• Tartalom

2006. évi CXXXIII. törvény

2006. évi CXXXIII. törvény

a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról1

2020.01.01.

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 64. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás normatív módszereinek szabályozására a következő törvényt alkotja:

1. §2 E törvény alkalmazásában a tárgyév azon év, amelyre vonatkozóan a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között megosztandó bevételek a forrásmegosztásról szóló közgyűlési rendeletben meghatározásra kerülnek.

2. §3 (1) A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –

a) a fővárosi önkormányzat közgyűlésének rendeletével – törvény alapján – a fővárosi önkormányzat által kivetett helyi adóból származó, a (4) bekezdésben foglalt, kiadásként visszatartott összeggel csökkentett bevétel, valamint

b) ha a helyi adókról szóló törvény alapján a kerületi önkormányzat képviselő-testülete előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy az általa kivethető helyi adót a fővárosi önkormányzat közgyűlése vesse ki, a fővárosi önkormányzat közgyűlésének rendelete alapján kivetett helyi adóból származó bevétel és az ahhoz kapcsolódó állami támogatás

az e törvényben meghatározott szabályok szerint osztottan illeti meg.

(2) A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat e törvényben meghatározott szabályok szerint osztottan illetik meg a fővárosi önkormányzat közgyűlésének rendelete alapján kivetett helyi adóhoz kapcsolódóan kiszabott pótlékból és bírságból származó bevételek.

(3) A fővárosi önkormányzatot illeti meg a fővárosi önkormányzat által a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kivetett helyi adókból származó bevétel.

(4) A fővárosi önkormányzati helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből részesülők viselik részesedésük arányában. Kiadásként a fővárosi önkormányzatnál a beszedéssel – a fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével – összefüggően felmerült kiadásokat kell figyelembe venni.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése szerinti kiadásként a tárgyévet megelőző év költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendeletben elfogadott adóbeszedéssel kapcsolatos kiadásokat kell előlegként figyelembe venni és a levonását a rendelet hatályba lépését követő havi utalásban kell a kerületi önkormányzatok felé érvényesíteni. Az előleg és a tárgyévi tényleges kiadások különbözetét a tárgyévi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló rendelet hatályba lépését követő havi utalásban kell elszámolni.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja és a (4) bekezdés szerint figyelembe vehető kiadásokat a (2) bekezdésben felsorolt bevételek legfeljebb 50%-áig terjedő mértékben lehet érvényesíteni.

3. §4 A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a 2. § alapján osztottan megillető bevételekből a fővárosi önkormányzatot 54%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 46% részesedés illeti meg. A fővárosi önkormányzat az őt megillető 54%-ból a helyi iparűzési adó részesedésének összegét elsőként a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására köteles fordítani.

4. §5 (1)6 A kerületi önkormányzatokat a 2. § (1) bekezdés a) pontja és a 2. § (2) bekezdése alapján a 3. § szerinti mértékben mindösszesen megillető forrás az egyes kerületi önkormányzatok között az 1. melléklet szerinti arányban kerül felosztásra.

(2)7 A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti helyi adóból származó bevétel és az ahhoz kapcsolódó állami támogatás 3. § szerinti mértékének a helyi adó kivetését a fővárosi önkormányzat közgyűlésének átengedő kerületi önkormányzatok közötti felosztása az 1. mellékletben ezen kerületek sorában szereplő mértékek arányában történik.

5. §8 (1) A fővárosi önkormányzat a tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendeletének tervezetét a kerületi önkormányzatok részére – véleményezés céljából – a tárgyév január 10-éig küldi meg. A véleményezésre a kerületi önkormányzatoknak legalább tizenöt napot kell biztosítani. A fővárosi önkormányzat közgyűlése a forrásmegosztási rendeletet a tárgyév január 31-éig lépteti hatályba.

(2) A tárgyévi forrásmegosztási rendelet hatálybalépéséig a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a 2. § szerinti osztott bevételekből származó összeg 3–4. §-ok alapján számított mértéke illeti meg. A tárgyévre vonatkozóan elfogadott forrásmegosztási rendeletben megállapított tárgyévi összegek (3) bekezdés szerinti utalása során a tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendelet elfogadását megelőzően megosztott bevételre figyelemmel kell lenni.

(3) A fővárosi önkormányzat a kerületi önkormányzatokat megillető osztott, tárgyhónapban befolyt bevétel 3–4. §-ok szerint számított hányadát havi rendszerességgel a tárgyhót követő hónap 10. napjáig utalja át.

6. §9 (1) A fővárosi önkormányzat tárgyévre vonatkozó hatályos forrásmegosztási rendeletét az Állami Számvevőszék felülvizsgálja. Az Állami Számvevőszék a forrásmegosztási rendeletben szereplő adatok megalapozottságának és az ennek alapjául szolgáló számítások helyességének vizsgálatába könyvvizsgálót vonhat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat megállapítja, hogy a forrásmegosztás során a fővárosi önkormányzat vagy valamely kerületi önkormányzat jogosulatlanul forráshoz jutott vagy az őt jogszerűen megillető forrásnál alacsonyabb összegben részesült, ennek mértékével az e törvény alapján meghatározott, a felülvizsgálat lezárását követő évi forrásmegosztást a fővárosi önkormányzat rendeletében módosítja.

7. §10 Felhatalmazást kap a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a tárgyévre vonatkozóan a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek összegét és azok beszedésével összefüggően felmerült kiadások elszámolásának rendjét rendeletben határozza meg.

8. §11

Záró rendelkezések

9. § (1)–(3)12

(4)13

(5)14 E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

10. §15

Melléklet a 2006. évi CXXXIII. törvényhez16

A kerületi önkormányzatok egymás közötti részesedési arányai

 

A

B

1

Kerületi önkormányzat megnevezése

Részesedési arányok (%)

2

I. kerületi önkormányzat

1,54229750

3

II. kerületi önkormányzat

5,07622909

4

III. kerületi önkormányzat

7,22624018

5

IV. kerületi önkormányzat

6,11004338

6

V. kerületi önkormányzat

1,40816157

7

VI. kerületi önkormányzat

2,51692804

8

VII. kerületi önkormányzat

3,31902329

9

VIII. kerületi önkormányzat

3,80946081

10

IX. kerületi önkormányzat

3,61965731

11

X. kerületi önkormányzat

4,71307384

12

XI. kerületi önkormányzat

7,28511820

13

XII. kerületi önkormányzat

2,98544811

14

XIII. kerületi önkormányzat

6,06949128

15

XIV. kerületi önkormányzat

7,04585324

16

XV. kerületi önkormányzat

5,12986946

17

XVI. kerületi önkormányzat

4,16786632

18

XVII. kerületi önkormányzat

4,73956940

19

XVIII. kerületi önkormányzat

6,59426818

20

XIX. kerületi önkormányzat

3,47808963

21

XX. kerületi önkormányzat

3,58665199

22

XXI. kerületi önkormányzat

4,88600440

23

XXII. kerületi önkormányzat

3,27164242

24

XXIII. kerületi önkormányzat

1,41901236

25

Kerületi önkormányzatok összesen

100,00000000

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. december 27.

2

Az 1. § a 2012: CCVIII. törvény 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § a 2013: CCIII. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § a 2019: CXV. törvény 56. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § a 2012: CCVIII. törvény 24. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése a 2013: CCIII. törvény 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdése a 2013: CCIII. törvény 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § a 2012: CCVIII. törvény 24. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. § a 2012: CCVIII. törvény 24. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. § a 2013: CCIII. törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. §-t a 2012: CCVIII. törvény 26. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 9. § (1)–(3) bekezdését a 2012: CCVIII. törvény 26. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 9. § új (4) bekezdését a 2010: CLIII. törvény 55. § (7) bekezdése iktatta be, egyidejűleg a korábbi (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatta. A 9. § (4) bekezdését a 2012: CCVIII. törvény 26. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 9. § (4) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. § 955. pontja szerint módosított szöveg. A 9. § (4) bekezdés számozását a 2010: CLIII. törvény 55. § (7) bekezdése (5) bekezdésre változtatta.

15

A 10. §-t a 2012: LVIII. törvény 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: CCVIII. törvény 26. §-a.

16

A mellékletet a 2007: CLXXXII. törvény 8. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2012: CCVIII. törvény 25. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére