• Tartalom

2005. évi LXX. törvény

2005. évi LXX. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–18. §2

19. § (1) A törvény – a 13. § és 15–16. § kivételével – 2005. november 1-jén lép hatályba. A törvény 13. §-ának (3) bekezdése, valamint 16. §-a a kihirdetést követő 8. napon, a törvény 13. §-ának (1)–(2) bekezdése, valamint (4) bekezdése és 15. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)3

(6)4

(7) Az Flt. 14. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 51/A. §-ának (1) és (4) bekezdésében, 58. §-a (5) bekezdésének k) pontjában, 58. §-a (8) bekezdésének a) pontjában, 59. §-ának (2) bekezdésében a „a munkanélküli járadék” kifejezésen „álláskeresési járadék, álláskeresési segély” kifejezést is érteni kell.

(8) Ahol más jogszabály munkanélkülit említ, azon álláskeresőt kell érteni.

(9) Ahol más jogszabály

a) munkanélküli ellátást említ, azon az álláskeresők támogatását is,

b) munkanélküli járadékot említ, azon az álláskeresési járadékot és az álláskeresési segélyt is

érteni kell.

(10)5

(11) A 2005. november 1-jét megelőzően megállapított, és ebben az időpontban folyósított munkanélküli ellátást a 2005. október 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani azzal, hogy az ellátás folyósítása során a 2005. november 1-jétől a munkaügyi központ kirendeltségével való együttműködésre az álláskeresővel kötött álláskeresési megállapodásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(12) Annak részére, akinek munkanélküli járadékra, nyugdíj előtti munkanélküli segélyre, álláskeresést ösztönző juttatásra való jogosultsága 2005. november 1-jét megelőzően keletkezik, és ezen ellátásokra való kérelmét legkésőbb 2005. október 31-én benyújtja, ezen ellátásokat a 2005. október 31-én hatályos szabályok szerint kell megállapítani.

(13) Annak részére, akinek a munkanélküli járadék, nyugdíj előtti munkanélküli segély, álláskeresését ösztönző juttatás folyósítása 2005. november 1-jén vagy ezt követően szünetel, a szünetelésre okot adó körülmény megszűnését követően az ellátását a 2005. október 31-én hatályos szabályok szerint kell tovább folyósítani.

(14) Az az álláskereső, aki

a) e törvény kihirdetése napján az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott munkaviszonyban (a továbbiakban: munkaviszony) áll, és

b) e törvény kihirdetését megelőző négy éven belül legalább 200 nap munkaviszonnyal rendelkezik, és

c) e törvény hatálybalépése napján vagy azt követően az a) pont szerinti munkaviszonya úgy szűnik meg, hogy álláskeresési járadékra nem szerez jogosultságot,

álláskeresővé válása esetén munkanélküli járadékra jogosult, feltéve, ha az erre irányuló kérelmet a munkaviszony megszűnésétől számított 15 napon belül benyújtotta.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. június 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. július 5. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 85. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–18. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 796. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 19. § (2)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 796. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 19. § (6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 796. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 19. § (10) bekezdését a 2006: CXIII. törvény 27. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére