• Tartalom

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól1

2012.09.01.

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésének 2–3., 5., 7–15., 18. és 20. pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján – a 47. § (3) és (5) bekezdéseinek tekintetében a Magyar Rektori Konferencia egyetértésével – a következőket rendeli el:2

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A felvételi eljárás célja

1. §3 (1) A felsőoktatási felvételi eljárás célja a felsőfokú tanulmányok folytatására legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása.

(2)4 A felsőoktatási felvételi eljárás része a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 39. § (5) bekezdése szerinti besorolás, valamint a felvételi döntés.

A rendelet hatálya

2. § (1)5 E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a felsőoktatási törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az általuk folytatott tevékenységre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az egyházi felsőoktatási intézmények által folytatott hitéleti képzésekre.

ALAPKÉPZÉS, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS6

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató

3. § (1)7 A felsőoktatási intézmények adatokat szolgáltatnak a Felsőoktatási felvételi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) összeállításához, továbbá a felvételi kérelemhez kapcsolódó eljáráshoz és ennek keretében a központi nyilvántartás létrehozásához az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) számára.

(2)8 Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a felsőoktatási intézmény vezetője a felelős.

(3) Az adatszolgáltatás határideje

a)9 a februárban induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a képzés indítását megelőző év szeptember 1. napja,

b)10 a szeptemberben induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a képzés indítását megelőző év október 15. napja.

(4)11 A Hivatal gondoskodik

a) a februárban induló képzésekre vonatkozóan a képzés indítását megelőző év október 15. napjáig,

b) a szeptemberben induló képzésekre vonatkozóan a képzés indítását megelőző év december 15. napjáig

a Tájékoztató megjelentetéséről.

(5)12 A Hivatal a Tájékoztatóban megjelentetett felvételi hirdetményeket kiegészítő, módosító közleményt – a felsőoktatási intézmények által legkésőbb a jelentkezési határidőt 30 nappal megelőzően közölt adatok alapján – legkésőbb a jelentkezési határidőt 15 nappal megelőzően tehet közzé.

(6)13 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) és a Hivatal a Tájékoztató teljes tartalmát hivatalos honlapján mindenki számára hozzáférhető formában közzéteszi.

(7)14 A minisztérium és a Hivatal – amennyiben ilyen megjelenik – a Tájékoztató kiegészítését tartalmazó közleményt teljes terjedelemben, hivatalos honlapján mindenki számára hozzáférhető formában közzéteszi.

4. §15 A Tájékoztató tartalmazza az új belépőknek Kormány által – képzési területenként, a képzés munkarendje szerint – meghatározott államilag támogatott hallgatói létszámkeretét az alapképzésben, az egységes, osztatlan képzésben, valamint a felsőoktatási szakképzésben.

5. § (1)16 A Tájékoztatóban megjelenő felvételi hirdetmény tartalmazza azt a legnagyobb hallgatói létszámot, amelyet a felsőoktatási intézmény – a különböző finanszírozási formákban együttesen, figyelembe véve a rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételeket – képzési területenként és a képzés munkarendje szerint az adott évben felvehet.

(2)17 A Tájékoztató a felsőoktatási intézmény által meghirdetett minden egyes felsőoktatási szakképzésre, alapképzési szakra és egységes, osztatlan képzésre vonatkozóan tartalmazza

a)18 az adott szak munkarendjére, a képzés szervezésére, finanszírozási formájára vonatkozó információkat,

b)19 a képzés időtartamát félévekben kifejezve,

c)20 a képzés helyéül szolgáló települést,

d) a képzés során megszerzendő kreditek számát,

e)21 a képzésen belül az önálló szakképzettséghez vezető szakirányokat,

f) az államilag támogatott formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendő díjakkal, költségekkel, illetve a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat,

g) a költségtérítéses formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendő díjakkal, költségekkel, illetve a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat,

h) a jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek felsorolását,

i) a jelentkezők rangsorolásának elveivel, a rangsorolás módjával kapcsolatos információkat,

j) a képzés nyelvét, amennyiben az nem magyar,

k) a pontozási rendszerrel és a többletpontokkal kapcsolatos információkat.

(3) A felvételi hirdetmény az intézmény döntése alapján a meghirdetett képzéseket intézményenkénti vagy karonkénti bontásban tartalmazza.

(4) A felvételi követelmények sajátosságaira tekintettel az egyes meghirdetett képzések felvételi követelményeinek tartalmi ismertetése a felvételi eljárás általános szabályaitól és a jelentkezésre vonatkozó információktól elválasztva – erre történő külön utalás mellett – más kiadványban is megjelentethető.

(5)22 A Tájékoztató tartalmazza a Hivatal azon postai címét, ahova a felvételi kérelmet be kell küldeni.

(6)23 Az (1) bekezdés szerinti létszám megegyezik a működési engedélyben szereplő maximális hallgatói létszámnak a felvételi eljárást követően az intézménnyel várhatóan hallgatói jogviszonyban álló személyek számával csökkentett számával.

(7)24 A fizetési kötelezettségeket és a lehetséges juttatásokat Magyarország törvényes fizetőeszközében kell közölni.

6. § (1)25 A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett felsőoktatási szakképzésre vonatkozóan tartalmazza az adott felsőoktatási intézmény által a felvétel feltételéül meghatározott

a) érettségi vizsgatárgyakat és a vizsga szintjét, a szakképesítést,

b) egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket, a szakmai alkalmassági vizsga követelményeit.

(2)26 A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett alapképzési szakokra és az egységes, osztatlan szakokra vonatkozóan tartalmazza

a)27 az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a felvétel feltételéül meghatározott, az adott évi felvételi eljárásokat legalább két évvel megelőzően, valamint a két évvel későbbi felvételi eljárásokra vonatkozóan a 3. számú mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül közösen kiválasztott – és a minisztérium hivatalos lapjában nyilvánosságra hozott – érettségi vizsgatárgyakat és a vizsgák szintjét,

b) az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a felvétel feltételéül a 20. §-ban foglaltak figyelembevételével meghatározott többletpontokat,

c) az adott intézmény által meghatározott egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket, szakmai alkalmassági vizsgakövetelményeket, gyakorlati vizsgakövetelményeket, figyelembe véve az 1. számú mellékletben foglaltakat.

7. § (1) A Tájékoztató oly módon tartalmazza a felvételi lehetőségekről szóló hirdetményt, hogy az az adott évre vonatkozóan teljes körű információt nyújtson a jelentkezőknek az államilag támogatott és költségtérítéses képzésekről, azok szintjéről, valamint formáiról.

(2)28 A Tájékoztatóban az adott felvételi eljárásra vonatkozóan csak a Hivatal által – a 3. § (3) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott időpontot harminc nappal megelőző időpontig – nyilvántartásba vett szak, szakképzés hirdethető meg.

(3) A felsőoktatási intézmény a Tájékoztatóban megjelentetni tervezett közleményében az általa meghirdetett szakok minőséghitelesítésére vonatkozóan teljes körű információt ad. Ennek keretében a felsőoktatási intézmény köteles feltüntetni azt is, ha a szak indítását korlátozással engedélyezték.

(4)29 A felsőoktatási intézmény a Tájékoztatóban nyilvánosságra hozza azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a meghirdetett képzést nem indítja.

(5)30 A Tájékoztató nem tartalmazza a kizárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésekre vonatkozó információkat. A felsőoktatási intézmény ezeket az információkat honlapján közzéteszi, egyebekben a közzétételről a felsőoktatási intézmény a szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik.

(6)31 A Tájékoztató a besorolási döntés időpontjáról a 25. § (1) bekezdése alapján hozott döntéshez igazodva tartalmazza a jelentkezők számára e rendeletben előírt határnapokat.

A felvételi eljárások

8. § (1)32 Minden évben két felvételi eljárás hirdethető:

a) a februárban induló képzésekre történő jelentkezés (a továbbiakban: keresztféléves felvételi eljárás) határideje – minden képzési szintre vonatkozóan – a képzés indítását megelőző év november 15. napja,

b)33 a szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés (a továbbiakban: általános felvételi eljárás) esetén a jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti év február 15. napja.

(2)34 Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felvételi eljárást követően, az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a felvételi eljárás eredménye alapján – a felsőoktatási intézmények képzési sajátosságaira is tekintettel – pótfelvételi eljárást engedélyezhet.

(3) A pótfelvételi eljárás során

a)35 a meghirdetett szakokat, jelentkezési határidőt és feltételeket a minisztérium és a Hivatal honlapján kell a felvételi döntés kihirdetését követő egy héten belül nyilvánosságra hozni,

b) a jelentkezési határidő a meghirdetést követő 15. nap,

c)36 az a személy nyújthat be jelentkezést, aki az adott felvételi eljárásban nem nyújtott be jelentkezést vagy nem nyert felvételt,

d) a jelentkező kizárólag egy felsőoktatási intézmény egy képzésére adhat be jelentkezési kérelmet,

e)37

f)38 nem vehető fel az a jelentkező, akinek az összpontszáma nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott felvételi eljárás során ugyanazon a szakon, munkarendben, finanszírozási formában hirdetett képzésre megállapított ponthatárt,

g) a felsőoktatási intézmény a felvételről vagy az elutasításról a jelentkezési határidőt követő 20. napig döntést hoz, melyről értesíti a jelentkezőt.

h)39

(4) A felsőoktatási intézmény szabályzatában a kizárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések esetében az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő határidőt is megállapíthat.

(5)40 A jelentkezési határidőig történő benyújtás alatt kell érteni azt az esetet is, amennyiben a jelentkező a 9. § (2) bekezdés ba) pontja szerinti módon történő jelentkezés során az adatokat az (1) bekezdésben meghatározott határidőig rögzíti és 8 napon belül beérkezik a kinyomtatott, aláírt nyomtatvány.

(6)41 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre államilag támogatott formában jelentkezést meghirdetni nem lehet.

A felvételi kérelem

9. § (1) A felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul.

(2) A kérelmet

a)42 az erre a célra rendszeresített, a Hivatal által előállíttatott, kitöltött, postai úton beküldött nyomtatványon, vagy

b)43 az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Educatio Kft.) által működtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványt

ba) kinyomtatva, aláírva, postai úton beküldve, vagy

bb)44 ügyfélkapun keresztül

lehet benyújtani. A szükséges mellékleteteket – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a jelentkező választása szerint postai vagy elektronikus úton nyújtja be.

(3) A kérelem benyújtásakor a készpénzátutalási megbízás eredeti feladóvevényének vagy a banki átutalás eredeti igazolásának mellékelésével igazolni kell az alapdíj és a kiegészítő díj befizetését.

(4)45 A jelentkező a kérelem benyújtásakor rendelkezésére álló (korábban kézhez kapott) – a felvételi kérelem elbírálásához benyújtandó – dokumentumokat a kérelemhez mellékelni köteles.

(5)46 A kizárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések esetében a felvételi kérelmet a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni, amelyik gondoskodik a felvételi eljárás lebonyolításáról, továbbá a jelentkezők adatairól és a felvételi eredményekről a képzés indításáig tájékoztatja a Hivatalt.

(6)47 A (2) bekezdés a) pontja szerinti nyomtatványt a felvételi tájékoztatóhoz mellékelni kell, továbbá a Hivatal és az Educatio Kht. által működtetett ügyfélszolgálatokon és – a felsőoktatási intézmény igénye esetén – a felsőoktatási intézményben személyesen elérhetővé kell tenni.

10. § (1) A jelentkező egy felvételi eljárásban – függetlenül a korábban megszerzett végzettségeitől és szakképzettségeitől – több különböző képzési szintre, illetve ugyanazon képzési szinten belül több felsőoktatási intézménybe, karra, szakra, képzési helyre, és ezeken belül különböző munkarendre, finanszírozási formára jelentkezhet.

(2)48 Amennyiben a jelentkező az (1) bekezdésben meghatározott lehetőséggel élni kíván, a felvételi kérelem benyújtásakor fel kell tüntetnie, hogy

a) mely felsőoktatási intézményekbe, karokra, illetőleg szakokra – ha van, mely önálló szakképzettség megszerzését lehetővé tevő szakirányra, mely képzési helyre, illetve képzési nyelvre –, mely képzési formára, teljes idejű (nappali munkarend szerinti), részidős (esti, levelező munkarend szerinti) képzésre vagy távoktatásra, továbbá milyen finanszírozási formára jelentkezik, és

b) milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezéseinek elbírálását.

(3)49 A jelentkező az általa meghatározott jelentkezési sorrendet a felvételi eljárás során a besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – írásban vagy elektronikus úton – egy alkalommal módosíthatja.

11. §50 (1)51 Az adatfeldolgozás során – a kérelem hiányos benyújtása esetén – a Hivatal legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 30. napig – a keresztféléves felvételi eljárásban a 20. napig – a jelentkezőt a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint hiánypótlásra szólítja fel.

(2) A kérelem hiányos benyújtásának minősül

a)52 a természetes személyazonosító adatok, valamint az állampolgárság megjelölésének hiánya;

b) 2005-ben vagy azt követően érettségizett jelentkező esetében a tanulói azonosító hiánya;

c) lakcím hiánya;

d)53 alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre valamint felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány kibocsátásának évére és a kibocsátó középiskolára vonatkozó adat hiánya;

e) a jelentkezési szakok adatainak hiánya, illetve – a meghirdetett lehetőségektől eltérő vagy annak nem minden adatát tartalmazó – helytelensége.

(3) A hiánypótlás határideje a felszólítás kézhezvételétől számított 8. nap. A hiánypótlás elmaradása, elégtelen volta esetén az eljárás megszüntethető.

(4)54 Az általános felvételi eljárás esetén a felvételi eljárás statisztikai adatait a jelentkezési határidőt követő 50. napig kell nyilvánosságra hozni.

(5)55 A felsőoktatási intézmény, amennyiben a jelentkező az intézmény által meghatározott – intézményspecifikus – mellékletet nem nyújtja be, a besorolási döntés időpontja előtt 45 nappal – keresztféléves felvételi eljárás esetében 30 nappal – felhívja a jelentkezőt ennek pótlására.

A jelentkezők központi nyilvántartása

12. § (1)56 A jelentkezési lapon feltüntetett és annak mellékleteként beküldött adatok alapján a Hivatal létrehozza a jelentkezők központi nyilvántartását.

(2)57 A Hivatal – a hiánypótlással érintett kérelmek kivételével – a felsőoktatási intézmény számára továbbítja

a)58 legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 40. napig – a keresztféléves felvételi eljárásban 15. napig – az adott felsőoktatási intézménybe jelentkezett pályázók természetes személyazonosító adatait, elérhetőségi adatait (postázási cím) és az adott intézményt érintő jelentkezési adatait (képzés szintje, munkarendje, finanszírozási forma, szak neve),

b) legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 60. napig – a keresztféléves felvételi eljárásban 45. napig – az adott intézménybe a jelentkező által benyújtott, felvételi kérelme elbírálásához szükséges, a központi nyilvántartásban rögzített adatait.

(3)59 A felvételi kérelem elbírálásához szükséges azon adatokat, igazolásokat, okiratokat, amelyek a jelentkezési lap benyújtásakor még nem álltak a jelentkező rendelkezésére, az adatfeldolgozáshoz kapcsolódóan a Hivatal által meghatározott címre kell benyújtani, a besorolási döntés időpontját megelőző 50. napig terjedő határidőn belül. A besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül kell benyújtani a jelentkezés benyújtását követően megszerzett nyelvvizsgára, érettségi bizonyítványra, érettségi tanúsítványra, oklevélre, szakképzettséget igazoló okiratra, illetve egyéb jogcímekre vonatkozó adatokat, okiratokat, igazolásokat. A 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban valamennyi a jelentkezés megszerzését követően megszerzett dokumentumot a besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőig kell benyújtani.

(4) A mellékletek a felvételi eljárásban egyszerű másolatban benyújthatók, azonban a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor az eredeti igazolások, okiratok bemutatása.

(5)60 A felvételi eljárás során a felsőoktatási intézmény, illetve a Hivatal a felvételi kérelem elbírálásához szükséges további adatokat, igazolásokat kérhet a jelentkezőtől.

(6)61 A hiánypótlással érintett jelentkezők esetében az (1)–(2) bekezdésben megállapított feladatok határideje a hiánypótlás beérkezését követő 10. nap

13. § (1)62 A Hivatal – a jelentkezők központi nyilvántartásának létrehozása után – a 12. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőt

a) követő 14. napig írásban tájékoztatja a jelentkezőt a nyilvántartásban rögzített adatairól, valamint

b)63 követően a saját honlapján, illetve az Educatio Kft. által üzemeltetett honlapon keresztül folyamatosan tájékoztatja a felvételi nyilvántartásban szereplő adatairól.

(2)64 A jelentkező kérelmére az adatok tíz napon belül történő javítását a Hivatal az eljárás minden szakaszában köteles biztosítani.

(3) Ha a felsőoktatási intézmény a beiratkozáskor – a jelentkezéshez benyújtott egyszerű másolatok eredeti példányának vizsgálatakor – megállapítja, hogy a felvételi eredményének megállapítását befolyásoló valótlan adatszolgáltatás történt, a felsőoktatási intézmény vezetője a felvételről szóló döntést megsemmisíti.

13/A. §65 Az elektronikus nyilvántartás kezeléséhez szükséges informatikai háttér biztosítását, valamint az adatkezelés tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti, adatfeldolgozói feladatokat a Hivatal az Educatio Kft. bevonásával látja el.

Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre,
az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén66

14. §67 (1) Alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak szerint kell számítani:

a) a középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (a továbbiakban: tanulmányi pontok) és az érettségi eredmények alapján kapott pontok (a továbbiakban: érettségi pontok) összeadásával, vagy

b) az érettségi pontok kétszerezésével,

mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.

(2) Az (1) bekezdés szerinti két számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.

(3) A felvételi eljárásban a jelentkező összesen

a) a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon elért százalékos eredményei átlaga alapján legfeljebb 200 tanulmányi pontot,

b) a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 érettségi pontot,

c)68 az emelt szinten teljesített érettségiért legfeljebb 100 érettségi többletpontot,

d) egyéb többletteljesítményért a 19–20. §-okban meghatározott többletpontokat,

e)69 a 22. § (1)–(4) pontjaiban meghatározottak alapján legfeljebb 40 többletpontot

szerezhet.

(4)70 A (3) bekezdés c)–e) pontjai alapján adható többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. A jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná.

15. §71 (1) A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a következő módon kell kiszámolni:

a)72 öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek, valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi érdemjegyeinek – a (2) és (3) bekezdésekre figyelemmel megállapított – összegét kettővel meg kell szorozni,

b) az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni.

(2) Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni.

(3)73 Amennyiben a jelentkezőnek az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt tantárgyak valamelyikéből nincs osztályzata, a nem tanult tárgy helyett – a jelentkező választása szerint – egy másik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni. Amennyiben a jelentkezőnek az érettségi bizonyítványában ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor az (1) bekezdés b) pontja szerinti átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni.

(4)74 Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányokat követően jelentkezik felsőoktatási intézménybe és ezért az (1)–(3) bekezdésben meghatározott módon pontszáma nem állapítható meg, a Hivatal dönt a tanulmányok során szerzett osztályzatok tanulmányi pontként történő figyelembevételéről.

16. §75 (1) A érettségi pontokat az azonos képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a képzési területre vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámolni.

(2) Az érettségi pontok száma – a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt – egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

(3) Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményét az érettségi bizonyítvány, illetve a tanúsítványok alapján kell figyelembe venni.

(4) Amennyiben ugyanabból a tárgyból a jelentkező több, különböző eredménnyel is rendelkezik, a számára előnyösebb eredményt kell figyelembe venni.

(5)76 A 2005. előtt tett érettségi vizsgatárgyaknak a felvételi eljárás időpontjában hatályos érettségi vizsgatárgyakkal való megfeleltetését a jelentkező által a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg előterjesztett kérelmére az érettségi vizsga letételének időpontjában hatályos és a felvételi jelentkezés időpontjában hatályos vizsgakövetelmények szakmai tartalmának összevetése alapján az Oktatási Hivatal elnöke hatósági eljárás keretében állapítja meg. Az Oktatási Hivatal elnöke köteles a tantárgyi megfeleltetésre, amennyiben a vizsgakövetelményeknek legalább 75%-a megegyezik, illetve az elutasításra, amennyiben az egyezés nem éri el az 50%-ot. A megfeleltetett érettségi vizsgatárgyak jegyzékét a Hivatal a honlapján közzéteszi.

(6) Azon érettségi vizsgaeredmény alapján, amelynél ezt jogszabály kizárja, érettségi pont nem számítható.

(7) A nyelvvizsga-bizonyítvány alapján megállapított érettségi eredmény nem vehető figyelembe abban az esetben, ha az emelt szintű érettségi az adott nyelvből felvételi feltétel.

(8)77 Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányokat követően jelentkezik felsőoktatási intézménybe és ezért az (1)–(7) bekezdésben meghatározott módon pontszáma nem állapítható meg, a Hivatal dönt az érettségi pont megállapításáról.

(9)78 Nem számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből, amennyiben a vizsgázó a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta, és az érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése alapján ennek megfelelően záradékkal látták el.

(10)79 Az 1996. előtt érettségi vizsgát tett, felsőfokú végzettségű jelentkező érettségi pontjait, amennyiben az (1) bekezdés szerint meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül csak egy eredményével rendelkezik, az ennek alapján megállapított eredményének kétszerezésével kell meghatározni.

(11)80 Nem kötelező a jelentkezési feltételként a 6. § (2) bekezdés a) pontja alapján meghatározott emelt szintű érettségi vizsga letétele annak, aki nem a kétszintű érettségi rendszerben érettségizett és felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

17. §81 (1)82 Az alapképzés és az egységes, osztatlan képzés felvételi eljárása során az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint a felsőoktatási intézmény szabályzatában normatív módon meghatározva

a) egészségügyi vizsgálat,

b) pályaalkalmassági vizsgálat,

c) gyakorlati vizsga,

d) a nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsga szervezhető.

(2)83 Az (1) bekezdés a), b) és d) pontja alapján végzett vizsgálat, illetve vizsga értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés lehet. A „nem felelt meg” minősítés esetén a jelentkező összpontszáma nulla.

(3)84 A művészet és művészetközvetítés képzési területre történő jelentkezés esetében a 14–16. §-ban meghatározottakat e paragrafusban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(4) A felsőoktatási intézmény szabályzatában rendelkezhet úgy, hogy a művészeti és a művészetközvetítő képzési területre jelentkezők esetében a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell megállapítani. Ekkor a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga pontszámának – melynek maximális értéke 200 pont – megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával kell meghatározni.

18. §85 (1) Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 30 százalékos eredményű érettségi vizsgáért érettségi többletpontra jogosult.

(2)86 Ha a jelentkező az előző bekezdés alapján jogosult az érettségi többletpontra, emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként 50 érettségi többletpontra jogosult.

19. §87 (1) A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért nyelvenként

a) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra, vagy

b) felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra

jogosult.

(2) A jelentkező az (1) bekezdés alapján legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, vagy ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

(3) Államilag elismert középfokú (B2) írásbeli vagy szóbeli típusú, illetve felsőfokú (C1) írásbeli vagy szóbeli típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult 28, illetve 40 többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex típusú nyelvvizsgát letenni.

(4)88 Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg – a nyelvvizsga és a nyelvi OKTV egyidejűségének kivételével – több jogcím alapján lenne jogosult többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

20. §89 (1) A jelentkező a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározottak szerint a felvételi eljárás során

a)90

b) a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpontra;

c) tárgyanként legfeljebb egy, a ca)–cb) alpontok szerinti tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a felsőoktatási intézmények a 16. § (1) bekezdése alapján érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak,

ca)91 az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén elért 1–10. helyezésért 100, 11–20. helyezésért 50, 21–30. helyezésért 25 többletpontra,

cb) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 24, az első díjasoknak 12 többletpontra;

d) az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 többletpontra;

e) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 többletpontra;

f) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a [(1)] (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpontra;

g)92 az adott sportág országos sportági szakszövetsége, Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

ga) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon,

gb) A FIDE által szervezett Sakkolimpián,

gc) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián

szereplő sportágban világ- vagy Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 16 többletpontra,

h)93 az adott sportág országos sportági szakszövetsége, illetve a Magyar Diáksport Szövetség által kiadott igazolás alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által nyilvántartott sportágban

ha) országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon,

hb) a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián

elért legalább 3. helyezésért 8 többletpontra

jogosult.

(2) Az (1) bekezdés ca) pontja alkalmazása során a döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt – a verseny szervezőjének igazolása alapján – a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell tekinteni.

(3)94 Az (1) bekezdés b), d)–h) pontja alkalmazása során jogcímenként legfeljebb egy-egy többletpontra jogosító eredmény alapján jogosult többletpontra a jelentkező.

21. §95 (1)96 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–3. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben, tagozaton, szakon 500 pont.

(2)97 Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek, illetve a miniszter döntése alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint – hallgatói jogviszony keretében, legalább két féléves – előkészítő tanulmányokat folytatott és e tanulmányok zárásaként eredményes záróvizsgát tett személyek, valamint a miniszter döntése alapján a felsőoktatási intézmény által szervezett előkészítő képzésben eredményesen részt vett hátrányos helyzetű személyek felvételi összpontszáma 500 pont. Ezeknek a személyeknek a köréről a miniszter által meghatározott szervezet tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket.

(3) Fel kell venni költségtérítéses képzésre azt, aki megfelel a felvételi követelményeknek, és akit a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján gazdálkodó szervezet megjelöl – feltéve, hogy a felsőoktatási intézmény az adott szakot indítja.

Előnyben részesítés98

22. §99 (1) A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 20 többletpontra jogosult.

(2) A halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.

(3) A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.

(4) Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.

(5) Az (1)–(4) bekezdések szerinti jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a 12. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig kell igazolni.

23. §100 Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot.

Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén101

24. §102 (1)103 A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a 14–23. §-ban foglalt rendelkezéseket a jelen §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)104 A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét az alábbiak szerint kiszámított felvételi pontszámmal kell értékelni:

a) a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy

b) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy

c) az érettségi pontok kétszerezésével,

mindhárom esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.

(3) A (2) bekezdés szerinti három számítási módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.

(4)105 A felsőoktatási szakképzésre jelentkezők érettségi pontját – ha a felsőoktatási intézmény a 6. § (1) bekezdése alapján másként nem rendelkezik – az érettségi bizonyítványában, illetve a tanúsítványaiban szereplő érettségi vizsgatárgyak közül a két legjobbnak a százalékos eredménye alapján kell megállapítani.

(5)106 Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 140 pontot.

A besorolási döntés

25. §107 (1)108 A Hivatal a besorolási döntést

a)109 a keresztféléves felvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év január 25. napjáig,

b) az általános felvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig

hozza meg. A besorolási döntés időpontját a Hivatal állapítja meg.

(2) Besorolási döntéskor arról születik döntés, hogy a jelentkező felvehető-e bármely általa a felvételi kérelmében megjelölt képzésre és ha igen, melyikre. Egyazon felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre sorolható be.

(3)110 A Hivatal a besorolásról a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre a jelentkező felvételéről képzési áganként vagy szakonként (önálló szakképzettséget adó szakirányonként) egységes – a mesterképzésre jelentkezők esetében intézményi – rangsor alapján dönt. A felsőoktatási szakképzéseket a besorolási döntések során egy képzési ágként kell kezelni.

(4) A jelentkezők rangsorba állításakor figyelembe kell venni

a) a 10. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jelentkező által meghatározott jelentkezési sorrendet, beleértve a mesterképzésre benyújtott jelentkezést is,

b) az 5. § (1) bekezdése szerint közzétett létszámot,

c) a működési engedélyben szereplő intézményi kapacitást,

d) a Kormány által az adott évre meghatározott, országosan felvehető államilag támogatott hallgatók létszámkeretét,

e) a képzési áganként, szakonként vagy önálló szakképzettséget eredményező szakirányonként az előző három évben átlagosan felvett hallgatói létszám összlétszámon belüli arányát, azzal, hogy attól legfeljebb 10%-kal lehet eltérni,

f) a művészeti és művészetközvetítő képzési területek esetén művészeti áganként az egyes intézményekbe az előző három évben átlagosan felvett hallgatói létszámot, azzal, hogy attól legfeljebb 10%-kal lehet eltérni,

g) a felsőoktatási intézménybe az előző három évben költségtérítéses képzésre felvett hallgatók arányának átlagát, azzal, hogy attól legfeljebb 10%-kal lehet eltérni,

h) a felsőoktatási intézmény számára a miniszter által pályázat keretében képzési területenként és munkarendenként megállapított államilag támogatott mesterképzési létszámot.

(5) A jelentkezőkről egységes rangsorolás alapján ponthatár alkalmazásával kell dönteni. Az adott képzésre ponthatár alatti eredménnyel senki nem sorolható be, azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta, kötelező besorolni.

25/A. §111 (1) A besorolási döntés előkészítésében a Hivatal és a felsőoktatási intézmények vesznek részt.

(2) A besorolási döntés előkészítéseként a Hivatal – a rendelkezésre álló adatok alapján – tervezetet készít az egyes képzések ponthatárára.

(3) A javaslat alapján a felsőoktatási intézmények – az 5. § (1) bekezdése szerint meghatározott felvehető létszámra figyelemmel – kezdeményezhetik

a) az egyes képzésekre a Tájékoztatóban közzétett legmagasabb keretszám növelését;

b) az egyes képzésekre a Tájékoztatóban közzétett legalacsonyabb keretszám csökkentését.

(4) A felsőoktatási intézmények döntései alapján a Hivatal újabb tervezetet készít.

(5) A (3)–(4) bekezdésben leírtakat az adott évben felvehető államilag támogatott hallgatói létszámkeret legteljesebb kitöltéséig, illetve a besorolási döntés napjáig kell ismételni.

(6) A felsőoktatási intézmények a (2) bekezdésben meghatározott javaslat elkészítésének a Hivatal által meghatározott időpontjáig kötelesek továbbítani az Oktatási Hivatalnak a jelentkezők általuk meghatározott eredményeit.

(7) A felsőoktatási intézmények számára a (2) bekezdésben meghatározott javaslat elkészítésétől kezdve folyamatosan biztosítani kell az egyes képzéseikre jelentkezőkről a jelentkezési sorszámok és a felvételi pontszámok szerinti létszámot megmutató statisztikát.

25/B. §112 (1)113 A Hivatal a besorolásról szóló döntését a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény előírásai szerinti határozatban közli a jelentkezővel.

(2) A határozat indokolásának tartalmaznia kell a jelentkező valamennyi jelentkezésére vonatkozó pontszámítást.

(3) A Hivatal a besorolásról szóló döntést eljuttatja az érintett felsőoktatási intézményeknek is.

(4)114 A Hivatal besorolási döntés iránti eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.

A felvételi döntés115

26. § (1)116 A felsőoktatási intézmény a felvételről szóló döntését határozatban

a) a keresztféléves felvételi eljárásban a besorolási döntés időpontját követő nyolc napon belül

b) az általános felvételi eljárásban augusztus 1-jéig

írásban közli a jelentkezővel. A felsőoktatási intézmény azt a jelentkezőt veszi fel, aki hozzá lett besorolva.

(2) A határozatnak tartalmaznia kell

a) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját,

b) a jelentkező által választott szak pontos megnevezését,

c)117 a jelentkező nevét, lakóhelyét, esetleges oktatási azonosítóját,

d)118

e) az igénybe vehető jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatást,

f) a hallgatói jogviszony létesítésére szóló felhívást, illetve a beiratkozás elmulasztásának következményeire történő figyelmeztetést,

g) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a felsőoktatási intézmény a döntést hozta,

h) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását.

(3) A határozat tartalmazhatja

a) a hallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó további információkat,

b) a nem magyar állampolgárságú jelentkezők számára az előkészítő évfolyamra történő felvétel felajánlását.

Elektronikus ügyintézés a felvételi eljárás során

27. § (1) A jelentkezők a felvételi eljárás során tett egyes cselekményeket elektronikusan is végezhetik.

(2)119 Az elektronikus ügyintézést támogató információs rendszer létrehozásáról és üzemeltetéséről az Educatio Kht. gondoskodik oly módon, hogy a rendszerben elvégzett minden egyes műveletre – különösen az adatok módosítására – vonatkozóan ellenőrizhető legyen a művelet elvégzésének időpontja és megállapítható legyen a műveletet végző személye.

(3)120 Az Educatio Kft. teljes körű tájékoztatást ad a jelentkezők és a felsőoktatási intézmények számára az elektronikus ügyintézés feltételeiről, módjáról, illetve teljes körű útmutatást ad a rendszer szolgáltatásairól, funkcióiról, használatáról.

28. § (1)121 A felsőoktatási intézmények a Tájékoztató összeállításához szükséges adatszolgáltatást és a felvételi eljárás teljes folyamatát az Educatio Kft. által rendelkezésre bocsátott elektronikus rendszeren keresztül intézik.

(2) Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges feladatokat a felsőoktatási intézmény vezetője vagy általa erre feljogosított személy végzi.

29. § (1)122 A Hivatal a jelentkezők központi nyilvántartását elektronikus formában hozza létre és vezeti.

(2) A felsőoktatási intézmények a jelentkezők adataiban bekövetkezett, hozzájuk bejelentett változásokat kötelesek haladéktalanul regisztrálni.

(3)123 A 14–16. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott adatokat a Hivatal – a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok keretei között – a közoktatási intézménytől, a közoktatási információs rendszerből elektronikusan szerzi be. Az így beszerzett adatok valódiságáért az azt szolgáltató szerv felel.

Fogyatékossággal élőkre vonatkozó
rendelkezések

30. § (1)124 A felvételi eljárás lebonyolítása során a Hivatal és a felsőoktatási intézmények kötelesek biztosítani a fogyatékossággal élő jelentkező számára a felvételi eljárásban való részvétel feltételeit.

(2) A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint amelyek a közoktatásról szóló jogszabályok alapján megillették.

(3) Amennyiben a felsőoktatási intézmény a felvétel feltételéül egészségügyi, pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági követelményt határoz meg, a fogyatékossággal élő jelentkezőt a felsőoktatási intézmény szabályzata szerint illethetik meg kedvezmények, illetve felmentések.

(4) Az (1)–(3) bekezdések alapján nyújtott kedvezménynek vagy mentesítésnek a fogyatékosság jellegéhez kell igazodnia, és nem vezethet a felvételhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli teljes felmentéshez.

MESTERKÉPZÉS

31. § (1) A miniszter a felvétel esedékességét megelőző év szeptember 15-éig határozza meg azokat a pályázati feltételeket, amelyek alapján a felsőoktatási intézmények államilag támogatott helyeket igényelhetnek mesterképzésre.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott pályázatot legkésőbb október 1-jéig meghirdeti és a pályázat közzétételétől számított egy hónapon belül határoz arról, hogy az egyes felsőoktatási intézmények képzési területenként hány államilag támogatott helyet hirdethetnek meg mesterképzésre a Tájékoztatóban.

(3) A mesterképzést hirdető intézmények, illetve a mesterképzésre jelentkezők tekintetében a 3–30. §-okat a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(4)125 Az (1) bekezdésben meghatározott pályázatot a Hivatal bonyolítja le. Ennek keretében

a) közzéteszi a pályázati felhívást;

b) meghatározza és biztosítja a felsőoktatási intézmények részére a pályázati adatlapokat;

c) fogadja és összegyűjti a felsőoktatási intézmények pályázatait;

d) összesíti a felsőoktatási intézmények pályázatait;

e) javaslatot tesz az elbírálásra.

Tájékoztatás

32. § (1) A Tájékoztatóban közzé kell tenni az államilag támogatott mesterképzésre felvehető hallgatói létszám – miniszter által meghatározott – intézmények közötti elosztását.

(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett mesterszakokra vonatkozóan tartalmazza

a) azon alapszakokon szerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölését, amelyeket az intézmény a mesterszakra történő jelentkezés, illetve felvétel feltételéül meghatároz,

b)126 a felvehető keretszámot,

c) az alapképzésben, mesterképzésben, illetve a korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módját, elveit,

d) a tanári mesterszakra történő jelentkezés, illetve felvétel speciális szabályait,

e) az intézmény szabályzatában meghatározott felvételi feltételek, követelmények körét, ezek figyelembevételének módját, feltételeit.

Felvételi eljárások, felvételi kérelem, nyilvántartás

33. §127

A jelentkezők rangsorolása

34. §128 A felsőoktatási intézmény a mesterképzésre jelentkezők rangsorolásakor a felsőoktatási törvény 40. § (7) bekezdése szerint jár el.

Pontszámítás a mesterképzésben

35. §129 (1) A 14–16. §, 18–21. §, 23–24. §-ban foglaltak a mesterképzésre történő jelentkezésre nem alkalmazhatók.

(2) A jelentkező teljesítményét pontozásos rendszerben kell értékelni a felvételi teljesítményért és a többletteljesítményért kapható maximális pontszám meghatározásával, melyek összege legfeljebb 100 pont.

(3)130 A többletteljesítményekért adható többletpontok jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét, az intézmény a szabályzatában határozza meg azzal, hogy az előnyben részesítendők többletpontja nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

(4) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg.

(5) A művészeti, művészetközvetítő és sporttudományi képzési területre jelentkezők esetében a jelentkezők teljesítményét kizárólag a gyakorlati vizsga alapján is meg lehet állapítani.

A felvételi döntés

36. § (1)131 A 25. §-t az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a Hivatal a mesterképzésre jelentkező besorolásáról szakonként egységes intézményi rangsorolás alapján dönt,

b) mesterképzés esetén a Hivatal köteles figyelembe venni a miniszter által meghatározott, az adott intézménybe felvehető államilag támogatott hallgatók létszámkeretét.

(2) Amennyiben a jelentkező adott be jelentkezési lapot a 25. § (3) bekezdésében meghatározott képzésekre is, a felvételi döntés során azok sorrendjét is figyelembe kell venni.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

37. § (1) A miniszter a képzés indítását megelőző év szeptember 15-éig határozza meg azokat a pályázati feltételeket, melyek alapján a felsőoktatási intézmények államilag támogatott helyeket igényelhetnek szakirányú továbbképzésre.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott pályázatot legkésőbb október 1-jéig meghirdeti és a pályázat közzétételét követő egy hónapon belül határoz arról, hogy az egyes felsőoktatási intézmények képzési területenként hány államilag támogatott helyet hirdethetnek meg szakirányú továbbképzésre a Tájékoztatóban.

(3) A szakirányú továbbképzést hirdető intézmények, illetve a szakirányú továbbképzésre jelentkezők tekintetében a 3–30. §-okat a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Tájékoztatás

38. § (1) A 3–7. §-ban foglaltak szerinti adatszolgáltatás határideje szakirányú továbbképzések tekintetében a képzés indításának időpontját megelőző év szeptember 15. napja.

(2)132 A szakirányú továbbképzésekre vonatkozó Tájékoztatót a Hivatal a képzés indítását megelőző év december 15. napjáig jelenteti meg.

Felvételi eljárások, felvételi kérelem,
nyilvántartás

39. § (1) A szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés határidejét, módját a felsőoktatási intézmény határozza meg.

(2)133 A felsőoktatási intézmény az elindított képzésekről és a felvettekről a Hivatalnak az általa meghatározott formában statisztikai adatot szolgáltat.

A jelentkezők rangsorolása, a felvételi döntés

40. § (1) A szakirányú továbbképzésre jelentkezők eredményeinek összesítését, a jelentkezők rangsorolását a felsőoktatási intézmény végzi el.

(2) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg.

DOKTORI KÉPZÉS

41. § (1) A miniszter a felvétel esedékességét megelőző év szeptember 15-éig határozza meg – az Országos Doktori Tanács véleményét kikérve – azokat a pályázati feltételeket, melyek alapján a felsőoktatási intézmények államilag támogatott helyeket igényelhetnek doktori képzésre.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott pályázatot legkésőbb október 1-jéig meghirdeti és a pályázat közzétételétől számított egy hónapon belül határoz arról, hogy az egyes felsőoktatási intézmények tudományterületenként, illetve művészeti áganként hány államilag támogatott helyet hirdethetnek meg doktori képzésre a Tájékoztatóban.

(3) A doktori képzést hirdető intézmények, illetve a doktori képzésre jelentkezők tekintetében a 3–30. §-okat a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(4)134 Az (1) bekezdésben meghatározott pályázatot a Hivatal bonyolítja le. Ennek keretében

a) közzéteszi a pályázati felhívást;

b) meghatározza és biztosítja a felsőoktatási intézmények részére a pályázati adatlapokat;

c) fogadja és összegyűjti a felsőoktatási intézmények pályázatait;

d) összesíti a felsőoktatási intézmények pályázatait;

e) javaslatot tesz az elbírálásra.

Tájékoztatás

42. § (1) A 3–7. §-ban foglaltak szerinti adatszolgáltatás határideje doktori képzések tekintetében a képzés indításának időpontját megelőző év szeptember 15. napja.

(2)135 A doktori képzésekre vonatkozó Tájékoztatót a Hivatal december 15. napjáig jelenteti meg.

(3) A Tájékoztatóban közzé kell tenni az államilag támogatott doktori képzésre felvehető hallgatói létszám – miniszter által meghatározott – intézmények közötti elosztását.

(4) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett doktori programokra vonatkozóan tartalmazza

a) azon mester szakon szerzett szakképzettségek, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben meghatározott egyetemi szintű szakképzettségek megjelölését, amelyeket az adott intézmény a doktori programra történő jelentkezés, illetve felvétel feltételéül meghatároz,

b) az államilag támogatott és a költségtérítéses formában felvehető keretszámot,

c) a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott felvételi feltételek, követelmények körét, ezek figyelembevételének módját, feltételeit.

Felvételi eljárások, felvételi kérelem,
nyilvántartás

43. § (1) A doktori képzésre történő jelentkezés határidejét, módját a felsőoktatási intézmény szabályzata határozza meg.

(2)136 A felsőoktatási intézmény az elindított képzésekről és a felvettekről a Hivatalnak az általa meghatározott formában statisztikai adatot szolgáltat.

A jelentkezők rangsorolása,
a felvételi döntés

44. § (1) A doktori képzésre jelentkezők eredményeinek összesítését, a jelentkezők rangsorolását a felsőoktatási intézmény köteles elvégezni.

(2) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg.

ELJÁRÁSI DÍJAK

45. § (1) A felvételi eljárás során a jelentkezőnek alapdíjat, kiegészítő díjat, – valamint amennyiben az intézmény szabályzata így rendelkezik – intézményi eljárási díjat, külön eljárási díjat kell fizetnie.

(2)137 Felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, osztatlan, egységes képzésre és mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkezőknek felvételi eljárási alapdíjat kell fizetniük, amelynek összege 9000 forint. A felvételi eljárás alapdíja egyidejűleg három képzésre irányuló felvételi kérelem benyújtására jogosít.

(3)138 A befizetett alapdíjból képzésenként 1000-1000 forint illeti meg azokat a felsőoktatási intézményeket, ahová a jelentkező kérelme szerint jelentkezik.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott három képzésre irányuló jelentkezést követő minden újabb jelentkezésért további 2000-2000 forint kiegészítő díjat kell fizetni, amelyből képzésenként 1000-1000 forint az érintett felsőoktatási intézményt illeti.

(5) Szakirányú továbbképzésre és doktori képzésre történő jelentkezés esetén a felsőoktatási intézmény intézményi eljárási díjat határozhat meg azzal, hogy ennek mértéke jelentkezésenként legfeljebb 9000 forint lehet.

(6)139 Gyakorlati, egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági és nyelvi alkalmassági vizsga, valamint a mesterképzésben szervezett felvételi vizsga esetén a felsőoktatási intézmény a vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségei fedezésére külön eljárási díjat határozhat meg azzal, hogy annak mértéke jelentkezésenként legfeljebb 4000 forint lehet.

(7)140 A felvételi eljárás alapdíját és a kiegészítő díjat a Hivatalhoz, az intézményi díjat és a külön eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni.

(8)141 A (4) bekezdés alapján az intézményeket illető részt a Hivatal két részletben utalja át az intézményeknek. Az őket illető rész 75%-át a 12. § (2) bekezdés a) pontban megállapított határidőt követő 60 napon belül, a fennmaradó részt a jogorvoslati eljárások lezárását követő 30 napon belül.

(9) Az (1)–(8) bekezdésben meghatározott díjak befizetésének módját, a nyugtaadás szabályait, a visszaigénylés szabályait a Tájékoztatóban közzé kell tenni.

(10) A felvételi eljárás alap- és kiegészítő díja biztosítja a felvételi eljárásokkal összefüggő állami és intézményi feladatok ellátásának, valamint a felvételi eljárásokat támogató szolgáltatások megszervezésének anyagi fedezetét.

(11)142 A 8. § (3) bekezdésében szabályozott pótfelvételi eljárás során 5000 forint eljárási alapdíjat kell fizetni. A pótfelvételi eljárási díjból 1000 forint azt a felsőoktatási intézményt illeti, ahová a jelentkező jelentkezik.

(12) A kizárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésre történő jelentkezés esetén a felsőoktatási intézmény intézményi eljárási díjat határozhat meg azzal, hogy ennek mértéke jelentkezésenként legfeljebb 9000 forint lehet. A díjat a felsőoktatási intézmény részére kell befizetni és teljes egészében a felsőoktatási intézményt illeti meg.

(13)143 A jelentkező a jelentkezési lappal együttesen benyújtott kérelmére, a jogosultság igazolása esetén a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a költségmentességre vonatkozó szabályai szerint

a) a hátrányos helyzetű jelentkező a (2) bekezdésben meghatározott díj 50%-ának,

b) a halmozottan hátrányos helyzetű hallgató a (2) bekezdésben meghatározott díj 100%-ának

megfelelő összegű díjkedvezményben részesül.

(14)144 A (2)–(6) bekezdések alkalmazása során ugyanazon képzés államilag támogatott és költségtérítéses formája egy jelentkezésnek minősül.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

46. § (1) Ez a rendelet – a (3)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – 2006. december 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit első alkalommal a 2007 szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni.

(2)145 A 15. § (1) bekezdése alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgy a biológia, a fizika, a kémia, a földrajz (földünk és környezetünk), a természettudomány tantárgyak.

(3)146 Amennyiben a középiskola pedagógiai programjában a (2) bekezdésben megnevezett tantárgy közül nincs kettő, amelyet a tanulóknak legalább egy, vagy nincs egy, amelyet a tanulóknak legalább kettő tanéven keresztül tanulniuk kell, a középiskolának az Oktatási Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szerepelő eredményei közül melyek azok, amelyek a 15. § (1) bekezdése a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgyakból elért eredményeknek minősülnek.

(4)147 A középiskola – pedagógiai programját és helyi tantervét tartalmazó – kérelmére hatósági eljárás keretében az Oktatási Hivatal elnöke azt vizsgálja, hogy a pedagógiai programban és a helyi tantervben szereplő tantárgyak közül melyek azok, amelyek a Nemzeti alaptanterv szerinti az „Ember a természetben” és a „Földünk és környezetünk” műveltségi területek fejlesztési feladatainak teljesítését szolgálják. Az Oktatási Hivatal elnöke határozatában megjelöli a középiskola pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő azon tárgyakat, amelyeknek a középiskola által kiállított bizonyítványokban szereplő eredményei a 15. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgyakból elért eredménynek minősülnek. A határozat a középiskola által az adott naptári évben kiállított bizonyítványokban szereplő tantárgyak eredményeire vonatkozik.

47. §148 E rendeletnek a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelettel módosított 14. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, valamint 18. § (2) bekezdésében és 23. §-ában foglaltakat első alkalommal a 2012. évi keresztféléves felvételi eljárás során kell alkalmazni.

48. §149 E rendeletnek a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésével módosított 8. § (1) bekezdés b) pontját első alkalommal a 2013. évi,

b) 2. §-ával módosított 11. § (4) bekezdését első alkalommal a 2012. évi

általános felvételi eljárás során kell alkalmazni.

49. §150 E rendeletnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 13–15. §-ával és 18. § f) pontjával megállapított 20. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontját, g)–h) pontját és (3) bekezdését, 21. § (2) bekezdését és 46. § (2) bekezdését első alkalommal a 2013. évi keresztféléves felvételi eljárás során kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez151


Azon alapképzési szakok és egységes, osztatlan mesterképzési szakok felsorolása, amelyek esetében a felsőoktatási intézmények egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket írhatnak elő, illetve gyakorlati vizsgát szervezhetnek

I.152 Egészségügyi vizsgálat írható elő a következő szakokon:

Agrár képzési terület: állatorvosi;
Műszaki képzési terület: had- és biztonságtechnikai mérnöki;
Művészeti képzési terület: minden szakon;
Művészetközvetítő képzési terület: minden szakon;
Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület: a rendészeti, a nemzetbiztonsági és a katonai képzési ágak minden szakján;
Orvos és egészségtudományi képzési terület: minden szakon;
Pedagógusképzés képzési terület: minden szakon;
Sporttudományi képzési terület: minden szakon;
Társadalomtudomány képzési terület: szociális munka és szociálpedagógia szakokon.

II.153 Pályaalkalmassági vizsgálat tartható a következő szakokon:

Agrár képzési terület: tájrendező és kertépítő mérnöki;
Műszaki képzési terület: építőmérnöki, építész, építészmérnöki, ipari termék és formatervezői, had- és biztonságtechnikai mérnöki;
Művészeti képzési terület: minden szakon;
Művészetközvetítő képzési terület: minden szakon;
Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület: a rendészeti, a nemzetbiztonsági és a katonai képzési ágak minden szakján;
Orvos- és egészségtudomány képzési terület: minden szakon;
Pedagógusképzés: minden szakon;
Sporttudományi képzési terület: minden szakon.

III. Gyakorlati vizsga tartható a következő szakokon:

Művészeti képzési terület: minden szakon;
Művészetközvetítő képzési terület: minden szakon.

2. számú melléklet a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez154Szakirányú továbbtanulás meghatározása felvételi pontszámítás szempontjából

Szakirányú továbbtanulásnak minősülő képzési területek, szakok az Országos Képzési Jegyzékről szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet és az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti
szakmacsoportok esetében

Szakmacsoport

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai

egészségügy

orvos- és egészségtudomány

szociális szolgáltatások

pedagógusképzés
társadalomtudomány

oktatás (oktatás, pedagógia)

pedagógusképzés

művészet, közművelődés, kommunikáció (zene-, tánc-, képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, színházművészet, sajtó, közművelődés)

művészet
művészetközvetítés
társadalomtudomány

gépészet (gépgyártás, gépszerelés, gépkezelés, bányászat, kohászat, finommechanika, anyagvizsgálat, automatika, hegesztés, felületkezelés, minőségbiztosítás)

műszaki

elektrotechnika-elektronika (elektrotechnika, elektronika, távközléstechnika)

műszaki informatika

informatika (szoftver)

informatika

vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok)

műszaki természettudományok

építészet (építészet, építőipar, építőanyag-ipar)

műszaki

könnyűipar (ruha-, textil-, bőr-, szőrme-, cipőipar)

műszaki

faipar

műszaki

nyomdaipar

műszaki

közlekedés

műszaki

környezetvédelem-vízgazdálkodás

agrár
gazdaságtudományok
műszaki

közgazdaság

gazdaságtudományok

ügyvitel

bölcsészettudomány,
gazdaságtudományok,
jogi

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, menedzselés, nem gazdasági ügyintézés, szervezés)

gazdaságtudományok

vendéglátás-idegenforgalom (vendéglátás, idegenforgalom, turizmus)

gazdaságtudományok

egyéb szolgáltatások (személyi, biztonsági, polgári védelmi, rendészeti szolgáltatások, honvédelem, tűzvédelem, munkavédelem, kis- és kézművesipar)

közigazgatási, rendészeti és katonai

mezőgazdaság (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdészet, vadászat, halászat, térképészet)

agrár

élelmiszeripar

agrárSzakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési területek, szakok az Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítések/elágazások esetében

Szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai

adatbázistervező

informatika

adatelemző

informatika

adóigazgatási szakügyintéző

gazdaságtudományok
jogi

adózási szakellenőr

gazdaságtudományok

agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

agrár, gazdaságtudományok

agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

agrár

agrárrendész

agrár

alkalmazott fotográfus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

alkalmazott grafikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

államháztartási mérlegképes könyvelő

gazdaságtudományok

államháztartási szakellenőr

gazdaságtudományok

állategészségügyi technikus

agrár

állattenyésztő technikus

agrár

általános festő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

általános rendszergazda

informatika, műszaki

általános vegyipari laboratóriumi technikus

műszaki,
természettudományok

ápoló

orvos- és egészségtudomány

aranyműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

artista

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

artista művész

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

audiológiai szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

audiovizuális szakasszisztens

társadalomtudomány,
művészet,
művészetközvetítés,
műszaki,
informatika

autisták gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

automatikai technikus

műszaki,
informatika

autótechnikus

műszaki

banki szakügyintéző

gazdaságtudományok

baromfitenyésztő és
baromfitermék-előállító technológus

agrár

befektetési tanácsadó

gazdaságtudományok

befektetéskezelési referens

gazdaságtudományok

beszédátviteli rendszertechnikus

műszaki,
informatika

beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

biotechnológus technikus

műszaki,
természettudományok

biztonságszervező i.

közigazgatási, rendészeti és katonai

biztosítási tanácsadó

gazdaságtudományok

bor- és pezsgőgyártó technikus

agrár

bortechnológus

agrár
természettudomány

bőrfeldolgozó-ipari technikus

műszaki

bőrműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

bronzműves és szoboröntő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

bútoripari technikus

műszaki

bútorműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

cad-cam informatikus

informatika,
műszaki

citológiai szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

cizellőr

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

ct, mri szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

cukoripari technikus

agrár

családpedagógiai mentor

pedagógusképzés

csecsemő- és gyermekápoló

orvos- és egészségtudomány

csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó

bölcsészettudomány
pedagógusképzés,
társadalomtudomány

dekoratőr

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

designer

informatika

diabetológiai szakápoló

orvos- és egészségtudomány

díszítő festő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

díszítő szobrász

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

díszlet- és jelmeztervező asszisztens

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

díszműkovács

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

divat- és stílustervező

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

dohányipari technikus

agrár

drágakőfoglaló

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

drog és toxikológiai laboratóriumi technikus

műszaki,
természettudományok

drog- és toxikológiai technikus

műszaki,
természettudományok

édesipari technikus

agrár

eeg szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

egészségügyi gyakorlatvezető

orvos- és egészségtudomány

egészségügyi menedzser

orvos- és egészségtudomány

egészségügyi operátor

orvos- és egészségtudomány

egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

gazdaságtudományok

e-játék fejlesztő

informatika

e-learning tananyagfejlesztő

informatika

elektronikai technikus

műszaki,
informatika

elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszertechnikus

műszaki,
informatika

elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszer-technikus

műszaki,
informatika

elektronmikroszkópos szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

élelmezési menedzser

gazdaságtudományok

élelmiszer-higiénikus

agrár

élelmiszeripari gépésztechnikus

műszaki

élelmiszeripari menedzser

agrár,
gazdaságtudományok
természettudomány

élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus

műszaki,
természettudományok

emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi

endoszkópos szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

energetikai környezetvédő

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

energetikai mérnökasszisztens

műszaki,
gazdaságtudományok

epidemiológiai szakápoló

orvos- és egészségtudomány

épített környezetmérnök-asszisztens

műszaki

építő- és anyagmozgató-gépész technikus

műszaki

építőanyagipari minőségellenőr

műszaki

építőanyag-ipari technikus

műszaki

épületgépész technikus

műszaki

erdésztechnikus

agrár

erdőgazdasági gépésztechnikus

műszaki

erjedés- és üdítőitalipari technikus

agrár

erőgazda

agrár

erősáramú elektrotechnikus

műszaki,
informatika

értékpapírpiaci szakügyintéző

gazdaságtudományok

értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

Európai uniós üzleti szakügyintéző

gazdaságtudományok,
társadalomtudomány

ezüstműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

fafeldolgozó technikus

műszaki

faipari terméktervező

műszaki

faipari termelésszervező

műszaki

farmakológus

műszaki, természettudományok

farmakológus szakasszisztens

természettudomány

felnőtt anaeszteziológiai és intenzív szakápoló

orvos- és egészségtudomány

felületvédelmi technológus

természettudomány,
műszaki

fémműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

filmhangtervező

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

filmtechnikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

fizioterápiás szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

fluidumkitermelő technikus

műszaki

foglalkozásegészségügyi szakápoló

orvos- és egészségtudomány

foglalkoztatás-szervező

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

fogtechnikus és fülilleszték-készítő

orvos- és egészségtudomány

földmérő és térinformatikai technikus

agrár

földügyi térinformatikai szaktechnikus

agrár

fővilágosító

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

gazdálkodási menedzserasszisztens

gazdaságtudomány

gazdasági idegen nyelvű menedzser

bölcsészettudomány
társadalomtudomány
gazdaságtudományok
jogi

gazdasági informatikus

informatika

gázipari technikus

műszaki

geológiai technikus

műszaki

gépgyártástechnológiai technikus

műszaki

gépipari mérnökasszisztens

műszaki

gépipari minőségellenőr

műszaki

geriátriai szakápoló

orvos- és egészségtudomány

gerinchálózati rendszertechnikus

műszaki,
informatika

gerontológiai gondozó

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

gombatoxikológus

műszaki,
természettudományok

grafológus

közigazgatási, rendészeti és katonai

gyakorlati oktató

pedagógusképzés

gyártásvezető

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

gyermek anaeszteziológiai és intenzív szakápoló

orvos- és egészségtudomány

gyermekotthoni asszisztens

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó

orvos- és egészségtudomány

gyógynövény- és
fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

agrár,
természettudomány

gyógypedagógiai asszisztens

pedagógusképzés

gyógyszeripari laboratóriumi technikus

műszaki,
természettudományok

gyógyszerkiadó szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

gyógyúszás foglalkoztató

orvos- és egészségtudomány

hajózási technikus

műszaki

hallásakusztikus

orvos- és egészségtudomány

hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

hálózati informatikus

műszaki, informatika

hangkultúra szak

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

hangművész stúdiómenedzser

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

hangrestaurációs technikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

hangtárvezető

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

hangtechnikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

hídépítő és -fenntartó technikus

műszaki

hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

honvéd zászlós (az ágazat megjelölésével) 3

közigazgatási, rendészeti és katonai

hospice szakápoló

orvos- és egészségtudomány

hulladékgazdálkodási technológus

agrár,
műszaki
természettudomány

hulladékgazdálkodó

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

humángenetikai szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

hús- és baromfiipari technikus

agrár

idegen nyelvi titkár

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi

idegenforgalmi szakmenedzser

gazdaságtudományok

idegenvezető

gazdaságtudományok

idegennyelvi kommunikátor

bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

ifjúságsegítő

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

infokommunikációs alkalmazásfejlesztő

informatika

információrendszer-elemző és -tervező

informatika

informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető

informatika,
műszaki

informatikai műszerész

informatika,
műszaki

informatikai rendszerek szakellenőre

gazdaságtudományok

informatikai statisztikus és gazdasági tervező

informatika,
gazdaságtudományok
természettudomány

infostruktúra menedzser

informatika,
műszaki

ingatlankezelő

műszaki

ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

gazdaságtudományok,
műszaki

internetes alkalmazásfejlesztő

informatika

intervenciós szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

intézményi kommunikátor

bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

ipari informatikai technikus

informatika

iskolatitkár

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi

it biztonság technikus

informatika

it helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi

it kereskedő

informatika

it mentor

informatika

jazz-énekes

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

jazz-zenész (a hangszer megjelölésével)

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

jogi asszisztens

jogi

kántor-énekvezető

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

kántor-kórusvezető

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

kántor-orgonista

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

kataszteri szaktechnikus

agrár

katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó

közigazgatási, rendészeti és katonai

kémiai laboratóriumi szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

képgrafikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens

orvos- és egészségtudományi

képzési szakasszisztens

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

keramikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

kereskedelmi bolthálózat szervező

gazdaságtudományok

kereskedelmi szakmenedzser

gazdaságtudományok

kertész és növényvédelmi technikus

agrár

kézinyomó

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

kéziszövő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

kézműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

kis- és középvállalkozási menedzser

gazdaságtudományok

kisgyermekgondozó, -nevelő

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

kishajóépítő és -karbantartó technikus

műszaki

klasszikus balett-táncos

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével)

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

klinikai fogászati higiénikus

orvos- és egészségtudomány

kohómérnök asszisztens

műszaki

korrózióvédelmi technikus

műszaki

kortárs-, modern táncos

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

gazdaságtudományok
természettudomány

könnyűipari mérnökasszisztens

műszaki
természettudomány

könyvműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

környezetvédelmi berendezés üzemeltetője

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus

műszaki,
természettudományok

környezetvédelmi méréstechnikus

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

körzeti közösségi szakápoló

orvos- és egészségtudomány

kőszobrász

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

közbeszerzési referens

gazdaságtudományok

közlekedésautomatikai technikus

műszaki

közösségfejlesztő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

közösségi informatikai szolgáltató

informatika

külgazdasági üzletkötő

gazdaságtudományok

külkereskedelmi üzletkötő

gazdaságtudományok

külszíni bányaipari technikus

műszaki

lánckészítő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

légiutas-kísérő

műszaki

légzőszervi szakápoló

orvos- és egészségtudomány

létesítménygeodéta szaktechnikus

agrár

lízing referens

gazdaságtudományok

logisztikai műszaki
menedzserasszisztens

műszaki,
gazdaságtudományok
természettudomány

logisztikai ügyintéző

gazdaságtudományok

magánénekes

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

magasépítő technikus

műszaki

malom- és keveréktakarmány-ipari technikus

agrár

mechatronikai technikus

műszaki,
informatika

mechatronikai
mérnökasszisztens

műszaki,
gazdaságtudományok

médiatechnológus asszisztens

társadalomtudomány,
művészet,
művészetközvetítés, műszaki,
informatika

megújulóenergia-gazdálkodási technikus

műszaki

mélyépítő technikus

műszaki

mélyfúró technikus

műszaki

mélyművelési bányaipari technikus

műszaki

ménesgazda

agrár

mentálhigiénés asszisztens

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

mérlegképes könyvelő

gazdaságtudományok

mezőgazdasági gépésztechnikus

műszaki

mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens

agrár,
műszaki

mezőgazdasági laboratóriumi technikus

műszaki,
természettudományok

mezőgazdasági menedzserasszisztens

agrár,
gazdaságtudományok

mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens

agrár,
műszaki

mezőgazdasági technikus

agrár

mikrobiológiai szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

moderátor

bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

mozgókép-forgalmazó

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

mozgóképgyártó hangtechnikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

mozgóképi animációkészítő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

multimédiafejlesztő

informatika

munkaerőpiaci szervező, elemző

gazdaságtudományok

munkavédelmi technikus

műszaki

múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

múzeumi preparátor

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

műemlékfenntartó technikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

műsorvezető riporter

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

műszaki informatikai mérnökasszisztens

műszaki
informatika

műszaki informatikus

informatika

műtárgyvédelmi asszisztens

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

műtéti szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

nefrológiai szakápoló

orvos- és egészségtudomány

nemzetközi pénzügyi referens

gazdaságtudományok

nemzetközi szállítmányozási ügyintéző

gazdaságtudományok

nemzetközi szállítmányozási
és logisztikai szakügyintéző

gazdaságtudományok,
műszaki

népi énekes

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

népi játék és kismesterségek oktatója (a tevékenységi kör megjelölésével)

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

néptáncos

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

népzenész (a hangszer megjelölésével)

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

nonprofit menedzser

gazdaságtudományok

növénytermesztő és növényvédelmi technikus

agrár

növénytermesztő és
növényvédő technológus

agrár

nukleáris energetikus

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

nukleáris medicina szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

nyomdaipari technikus

műszaki

oktatási kommunikációtechnikus

informatika

onkológiai szakápoló

orvos- és egészségtudomány

orvosdiagnosztikai
laboratóriumi technológus

orvos- és egészségtudományi

orvosi elektronikai technikus

műszaki,
informatika

orvosi laboratóriumi technikai asszisztens

orvos- és egészségtudomány

ökológiai gazdálkodó

agrár

öntőtechnikus

műszaki

pantomim művész

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

papíripari technikus

műszaki,
természettudományok

parképítő és -fenntartó technikus

agrár

pénzügyi szakügyintéző

gazdaságtudományok

pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

gazdaságtudományok

pénzügyi szervezeti szakellenőr

gazdaságtudományok

pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó

gazdaságtudományok

pénzügyőr jövedéki szakelőadó

gazdaságtudományok

pénzügyőr rendészeti szakelőadó

gazdaságtudományok

pénzügyőr ügyviteli szakelőadó

gazdaságtudományok

pénzügyőr vám szakelőadó

gazdaságtudományok

porcelánfestő és -tervező asszisztens 2

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

produkciós hangmenedzser

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

projektmenedzser-asszisztens

gazdaságtudományok

protokollügyintéző

gazdaságtudományok

pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

pszichiátriai gondozó

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

pszichiátriai szakápoló

orvos- és egészségtudomány

rádióműsor-vezető, konferanszié

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

rádiós, televíziós hangmenedzser

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

rehabilitációs nevelő, segítő

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

rehabilitációs tevékenység terapeuta

orvos- és egészségtudomány

reklámszervező szakmenedzser

gazdaságtudományok

rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével)

pedagógusképzés

rendezvény- és konferenciaszervező

gazdaságtudományok

repülőgéptechnikus

műszaki

restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével)

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

ruhaipari technikus

műszaki

sajtótechnikus

bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

segédkönyvtáros

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

segédlevéltáros

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

agrár

sportkommunikátor

bölcsészettudomány,
társadalomtudomány
sporttudomány

statisztikai szervező, elemző

gazdaságtudományok

sugárterápiás szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

sürgősségi szakápoló

orvos- és egészségtudomány

sütő- és cukrászipari technikus

agrár

szabványügyi menedzser

gazdaságtudományok,
műszaki

szállodai portás, recepciós

gazdaságtudományok

számítógéprendszer-karbantartó

informatika,
műszaki

számviteli szakügyintéző

gazdaságtudományok
természettudomány

szcenikai szakasszisztens

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

személyes pénzügyi tervezési referens

gazdaságtudományok

személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

gazdaságtudományok

szemészeti szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

szenvedélybeteg-gondozó

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

szerkesztő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

színesfémkohászati technikus

műszaki

színész i.

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

színházi táncos

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

színháztechnikus, szcenikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

szociális asszisztens

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

szociális gondozó, szervező

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

szociokulturális animátor

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

szoftverfejlesztő

informatika

szonográfus szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

szórakoztató zenész i.

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

szórakoztatótechnikai műszerész

informatika,
műszaki

szőlész, borász szaktechnikus

agrár,
természettudomány

társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó

gazdaságtudományok

tartalommenedzser

informatika

tartósítóipari technikus

agrár

távérzékelési szaktechnikus

agrár

távközlési informatikus

informatika

távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi

tejipari technikus

agrár

telekommunikációs asszisztens

Informatika
műszaki
társadalomtudomány
bölcsészettudomány

telekommunikációs informatikus

informatika

települési környezetvédelmi technikus

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

televízióműsor gyártó
szakasszisztens

társadalomtudomány,
művészet,
művészetközvetítés,
műszaki

televízióműsor-vezető, konferanszié

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

televíziós kameraman

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

térinformatikus

informatika

térképésztechnikus

agrár

terméktervező műszaki
menedzserasszisztens

műszaki

természet- és környezetvédelmi technikus

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

textilipari technikus

műszaki

textilrajzoló és modelltervező asszisztens

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

titkárságvezető

gazdaságtudományok,
bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

tűzoltó technikus

közigazgatási, rendészeti és katonai,
műszaki

tűzvédelmi főelőadó

közigazgatási, rendészeti és katonai,
műszaki

újságíró

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

utazásügyintéző

gazdaságtudományok

utazásszervező menedzser

gazdaságtudományok

útépítő és -fenntartó technikus

műszaki

utómunka szakasszisztens

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

ügyfélkapcsolati vezető

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi

ügyintéző titkár

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi

üvegműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

üzleti kommunikációs szakügyintéző

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi

üzletviteli szakmenedzser

gazdaságtudományok

vadgazdálkodási technikus

agrár

vadgazdálkodási technológus

agrár

vállalatfinanszírozási és -értékelési referens

gazdaságtudományok

vállalkozási szakellenőr

gazdaságtudományok

vám- és jövedéki szakellenőr

gazdaságtudományok

vaskohászati technikus

műszaki

vasútépítő és -fenntartó technikus

műszaki

vasúti árufuvarozási technológus

műszaki

vasúti forgalmi technológus

műszaki

vasúti személyfuvarozási technológus

műszaki

vasútijármű-technikus

műszaki

vegyész mérnökasszisztens

műszaki,
természettudomány

vegyipari gépésztechnikus

műszaki

vegyipari méréstechnológus

természettudomány,
műszaki

vegyipari minőségbiztosítási technikus

műszaki,
természettudományok

vegyipari technikus

műszaki,
természettudományok

vegyipari gépészmérnök-asszisztens

műszaki,
természettudomány

vendéglátó szakmenedzser

gazdaságtudományok

vésnök (tevékenység megjelölésével)

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

vidékfejlesztési technikus

agrár

villamosmérnök-asszisztens

műszaki

vízépítési búvár

műszaki

vízépítő technikus

műszaki

vízgazdálkodó

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

vízügyi technikus

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

webmester

informatika,
műszaki

web-programozó

informatika,
műszaki

zeneelmélet-szolfézs szak

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

zeneszerzés szak

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

zománcműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

minden más szakképzés

az Oktatási Hivatal döntése szerint

3. számú melléklet a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez155


A felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak

a) a kötelező érettségi vizsgatárgyak
– magyar nyelv és irodalom
– nemzetiségi nyelv és irodalom
– nemzetiségi nyelv
– magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett történelem
– magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett matematika
156 az élő idegen nyelv vizsgatárgy esetében az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvekből, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 42. §-a szerinti kisebbségek által használt nyelvként elismert nyelvből tett vizsga, amennyiben az adott idegen nyelvből az érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján érettségi vizsga tehető;

b)157 a választható közismereti vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett
– fizika
– kémia
– biológia
– földrajz
– informatika
– testnevelés
– természettudomány
– társadalomismeret
– belügyi rendészeti ismeretek
– katonai alapismeretek
– gazdasági ismeretek
– latin nyelv;

c)158 a választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak magyar nyelvű vizsgáztatás esetén
– egészségügyi alapismeretek
– elektronikai alapismeretek
– építészeti és építési alapismeretek
– gépészeti alapismeretek
– informatikai alapismeretek
– környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
– közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)
– kereskedelmi és marketing alapismeretek
– közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel)
– mezőgazdasági alapismeretek
– oktatási alapismeretek
– vendéglátás-idegenforgalom” alapismeretek.
1

A rendeletet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 49. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

A bevezető rész a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

4

Az 1. § (2) bekezdése a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. §-t megelőző alcím a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § h) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdése a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

9

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

10

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

11

A 3. § (4) bekezdése a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

12

A 3. § (5) bekezdése a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

14

A 3. § (7) bekezdése a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 4. § a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § h) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (1) bekezdése a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

17

Az 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § h) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

20

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

21

Az 5. § (2) bekezdés e) pontja a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

22

Az 5. § (5) bekezdése a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

23

Az 5. § (6) bekezdését a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

24

Az 5. § (7) bekezdését a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § d) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § h) pontja szerint módosított szöveg.

26

[A 6. § (2) bekezdésének a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 28. § (3) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől hatályos szövege: „(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett alapképzési szakokra és az egységes, osztatlan szakokra vonatkozóan tartalmazza.
a) a 4. számú melléklet alapján azt, hogy milyen érettségi vizsgatárgyból vagy vizsgatárgyakból kell emelt szintű érettségit teljesíteni jelentkezési feltételként,
b) az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a felvétel feltételéül meghatározott, az adott évi felvételi eljárásokat legalább két évvel megelőzően, valamint a két évvel későbbi felvételi eljárásokra vonatkozóan a 3. számú mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül közösen kiválasztott – és a minisztérium hivatalos lapjában nyilvánosságra hozott – érettségi vizsgatárgyakat,
c) az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a felvétel feltételéül a 20. §-ban foglaltak figyelembevételével meghatározott többletpontokat,
d) az adott intézmény által meghatározott egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket, szakmai alkalmassági vizsgakövetelményeket, gyakorlati vizsgakövetelményeket, figyelembe véve az 1. számú mellékletben foglaltakat,”.]

27

A 6. § (2) bekezdésének a) pontja a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

28

A 7. § (2) bekezdése a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

29

A 7. § (4) bekezdése a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

30

A 7. § (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 482. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

31

A 7. § (6) bekezdését a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

32

A 8. § (1) bekezdése a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

33

A 8. § (1) bekezdés b) pontja a 12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 8. § (2) bekezdése a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § e) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 8. § (3) bekezdés a) pontja a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

36

A 8. § (3) bekezdés c) pontja a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

37

A 8. § (3) bekezdés e) pontját a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

38

A 8. § (3) bekezdés f) pontja a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

39

A 8. § (3) bekezdés h) pontját a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 8. § (5) bekezdését a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

41

A 8. § (6) bekezdését a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

42

A 9. § (2) bekezdés a) pontja a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

43

A 9. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

44

A 9. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 482. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. [A 9. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a 212/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (14) bekezdése alapján az „a Ket. X. fejezetében meghatározott azonosítási eljárás (ügyfélkapu) segítségével hitelesítve elektronikus úton beküldve” szövegrész helyébe az „ügyfélkapun keresztül” szövegrész lép; a módosítást nem lehet átvezetni.]

45

A 9. § (4) bekezdését a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § h) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

46

A 9. § (5) bekezdése a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

47

A 9. § (6) bekezdését a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

48

A 10. § (2) bekezdése a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

49

A 10. § (3) bekezdése a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

50

A 11. § a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

51

A 11. § (1) bekezdése a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 482. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

52

A 11. § (2) bekezdés a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 481. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

53

A 11. § (2) bekezdés d) pontja a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § h) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 11. § (4) bekezdése a 12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

55

A 11. § (5) bekezdését a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

56

A 12. § (1) bekezdése a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

57

A 12. § (2) bekezdése a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

58

A 12. § (2) bekezdés a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 482. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

59

A 12. § (3) bekezdése a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

60

A 12. § (5) bekezdése a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

61

A 12. § (6) bekezdését a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

62

A 13. § (1) bekezdése a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

63

A 13. § (1) bekezdés b) pontja a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

64

A 13. § (2) bekezdése a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (80) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

65

A 13/A. §-t a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

66

A 14. §-t megelőző alcím a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § h) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 14. § e rendelet 46. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 14. § (3) bekezdés c) pontja a 117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 14. § (3) bekezdés e) pontja a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

70

A 14. § (4) bekezdése a 117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 15. § e rendelet 46. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 15. § (1) bekezdés a) pontja a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

73

A 15. § (3) bekezdése a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

74

A 15. § (4) bekezdése a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 16. § e rendelet 46. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 16. § (5) bekezdése a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 16. § (8) bekezdése a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

78

A 16. § (9) bekezdését a 253/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta be, szövege a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

79

A 16. § (10) bekezdését a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

80

A 16. § (11) bekezdését a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

81

A 17. § e rendelet 46. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

82

A 17. § (1) bekezdése a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

83

A 17. § (2) bekezdése a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

84

A 17. § (3) bekezdése a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

85

A 18. § e rendelet 46. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

86

A 18. § (2) bekezdése a 117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

87

A 19. § a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 19. § (4) bekezdése a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

89

A 20. § a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

90

A 20. § (1) bekezdés a) pontját a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 19. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

91

A 20. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

92

A 20. § (1) bekezdés g) pontját a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.

93

A 20. § (1) bekezdés h) pontját a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.

94

A 20. § (3) bekezdése a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § f) pontja szerint módosított szöveg.

95

A 21. § e rendelet 46. § (3) bekezdésével megállapított szöveg; a 21. §-t megelőző alcímet e rendelet 46. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

96

A 21. § (1) bekezdése a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

97

A 21. § (2) bekezdése a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

98

A 22. §-t megelőző alcímet e rendelet 46. § (3) bekezdése iktatta be.

99

A 22. § a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

100

A 23. § a 117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

101

A 24. §-t megelőző alcímet e rendelet 46. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § h) pontja szerint módosított szöveg.

102

A 24. § e rendelet 46. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

103

A 24. § (1) bekezdése a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § h) pontja szerint módosított szöveg.

104

A 24. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § h) pontja szerint módosított szöveg.

105

A 24. § új (4) bekezdését a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva. A 24. § (4) bekezdése a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § h) pontja szerint módosított szöveg.

106

A 24. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 11. §-a, szövege a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § h) pontja szerint módosított szöveg.

107

A 25. § és az azt megelőző alcím a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

108

A 25. § (1) bekezdése a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

109

A 25. § (1) bekezdés a) pontja a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

110

A 25. § (3) bekezdése a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § h) pontja szerint módosított szöveg.

111

A 25/A. §-t a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

112

A 25/B. §-t a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

113

A 25/B. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 481. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

114

A 25/B. § (4) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 481. § (3) bekezdése ikatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

115

A 26. §-t megelőző alcímet a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

116

A 26. § (1) bekezdése a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

117

A 26. § (2) bekezdés c) pontja a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

118

A 26. § (2) bekezdés d) pontját a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

119

A 27. § (2) bekezdése a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

120

A 27. § (3) bekezdése a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

121

A 28. § (1) bekezdése a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

122

A 29. § (1) bekezdése a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

123

A 29. § (3) bekezdése a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

124

A 30. § (1) bekezdése a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

125

A 31. § (4) bekezdését a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

126

A 32. § (2) bekezdés b) pontja a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

127

A 33. §-t a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

128

A 34. § a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § g) pontja szerint módosított szöveg.

129

A 35. § a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

130

A 35. § (3) bekezdése a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

131

A 36. § (1) bekezdése a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

132

A 38. § (2) bekezdése a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

133

A 39. § (2) bekezdése a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

134

A 41. § (4) bekezdését a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

135

A 42. § (2) bekezdése a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

136

A 43. § (2) bekezdése a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

137

A 45. § (2) bekezdése a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § h) pontja szerint módosított szöveg.

138

A 45. § (3) bekezdése a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg.

139

A 45. § (6) bekezdése a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

140

A 45. § (7) bekezdése a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

141

A 45. § (8) bekezdése a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

142

A 45. § (11) bekezdése a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

143

A 45. § (13) bekezdését a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 482. §-a szerint módosított szöveg. A 45. § (13) bekezdés nyitó szövegrésze a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 8. § d) pontja, záró szövegrésze a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

144

A 45. § (14) bekezdését a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

145

A 46. § (2) bekezdését a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

146

A 46. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 251. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

147

A 46. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 251. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

148

A 47. §-t újonnan a 117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

149

A 48. §-t a 12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, szövege e módosító rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

151

Az 1. számú melléklet a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell alkalmazni.

152

Az 1. számú melléklet I. pontja a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. § a) pontja, 29. § c) pontja szerint módosított szöveg.

153

Az 1. számú melléklet II. pontja a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. § a) pontja, 29. § c) pontja szerint módosított szöveg.

154

A 2. számú mellékletet e rendelet 46. § (4) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított, a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

155

A 3. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 251. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be. [A 4. számú mellékletet a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, a 28. § (3) bekezdése alapján a módosítás 2013. január 1-jén lép hatályba.]

156

A 3. számú melléklet a) pont hatodik franciabekezdése a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

157

A 3. számú melléklet b) pontja a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

158

A 3. számú melléklet c) pontja a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére