• Tartalom

1038/2006. (IV. 7.) Korm. határozat

1038/2006. (IV. 7.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2010 program megvalósítása tárgyában Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő szerződésről és az annak kapcsán végrehajtandó további feladatokról

2006.04.07.

A Pécs – Európa Kulturális Fővárosa 2010 program magas színvonalon történő, sikeres megvalósulása érdekében a Kormány a következő határozatot hozza:

1. A Kormány

a) Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó, az Európa Kulturális Fővárosa-pályázatban meghatározott 5 elemből álló fejlesztési beruházások összességét az Európai Unió támogatására számot tartó nagyprojektként kezeli;

Felelős: európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: folyamatos

b) felkéri az európai ügyekért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Pécs – Európa Kulturális Fővárosa nagyprojekt magas színvonalon történő megvalósulása érdekében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 50. § (11) bekezdése alapján legfeljebb 1,0 milliárd forint összegű fizetési kötelezettséget vállaljon, és a projekt-tervezési támogatásra a 2007. év utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 29/2005. (VIII. 22.) TNM rendeletnek megfelelően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával a támogatási szerződést megkösse;

Felelős: európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

c) az Európai Unió strukturális alapjaiból odaítélhető források tervezésénél a 2007–2009. tartó időszakra 31,14 milliárd forint összeget irányoz elő a költségvetési törvényjavaslatokban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az Európa Kulturális Fővárosa-pályázatban meghatározott, 34,6 milliárd forint összköltségű beruházás (fejlesztés) támogatásának biztosítása céljából és ennek érdekében az általa benyújtásra kerülő Nemzeti Stratégiai Referenciakereten belül kiemelt nagyprojektként szerepelteti a Pécs–Európa Kulturális Fővárosa 2010 program fejlesztési projektjeit;

Felelős: európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, nemzeti kulturális örökség minisztere, regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: folyamatos, az adott költségvetési év tervezéséhez igazodva

d) felhívja a belügyminisztert, hogy amennyiben az Európai Bizottság a Pécs – Európa Kulturális Fővárosa nagyprojektet a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret részeként elfogadja, úgy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 17. pontja alapján a nagyprojekt támogatásra jogosult összköltségének (34,6 milliárd forintnak) 5%-át kitevő saját forrás kiegészítést biztosítson az erre irányuló jogszabályi eljárásrend szerint.

Felelős: belügyminiszter, európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter, nemzeti kulturális örökség minisztere, pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos, az adott költségvetési év tervezéséhez igazodva

2. Külön előterjesztést és szerződést kell előkészíteni, amely tartalmazza, hogy 2007–2011 között a költségvetési törvényjavaslatokban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Pécs – Európa Kulturális Fővárosa 2010 programra milyen összegű hazai költségvetési források előterjesztésére kerül sor a programokkal, promóciós és szervezési munkákkal összefüggő kiadások fedezésére.

Felelős: nemzeti kulturális örökség minisztere, pénzügyminiszter

Határidő: 2006. május 15.

3. A Kormány felhívja a nemzeti kulturális örökség miniszterét, hogy készítse elő az Európa Kulturális Fővárosa 2010 program megvalósulását kormányzati oldalról koordináló rendszert.

Felelős: nemzeti kulturális örökség minisztere, Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter, európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, gazdasági és közlekedési miniszter

Határidő: 2006. június 15.

4. Meg kell vizsgálni az Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódóan létrejött új, országos vagy nemzetközi hatókörű kulturális intézmények országos szintű feladatellátásával kapcsolatos támogatások lehetőségét.

Felelős: nemzeti kulturális örökség minisztere az érintett miniszterek bevonásával

Határidő: folyamatos

5. A Kormány elrendeli az Európa Kulturális Fővárosa 2010 program megvalósulásával összefüggő ágazati feladatok kijelölését és azok ütemezett teljesítését.

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter, nemzeti kulturális örökség minisztere, gazdasági és közlekedési miniszter, környezetvédelmi és vízügyi miniszter, foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

6. A Kormány felhívja és felhatalmazza az érdekelt minisztereket, hogy az Európa Kulturális Fővárosa 2010 program beruházási (fejlesztési) forrásainak biztosításáról, valamint a program megvalósításával kapcsolatos egyéb állami feladatok kijelöléséről szóló szerződést kössék meg Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

Felelős: európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, nemzeti kulturális örökség minisztere, belügyminiszter, pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

7. Az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„2. felhatalmazza az európai ügyekért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú melléklet XIX. EU Integráció fejezet 3. cím, 17. alcímen jelölt előirányzatának terhére – figyelembe véve a törvény 50. §-ának (17) bekezdése szerinti, legkorábban 2006-tól esedékes kötelezettségvállalásra vonatkozó felhatalmazást is –, továbbá a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet XIX. EU Integráció fejezet 2. cím, 12. alcímen jelölt előirányzatának terhére – figyelembe véve az 50. § (11) bekezdése szerinti, legkorábban 2007-től esedékes kötelezettségvállalásra vonatkozó felhatalmazást – a kiválasztott projektek előkészítése céljából az egyes projektekre meghatározott összegű támogatást nyújtsa, illetőleg attól legfeljebb 10%-kal eltérjen;”

8. A Határozat mellékletében szereplő táblázat a következő sorral egészül ki, és ezzel egyidejűleg a melléklet utolsó mondatában a „18 257,8 millió Ft” szövegrész helyébe a „19 257,8 millió Ft” szövegrész lép.

ÚJ EGYEDI PROJEKTEK (1 projekt)

Projekt

Projektgazda

Szektor

Régió

Támogatás
(M Ft)

Európa Kulturális Fővárosa 2010
– Zsolnay-Balokány kulturális turisztikai negyed
– Zenei és Konferenciaközpont
– Dél-Dunántúli Tudásközpont
– az ún. „Nagy Kiállítótér” felépítése
– közterek és parkok rehabilitációja

Pécs MJV Önk.

településfejl.

DD

1 000

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére