• Tartalom

48/2005. (X. 31.) BM rendelet

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására, javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályairól1

2006.11.20.

A 2005. év augusztus 15–23. között lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta károk enyhítéséről, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok belvízi, árvízi védekezés miatti eszközpótlásáról szóló 1088/2005. (IX. 9.) Korm. határozat 3. számú pontjának végrehajtására, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatt szükséges – veszélyeztetettséget figyelembe vevő – pótlására, javítására a Kormány a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül a központosított előirányzatok között 180 millió forint költségvetési támogatást biztosít. A 180 millió Ft-ból 158 millió Ft új közép- és nagy teljesítményű szivattyúk beszerzésére fordítható az V., IV. és III. kategóriájú hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál, 22 millió Ft pedig a védekezés során megrongálódott eszközök javítására, felújítására szolgál.

2. § (1) A pénzügyi támogatás pályázat alapján történik.

(2) A szivattyú beszerzési célú pályázaton a készenléti szolgálattal rendelkező V., IV. és III. kategóriájú hivatásos önkormányzati tűzoltóságokat fenntartó helyi önkormányzatok (a továbbiakban: pályázó) vehetnek részt. A pályázaton előnyben részesülnek azon helyi önkormányzatok, amelyek Műszaki Mentő Bázist üzemeltetnek.

(3) A javítási, felújítási célú pályázaton azon készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságokat fenntartó helyi önkormányzatok (a továbbiakban: pályázó) vehetnek részt, amelyek 2005. év során belvízi, illetve árvízi védekezésben közreműködtek.

(4) A pályázat benyújtására és a pályázat tartalmára a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok létesítési, fejlesztési költségeivel kapcsolatos pályázati feltételekről szóló 35/2003. (VII. 29.) BM rendelet mellékletének 4. a)–c) pontjait, 4. g) pont első és negyedik bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.

(5) A helyi önkormányzatoknak 2005. november 2-ig kell a Magyar Államkincstár illetékes Megyei Területi Igazgatóságaihoz (a továbbiakban: Igazgatóság) a pályázatot benyújtani két (egy eredeti és egy hiteles másolati) példányban.

(6) A pályázatok esetleges hiányosságainak pótlására, hibáinak javítására az Igazgatóság – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdésén alapuló – a pályázat Igazgatósághoz történt beérkezését követő 8 napon belül az önkormányzatokat 3 napon belüli hiánypótlásra szólítja fel. Az önkormányzatok által benyújtott, hiánypótolt pályázatok eredeti példányát az Igazgatóság az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak megküldi.

(7) A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok a beérkezett pályázatokat – szakmai véleményükkel együtt – a beadási határidőt követő 5 munkanapon belül kötelesek felterjeszteni a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF).

3. § (1) A pályázható eszközök köre:

a) új közép- és nagy teljesítményű szivattyúk és tartozékaik beszerzése (1200–2300 liter/perc zagy),

b) a védekezés során megrongálódott eszközök javítása, felújítása.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szivattyúk kiválasztási szempontjaira vonatkozó ajánlást e rendelet melléklete tartalmazza.

4. § (1) A vissza nem térítendő támogatás mértéke valamennyi pályázható eszköz esetében a bruttó vételár, illetőleg a javítási, felújítási költség 100%-a.

(2) Az elnyerhető maximális támogatás mértéke pályázatonként új eszközre bruttó 15 millió Ft, javításra, felújításra 3 millió Ft.

5. § (1) A pályázatokat szakmai bizottság (a továbbiakban: Bizottság) értékeli.

(2) A Bizottság elnöke: a BM OKF főigazgatója.

Tagjai:

a) a BM OKF Műszaki Főosztály vezetője,

b) a hatósági főigazgató-helyettesi szervezet képviselője,

c) a veszélyhelyzet kezelési főigazgató-helyettesi szervezet képviselője,

d) a BM Műszaki Fejlesztési Főosztály képviselője,

e) a BM Önkormányzati Gazdasági Főosztály képviselője,

f) a Megyei Jogú Városok Szövetségének képviselője,

g) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének képviselője,

h) a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetségének képviselője.

(3) A pályázatok értékelése során a pályázó által fenntartott tűzoltóság működési területének nagyságát, az ellátott lakosság számát, az ár- és belvízi veszélyeztetettségének mértékét, infrastrukturális környezetét, vonulásainak számát és összetételét, valamint a jelenlegi eszköz-ellátottsági szintjét és annak műszaki állapotát kell figyelembe venni.

(4) A pályázatok értékelésének határideje: 2005. november 25.

(5) A Bizottság értékelése alapján a BM OKF főigazgatója javaslatot készít a belügyminiszter részére. A pályázatok elfogadásáról, illetve a támogatások összegéről a belügyminiszter dönt.

(6) Miniszteri döntés alapján a BM OKF főigazgatója gondoskodik a döntést követő 5 munkanapon belül a pályázók értesítéséről.

6. § A pályázati rendszerrel, a támogatások folyósításával, teljesítésével, ellenőrzésével, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatosan e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7. § (1) A pályázaton elnyert összeg folyósítására a Belügyminisztérium és a nyertes pályázók között megkötött támogatási szerződés aláírását követő 3 napon belül kerül sor.

(2) A helyi önkormányzat köteles biztosítani, hogy a támogatást a támogatási szerződésben rögzített célra használják fel.

(3) A hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak biztosítania kell a rendelkezésére bocsátott támogatás elkülönített kezelését, és analitikus nyilvántartását annak érdekében, hogy a támogatás tényleges felhasználása tételesen ellenőrizhető legyen.

(4) A támogatás igénybevételének és az elszámolás szabályszerűségének vizsgálatát a Igazgatóság végzi.

(5)2 A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A központi támogatás december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követő december 31-ig kell elszámolni.

(6) Ha a helyi önkormányzat a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a támogatási szerződésben meghatározott célra használta fel, akkor az Áht. 64/B. §-a szerint köteles eljárni.

(7) Az elszámolást három példányban kell az Igazgatósághoz benyújtani, amelynek egy-egy példányát az Igazgatóság a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz és a BM OKF-hez továbbít.

(8) A támogatás felhasználását a BM OKF alkalomszerűen helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizheti.

(9) A pályázható technikai eszközökkel, a beszerzéssel összefüggő kérdésekről a pályázókat a BM OKF Műszaki Főosztálya részletesen tájékoztatja.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Melléklet a 48/2005. (X. 31.) BM rendelethez

Ajánlás a szivattyúk kiválasztási szempontjaihoz
1. Felhasználási feladat: Zagyszivattyúzás
2. Kialakítása: Ipari kivitel (min. 2000 üzemóra)
3. Súlya: max. 70 kg
4. Mozgatása: Mobil hordozható (2 fő által)
5. Szállítási teljesítmény:
Közepes: min. 1200 liter/ perc
Nagy: 2300 liter/perc
6. Szívómélység: 7,5 m
7. Nyomóoldali víznyomás: 2,5 bar
8. Garancia: 3 év
9. Javítási alkatrészellátás: 72 órán belül
A szivattyú csomag tartalmazza:
1 db szivattyú
2 db csőcsonk
2 db hollandi
2 db tömítés
1 db szívókosár
3 db bilincsszorító
Tartozékként:
Szívótömlő:
min. 10 fm közepes teljesítményhez 3''-os méret
10 fm nagy teljesítményhez 4''-os méret
Nyomóoldali tömlő: igény szerinti hosszban: 3''–4''-os méret.
1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 7. § (5) bekezdése az 5/2006. (XI. 17.) ÖTM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 2. §-a alapján azt a helyi önkormányzatot, amely a rendelet szerinti támogatással 2006. június 30-ig nem számolt el, nem terheli visszafizetési kötelezettség, amennyiben a támogatásról az új szabály szerinti határidőig elszámol.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére