• Tartalom

2006. évi XXIII. törvény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról1

2006.02.25.

1. § A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 30. §-ának (6)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgáltató egyházi fenntartója 2007. évben normatív hozzájárulásra akkor jogosult, ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó 2006. szeptember 30-áig bejelenti a Magyar Államkincstár – fenntartó székhelye szerinti illetékes – területi, regionális igazgatóságának
a) a normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló várható feladatmutatót (ellátotti létszám, férőhelyszám, szolgálat, központ) és
b) az igénybevétel 2007. évi várható időtartamát.
(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgáltató – (6) bekezdésben nem említett – nem állami fenntartója 2007. évben normatív hozzájárulásra akkor jogosult,
a) ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó 2006. szeptember 30-áig bejelenti a Magyar Államkincstár – fenntartó székhelye szerinti illetékes – területi, regionális igazgatóságának
aa) a normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló várható feladatmutatót (ellátotti létszám, férőhelyszám, szolgálat, központ), és
ab) az igénybevétel 2007. évi várható időtartamát, valamint
b) ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó az általa fenntartott, az igénylés alapjául szolgáló ellátotti létszámra, férőhelyszámra, szolgáltatóra, illetve központra 2006. december 31-én külön jogszabály szerint jogerős működési engedéllyel rendelkezik, és
c) új, belépő szolgáltatások, illetve férőhelybővítés esetén, ha az általa fenntartott, és az igénylés alapjául szolgáló ellátotti létszámot, férőhelyszámot, szolgáltatót, központot a szociális ágazat irányításáért felelős miniszter az irányított területi kiegyenlítési rendszerbe – külön jogszabály szerint, a biztosított szolgáltatás szakmai, minőségi jellemzői és működésének szakmai-gazdasági hatékonysága alapján, a szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe véve – befogadja.”

2. § A Kvtv. 103. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)

d) legkésőbb 2006. június 30-áig a szociális ágazat irányításáért felelős miniszter által működtetett irányított területi kiegyenlítési rendszer részletes szabályait”.

3. § A Kvtv. 1. számú mellékletében a XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet 10. „Családi támogatások” cím 7. „Pénzbeli és egyszeri támogatás” alcímének megnevezése „Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások”-ra változik.

4. § (1) A Kvtv. 3. számú melléklet 12. ca) alpontja helyébe a következő szövegrész lép:

(Amennyiben az intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éves összegének átlaga)

ca) nem haladja meg a 400 000 forintot, akkor 730 000 forint,”

(2) A Kvtv. 3. számú melléklet 19. a) pontjának utolsó bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[19. Kollégiumok közoktatási feladatai

a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás]

„A Közokt. tv. szerint gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők kollégiumi neveléséhez, oktatásához nem ez, hanem a d) pont szerinti hozzájárulás igényelhető.”

(3) A Kvtv. 3. számú melléklet 22. a) pontjának első szöveges bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[22. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások

a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés]

„A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, kollégiumban ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő – a 15–17., és 19. jogcímen figyelembe vehető – gyermekek, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének a)–d) pontja alapján 50%-os normatív étkezési térítési-díj kedvezményt vagy ingyenes étkeztetést biztosít.”

(4) A Kvtv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk nyújtott 11. a), c)–e), 11. g)–h) jogcím szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk fenntartott intézményekben a 11. b), 11. j–k), 12–14. pontok szerinti hozzájárulásokra jogosultak az egyes jogcímekben szereplő feltételek szerint azzal, hogy a lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt vevő települések együttesen kell teljesítsék.”

(5) A Kvtv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A 11–14. b) pontokban szereplő hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti működési engedéllyel rendelkeznek.”

(6) A Kvtv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 8. pontjának második gondolatjeles bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[8. A 12. pontban szereplő, a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó hozzájárulások (12. aa) és 12. ba) jogcímek) igénybevételének sajátos szabályai:]

„– Amennyiben a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek bölcsődei ellátásban vagy közoktatási szolgáltatásban részesül, akkor az intézményt fenntartó önkormányzat jogosult a feladathoz kapcsolódó e melléklet szerinti normatív hozzájárulásoknak a 19. d) pont kivételével történő igénybevételére is, az ott meghatározott feltételek szerint. A 19. d) pont szerinti ellátás esetén az intézményben elhelyezett gyermekek után a 12. ba) pont szerinti normatív hozzájárulás vehető igénybe.”

(7) A Kvtv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

j) A 20. ba) pont második gondolatjelében meghatározott jogcímeken a foglalkozásokon részt vevő tanulók 2006. évi költségvetési évre – tanévenként – becsült átlaglétszáma alapján tervezhető, illetve igényelhető a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint a naptári évre naponként összesített létszámot 185 nappal kell elosztani. Ha az előírt heti hat óránál kevesebb foglalkoztatást szerveznek a költségvetési éven belüli tanítási évek átlagában, a hozzájárulás nem jár. Abban az esetben, ha a heti hat órai időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető egy tanuló után ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás.”

(8) A Kvtv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. n) pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

n) a 22. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó hozzájárulás az étkeztetést igénybe vevő, a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének a)–d) pontjában meghatározott normatív térítésidíj-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók 2006. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető.”

5. § A Kvtv. 8. számú melléklet II/1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcím első bekezdésének első mondata helyébe a következő szövegrész lép:

„A támogatás a települési önkormányzatok által a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, a Szoctv. 41. §-a (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjban, a Szoctv. 55/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján adósságcsökkentési támogatásban, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó, a Szoctv. 38. §-ának (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatásban és a Szoctv. 38. §-ának (2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek számára, valamint a Szoctv. 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj után járó nyugdíjbiztosítási járulékra kifizetett összegek, a Szoctv. 55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a alapján kifizetett rendszeres gyermekvédelmi támogatás 90%-ának, valamint a Szoctv. 43/A. §-ának (1) bekezdése szerinti emelt összegű ápolási díjra való jogosultság megállapítását megalapozó szakvélemény díjának és a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 5.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetére szolgál.”

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

6. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 7. §-a a következő b) ponttal egészül ki:

(Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár igazgatási szervei:)

b) a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság;”

7. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Kvtv. 101. § (1) bek. d) pontja.

(2) Ha a személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgáltató nem állami fenntartója a működési engedélyt 2006. január 1-jét követően szerezte meg, a normatív állami hozzájárulásra a működési engedély jogerőre emelkedésétől jogosult, ha megfelel a Kvtv. 3. számú mellékletében meghatározott feltételeknek, és a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 30. §-ának (6) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének eleget tett.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. február 17. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 103. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére