• Tartalom

2005. évi LXXXII. törvény

2005. évi LXXXII. törvény

egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról1

2008.01.01.
ELSŐ–KILENCEDIK RÉSZ2

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


38. § (1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével és a 39–50. § szerinti eltéréssel – 2005. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
(2) E törvénynek az Szja tv. 43. §-át megállapító rendelkezésével szabályozott adókedvezményt a hatálybalépés időpontjától vásárolt és érvényesített közteherjegy után lehet igénybe venni.
(3) E törvénynek az Szja tv. 3. számú melléklete I. Jellemzően előforduló költségek fejezetének 3. pontját, továbbá az Szja tv. 11. számú melléklete I. Jellemzően előforduló költségek fejezetének 3. pontját megállapító rendelkezései a hatálybalépést megelőző bármely időszak költségelszámolására is alkalmazhatók.

39. § (1) E törvénynek az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának q) alpontját megállapító, valamint az Szja tv. 25. §-a (1) bekezdését kiegészítő rendelkezései 2005. október 1-jén lépnek hatályba, előírásaikat az ettől az időponttól megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
(2) E törvény kihirdetése napján hatályát veszti az Szja tv. 64. §-ának (1) bekezdése, valamint 64. §-ának (2) bekezdésében „az (1) bekezdés vagy” szövegrész, azzal, hogy a hatályon kívül helyezett rendelkezések 2005. március 11-től már nem alkalmazhatók azon, az említett időpontot megelőző termőföld átruházások esetében sem, amelyek alapján a magánszemélynek a rendelkezésekben említett bevétele bevallására előírt határidő az említett időpontban még nyitva állt, valamint azzal, hogy a hatályon kívül helyezett rendelkezés alapján utólagos adómegállapítás nem tehető.

40. § (1) E törvénynek az Szja tv. 3. §-a 28. pontját, 7. §-a (3) bekezdését és a 2. számú melléklete III. Egyéb rendelkezések fejezetének szövegét megállapító, továbbá az Szja tv. 2. számú mellékletének I. Jellemzően előforduló bevételek fejezete 5. pontját, 10. számú mellékletének I. Jellemzően előforduló bevételek fejezete 5. pontját és 10. számú mellékletének III. Egyéb rendelkezések fejezete szövegét módosító rendelkezései a kihirdetést követő 45. napon lépnek hatályba, e rendelkezéseket ettől az időponttól kell alkalmazni, azzal, hogy a magánszemély – döntése szerint – e rendelkezéseket 2005. január 1-jétől alkalmazhatja.
(2) E törvénynek az Szja tv. 54. §-át módosító rendelkezései a kihirdetést követő 45. napon lépnek hatályba, e rendelkezéseket ettől az időponttól kell alkalmazni, azzal, hogy a magánszemély – döntése szerint – e rendelkezéseket (szükség esetén az önellenőrzésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával) 2004. január 1-jétől alkalmazhatja.

47. § (1)–(3)6
(4)7

48. § (1) E törvénynek a Vámtv.-re vonatkozó rendelkezései – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2005. augusztus 1-jén lépnek hatályba, és az azokban foglalt rendelkezéseket a hatálybalépést követően kezdeményezett vámkezelések, vámeljárások vonatkozásában kell alkalmazni.
(2) A Vámtv.-nek az e törvény 26. §-ával megállapított 48. § (2)–(3) bekezdése e törvény kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3)8

49. § E törvénynek a Tao. 22/B. §-a (1) bekezdésének e) pontját módosító rendelkezése a kihirdetést követő 45. napon lép hatályba, azzal, hogy a kihirdetést követő 45. napot megelőző napig benyújtott kérelem, illetve az említett időpontig bejelentett fejlesztési program tekintetében a kihirdetést követő 45. napot megelőző napon hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak.

51. §10 Ha az értékpapírra vonatkozó vételi, jegyzési vagy eladási jog alapítása tárgyában kötött megállapodást 2005. augusztus 31-éig írásba foglalták, a magánszemély által a jog 2008. augusztus 31-éig történő gyakorlása révén megszerzett jövedelem társadalombiztosítási járulékkötelezettségét a 2005. augusztus 31-éig hatályos rendelkezések szerint kell megállapítani.

1–5. számú melléklet a 2005. évi LXXXII. törvényhez11

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. július 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. július 8. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 88. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az ELSŐ–KILENCEDIK RÉSZT (1–37. §-t) a 2007: LXXXII. törvény 2. § 806. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 41–44. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 806. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 45. §-t a 2007: CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdésének n) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy rendelkezéseit azokban az esetekben még alkalmazni kell, amelyekben az Áfa tv. szerinti adófizetési kötelezettség, illetőleg adólevonási jogosultság 2007. december 31. napjáig bezárólag keletkezett.

5

A 46. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 806. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 47. § (1)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 806. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 47. § (4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdésének 4. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 48. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 806. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 50. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 806. pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 51. §-t a 2005: CXIX. törvény 207. § (1) bekezdése iktatta be, (2) bekezdése alapján a rendelkezést visszamenőlegesen 2005. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

11

Az 1–5. mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 806. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére