• Tartalom

63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet

63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet

a műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges szakképesítési és szakmai gyakorlati követelményekről1

2011.01.01.

A Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal szervezetéről, feladat- és hatásköréről szóló 110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet 15. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2 E rendelet előírásait kell alkalmazni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), illetve a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységeit ellátó, jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörében (a továbbiakban: alaptevékenység) eljárók szakmai képesítési és szakmai gyakorlati követelményeinek meghatározásához.

2. § (1) A rendelet 1. mellékletében meghatározott munkakörökben az ott megjelölt szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező személy alkalmazható alaptevékenység ellátására.

(2) Az (1) bekezdésben előírtakon kívül az alaptevékenység végzéséhez szükséges szakmai gyakorlati követelmény továbbá:

a) az adott munkakör szakterületére vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, szabványok ismerete és a szakmai gyakorlati ismeretek meglétét igazoló szakvizsga,

b) a rendszeres és az esetileg előírt továbbképzéseken való részvétel.

3. §3 Amennyiben a végzettséget igazoló okmányból a szakirány egyértelműen nem állapítható meg, vagy az nem megfelelő, de a jelentkező kiegészítő szakképesítéssel rendelkezik, annak megfelelősége tekintetében a Hivatal főigazgatójának álláspontja irányadó.

4. § (1) Szakirányú gyakorlati időként az adott szakterületen tervezéssel, gyártással, kivitelezéssel, üzemeltetéssel, karbantartással vagy ezek irányításával eltöltött idő vehető figyelembe.

(2) A szakmai gyakorlati időt közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal4 kell igazolni.

5. §5 (1) A 2. § (2) bekezdésének a) pontjában említett szakvizsga követelményeit a Hivatal főigazgatója a mellékletben foglaltakra figyelemmel állapítja meg. A vizsgabizottságot a főigazgató jelöli ki.

(2) A Hivatal főigazgatója határozza meg a vizsga időpontját oly módon, hogy a vizsgára a jelöltnek legalább fél év, de legfeljebb egy év felkészülési idő álljon rendelkezésére, különös tekintettel a gyakorlati ismeretek elsajátítására.

(3) A Hivatal főigazgatója az eredményes szakvizsgáról a 2. melléklet szerinti tanúsítványt állít ki.

(4) Sikertelen vizsga esetén egy alkalommal ismétlési lehetőséget kell biztosítani.

6. § (1)6 A 2. § (2) bekezdésének b) pontjában említett szakmai továbbképzés programját a Hivatal főigazgatója határozza meg.

(2) A továbbképzési programnak biztosítania kell, hogy az alaptevékenységet végzők megismerhessék szakterületük műszaki fejlődésének új eredményeit, a tevékenységüket érintő jogszabályok előírásait és ezek alkalmazását.

(3)7 A Hivatal főigazgatója a továbbképzésen való részvételről igazolást állít ki.

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésekor alaptevékenységet önállóan végző mentesül a 2. § (2) bekezdésének a) pontjában előírt szakvizsga alól.

1. számú melléklet a 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelethez8

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges
szakmai képesítések és gyakorlati idők
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges szakmai képesítések és gyakorlati idők

 

Munkakör

Tevékenységi terület

Szakmai képesítés

Szakirányú
gyakorlati
idő

1

Nyomástartó berendezés felügyelő

nyomástartó berendezések, létesítmények, valamint veszélyes áru szállító tartályok, tartányok

okleveles gépészmérnöki, vagy gépészmérnöki, vagy okleveles vegyészmérnöki, vagy vegyészmérnöki, vagy okleveles épületgépész-mérnöki, vagy épületgépész-mérnöki, vagy okleveles vegyipari gépészmérnöki, vagy vegyipari gépészmérnöki, és II. fokozatú roncsolásmentes anyagvizsgálói képesítés

3 év

2

Villamos felügyelő

villamosmű, közvetlen vezetékek, fogyasztói berendezések

okleveles villamosmérnöki, vagy villamosmérnöki végzettség

3

Gáz fogyasztói berendezés felügyelő

éghető gázok tároló létesítményei, csatlakozó vezetékei, fogyasztói berendezései és ezek tartozékai

okleveles gázipari mérnöki, vagy okleveles gázipari szakmérnöki, vagy okleveles gépészmérnöki, vagy gépészmérnöki, vagy okleveles vegyészmérnöki, vagy vegyészmérnöki, vagy okleveles épületgépész-mérnöki, vagy épületgépész-mérnöki végzettség

4

Veszélyes folyadék tároló tartály felügyelő

veszélyes folyadék és olvadék tároló létesítménye, üzemanyagtöltő állomások

okleveles gépészmérnöki, vagy gépészmérnöki, vagy okleveles gázipari mérnöki, vagy okleveles gázipari szakmérnöki, vagy okleveles vegyészmérnöki, vagy vegyészmérnöki végzettség

2. számú melléklet a 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelethez9

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
Sorszám: ......./......
TANÚSÍTVÁNY
................................................................................
részére,
aki a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szakvizsga Bizottsága előtt
................................................................................
szakterületre a műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges szakképesítési és szakmai gyakorlati követelményekről szóló 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet alapján eredményes szakvizsgát tett.
Budapest, 200............
.....................................................................................
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
főigazgató
1

A rendeletet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 59. § a) pontj ahatályon kívül helyezte 2015. április 1. napjával.

3

A 3. § a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 27. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. §-a szerint.

5

Az 5. § a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 27. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdése a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 27. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (3) bekezdése a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 27. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A 2. számú melléklet a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 27. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére