• Tartalom

14/2006. (IV. 3.) OM rendelet

a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről

2006.12.13.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 27. pontja alapján – figyelemmel a költségvetési törvény 12. § (1) bekezdésére, valamint a 30. § (1) bekezdésére – a következőket rendelem el:

1. § A támogatást a helyi önkormányzatok, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények (a továbbiakban együtt: fenntartó) igényelhetik a fenntartásukban lévő szakiskolákban és szakközépiskolákban a 2006/2007. tanév szeptember–december hónapjaira a kilencedik évfolyamon folyó gyakorlati oktatás támogatására.

2. § (1) A támogatás kizárólag a kilencedik évfolyamon folyó gyakorlati oktatás maximum 12 fős csoportbontása után vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali oktatás munkarendje szerint tanulók után igényelhető.

3. § (1) A támogatás igénylésének alapja a 2006. szeptember 1-jén kilencedik évfolyamon tanulók becsült létszáma, a tervezett csoportok létszáma és a tervezett heti gyakorlati oktatási órák száma.

(2) Az igénybejelentések alapján kiszámított támogatást kap a fenntartó a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §-a szerint a szakiskolák kilencedik évfolyamán a pályaorientáció és a gyakorlati oktatás, a szakközépiskolák kilencedik évfolyamán a pedagógiai programjukban meghatározott szakmacsoportos alapozó oktatás gyakorlati részének maximum 12 fős csoportban történő oktatásához.

(3) A kilencedik évfolyamon a csoportbontás finanszírozására az a fenntartó kaphat támogatást, amelynek intézményében a 2006/2007. tanévben a kilencedik évfolyamos

a) szakiskolai tanulók legalább heti négy órában gyakorlati oktatásban vesznek részt,

b) szakközépiskolai tanulók legalább heti négy óra gyakorlati oktatásban vesznek részt, és az intézmény pedagógiai programja tartalmazza, hogy a kilencedik évfolyamon folyó gyakorlati oktatást hogyan és milyen mértékben számítják be a szakképzési évfolyamokon.

(4) Ötven százalékkal magasabb támogatást kap a szakiskola kilencedik évfolyamán a csoportbontás finanszírozására a fenntartó akkor, ha legalább 6 órában folyik a gyakorlati oktatás.

4. § (1)1 A támogatás igénylését a helyi önkormányzatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján, a nem állami intézmények fenntartói a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságaihoz, a fővárosban, illetve Pest megyében a Budapest és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz (a továbbiakban: MÁK) nyújthatják be.

(2) A támogatás összegének igényléséhez szükséges adatokat az önkormányzatok e rendelet 1. számú melléklete szerinti kilencedik évfolyamos létszám- és csoportfenntartói összesítő adatlapon összesítik, és az igénylést tartalmazó adatlapokat 2006. június 30-áig két példányban nyújtják be a MÁK részére papír alapon és elektronikus formában.

(3) Az önkormányzatok fenntartásában lévő oktatási intézmények összesített támogatási igényeit a MÁK 2006. július 15-éig küldi meg az Oktatási Minisztérium részére e rendelet 2. számú mellékletét képező megyei összesítő lapokon papír alapon és elektronikus formában. Az Oktatási Minisztérium az adatok felülvizsgálata után a Belügyminisztérium részére 2006. szeptember 1-jéig a támogatási összeg feltüntetésével az önkormányzatonként meghatározott adatokat utalványozás céljából megküldi.

(4) A támogatás folyósításáról a költségvetési törvény 5. mellékletének 27. pontjában szereplő forrás terhére a Belügyminisztérium utalványozása alapján a MÁK havonta intézkedik havonta egyenlő részletekben 2006. szeptember–október–november–december hónapokban, nettó finanszírozás keretében.

5. § (1) E rendelet alkalmazásában a nem állami intézmények fenntartói alatt a költségvetési törvény 30. § (1) bekezdésének bevezető rendelkezésében meghatározott fenntartókat kell érteni.

(2) A központi költségvetési szervek által fenntartott közoktatási intézmények a támogatásokat a fenntartótól igényelhetik.

6. § (1)2 A támogatás igénylése és folyósítása a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói esetében az illetékes MÁK-on keresztül a Rendelet 13. §-ában meghatározottak szerint – a Rendelet 12/G. §-a figyelembevételével – történik.

(2)3 A MÁK Igazgatóságok a Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint járnak el. Az Oktatási Minisztérium az adatok felülvizsgálata után a szükséges előirányzatot a költségvetési törvény XX. fejezet 11/2/3/1 Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása című előirányzata terhére a MÁK részére a normatíva kiutalásához szükséges kerettel együtt biztosítja.

(3) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény támogatási igényét a (2) bekezdésben szabályozott eljárás szerint az Oktatási Minisztériumhoz nyújtja be. A támogatást az Oktatási Minisztérium közvetlenül – pótelőirányzatként – biztosítja az érintett felsőoktatási intézmények részére a költségvetési törvény XX. fejezet 11/2/17–1 forrás (gyakorlóiskolák normatív támogatása) terhére.

7. § (1) A 4. § (2) bekezdésében, valamint a 6. § (1) bekezdésében foglalt támogatási igények benyújtási határidejének elmulasztása esetén a mulasztástól számított öt napon belül igazolási kérelem benyújtásának van helye.

(2) A MÁK, illetőleg az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága a fenntartók számára – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/B. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a támogatási igényekkel kapcsolatos hiánypótlás benyújtására és az igények esetleges módosítására nyolc napos határidőt ír elő.

(3) A 3. §-ban meghatározott csoportbontás után igénybe vehető támogatás mértékét az oktatási miniszter 2006. augusztus 1-jéig közleményben teszi közzé.

8. § (1) A támogatásokat 2006. december 31-éig lehet felhasználni.

(2) A támogatásról a tényleges létszámadatok, a csoportok létszáma és a heti gyakorlati oktatási órák száma alapján a támogatottak a 2006. évi költségvetésről szóló beszámolójukban számolnak el. A ténylegesnél magasabb becsült adatokból eredő támogatási különbözet jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények a támogatás felhasználásról legkésőbb 2006. december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni. A kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, illetve intézményeknél szakmai dokumentációval, az elszámolást megalapozó könyvelési rendszer kialakításával kell alátámasztani.

(4) A támogatások elszámolása a nem állami intézmények esetén a fenntartók 2006. évi támogatásairól történő elszámolása keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó űrlapon történik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, illetve intézményeknél a tanulói azonosítók feltüntetésével és a tanulócsoportok azonosítására alkalmas szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

(5) Ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó önkormányzat jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, köteles az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárni. A fenntartó önkormányzat év közben a MÁK-on keresztül a Belügyminisztériumnál lemondhat a jogtalanul igénybe vett összegről, mely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra kerül a következő havi (de még tárgyévi) nettósításban, és a lemondásnak megfelelően módosításra kerül az előirányzat. Év végi elszámolás esetén befizetéssel történik a többlet igénybevétel elszámolása.

(6)4 Ha a támogatást vagy annak egy részét a nem állami fenntartó jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a Rendeletnek a nem állami intézményfenntartók állami hozzájárulásának és támogatásának elszámolására, ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 14/2006. (IV. 3.) OM rendelethez

A kilencedik évfolyamon folyó gyakorlati oktatás csoportbontásának fenntartói összesítő adatlapja
Az intézményfenntartó neve:
Megye megnevezése:
KSH kód:

Sor-
szám

A közoktatási intézmény

Szakiskola

Szakközépiskola

a kilencedik évfolyamos tanulók
száma (fő)

maximum 12 fős csoportok
száma (db)

a kilencedik
évfolyamos tanulók száma (fő)

maximum 12 fős csoportok száma
(db)

a beszámítás
alapja (szövegesen) és mértéke (%-ban)

neve

OM azonosítója

gyakorlat
heti 4-5 órában

gyakorlat
heti 6 órában
vagy annál többen

gyakorlat
heti 4-5 órában

gyakorlat
heti 6 órában
vagy annál többen

gyakorlat legalább
heti 4 órában

gyakorlat legalább
heti 4 órában

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ........................, 2006. ..........................
.................................
fenntartó aláírása
P. H.
A KSH kódot csak önkormányzati igénylők esetén kell kitölteni.

2. számú melléklet a 14/2006. (IV. 3.) OM rendelethez

Összesítő lap a fenntartók által igényelt központosított előirányzatokról a 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 27. pontja alapján
Költségvetési év: 2006

Megye:

 

Összesítő lap a fenntartók által igényelt központosított előirányzatokról
a 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 27. pontja alapján

No.

Fenntartó

Ktv. 5. mell. 27. pont

Támogatás összesen
(Ft)

szakiskola kilencedik évfolyam

szakközépiskola
kilencedik évfolyam

heti 4-5 gyakorlati óra,
maximum 12 fős
csoportbontás

heti 6 vagy annál több
gyakorlati óra, maximum
12 fős csoportbontás

heti legalább
4 gyakorlati óra,
maximum 12 fős
csoportbontás

KSH kódja

neve

tanulók
száma (fő)

Ft

tanulók
száma (fő)

Ft

tanulók száma (fő)

Ft

(2+4+6)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ...................., 2006. ......................................
P. H.
...................................................
Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóság
igazgatója
A táblázatot az igénylés típusának megfelelően, értelemszerűen kell kitölteni.
A KSH kódot csak önkormányzati igénylők esetén kell kitölteni.
Nemleges előleg igénylés esetén az áthúzott, aláírt táblázatot kell megküldeni.
1

A 4. § (1) bekezdése a 12/2006. (XII. 5.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 6. § (1) bekezdése a 12/2006. (XII. 5.) OKM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 6. § (2) bekezdése a 12/2006. (XII. 5.) OKM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 8. § (6) bekezdése a 12/2006. (XII. 5.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére