmazási előírás javallatának megfelelő szakterületre vonatkozó szakvizsgával rendelkező orvos jogosult. A felírásra jogosult szakorvos a (3)–(10) bekezdés szerint jár el.

(3)34 Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott rendelés esetén az orvos a vény felírásával egyidejűleg kitölti az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványt (a továbbiakban: Értesítő), amellyel a beteg által választott gyógyszertárat értesíti a fokozottan ellenőrzött szer folyamatos vagy ismétlődő rendeléséről.

(4)35 A fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló beteget a háziorvos felveszi a 2. számú melléklet szerinti nyilvántartásba.

(5)36 A háziorvos a betegnek legfeljebb 30 napra, a 10. § (2) bekezdésében foglalt esetben pedig legfeljebb 90 napra elegendő mennyiségben írhat fel fokozottan ellenőrzött szert.

(6)37 Ismétlődő fokozottan ellenőrzött szer rendelés esetében a háziorvos a rendelés gyakoriságát úgy választja meg, hogy a rendelt mennyiség az 3. § (10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 30 napra elegendő adagot ne haladja meg.

(7)38 A beteg vagy hozzátartozója a vényeket és az Értesítőt az általa választott – az 1. számú melléklet 10. pontja szerinti – gyógyszertárnak adja át.

(8)39 A háziorvos felhívja a beteg vagy hozzátartozója figyelmét arra, hogy folyamatos, fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló beteg részére fokozottan ellenőrzött szert rendszeresen az a közforgalmú gyógyszertár adja ki, ahol az első vényt beváltották.

(9)40 Az orvos felhívja a beteg vagy hozzátartozója figyelmét arra, hogy a gyógyszertárban kiadott, fel nem használt fokozottan ellenőrzött szert közforgalmú gyógyszertárba vigye vissza.

(10) A háziorvos új Értesítőt állít ki, amennyiben

a)41 a betegnek három hónapot meghaladóan is szüksége van a fokozottan ellenőrzött szerre,

b)42 a beteg gyógykezeléséhez az első vagy előző alkalommal rendelt fokozottan ellenőrzött szer helyett vagy amellett más fokozottan ellenőrzött szerre van szüksége,

c)43 a betegnek az először rendelt adagnál nagyobb mennyiségű fokozottan ellenőrzött szerre van folyamatosan szüksége,

d)44

(11)45 A háziorvosnak a 2. számú melléklet szerinti, lefűzött nyilvántartó lapokat vagy egy ezzel azonos adattartalmú fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartó füzetet kell vezetnie a beteg dokumentációján alapuló adattartalommal. A háziorvos köteles a nyilvántartást az egészségügyi hatóságoknak helyszíni ellenőrzés alkalmával bemutatni.

Az orvosi vényen rendelt fokozottan ellenőrzött szernek közforgalmú gyógyszertárból történő kiadása46

7. § (1)47 Az orvosi vényen rendelt fokozottan ellenőrzött szernek a közforgalmú gyógyszertárból történő kiadására a Gyrend. rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)48 A fokozottan ellenőrzött szert orvosi vényre a felírást követő 5. munkanapon túl nem lehet kiadni.

(3)49 Ha a gyógyszerész az orvos által rendelt készítményt nem tudja kiadni, a gyógyszerész az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 15. § (1)–(2) bekezdése szerint jár el. A helyettesítésről a gyógyszerész az Értesítő másolatának megküldésével tájékoztatja a háziorvost, és az Értesítőn feltünteti a kiadott gyógyszer nevét és kiadott mennyiségét.

(4)50 A gyógyszerész a fokozottan ellenőrzött szert nem adhatja ki, ha az orvos a vényt nem a 3. § (4)–(8) bekezdése szerint állította ki, illetve, ha a 6. § (10) bekezdése szerint nem állította ki az új Értesítőt.

(5)51 A kiadott fokozottan ellenőrzött szer átvételét a gyógyszer átvevője a papíralapú vényen aláírásával és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány számának feltüntetésével igazolja. Ha a gyógyszerrendelés elektronikus vényen történt, a gyógyszer kiadója az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 9. számú melléklete szerinti papíralapú kiadási igazolást készít, és a gyógyszer átvételét a kiadási igazoláson az arra jogosult átvevő aláírásával, és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány számának feltüntetésével elismerteti.

8. § (1)52 Folyamatos kezelés alatt álló beteg részére fokozottan ellenőrzött szert – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – kizárólag az 1. számú melléklet 10. pontja szerinti közforgalmú gyógyszertár adhat ki.

(2) A közforgalmú gyógyszertár működésének ideiglenes szünetelése, illetve megszűnése esetén a gyógyszertár vezetője

a)53 a szünetelést, illetve megszűnést megelőző utolsó adag gyógyszer kiadásakor tájékoztatja a folyamatos fokozottan ellenőrzött szerrel való kezelés alatt álló beteget vagy hozzátartozóját

aa) szünetelés esetén a szünetelés várható időtartamáról,

ab)54 a b) pont szerinti, a beteg általi gyógyszertár választás hiányában, a legközelebbi közforgalmú gyógyszertár helyéről és elérhetőségéről, ahol a kezelés alatt álló személy vagy hozzátartozója a kezeléshez szükséges fokozottan ellenőrzött szert kiválthatja;

b) értesíti a beteg választása szerinti, ennek hiányában pedig a legközelebbi közforgalmú gyógyszertárat és ezzel egyidejűleg lebélyegezve és aláírva átküldi a háziorvos által kiállított értesítő másolati példányát;

c)55 a zárvatartás várható időtartamáról és a fokozottan ellenőrzött szer kiadási helyének átmeneti változásáról értesíti az OGYÉI-t.

9. § (1)56 A gyógyszert kiadó gyógyszertár köteles a visszaszolgáltatott fokozottan ellenőrzött szert a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően visszavenni.

(2)57 Az (1) bekezdés szerinti visszavételről a gyógyszerész a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. mellékletének megfelelő 5 példányos dokumentumot (a továbbiakban: OGYÉI megrendelő) használva jegyzőkönyvet készít.

(3)58 Visszavétel esetén az OGYÉI megrendelőn megjegyzésként feltüntetendő a „visszavétel” jelzés. A Megrendelő helyére a gyógyszer visszaadója, visszaszolgáltatója kerül, személyi igazolvány számának feltüntetésével. Az OGYÉI megrendelő 1. példánya a gyógyszertárban marad, a 2. példányt a gyógyszer visszaszolgáltatója kapja meg. A 3., 4. és 5. példányt selejtezéskor a selejtezési jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A visszavett selejtezendő fokozottan ellenőrzött szer mennyisége a lap „Megrendelt mennyiség” részében jelenik meg. A „Kiadott mennyiség” részbe adattartalom nem kerülhet. Rendészeti ellenőrzéskor az ellenőrző itt rögzíti az általa talált anyagmennyiséget aláírás, bélyegző, dátum alkalmazásával.

(4)59 Az (1) bekezdés szerint visszavett fokozottan ellenőrzött szert le kell selejtezni és a jegyzőkönyvvel együtt a fokozottan ellenőrzött szer megsemmisítés céljából történő átadásáig a 13. § szerinti fokozottan ellenőrzött szerek tárolására szolgáló szekrényben elkülönítve meg kell őrizni. A visszavett fokozottan ellenőrzött szert a 12. § (2) bekezdése szerinti készletnyilvántartásba felvenni nem szabad.

Külföldre távozó vagy külföldről érkező,

fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló beteg ellátása60

10. § (1)61 Ha a fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló személy elhagyja Magyarország területét és utazásának időtartama nem haladja meg a 3 napot, személyes poggyászában a kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert a háziorvosa által kitöltött 3/A. számú melléklet szerinti igazolás birtokában vihet magával. Minden fokozottan ellenőrzött szerre külön igazolást kell kiállítani. Fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a beteg nem vihet ki az országból.

(2)62 Fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt, illetve a 3 napot meghaladó, legfeljebb 90 napig terjedő utazási időtartamra a beteg kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert saját felhasználási céllal az országból kivinni csak az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: OGYÉI) nyilvántartásba vételét követően lehet. A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg, annak igazolásául az OGYÉI a háziorvos által kiállított 3/B. számú melléklet szerinti igazolás D. pontját tölti ki, és azt haladéktalanul, de legkésőbb a 3/B. számú melléklet szerinti igazolás OGYÉI-hez való megérkezését követő 8 napon belül megküldi a kezelés alatt álló személynek. A háziorvos a fokozottan ellenőrzött szer rendelésekor a vényen feltünteti az OGYÉI nyilvántartásba vételi számát.

(3)63

(4)64 A háziorvos a (2) bekezdés szerinti eljárás esetén felhívja a beteg vagy hozzátartozója figyelmét arra, hogy a kitöltött 3/B. számú melléklet szerinti igazolást a legfeljebb 90 napra elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szer egy vényen történő felírása és a fokozottan ellenőrzött szer személyes poggyászban történő kivitelének jóváhagyása végett az OGYÉI-hez juttassa el, majd a nyilvántartásba vételi számmal ellátott igazolást a vény kiállítása érdekében mutassa be.

(5)65 Ha fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló személy lép be Magyarország területére, a személyes poggyászában behozható fokozottan ellenőrzött szer mennyisége nem haladhatja meg a 3 napos kezelésre elegendő mennyiséget a kezelőorvosa által kitöltött nemzetközi igazolás birtokában.

(6)66 Fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt és 3 naptól legfeljebb 90 napig terjedő időtartamra elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert saját felhasználási céllal Magyarországra kizárólag a kiindulási országban illetékes hatóság igazolásával lehet behozni. Az igazolást az utazó köteles a rendőrség, illetve a vámhatóság ellenőrzése során bemutatni.

(7)67 Külföldi személy az országban tartózkodás ideje alatti fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelésének biztosítása céljából a tartózkodási hely szerint területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvost keresi fel, aki őt szükség esetén szakorvoshoz irányítja.

(8)68 A BM rendelet 1. melléklete szerinti K3, továbbá a BM rendelet 2. melléklete szerinti P3, P4 besorolású gyógyszerek Magyarországról történő kiviteléhez vagy Magyarországra történő behozatalához csak abban az esetben szükséges igazolás, ha a kezelés alatt álló személy 30 napot meghaladó, de legfeljebb 90 napig terjedő időtartamra a kezeléséhez elegendő mennyiségű gyógyszert kíván kivinni vagy behozni. Az igazolás kiállítására a (2), illetve a (6) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(9)69 A BM rendelet 1. mellékletének K1 jegyzékén *-gal megjelölt hatóanyagokat a betegek nem vihetik magukkal külföldre, illetve nem hozhatják be az ország területére abban az esetben sem, ha azok használata a kiindulási országban megengedett.

Gyógyszertáraknak fokozottan ellenőrzött szerekkel való

ellátása70

11. § (1)71 A gyógyszertár fokozottan ellenőrzött szert OGYÉI megrendelő kitöltésével, az R2. szerinti tevékenységi engedéllyel rendelkező gyógyszer-nagykereskedőktől szerzi be. A megrendelt fokozottan ellenőrzött szer mennyiségét gyógyszer esetén az OGYÉI megrendelő kiszerelési egység rovatában adagolási egységenként kell feltüntetni.

(2)72 Az OGYÉI megrendelő minden példányát a megrendelést végző gyógyszertár bélyegzőjével és a megrendelést végző gyógyszerész aláírásával kell ellátni.

(3)73 Ha a gyógyszertárba ténylegesen leszállított szerek mennyisége és a szállítási dokumentáció adataiban eltérés mutatkozik, ezt a gyógyszertár az OGYÉI megrendelő tömb rendelkezésére álló összes példányán megjegyzésként feltünteti és így küldi vissza a nagykereskedőnek a 4. és 5. példányokat. A hiányról a gyógyszertár haladéktalanul értesíti a kábítószer rendészetet.

(4)74 Ha a gyógyszertár a gyógyszer-nagykereskedő gyógyszerraktárának fokozottan ellenőrzött szert küld vissza, a visszáru szállítása OGYÉI megrendelő felhasználásával történik. Az OGYÉI megrendelőn megjegyzésként feltüntetendő a „visszáru” jelzés. A „megrendelő” rovatba a visszáru küldője kerül. Az átadó ebben az értelmezésben a korábbi átadó, akitől az áru eredetileg származik, és aki a visszárut fogadja. Az OGYÉI megrendelő 1. példánya a megrendelőnél marad, a többi példányt a visszáruval az átadónak küldi, aki a 2. példányt megtartja, a 3. példányt visszaküldi a megrendelőnek, az utolsó két példányt pedig továbbküldi az OGYÉI-nek. A visszaküldő a visszáruzott mennyiséget a lap „megrendelés” rovatában tünteti fel. Az átvevő a „kiadás” rovatban igazolja vissza a gyógyszertár által visszaküldött fokozottan ellenőrzött szer átvételét. A gyógyszer-nagykereskedő az átvett négy példány egyikét lepecsételve visszaküldi a gyógyszertárnak. A gyógyszertárban maradó példányokat öt évig kell megőrizni.

(5)75 Amennyiben a gyógyszertár a folyamatos betegellátás érdekében, vagy működésének ideiglenes szüneteltetése, vagy megszűnése esetén másik gyógyszertárnak fokozottan ellenőrzött szert ad át, az (1)–(3) bekezdés szerint jár el.

Fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartása, tárolása

és elszámolása közforgalmú gyógyszertárakban76

12. § (1)77 Közforgalmú gyógyszertárban a beszerzett, valamint a kiadott fokozottan ellenőrzött szerekről a személyi jogos gyógyszerész által kijelölt felelős gyógyszerész nyilvántartást vezet.

(2)78 A közforgalmú gyógyszertárban minden fokozottan ellenőrzött szernek minősülő anyagról és készítményről a 4. számú melléklet szerinti fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartási lapot (a továbbiakban: nyilvántartási lapot) kell kiállítani. A különféle hatáserősségben és kiszerelési egységekben forgalomba hozatalra engedélyezett ugyanazon hatóanyagot tartalmazó, fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerekről külön-külön nyilvántartási lapot kell kiállítani.

(3) A nyilvántartási lap bevételi oldalán a megrendelőlap sorszámát, a bevételezett mennyiséget (adagolási egységben) és a bevétel időpontját kell feltüntetni.

(4) A nyilvántartási lap kiadás oldalán a kiadás dátumát, a kiadási bizonylat sorszámát és a kiadott mennyiséget (adagolási egységben) kell feltüntetni.

(5) Kiadásnak minősül a vényre vagy megrendelőlapra történő kiadás, a magisztrális gyógyszerkészítés, valamint a 15. § (1) bekezdés és a 16. § (4) bekezdés szerinti selejtezés.

(6) A nyilvántartási lapokat minden naptári év végén le kell zárni. A bevétel és a kiadás között egyenleget kell vonni. A nyilvántartási lapon mutatkozó zárókészletet a következő naptári évben mint nyitókészletet kell a nyilvántartási lap „bevétel” részében feltüntetni.

(7)79 A gyógyszertárban minden vényt, amelyre fokozottan ellenőrzött szert adtak ki, minden naptári évben újrakezdett sorszámozással kell gyűjteni és megőrizni a kiadástól számított 5 évig. A sorszámozás gyógyszer- és gyógyszeranyagtól függetlenül a gyógyszerkiadás időrendjében történik.

(8)80 Elektronikus vényen rendelt fokozottan ellenőrzött szer kiadása esetén az átvevő által aláírt és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány számának feltüntetésével igazolt, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 9. számú melléklete szerinti kiadási igazolást a gyógyszertárnak meg kell őriznie, és a gyógyszerkiadás időrendjében sorszámozással kell ellátnia.

13. §81 A fokozottan ellenőrzött szereket erős falú, biztonsági zárral ellátott fémszekrényben, vagy elmozdításra alkalmatlan módon rögzített vaskazettában a többi gyógyszertől elkülönítve kell tartani.

14. §82 A gyógyszertárakban a fokozottan ellenőrzött szerek kezelésével járó anyagveszteség címén magisztrális gyógyszerek alapanyagául szolgáló hatóanyagok tekintetében – e rendelet alkalmazása szempontjából – porok esetében legfeljebb 5%, folyadék esetében legfeljebb 8% számolható el.

15. § (1)83 Ha a fokozottan ellenőrzött anyag mennyiségében törés, kiszóródás, megsemmisülés káresemény következtében veszteség állott elő, erről az ezt észlelő személy a 8. számú melléklet szerinti káreseti jegyzőkönyvet készít.

(2) A jegyzőkönyvet kiadási bizonylatként a vények között a 12. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell megőrizni.

(3)84 Az (1) bekezdés szerinti fokozottan ellenőrzött szer mennyiségét a fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartási lapon a „kiadás” részbe kell bevezetni. A kiadás időpontjához a veszteség keletkezésének időpontja kerül.

(4)85 A törött, kiszóródott fokozottan ellenőrzött anyagot össze kell gyűjteni és tárolását a 16. § (1) bekezdés szerint kell biztosítani.

(5)86 Ha a közforgalmú gyógyszertár rendészeti ellenőrzésekor valamely fokozottan ellenőrzött szer készletében a 14. §-ban meghatározott hiányon felüli hiány mutatkozik, a hatóság jegyzőkönyvet vesz fel és értesíti az OGYÉI-t.

Selejtezés, ártalmatlanítás

16. § (1)87 A gyógyszertárban lejárat, káreset vagy visszavétel miatt gyógyászati felhasználásra alkalmatlanná vált fokozottan ellenőrzött szert a gyógyászati célra alkalmas készlettől el kell választani és selejtezéséig, majd ártalmatlanításra átadásáig a többi fokozottan ellenőrzött szerrel azonos módon, de azoktól elkülönítetten kell megőrizni.

(2)88 Az (1) bekezdés szerinti fokozotta nellenőrzött szerek selejtezését a közforgalmú és intézeti gyógyszertárakban és az egészségügyi intézményekben legalább félévente el kell végezni.

(3) A selejtezésről minden esetben a 7. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

(4)89 Lejárt fokozottan ellenőrzött szer esetében a selejtezési jegyzőkönyvet kiadási bizonylatként kell felhasználni, és a 4. számú melléklet szerinti nyilvántartó lapon a kiadás dátumánál a selejtezés időpontját kell feltüntetni.

(5)90 A gyógyszertár az év első negyedévében a leselejtezett fokozottan ellenőrzött szereket megküldi az OGYÉI megrendelő kíséretében a gyógyszer-nagykereskedőnek. Az OGYÉI megrendelőn megjegyzésként feltüntetendő a „selejt” jelzés. Egyebekben a gyógyszertár a 11. § (4) bekezdésnek megfelelően jár el.

(6)91 A gyógyszer-nagykereskedő, az R2. 22. § (5) bekezdése szerint a leselejtezett fokozottan ellenőrzött szert a gyógyszertáraktól átveszi és gondoskodik annak ártalmatlanításáról.

A fekvőbeteg-gyógyintézetre vonatkozó különös szabályok

17. § (1)92 A fekvőbeteg-gyógyintézetekben az intézeti felelős személy az intézeti gyógyszertár vezetője, illetve az a gyógyszerész, orvos, aki az intézet vezetőjétől erre megbízást kap.

(2)93 Orvosi egyetemeken, egészségügyi centrumokban az egyetemi felelős személy az egyetemi gyógyszertár vezetője, illetve az a gyógyszerész, aki az intézmény vezetőjétől erre megbízást kap.

(3)94 Kórházi osztályokon és egyetemi klinikák osztályain a fokozottan ellenőrzött szerekért felelős személy az az orvos vagy gyógyszerész, aki az intézmény vezetőjétől erre megbízást kap.

(4)95 A felelős személy megbízását írásba kell foglalni.

(5)96 A felelős személy feladata különösen:

a)97 fokozottan ellenőrzött szerek iránti igények összegyűjtése és azok beszerzése iránti intézkedés,

b)98 a beszerzett fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartása, és

c)99 gondoskodás arról, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézetben a fokozottan ellenőrzött szerek kezelése, tárolása, betegnek történő beadása és elszámolása az érvényben lévő rendelkezések megtartásával történjen.

(6)100 Az intézeti, egyetemi és a klinikai felelős személy évente legalább egyszer a fekvőbeteg-gyógyintézet valamennyi fekvőbetegosztályán a fokozottan ellenőrzött szerek kezelését, tárolását, felhasználását és nyilvántartását ellenőrzi. Az ellenőrzés megtörténtét a fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartási lapokon az időpont feltüntetésével és a felelős személy aláírásával igazolni kell.

(7)101 A fekvőbeteg-gyógyintézetek, orvosi egyetemek és egészségügyi centrumok, a fokozottan ellenőrzött szerekkel végzett egészségügyi tevékenységet az e rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével kialakított belső szabályzat szerint végzik.

18. § (1)102 A fekvőbeteg-gyógyintézet a fokozottan ellenőrzött szereket az e tevékenységre jogosító engedéllyel rendelkező gyógyszer-nagykereskedőtől vagy gyártótól OGYÉI megrendelővel szerzi be. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti esetben a fekvőbeteg-gyógyintézet a fokozottan ellenőrzött szereket a vele szerződött egészségügyi szolgáltató intézeti gyógyszertárától, OGYÉI megrendelővel is beszerezheti. A beszerzésre a 11. §-ban foglaltak irányadóak.

(2)103 Fekvőbeteg-gyógyintézetek fekvőbetegosztályain, egyetemi klinikai osztályokon a felelős személy gondoskodik az osztályon tárolt fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartásáról úgy, hogy a beszerzett és felhasznált mennyiség követhető legyen az egyes betegekre vonatkozóan.

(3)104 A felelős személy a fokozottan ellenőrzött szert a megrendelőlappal rendeli meg az intézeti gyógyszertárból. Megrendeléskor a 3. § (4)–(8) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell eljárni, az adagolásra vonatkozó utasítás helyett az „orvos kezéhez” szavakat kell feltüntetni.

(4)105 Az átvett fokozottan ellenőrzött szerekről és azok felhasználásáról a fekvőbeteg-ellátó osztályokon, szakrendelőkben, szakambulanciákon a 6. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni.

19. § (1)106 Fekvőbeteg-gyógyintézetből elbocsátott beteget az elbocsátás napjára a rendelt fokozottan ellenőrzött szerrel el kell látni. A fekvőbetegosztály készletéből történő kiadást a nyilvántartó kartonon dokumentálni kell.

(2)107 Ha az elbocsátott beteg kezeléséhez a fokozottan ellenőrzött szer folyamatosan szükséges, számára az orvos a gyógyszert az 5. § szerint rendeli, és a zárójelentésben a rendelés tényét feltünteti.

(3)108

Mentőszolgálat

20. § (1)109 A mentőszolgálat a tevékenység folytatásához szükséges fokozottan ellenőrzött szereket a 11. § (1) bekezdés szerint szerzi be.

(2)110 A mentőszolgálatok a fokozottan ellenőrzött szerekkel folytatott tevékenységüket e rendelet rendelkezéseinek megfelelően megalkotott eljárási szabályzatuk szerint végzi.

(3)111 A szabályzatnak ki kell térnie a fokozottan ellenőrzött szerek

a) beszerzésének,

b) felhasználásának,

c) tárolásának,

d) nyilvántartásának

részletes szabályaira.

(4)112 A mentőszolgálat a fokozottan ellenőrzött szerek selejtezését és megsemmisítését a 16. § szerint végzi.

(5)113 A mentőszolgálat vezetője, az Országos Mentőszolgálat keretében működő területi mentőszolgálatok esetén ezen mentőszolgálat vezetője a 17. § (5) bekezdésében foglalt feladatok ellátásáért felelős személyként orvost, vagy mentőtisztet bíz meg.

Vegyes rendelkezések

21. §114 A járóbeteg-ellátás intézményei a betegellátáshoz szükséges fokozottan ellenőrzött szereket OGYÉI megrendelő tömbbel szerzik be. A beszerzett és a betegellátáshoz felhasznált fokozottan ellenőrzött szerekről a 6. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni.

22. §115 Az intézeti gyógyszertárakban, klinikákon és fekvőbetegosztályokon, valamint a járóbeteg-ellátás intézményeiben a fokozottan ellenőrzött szereket a 13. §-ban foglaltak szerint kell tárolni.

23. § E rendelet hatálya alá tartozó szerekkel folytatott minden tevékenységre – ideértve a selejtezést is – vonatkozó valamennyi iratot, iratmásolatot, külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az irat kiállítási, illetve érkeztetési időpontjától számított öt évig kell megőrizni.

24. §116 (1) Állatorvos részére állatgyógyászati célra e rendelet hatálya alá tartozó gyógyszert a gyógyszertár csak akkor adhat ki, ha

a) a gyógyszer rendelése a 3. § (4)–(8) bekezdése, a 4. § és az 5. § szerint történt;

b) a gyógyszert kiadó gyógyszerész megbizonyosodott arról, hogy az állatorvos állategészségügyi szolgáltatója rendelkezik az R2. 3. § (3) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvánnyal.

(2) A 3. § (4) bekezdésében szereplő „vény” kifejezésen az állatgyógyászati termékekről szóló rendeletben meghatározott minta szerinti vény, illetve a 4. § (1) bekezdésében szereplő „orvosi táska” kifejezésen az „állategészségügyi szolgáltató tevékenysége keretében állatorvosi alkalmazásban beadásra kerülő gyógyszerkészlete” értendő.

25. §117 A gyógyszertár, illetve az egészségügyi intézmény vezetője fokozottan ellenőrzött szerrel történő visszaélés gyanúja esetén az illetékes kábítószer rendészetnél bejelentést tesz, egyidejűleg értesíti az OGYÉI-t is. Az OGYÉI a bejelentést haladéktalanul kivizsgálja, és megteszi a szükséges intézkedéseket.

26. § (1)118 Az OGYÉI

a) a forgalomba hozatalra engedélyezett kábítószert és pszichotrop anyagot tartalmazó gyógyszerek teljes körének (2) bekezdés szerinti adatait legalább évente egy alkalommal, valamint az

b) újonnan forgalomba hozatalra engedélyezett kábítószert és pszichotrop anyagot tartalmazó gyógyszereket, illetve azon kábítószert és pszichotrop anyagot tartalmazó gyógyszereket, amelyek adataiban változások következtek be naptári negyedévente

honlapján közzéteszi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közlemény tartalmazza a gyógyszer:

a) forgalomba hozatali engedélyében rögzített, azonosítására alkalmas adatait;

b) hatóanyagának nemzetközi nevét;

c) egy adagolási egységében lévő hatóanyag mennyiségét;

d)119

e)120 BM rendelet 1. melléklet szerinti besorolását;

f) bevitelét megtiltó országok megjelölését.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)–(4)121

1. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez122


Értesítő a gyógyszertár részére fokozottan ellenőrzött szer rendeléséről

A háziorvos neve, címe, telefonszáma:

1. Az értesítő azonosítója:
2. A beteg neve:
3. Kora, TAJ száma:
4. Lakcíme:
5. Ezen Értesítő szerinti első vény háziorvos általi kiállításának dátuma:
6. Rendelt fokozottan ellenőrzött szer neve, hatáserőssége:
7. Adagolása:
8. Gyógyszertárból történő kiadás várható gyakorisága (max. 30 nap):
9. Egy alkalommal rendelt mennyiség:
10. A fokozottan ellenőrzött szer kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertár:
11. Rendelkezés a korábbi, azonos vagy más fokozottan ellenőrzött szerre vonatkozó értesítő(k)ről:

A korábbi értesítő azonosítója A lejáratig érvényben marad Érvénytelen
..................................................
A korábbi értesítő azonosítója A lejáratig érvényben marad Érvénytelen
..................................................
A korábbi értesítő azonosítója A lejáratig érvényben marad Érvénytelen
..................................................

..................................................

..................................................

dátum

aláírás


P. H.

2. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez123


Fokozottan ellenőrzött szerrel kezelt beteg nyilvántartó karton

A háziorvos neve, címe, telefonszáma: 

bélyegzőlenyomata: 

Értesítő
azonosítója

Beteg
TAJ száma

Fokozottan
ellenőrzött
szer neve*

Adagolás

Kezelés
első napja

Egy alkalommal
rendelt mennyiség

A rendelés
gyakorisága


* Törzskönyvi név, hatáserősség, illetve magisztrális szernél a hatóanyag nemzetközi neve és mennyisége egy adagolási egységben.

3. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez124

3/A. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez125


Igazolás a kábítószereket vagy pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek birtoklására
az ilyen készítményekkel kezelt utazók számára
Certificate for the carrying by travellers under treatment of medical preparations containing
narcotic drugs and/or psychotrop substances

Ország (Country)

Város (Town)

Dátum (Date)


A. Vényt kiállító orvos (Prescribing doctor)

Név (Name)

Utónév (First name)

Telefon (Tel)

Cím (Address)

Kiadva az orvos által (Where issued by a doctor):

Orvos bélyegzője (Doctor’s stamp) Aláírás (Doctors’s signature)


B. Beteg (Patient)

Név (Name) Utónév (First name) Útlevél vagy személyi igazolvány száma
(No of passport or other identity document)

Születési hely (Place of birth) Születési idő (Date of birth)

Nemzetiség (Nationality) Nem (Sex)

Cím (Address)

Az utazás időtartama (Number of travel days) Az utazás végcélja (célország)
(Country of destination)


C. Gyógyszer (Prescribed drug)

Készítmény neve (Trade name or special preparation) Adagolási forma - darabszám (Dosage form - number
of units)

Hatóanyag nemzetközi megnevezése A hatóanyag koncentrációja
(International name of the active substance) (Concentration of the active substance)

Használati utasítás (Instruction for use) A hatóanyag teljes mennyisége
(Total quantity of the active substance)

A rendelés időtartama – legfeljebb 90 nap
(Duration of prescription in days – maximum 90 days)

Megjegyzés (Remarks)


3/B. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez126


Igazolás a kábítószereket vagy pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek birtoklására
az ilyen készítményekkel kezelt utazók számára
Certificate for the carrying by travellers under treatment of medical preparations containing
narcotic drugs and/or psychotrop substances

Ország (Country)

Város (Town)

Dátum (Date)


A. Vényt kiállító orvos (Prescribing doctor)

Név (Name)

Utónév (First name)

Telefon (Tel)

Cím (Address)

Kiadva az orvos által (Where issued by a doctor):

Orvos bélyegzője (Doctor’s stamp) Aláírás (Doctors’s signature)


B. Beteg (Patient)

Név (Name) Utónév (First name) Útlevél vagy személyi igazolvány száma
(No of passport or other identity document)

Születési hely (Place of birth) Születési idő (Date of birth)

Nemzetiség (Nationality) Nem (Sex)

Cím (Address)

Az utazás időtartama (Number of travel days) Az utazás végcélja (célország)
(Country of destination)


C. Gyógyszer (Prescribed drug)

Készítmény neve (Trade name or special preparation) Adagolási forma - darabszám (Dosage form - number
of units)

Hatóanyag nemzetközi megnevezése A hatóanyag koncentrációja
(International name of the active substance) (Concentration of the active substance)

Használati utasítás (Instruction for use) A hatóanyag teljes mennyisége
(Total quantity of the active substance)

A rendelés időtartama – legfeljebb 90 nap
(Duration of prescription in days – maximum 90 days)

Megjegyzés (Remarks)D. Nyilvántartásba vételt végző hatóság (Registring authority)

Név (Name)

Cím (Address) Telefon (Tel)

Nyilvántartásba vételi szám (Registration number)

Hatósági bélyegző (Authority stamp) Aláírás (Authority’s signature)

4. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez127

Közforgalmú gyógyszertár fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartó lapja

Év:Hatóanyag neve:  Készítmény neve*:
  Hatáserősség**:

Bevétel

Bevétel

Kiadás

Kiadás

Kiadás

Megren-
delőlap
sorszáma

Bevétel időpontja

Bevé-
telezett
mennyiség

Megren-
delőlap
sorszáma

Bevé-
tel idő-
pontja

Bevé-
telezett mennyi-
ség

Kiadás
dátuma

Nyilván-
tartási
szám

Mennyi-
ség

Kiadás
dátuma

Nyilván-
tartási
szám

Mennyi-
ség

Kiadás
dátuma

Nyilván-
tartási
szám

Mennyi-
ség


* A fokozottan ellenőrzött szert tartalmazó törzskönyvezett gyógyszereknél mind a „bevétel”, mind a „kiadás” részben nem a gyári csomagolások számát, hanem az adagolási egységek (tabl., amp. stb.) darabszámát kell feltüntetni.
** Gyógyszer alapanyagok esetében üresen hagyandó.

5. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez128


Fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartás orvosi táska részére

Év:

BEVÉTEL

KIADÁS

Készítmény neve
és hatáserőssége

Mennyisége
adagolási
egységenként

Átvétel dátuma

Beteg neve,
életkora

Lakcíme

Kiadott mennyiség adagolási
egységenként

Kiadás
dátuma

Készítmény neve
és hatáserőssége

Mennyisége
adagolási
egységenként

Átvétel dátuma

Beteg neve,
életkora

Lakcíme/Kórházi azonosító

Kiadott mennyiség adagolási
egységenként

Kiadás
dátuma

Készítmény neve
és hatáserőssége

Mennyisége
adagolási
egységenként

Átvétel dátuma

Beteg neve,
életkora

Lakcíme/Kórházi azonosító

Kiadott mennyiség adagolási
egységenként

Kiadás
dátuma

6. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez129


Fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartó lap

Év:Hatóanyag neve:  Készítmény neve:
  Hatáserősség:

Bevétel
dátum

Beszerzés helye
Felhasználó (kezelt beteg)

Bevételezett mennyiség
db*

Kiadott mennyiség*
db

Készlet
db

Felelős
kézjegye* Adagolási egységek (tabl., amp. stb.) darabszámát kell feltüntetni.

7. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez130


Fokozottan ellenőrzött szer selejtezési jegyzőkönyv

Készült:  200……… év ………....................………… hó ……… napján

a (az)  gyógyszertárban az alábbi táblázatban feltüntetett
anyagok selejtezése tárgyában

Gyógyszer
neve

Megrendelő
száma

Mennyisége
(tabl., amp., g)

Selejtté válás
oka

……………...........................……………

………...............................…………………

gyógyszertárvezető/asszisztens/intézeti

gyógyszerész vagy gyógyszertári

kábítószer-felelős

kábítószer-felelős

P. H.

8. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez131


Káreseti jegyzőkönyv
Káreseti jegyzőkönyv*

Fokozottan ellenőrzött szer
neve, hatáserőssége:
gyógyászati célra alkalmatlanná vált mennyisége:

Veszteség bekövetkezésének körülményei:

Veszteség bekövetkezésének, észlelésének dátuma:


Készült: ……………………  200……… év ……………… hó ……… napján

……………............................……………

……….......................…………………

gyógyszertár vezetésével megbízott

kár előidézője vagy észlelője

gyógyszerész

P. H.

___________

* Jegyzőkönyv a fokozottan ellenőrzött szer készletében bekövetkezett káresemény miatt mutatkozó veszteség dokumentálásáról.
2

Az 1. § c) pontja az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § d) pontja az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § e) pontja az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § f) pontja a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § g) pontja a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. § j)–k) pontját a 44/2008. (XI. 28.) EüM rendelet 8. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

Az 1. § l) pontja a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § m) pontja a 44/2008. (XI. 28.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított, az 52/2012. (XII. 27.) EMMI rendelet 22. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. § n) pontja az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 1. § o) pontját a 44/2008. (XI. 28.) EüM rendelet 8. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A 2. § (1) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

13

A 2. § (2) bekezdése a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelet 17. §-ával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 47. § a) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 39. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 2. § (3a) bekezdését a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 18. §-a iktatta be.

16

A 2. § (4) bekezdését a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet 18. §-a iktatta be, szövege az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. §-t megelőző alcím az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. § (1) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3. § (2)–(3) bekezdését az 52/2012. (XII. 27.) EMMI rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 3. § (4) bekezdés a) pontja a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 3. § (5) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § e) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 3. § (6) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 3. § (7) bekezdése a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

25

A 3. § (8) bekezdése a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

27

A 3. § (10) bekezdését a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet 19. § (2) bekezdése iktatta be.

28

A 4. § (1) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

29

A 4. § (2) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

30

Az 5. § (1) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

31

Az 5. § (2) bekezdését a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet 25. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

33

A 6. § (2) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 6. § (3) bekezdése a 44/2008. (XI. 28.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 6. § (4) bekezdése a 44/2008. (XI. 28.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § g) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 6. § (5) bekezdése a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet 20. §-ával megállapított, az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 6. § (6) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) és h) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 6. § (7) bekezdése a 44/2008. (XI. 28.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 6. § (8) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § e) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 6. § (9) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

41

A 6. § (10) bekezdés a) pontja az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 6. § (10) bekezdés b) pontja az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § e) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 6. § (10) bekezdés c) pontja az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 6. § (10) bekezdés d) pontját a 20/2010. (IV. 29.) EüM rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 6. § (11) bekezdése a 44/2008. (XI. 28.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított, az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § i) pontja és 25. § b) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 7. § (2) bekezdése a 44/2008. (XI. 28.) EüM rendelet 5. §-ával megállapított, az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § g) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 7. § (3) bekezdése a 20/2010. (IV. 29.) EüM rendelet 7. §-ával megállapított, az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § j) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 7. § (5) bekezdése a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

52

A 8. § (1) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 8. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 8. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 8. § (2) bekezdésének c) pontja az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § c) pontja, a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 9. § (1) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 9. § (4) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

60

A 10. §-t megelőző alcím az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 10. § (1) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 10. § (2) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 73. §-ával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 47. § c) és e) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 10. § (3) bekezdését a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet 25. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

64

A 10. § (4) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított, a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 74. § d) és e) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 10. § (5) bekezdése a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított, az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § e) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 10. § (6) bekezdése a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított, az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) és d) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 10. § (7) bekezdése a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított, az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

69

A 10. § (9) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § n) pontja, a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 11. §-t megelőző alcím az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

72

A 11. § (2) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 47. § b) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 11. § (3) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 47. § b) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 11. § (5) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

76

A 12. §-t megelőző alcím az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

77

A 12. § (1) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

78

A 12. § (2) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § e) pontja és 25. § d) pontja szerint módosított szöveg.

79

A 12. § (7) bekezdése az 52/2012. (XII. 27.) EMMI rendelet 21. §-ával megállapított, az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

80

A 12. § (8) bekezdését a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 21. §-a itkatta be.

81

A 13. § az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

82

A 14. § az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 15. § (1) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

84

A 15. § (3) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 15. § (4) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

86

A 15. § (5) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított, a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelet 19. § c) pontja szerint módosított szöveg.

87

A 16. § (1) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § e) pontja szerint módosított szöveg.

88

A 16. § (2) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

89

A 16. § (4) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

91

A 16. § (6) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) és p) pontja szerint módosított szöveg.

92

A 17. § (1) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § q) pontja szerint módosított szöveg.

93

A 17. § (2) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § q) pontja szerint módosított szöveg.

94

A 17. § (3) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

95

A 17. § (4) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

96

A 17. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § q) pontja szerint módosított szöveg.

97

A 17. § (5) bekezdés a) pontja az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

98

A 17. § (5) bekezdés b) pontja az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

99

A 17. § (5) bekezdés c) pontja az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

100

A 17. § (6) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § f) és r) pontja szerint módosított szöveg.

101

A 17. § (7) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

102

A 18. § (1) bekezdése a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

103

A 18. § (2) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) és s) pontja szerint módosított szöveg.

104

A 18. § (3) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § c) és s) pontja szerint módosított szöveg.

105

A 18. § (4) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

106

A 19. § (1) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

107

A 19. § (2) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

108

A 19. § (3) bekezdését a 44/2008. (XI. 28.) EüM rendelet 8. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

109

A 20. § (1) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

110

A 20. § (2) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

111

A 20. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

112

A 20. § (4) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

113

A 20. § (5) bekezdése az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

115

A 22. § az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

116

A 24. § az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

117

A 25. § a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

118

A 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 20/2010. (IV. 29.) EüM rendelet 9. § (2) bekezdése, a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 74. § f) pontja szerint módosított szöveg.

119

A 26. § (2) bekezdésének d) pontját a 44/2008. (XI. 28.) EüM rendelet 8. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

120

A 26. § (2) bekezdés e) pontja a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

121

A 27. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 96. pontja hatályon kívül helyezte.

124

A 3. számú mellékletet a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet 25. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

125

A 3/A. számú mellékletet a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

126

A 3/B. számú mellékletet a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet 23. § (2) bekezdése iktatta be.

127

A 4. számú melléklet az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § a), g) és v) pontja szerint módosított szöveg.

128

Az 5. számú melléklet az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

129

A 6. számú melléklet az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

130

A 7. számú melléklet az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

131

A 8. számú melléklet az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére