• Tartalom

214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet

214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról1

2009.10.01.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének f) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A hitelesített környezeti nyilatkozattal rendelkező természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek (a továbbiakban: szervezet), a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába vételéről az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) dönt.

(2)2 Az OKTVF megkeresi az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget (a továbbiakban: felügyelőség) annak érdekében, hogy tájékozódjon arról, a szervezet betartja-e a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat.

(3)3

(4) Ha az eljárás során kétség merül fel a környezeti nyilatkozat hitelesítésének megalapozottságával kapcsolatban, az OKTVF kezdeményezi a Nemzeti Akkreditáló Testületnél (a továbbiakban: NAT) a környezeti hitelesítőnek – az eljárás alapjául szolgáló környezeti nyilatkozat hitelesítésére vonatkozó – felügyeleti vizsgálatát.

(5) Ha a NAT valamely környezeti nyilatkozat hitelesítésének megalapozottságával kapcsolatban felügyeleti vizsgálatot rendel el, akkor a felügyeleti vizsgálat megindításáról, valamint ennek eredményéről haladéktalanul értesíti az OKTVF-et.

(6) A nyilvántartásba vételi kérelmet az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(7) Az OKTVF a nyilvántartásba vételről e rendelet 2. számú melléklete szerinti okiratot állít ki.

(8)4 A nyilvántartásba vételről szóló határozatát az OKTVF közli a (2) bekezdésben meghatározott felügyelőséggel, illetve a belföldi jogsegély keretében megkeresett más hatósággal.

(9) Az OKTVF a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába felvett szervezetek névsorát hivatalos honlapján, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.

(10)5 A felügyelőség a 2. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve a 2. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott hatósági határozatát közli az OKTVF-fel, továbbá értesíti az OKTVF-et annak jogerőre emelkedéséről.

2. § (1) Az OKTVF a szervezetnek a nyilvántartásból való felfüggesztését rendeli el,

a) ha a szervezetnek elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik;

b) ha a szervezet a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti évente frissített és hitelesített környezeti nyilatkozatát nem nyújtja be az OKTVF-hez;

d) ha a hitelesített környezeti nyilatkozat hitelesítésével összefüggésben az 1. § (4)–(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kezdeményezett felügyeleti vizsgálat alapján a NAT a hitelesítés megalapozatlanságáról értesíti az OKTVF-et;

e) a (7) bekezdésben meghatározott esetben.

(2) Az OKTVF a szervezetnek a nyilvántartásból történő felfüggesztését rendeli el továbbá akkor is, ha azt a szervezet maga kérelmezi.

(3) Az OKTVF megszünteti a szervezetnek a nyilvántartásból történő felfüggesztését, ha

a) a szervezetnek az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettsége megszűnik;

b) a szervezet az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott évente frissített és hitelesített környezeti nyilatkozatát a felfüggesztés tartama alatt benyújtja;

c) a szervezet az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértő magatartást a felfüggesztés tartama alatt megszünteti;

d) a szervezet az (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel környezeti nyilatkozatának ismételt hitelesíttetését a felfüggesztés tartama alatt végrehajtja;

e) a (7) bekezdésben foglalt feltétel teljesülése esetében;

f) a szervezet a (2) bekezdésben meghatározott felfüggesztés megszüntetését kéri és ennek nincs akadálya.

(4) Az (1) bekezdés b), c), illetve d) pontjában meghatározott esetben a felfüggesztés időtartama legfeljebb 3 hónap lehet.

(5) Az OKTVF törli a szervezetet a nyilvántartásból, ha

a) a szervezetnek jogerős és végrehajtható elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik;

b) a szervezet a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti évente frissített és hitelesített környezeti nyilatkozatát a felfüggesztés időtartamának lejártáig sem nyújtja be az OKTVF-hez;

c) a szervezet az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértő magatartást a felfüggesztés időtartamának lejártáig sem szünteti meg;

d) a szervezet az (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel környezeti nyilatkozatának ismételt hitelesíttetését a felfüggesztés időtartamának lejártáig sem végzi el.

(6) Az OKTVF törli a szervezetet a nyilvántartásból továbbá akkor is, ha a szervezet megszűnik, vagy megszüntetésre kerül, illetve, ha a szervezet a nyilvántartásból történő törlését kéri.

(7) Nem kell a szervezetet a nyilvántartásból törölni, ha a jogerős elmarasztaló határozat az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye, és a határozat egyúttal lehetőséget biztosít az adatszolgáltatás pótlólagos megtételére. Ebben az esetben a határidő elteltéig a szervezet a nyilvántartásból felfüggesztésre kerül.

(8) Az OKTVF a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásából felfüggesztett, illetve törölt szervezetek névsorát a hivatalos honlapján, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.

3. § (1) A 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdésének végrehajtására a NAT az akkreditált környezeti hitelesítők nyilvántartásában bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság részére, az OKTVF egyidejű tájékoztatása mellett.

(2) A 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végrehajtására az OKTVF a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába vett szervezetek körében bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság részére.

(3) A NAT a más tagállamban akkreditált hitelesítők Magyarországon végzett tevékenysége felügyeletének eredményéről tájékoztatást ad az OKTVF részére.

4. §6 (1) Aki az EMAS-nyilvántartásban nem szerepel és a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete szerinti logót jogosulatlanul használja, 5000 forinttól 500 000 forint összegig terjedő bírsággal sújtható.

(2) A bírság összegét az OKTVF az eset összes körülményeire – így különösen a jogsértés súlyára, céljára, időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására – tekintettel határozza meg.

(3) A bírság kiszabásáról szóló határozatban rendelkezni kell arról a számlaszámról is, amelyre a bírságot meg kell fizetni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül.

(4) A bírság kiszabására az OKTVF-nek a jogellenes cselekményről való tudomásszerzésétől számított 1 éven túl nincs lehetősége. Az elkövetésétől számított öt éven túl nem szabható ki bírság, kivéve, ha a cselekmény jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg.

4/A. §7 Az OKTVF e rendeletben szabályozott eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.

5. § Az Európai Bizottság felé a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésében, 11. cikke (3) bekezdésében, 12. cikke (2) bekezdésében, 13. cikkében és 16. cikke (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

6. § (1)8 Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba

a)–b)9

(2) E rendelet 4. §-a e rendelet kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(3)10

7. § Ez a rendelet a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. március 19-i 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelethez11

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásba vételi kérelmének formanyomtatványa
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM
1. A KÉRELMEZŐ SZERVEZET AZONOSÍTÁSA
1.1.    A kérelmező szervezet adatai:
– szervezet neve:
– székhelyének címe:
– honlapjának címe:
– alkalmazottak száma:
– kis- és középvállalkozás: IGEN/NEM
– tevékenységeinek TEÁOR’03 (NACE) szerinti neve és kódja:
– szervezet adószáma:
1.2.    A kérelmező szervezet vezetőjének adatai:
– név:
– beosztás:
– telefonszám:
– telefax:
– e-mail:
1.3.    Kapcsolattartó adatai:
A Környezeti nyilatkozattal kapcsolatban a kapcsolattartó
– személy neve:
– beosztása:
– telefonszám:
– telefax:
– e-mail:
2. A SZERVEZET LEÍRÁSA
2.1.    Szervezeti felépítése
3. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELT KÉRŐ TELEPHELY AZONOSÍTÁSA
3.1.    Telephely
– megnevezése:
– címe:
további adatai:
– alkalmazottak száma:
– tevékenységeinek TEÁOR’03 (NACE) kódja:
– a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete hatálya alá tartozó üzem: IGEN/NEM
– telefonszám:
– telefax:
– e-mail:
– honlap címe:
3.2.    Telephely helyszínrajza
3.3.    A környezetvédelmi hatóságokról való tájékoztatás (telephely szerint), amelyekkel a szervezet kapcsolatot tart fenn:
A hatóságok:
– neve:
– kapcsolattartó személy neve:
4. A KÖRNYEZETVÉDELMI HITELESÍTŐ
A telephely/szervezet Környezeti nyilatkozatát hitelesítő szervezet/természetes személy
– neve:
– címe:
– eljárásának alapját képező akkreditált tevékenységeinek TEÁOR’03 (NACE) szerinti megnevezése és kódjai:
további adatai:
– telefonszám:
– e-mail:
A hitelesítő szervezet/magánszemély akkreditálását végző szervezet
– neve:
– hitelesítőnek kiadott akkreditálási okirat száma:
– más tagállamban akkreditált hitelesítő esetén a NAT általi felügyelet eredményesen megtörtént-e: IGEN/NEM
Ha a hitelesítő nem természetes személy, akkor a szervezeten belüli hitelesítő
– neve:
– által a telephelyen ellenőrzött tevékenység neve és TEÁOR’03 (NACE) kódja:
– a hitelesítő által a telephelyen töltött napok számát:
4.1. Környezeti nyilatkozat
Kérjük, mellékelje a hitelesítő által minden oldalon aláírt Környezeti nyilatkozatot, valamint annak elektronikus formában rögzített változatát is.
A következő Környezeti nyilatkozat esedékes dátuma:
A Környezeti nyilatkozat felülvizsgálatának dátuma:

 

………………………………………..

 

……………………………………...

 

(hely)

 

(dátum)

P. H.
...........................................................................
a kérelmező szervezet vezetőjének aláírása
Megjegyzés:
A formanyomtatvány kitöltéséhez a Kitöltési útmutatót kérésre a Hatóság bocsátja rendelkezésre, illetve letölthető a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapjáról az alábbi címen: http://www.emas.kvvm.hu

2. számú melléklet a 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelethez

1

A rendeletet a 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 7. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 479. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 480. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

Az 1. § (8) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 479. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

Az 1. § (10) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 479. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 4. § e rendelet 6. § (2) bekezdése alapján 2006. december 15. napján lép hatályba.

7

A 4/A. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 479. § (4) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 6. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 268. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (1) bekezdés a)–b) pontját a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 268. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 6. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 268. pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1. számú melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 480. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére