• Tartalom

212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet

a „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről

2018.01.01.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 103. §-ának g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a „Pályamódosító hitelprogram” (a továbbiakban: Hitelprogram) keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) közszférában foglalkoztatott:

aa) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) hatálya alá tartozó köztisztviselő és ügykezelő,

ab) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó közalkalmazott,

ac) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonyban álló személy,

ad) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonyban álló személy,

ae) a többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetnél, a közalapítványnál, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) XII. fejezete alapján közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,

af)1 az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) hatálya alá tartozó igazságügyi alkalmazott;

b)2 pályakezdő: az a közszférában foglalkoztatott, aki először létesített az aa)–af) pontban felsorolt jogviszonyt, és a jogviszony létesítésekor a huszonötödik életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét – még nem töltötte be;

c) nyugdíjas: az a közszférában foglalkoztatott, aki a jogviszonya megszűnésekor megfelel az Mt. 87/A. §-a (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak;

d) gazdasági társaság: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) szerinti korlátolt felelősségű társaság és a zártkörűen működő részvénytársaság;

e)3 egyéni vállalkozó: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontja értelmében ekként minősülő személy;

f) többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezet: az olyan gazdasági társaság, közhasznú társaság, amelyben az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva – legalább ötven százalék;

g) tőkeemelés: korlátolt felelősségű társaságban törzstőke, illetőleg zártkörűen működő részvénytársaságban alaptőke emelés;

h) beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység. Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is;

i) ügyfél: az a jogviszonya megszűnéséig a közszférában foglalkoztatott, aki a Hitelprogram keretében a kedvezményes hitelt igénybe veszi, illetve annak igénybevételét kezdeményezi;

j)4 finanszírozó hitelintézet: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi intézmény, amely az ügyfél számára – a Hitelprogram keretében – a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Rt.) által nyújtott refinanszírozott forrásból kedvezményes kamatozású hitelt nyújt;

k)5 kedvezményes kamatozású hitel: a Kormány által elfogadott Hitelprogram keretében a finanszírozó hitelintézet által nyújtott, az állam készfizető kezességvállalásával biztosított hitel.6

2. § (1) Az ügyfélnek nyújtható kedvezményes hitel összege a (2) bekezdésben meghatározott célra fordítandó összeg, de legfeljebb 3 millió forint, lejárata legfeljebb tíz év, a türelmi idő legfeljebb három év.

(2) A kedvezményes kamatozású hitelt kizárólag

a) gazdasági társaság alapításához nyújtott pénzbeli hozzájáruláshoz,

b) gazdasági társaságban történő tőkeemeléshez,

c) egyéni vállalkozó részére a vállalkozás indításához szükséges beruházáshoz

lehet felhasználni.

(3) A hitelből szerzett üzletrész vagy részvény futamidő alatti értékesítése esetén a hitel fennálló teljes összegét egy összegben vissza kell fizetni.

3. § (1) A hitelkérelmet az ügyfél a foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követő egy éven belül és abban az esetben nyújthatja be, ha a foglalkoztatási jogviszonya megszűnését közvetlenül megelőzően megszakítás nélkül legalább egy évig – pályakezdők esetén legalább hat hónapig – a közszférában állt alkalmazásban, a felmentése (rendes felmondása) munkáltató általi közlésére 2006. július 1. és 2008. december 31. között került sor, és arra a felmentési (felmondási) okirat tanúsága szerint

c) az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló esetén a munkáltató működésével összefüggő ok,

alapján került sor, feltéve, hogy a jogviszony megszűnéséig nem minősül nyugdíjasnak.

(2) Hitelfelvételre az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén sem jogosult az az ügyfél, aki

a)10 az adózás rendjéről szóló törvény szerint – a hitelkérelme benyújtásának időpontjában – nem minősül köztartozásmentes adózónak.

b) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből eredő lejárt tartozással rendelkezik,

c) ellen a hitelkérelem benyújtásának időpontjában végrehajtási eljárás van folyamatban.

(3)11 A (2) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát az ügyfél

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(4)12 Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételnek való megfelelést a felmondási (felmentési) okirattal, a jogviszony megszűnésekor kiadott munkáltatói igazolással, az adóhatóság által kiadott igazolással, illetőleg a (2) bekezdés b) és c) pontja esetén az ügyfél nyilatkozatával kell igazolni.

(5)13 A kedvezményes hitel iránti kérelemhez – a (4) bekezdésben foglalt okiratokon túlmenően – eredetiben vagy hiteles másolatban be kell nyújtani

a)14 új gazdasági társaság alapítása esetén a közjegyző által készített közokiratba, vagy ügyvéd, illetve az alapító kamarai jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba foglalt társasági szerződést, alapszabályt vagy alapító okiratot,

b) tőkeemelés esetén az(oka)t a határozato(ka)t, amely(ek)ben a gazdasági társaság legfőbb szerve a tőkeemelés elhatározásáról, valamint arról dönt, hogy az ügyfelet jogosítja fel a tőkeemeléshez szükséges vagyoni szolgáltatás nyújtására, továbbá a Gt. 156. §-ának (2) bekezdésében foglalt nyilatkozatot,

c)15 egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartási számot tartalmazó igazolás másolatát, illetve tevékenységtől függően a tevékenység folytatásához, gyakorlásához szükséges igazolványt, engedélyt vagy kamarai tagságot igazoló dokumentumot.

(6)16 A kedvezményes hitel igénybevételére vonatkozó hitelkérelmeket a finanszírozó hitelintézetekhez folyamatosan,

a) a Kvtv. 44. §-ának (3) bekezdésében meghatározott tőkeösszeg teljes felhasználásának időpontjáig, de

b) legkésőbb 2009. december 31-éig

lehet benyújtani.

4. § (1) A kedvezményes hitelhez a Kvtv. 44. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel az állam készfizető kezességet vállal. Az állami kezességvállalás további feltételeire és a kezesség beváltásának rendjére az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A hitel folyósításának feltétele, hogy a hitelfelvevő a Kvtv. 44. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti – a hitel tőkeösszege 2%-ának megfelelő – kezességvállalási díjat a Magyar Államkincstár 10032000-01034066 számú, „Kincstár Pályamódosító hitelprogram kezességvállalási díj” elnevezésű számlájára befizesse.

5. § (1) Az MFB Rt. feladata a Kvtv. 44. §-ának (3) bekezdése szerinti 20 000,0 millió forintos állami kezességvállalási keret és ügyfelenként a 3,0 millió forintos hitelösszeg túllépésének megakadályozása.

(2)17 Az MFB Rt. a kezességvállalási keret igénybevételének alakulásáról hitelintézetek szerinti bontásban a tárgynegyedévet követő 30. napig tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert.

6. §18 A Hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású hitelnek minősül. A támogatás kategóriája: „D. Csekély összegű támogatás”. A hitelt kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

Az 1. § a) pontjának af) alpontját a 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

2

Az 1. § b) pontja a 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § e) pontja a 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § j) pontja az 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 44. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § k) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 326. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdésének d) pontja a 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdésének e) pontja a 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdésének f) pontját a 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

10

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított, a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 3. § új (3) bekezdését a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(5) bekezdés számozását (4)–(6) bekezdésre változtatva.

12

A 3. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése, szövege (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése, szövege a 41. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (5) bekezdés a) pontja a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 20. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (5) bekezdésének c) pontja a 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított, a 308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 3. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése.

17

Az 5. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 326. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 6. § a 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére