• Tartalom

46/2005. (V. 23.) FVM rendelet

46/2005. (V. 23.) FVM rendelet

a mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről1

2017.01.01.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a mezőgazdasági termékek promóciójának elősegítése érdekében a következőket rendelem el:

1. § (1) A mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetéséhez és promóciójához kapcsolódó program (a továbbiakban: program) megvalósításához támogatás igényelhető.

(2) A program olyan több akcióból álló marketing intézkedéscsomag, mely több, egymásra épülő vagy egymást kiegészítő marketingeszköz alkalmazásával valósul meg egy koherens stratégia mentén, és amely hozzájárul az érintett termékről szóló tájékoztatás javításához, illetve a termék értékesítésének ösztönzéséhez.

(3)2 A program megvalósítása a vonatkozó közösségi jogszabályok által meghatározott mértékben közösségi támogatásból kerül finanszírozásra. A program közösségi támogatásból nem finanszírozott részéhez – a vonatkozó közösségi jogszabályok által meghatározott mértékben – kiegészítő nemzeti támogatás nyújtható. A nemzeti támogatás forrása Magyarország költségvetésének Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében az erre a célra felhasználható előirányzat.

2. § (1) A támogatásra a program által érintett termékpályát képviselő az Európai Unió területén működő szakmai és szakmaközi szervezetek (a továbbiakban: szakmai szervezet) önállóan, illetve együttesen nyújthatnak be pályázatot. A program több termékpályát is érinthet, ebben az esetben a pályázatot az egyes termékpályát képviselő szakmai szervezeteknek együttesen kell benyújtaniuk.

(2)3 Amennyiben a program részét képező valamely akció kitér az érintett termék egészségre gyakorolt hatására, ezen üzenet közvetítéséhez a pályázó köteles az Európai Unió területén működő, táplálkozástudományi és élelmiszerbiztonsági területen szakértői vélemény kiadására feljogosított szervezettől szakvéleményt kérni.

(3)4 A pályázó a program végrehajtására versenyeztetési eljárással végrehajtó szervezetet választ ki. A pályázó a program egyes részeit a közösségi jogszabályokban meghatározott feltételek mellett maga is végrehajthatja.

(4)5 A versenyeztetési eljárás keretében – amennyiben nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá – legalább három ajánlat bekérése szükséges.

3. § (1)6 A támogatásra vonatkozó pályázati felhívást a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) hirdeti meg a kormányzati honlapokon, legkésőbb a pályázat beérkezési határidejét megelőző 80 nappal.

(2)7 A pályázatban a pályázónak meg kell jelölni azt a 2. § (3) bekezdése szerinti versenyeztetési eljárást, melynek keretében kiválasztja a végrehajtó szervezetet, illetve nyilatkoznia kell arról, hogy a program mely részeit kívánja maga végrehajtani.

(3)8 A pályázatot, azok mellékleteivel együtt az (1) bekezdés szerinti pályázati felhívásban rögzített módon, az abban meghatározott feltételek szerint a Minisztériumhoz kell benyújtani.

(4)9 Hazai szakmai szervezet és más tagállam területén működő szakmai szervezet közös programja esetén a pályázatot mind a Minisztériumhoz, mind az érintett tagállam illetékes hatóságához be kell nyújtani.

4. § (1)10 A beérkezett pályázatokat a Pályázatértékelő Bizottság (a továbbiakban: PÉB) vizsgálja meg.

(2)11 A beérkezett pályázatokat a PÉB formai és tartalmi szempontból megvizsgálja és értékeli. Amennyiben a pályázat a vonatkozó uniós, nemzeti jogszabályoknak, a tájékoztatási és promóciós üzenettel célba vett harmadik ország hatályos jogi szabályozásának, a pályázati felhívásban, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek nem felel meg, elutasításra kerül.

(3)12 A PÉB – a (2) bekezdés alapján lefolytatott értékelést követően – az uniós jogszabályokban meghatározott határidőt megelőzően legalább 15 nappal javaslatot tesz a miniszternek a pályázatok Európai Bizottság felé történő továbbítására, valamint azok nemzeti költségvetési forrásból történő támogatására és annak mértékére.

(4)13 A pályázatnak az Európai Bizottság felé történő továbbításáról a PÉB (3) bekezdés szerinti javaslata alapján a miniszter dönt. A miniszter döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(5)14 A pályázat elutasításáról a Minisztérium értesíti a pályázót.

(6) Az elfogadott pályázatot a Minisztérium továbbítja az Európai Bizottság részére és erről egyidejűleg értesíti a pályázót. Az Európai Bizottság és a pályázó közötti kommunikációban a Minisztérium közvetítőként vesz részt.

4/A. §15 (1)16 A pályázó a végrehajtó szervezetre és annak kiválasztására vonatkozó, a 3. § (1) bekezdése szerinti pályázati felhívásban megjelölt dokumentumokat legkésőbb az Európai Bizottság pályázat elfogadásáról szóló döntésének meghozatalára a közösségi jogszabályokban előírt határidő lejártától számított 45 napon belül köteles benyújtani a Minisztériumhoz.

(2)17 A végrehajtó szervezetet és annak kiválasztását a PÉB megvizsgálja, mely eljárás során a 4. § (2) bekezdése az irányadó.

(3)18 A PÉB javaslata alapján a miniszter jóváhagyja vagy elutasítja a kiválasztott végrehajtó szervezetet. A döntésről a Minisztérium értesíti az Európai Bizottságot, a Kincstárt és a pályázót.

5. § (1)19 Az Európai Bizottságnak a pályázat elfogadásáról és uniós forrásból történő támogatásáról szóló döntéséről a Minisztérium értesíti a pályázót. A pályázat elfogadása esetén a program végrehajtásáról és annak finanszírozására vonatkozóan a Kincstár szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt vele. A pályázó a szerződéskötést megelőzően a szerződésszerű teljesítés biztosítására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Kincstár javára szóló biztosítékot köteles nyújtani.

(2)20 Az Európai Bizottság által elfogadott pályázatok listája a Minisztérium és a Kincstár honlapján közzétételre kerül.

(3)21 A program végrehajtása során a vonatkozó jogszabályok által meghatározott hatósági feladatokat a Kincstár látja el.

(4)22 A program végrehajtásának, illetve a szerződés teljesítésének ellenőrzése során a Kincstár jár el.

(5)23 Az Európai Unió felé történő tájékoztatási, adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettség teljesítése a Kincstár feladata.

(6)24 A miniszter gondoskodik az Európai Bizottság értesítéséről a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2008. június 5-i 501/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikkében foglaltak szerint.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)25 Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 3/2008/EK rendelete (2007. december 17.) a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről,

b) a Bizottság 501/2008/EK rendelete (2008. június 5.) a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

1

A rendeletet a 31/2017. (VI. 9.) FM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2017. június 12. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdése az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 18. §-a, a 73/2012. (VII. 24.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 108/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdését a 100/2005. (X. 28.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2. § (4) bekezdését a 100/2005. (X. 28.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 73/2012. (VII. 24.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 73/2012. (VII. 24.) VM rendelet 1. §-ával megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § új (2) bekezdését a 100/2005. (X. 28.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2)–(3) bekezdés számozását (3)–(4) bekezdésre változtatta. E módosító rendelet 5. § (2) bekezdése alapján amennyiben a 2005. évben benyújtásra kerülő pályázat nem tartalmazza a végrehajtó szervezet kiválasztására vonatkozó eljárást, illetve a pályázó 3. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát, úgy ezt a 4. § (2) bekezdése szerinti eljárás keretében pótolni kell.

8

A 3. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 100/2005. (X. 28.) FVM rendelet 2. §-a. A 3. § (3) bekezdése a 73/2012. (VII. 24.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A 3. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 100/2005. (X. 28.) FVM rendelet 2. §-a. A 3. § (4) bekezdése a 73/2012. (VII. 24.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdése az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (2) bekezdése a 73/2012. (VII. 24.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 4. § (3) bekezdése a 73/2012. (VII. 24.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § (4) bekezdése a 73/2012. (VII. 24.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (5) bekezdése a 73/2012. (VII. 24.) VM rendelet 4. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 4/A. §-t a 100/2005. (X. 28.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be.

16

A 4/A. § (1) bekezdése a 73/2012. (VII. 24.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

A 4/A. § (2) bekezdése a 73/2012. (VII. 24.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (1) bekezdése a 73/2012. (VII. 24.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § (3) bekezdése a 73/2012. (VII. 24.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 5. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 5. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 5. § (6) bekezdését a 108/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be.

25

A 6. § (2) bekezdése a 108/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére