• Tartalom
Oldalmenü

6/2005. (I. 19.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok közösségi rendtartásával kapcsolatos nemzeti hatáskörbe utalt feladatokról1

2016.01.01.

A Kormány a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol, a nem mezőgazdasági eredetű etil-alkohol előállítóinak, bel- és külpiaci forgalmazóinak, ezen termékek készlet tulajdonosainak, valamint felhasználóinak az etil-alkohol piacának figyelemmel kíséréséhez szükséges adatszolgáltatásra a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Meghatározott termék: a Rendelet 1., illetve 3. cikke szerinti termékek.

2. Adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek:

a) Előállítók: azon szervezetek, amelyek meghatározott terméket állítanak elő.

b) Forgalmazók: azon szervezetek, amelyek a meghatározott termékek kül- és belpiaci forgalmazását végzik.

c) Készlet tulajdonos: azon szervezetek, amelyek a meghatározott termékből készlettel rendelkeznek.

d) Felhasználók: azon szervezetek, amelyek a meghatározott termékeket felhasználják, termékeikbe beépítik.

3. § Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a meghatározott termékek felhasznált alapanyagok szerinti negyedéves termelési adataira, valamint az éves előállításra vonatkozó becslési adataira; felhasználói szektoronkénti negyedéves felhasználási adataira; a harmadik országokba irányuló export-import negyedéves adataira; a készleten lévő termékek éves adataira.

4. § (1) A negyedéves és éves adatszolgáltatásokat minden negyedévet, illetve évet követő második hónap 15. napjáig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatalához (a továbbiakban: MVH) kell megküldeni.

(2) Az előállításra vonatkozó becslés adatait évente kétszer, január 31-éig, illetve július 31-éig kell eljuttatni a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanácshoz (a továbbiakban: MSZSZT). Az MSZSZT-nek az előállításra vonatkozó becslési adatokat a becslés beérkezésétől számított 15 napon belül kell továbbítani az MVH-hoz.

(3) Az adatszolgáltatást a Rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak bevezetéséről szóló 2336/2003/EK rendelet I–VII. mellékletei alapján, az MVH által közleményben kiadott formanyomtatványok benyújtásával kell végrehajtani.

(4) Az adatszolgáltatásra kötelezetteknek eleget kell tenniük az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben előírt regisztrációs kötelezettségnek.

5. § (1)2 Az MVH a 3–4. §-okban megadott összesített adatokat minden, az EU Bizottság részére történő jelentési határidő előtt nyolc nappal megküldi az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.

(2)3 Az MVH és az agrárpolitikáért felelős miniszter a 3. §-ban meghatározott adatok ellenőrzésére kiegészítő adatokat kérhet a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, amely a megkereséstől számított nyolc napon belül az adatszolgáltatást köteles teljesíteni.

6. § (1)4 Az agrárpolitikáért felelős miniszter az etil-alkohol piaci rendtartási döntéseket előkészítő, egyeztető bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) működtet, amely véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz az EU Bizottság felé a termékpálya termelését, bel- és külkereskedelmi forgalmát, illetve az alkalmazandó piacvédelmi intézkedéseket érintő szabályozás kérdéseiben. A Bizottság alakuló ülését e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül megtartja, és elfogadja alapító okiratát, amelynek elfogadásától számított 30 napon belül megalkotja működési rendjét. A Bizottság ülésének összehívását indokolt esetben bármely tagja kérheti.

(2) A Bizottság tagjai:

a)5 az agrárpolitikáért felelős miniszter,

b)6 a gazdaságpolitikáért felelős miniszter,

c)7 az államháztartásért felelős miniszter

által kijelölt egy-egy személy, illetve

d) az MSZSZT,

e) az MVH,

f) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal,

g)8 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

egy-egy képviselője.

7. § Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 2003. április 8-i, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK rendelete;

b) a Bizottság 2003. december 30-i, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak bevezetéséről szóló 2336/2003/EK rendelete.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 27. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

Az 5. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 296. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 296. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 296. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdés b) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 296. § e) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (2) bekezdés c) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 296. § f) pontjával megállapított szöveg.

8

A 6. § (2) bekezdése a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.